ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТА

ВНИМАНИЕ: СЪДЪРЖА СИЛНИ МАГНИТИ, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ТЕКСТ, ПРЕДИ РАБОТА С МАГНИТИ

ПОГЛЪЩАНЕ НА МАГНИТИ: Не поглъщайте и не вдишвайте магнитите. Привличането на магнити, намиращи се в тялото, може да предизвика сериозно нараняване и изисква незабавна медицинска помощ. Дръжте далече от достъп на деца. Магнитите не са играчка.

НАМАГНЕТЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Спазвайте достатъчно разстояние от телевизори, видеорекордери и други магнитни медии, като твърди дискове на компютри, кредитни и АТМ карти, устройства за съхранение на данни и др. Фотоапаратите, мобилните телефони и смартфоните съдържат немагнитни устройства за памет. Поради това статичното магнитно поле в близост до тези устройства не може да изтрие данни от тях. В нашия електронен магазин предлагаме и магнитен държач за мобилен телефон. Не може изцяло да бъде изключена възможността, много силни магнитни полета да намагнетизират и евентуално да повредят механичните части или вградените репродуктори на тези устройства.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОВОДИМОСТ НА МАГНИТИТЕ: Неодимовите магнити са произведени от метал и са електропроводими. Децата могат да се опитат да сложат магнитите в контакта и така да предизвикат токов удар. Уверете се, че децата не си играят по този начин с магнитите.

ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ: Големите, по-специално неодимовите магнити, имат много голяма сила на привличане. Невнимателната или несъсредоточена работа с тях може да доведе прищипване на пръстите или кожата между магнитите. ВНИМАНИЕ: това може да предизвика синини и навяхвания. Много големи, по-специално неодимови магнити, могат да предизвикат счупване на кости. При работа с по-големи магнити носете по-силни защитни ръкавици.

МАГНИТИТЕ И СЪРЦЕТО: Магнитите могат да окажат влияние върху функционирането на кардиостимулатори и имплантирани сърдечни дефибрилатори. Кардиостимулаторът може да се превключи в тестов режим и да предизвика внезапно спиране. Сърдечният дефибрилатор може да спре да функционира. Ако използвате такива, поддържайте достатъчно разстояние от магнити. Предупредете останалите хора, използващи такива устройства, да не се приближават прекалено близо до магнити.

ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ: Магнитите са изключително крехки. Блъскащи се един в друг магнити могат да се счупят и остри части от тях да излетят на няколко метра и да наранят очите. Работете с магнитите внимателно и старателно, предотвратете сблъскването на магнитите. ВНИМАНИЕ: Неодимовите магнити са много силни и могат да се привлекат един към друг и от голямо разстояние. Дръжте магнитите на достатъчно разстояние от себе си и при работа с тях носете защитни очила. Мислете и за безопасността на хората, които при работа разглеждат магнитите.

ОБРАБОТВАНЕ НА МАГНИТИТЕ: Не пробивайте магнитите, не ги шлайфайте и не се опитвайте да ги обработвате по никакъв начин. Съществува опасност от експлозия. Поискайте от нас производство по поръчка.

АЛЕРГИЯ КЪМ НИКЕЛ: Повечето неодимови магнити съдържат никел, дори и тези, чиято повърхност не е обработена с никел. При някои хора контактът с никел може да предизвика алергична реакция. При постоянен контакт с никелирани магнити може да се развие алергия към никел, затова избягвайте постоянен контакт на кожата с неодимови магнити. Ако вече имате алергия кум никел, избягвайте контакт с магнити.

РАБОТА С ПОМОЩТА НА МАГНИТИ: Ако използвате магнитите за пренасяне на товари, прекалено големи товари, товари с дефект на материала или технологична умора, това може да доведе до падане на тези товари. Посочените сили на откъсване са измерени в идеални условия, без действие на каквито и да е странични влияния и най-вече при спазване на въздушното разстояние между магнита и товара. Не използвайте магнитите за пренасяне или обработване на товари на места, където се движат хора.

ИЗПРАЩАНЕ НА МАГНИТИ: В случай на изпращане на магнити чрез самолетен или наземен транспорт, в случай на лошо опаковане може да се стигне до това, магнитите да окажат влияние върху навигационните уреди на самолета или да повредят разпределителните линии на пощенските служби, а в най-лошия случай може да настъпи и произшествие. Ако изпращате магнити със самолетен или наземен транспорт, осигурете отлично екраниране на магнитното поле, например с помощта на магнитни ламарини, които се поставят между магнитите и стените на кутията или осигурете такова разстояние между магнитите и стената на кутията, при което да няма влияние на остатъчно намагнитване върху външната страна на кутията.

Рискове за здравето: До този момент не е доказано, че влиянието на магнитното поле може да има негативно влияние върху здравето. Малко вероятно е магнитното поле да предизвиква риск за здравето. Но това не може да бъде напълно изключено. Ето защо предлагаме да се пазите от постоянен директен контакт с магнити. Препоръчителното безопасно разстояние е един метър.

КОРОЗИЯ НА МАГНИТИТЕ: Неодимовите магнити са много склонни към корозия. Ето защо повечето от нашите неодимови магнити имат повърхностна обработка с никел. Тази обработка обаче не гарантира постоянна защита, особено в случай на използване на магнитите във външна среда. Ето защо използвайте магнитите единствено в сухи вътрешни пространства или ги защитете достатъчно от влиянието на външната среда. Уверете се, че повърхностната обработка не е нарушена. Феритните и SmCo магнитите не корозират, при тях не е необходима повърхностна обработка.

TЕРМОУСТОЙЧИВОСТ НА МАГНИТИТЕ: Неодимовите магнити имат термоустойчивост 80-200°C, зависи от избрания от Вас тип. В случай на надвишаване на тази температура магнитите губят магнитната си сила. В случай на лепене на магнита, не използвайте лепила, при които е нужно термично втвърдяване. Феритните магнити могат да се използват до максимална температура от 250 °C. Долната граница за използване на магнитите е -40 °C.

ЛИКВИДИРАНЕ НА МАГНИТИТЕ: Дружество Магси е наясно с важността на опазването на околната среда за бъдещите поколения, затова обръща внимание на развоя, иновациите и използването на такива технологии и материали, които са щадящи към околната среда. „МАГСИ“ се ръководи от европейската директива, ограничаваща използването на определени опасни вещества в електрически и електронни изделия. Извършвайте ликвидирането съгласно местните предписания за ликвидиране на отпадъци, например чрез предаване в пункт за разделно събиране на отпадъци. 

ФЕРИТИ СРЕЩУ НЕОДИМИ: Силните неодимови магнити могат да предизвикат промяна на посоката на магнетизиране в случай на пълно демагнитизиране (загуба на магнитна сила) при феритните магнити. Затова не приближавайте и не свързвайте заедно неодимови магнити с феритни магнити. Складирайте ги на разстояние най-малко 10 см един от друг.

 ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ: От съображения за транспортиране и с цел предпазване на магнитното поле при някои от магнитите - особено по-големите - е възможно да бъдат използвани тънки магнитни листове, които биват поставяни от всички страни на магнита вътре в опаковката. ВНИМАНИЕ: съществува риск от порязване с тези листове, носете подходящи защитни ръкавици и боравете с магнита много внимателно по време на разопаковането, магнитът се захваща за металните листове посредством магнитна сила.