Магнитна леща диам. 40 x височина 8 мм с вътрешна резба M4-6H

Магнитна леща диам. 40 x височина 8 мм с вътрешна резба M4-6H
При нас няма от какво да се страхувате
Интернет магазин номер 1за магнити
В наличност 4 000 000+магнити
PrestaShop\PrestaShop\Adapter\Presenter\Product\ProductLazyArray::__set_state(array( 'imageRetriever' => PrestaShop\PrestaShop\Adapter\Image\ImageRetriever::__set_state(array( 'link' => Link::__set_state(array( 'allow' => 1, 'url' => '/index.php', 'protocol_link' => 'https://', 'protocol_content' => 'https://', 'ssl_enable' => '1', 'urlShopId' => NULL, )), )), 'link' => Link::__set_state(array( 'allow' => 1, 'url' => '/index.php', 'protocol_link' => 'https://', 'protocol_content' => 'https://', 'ssl_enable' => '1', 'urlShopId' => NULL, )), 'priceFormatter' => PrestaShop\PrestaShop\Adapter\Product\PriceFormatter::__set_state(array( )), 'productColorsRetriever' => PrestaShop\PrestaShop\Adapter\Product\ProductColorsRetriever::__set_state(array( )), 'translator' => PrestaShopBundle\Translation\TranslatorComponent::__set_state(array( 'catalogues' => array ( 'bg-BG' => Symfony\Component\Translation\MessageCatalogue::__set_state(array( 'messages' => array ( 'AdminModulesNotification' => array ( 'Activate module for this shop context: %s.' => 'Активиране на модула за контекста на следния магазин: %s.', 'Confirm reset' => 'Потвърдете възстановяването', 'Would you like to delete the content related to this module ?' => 'Желаете ли да изтриете съдържанието, свързано с този модул?', 'No - reset only the parameters' => 'Не - възстановяване само на параметрите', 'Yes - reset everything' => 'Да - възстановяване на всичко', 'Please specify module URL' => 'Дефинирай URL на модул', 'The module was successfully downloaded.' => 'Модулът е успешно изтеглен.', 'Module(s) installed successfully.' => 'Модулът (модулите) са инсталирани успешно.', 'Module(s) uninstalled successfully.' => 'Модулът (модулите) са деинсталирани успешно.', 'Module reset successfully.' => 'Модулът е възстановен успешно.', 'Module deleted successfully.' => 'Модулът е изтрит успешно', 'Successfully signed in to PrestaShop Addons.' => 'Успешен вход в PrestaShop Addons.', 'Error found : %1$s in country_module_list.xml file.' => 'Открита грешка: %1$s във файла country_module_list.xml .', 'Error found : %1$s in must_have_module_list.xml file.' => 'Открита грешка: %1$s във файла must_have_module_list.xml .', 'Unable to install the module (Module name is not valid).' => 'Невъзможно е да се инсталира модула (името на модула не е валидно).', 'The version of your module is not compliant with your PrestaShop version.' => 'Версията на модула не е съвместима с версията на Вашият PrestaShop.', 'Before installing this module, you have to install this/these module(s) first:' => 'Преди да инсталирате този, трябва да инсталирате следните модул(и):', 'This module has already been installed.' => 'Този модул вече беше деинсталиран.', 'Could not install module controllers.' => 'Невъзможно инсталиране на контролерите на модула.', 'Technical error: PrestaShop could not install this module.' => 'Техническа грешка: PrestaShop не може да инсталира този модул.', 'Current version: %s' => 'Текуща версия: %s', '%d file upgrade applied' => 'приложено е обновяване на файл %d', 'No upgrade has been applied' => 'Няма приложени обновявания', 'Upgraded from: %s to %s' => 'Обновяване от: %s на %s', '%d upgrade left' => '%d оставащо обновяване', 'Module %s cannot be upgraded this time: please refresh this page to update it.' => 'Модул %s не може да бъде актуализиран този път: опреснете страницата, за да я обновите.', 'To prevent any problem, this module has been turned off' => 'За да се избегнат проблеми, този модул беше деактивиран', 'The module is not installed.' => 'Този модул не е инсталиран.', 'Unable to install override: %s' => 'Невъзможна е отмяна на инсталацията: %s ', '%1$s is not a valid module name.' => '%1$s не е валидно име на модул.', 'All modules cannot be loaded due to memory limit restrictions, please increase your memory_limit value on your server configuration' => 'Всички модули не могат да бъдат заредени поради ограничения на паметта, увеличи стойността от memory_limit на сървъра', '%s could not be loaded.' => 'Невъзможно зареждане на %s.', 'Error found in config file:' => 'Намерена е грешка в конфигурационния дайл:', '%1$s (parse error in %2$s)' => '%1$s (грешка в %2$s)', '%1$s (class missing in %2$s)' => '%1$s (липсващ клас в %2$s)', 'The following module(s) could not be loaded' => 'Следният модул(и) не можа да бъде зареден.', 'Trusted and Untrusted XML have not been generated properly' => 'Поверителния и неповерителния XML не могат да бъдат генерирани правилно', 'No template found for module' => 'Не е намерен шаблон за модула', 'The method %1$s in the class %2$s is already overridden by the module %3$s version %4$s at %5$s.' => 'Методът %1$s от класа %2$s вече е отменен от модула %3$s версия %4$s на %5$s.', 'The method %1$s in the class %2$s is already overridden.' => 'Метод %1$s в клас %2$s вече е отменен.', 'Failed to override method %1$s in class %2$s.' => 'Грешка при препокриване на метод %1$s от клас %2$s.', 'The property %1$s in the class %2$s is already defined.' => 'Свойството %1$s в клас %2$s вече е дефинирано.', 'Failed to override property %1$s in class %2$s.' => 'Грешка при препокриване на свойство %1$s от клас %2$s.', 'The constant %1$s in the class %2$s is already defined.' => 'Константата %1$s е вече дефинирана в клас %2$s.', 'Failed to override constant %1$s in class %2$s.' => 'Грешка при препокриване на константа %1$s от клас %2$s.', 'No graph engine selected' => 'Няма избрана графична среда', 'Graph engine selected is unavailable.' => 'Избраната графична среда не е налична.', 'No grid engine selected' => 'Няма избрана мрежа', 'Grid engine selected is unavailable.' => 'Избраната мрежа не е налична', 'There was an error while extracting the module (file may be corrupted).' => 'Възникна грешка при разархивиране на модула (файлът може да е счупен).', 'The module %1$s that you uploaded is not a valid module.' => 'Модулът %1$s, който качихте, не е валиден модул.', 'You do not have the permission to use this module.' => 'Нямаш права да изпозлваш този модул.', 'Cannot reset this module.' => 'Този модул не може да се рестартира.', 'Cannot install this module.' => 'Модулът не може да бъде инсталиран', 'Cannot uninstall this module.' => 'Модулът не може да бъде деинсталиран', 'Cannot load the module\'s object.' => 'Обектът от този модъл не може да бъде зареден.', 'An error occurred while copying the archive to the module directory.' => 'Възникна грешка при копиране на архива в категорията на модула.', 'Sorry, the module cannot be deleted. Please check if you have the right permissions on this folder.' => 'За съжаление този модул не може да бъде изтрит. Моля, проверете дали имате права за тази папка.', 'You need to be logged in to your PrestaShop Addons account in order to update the %s module. %s' => 'Трябва да сте влезли във Вашият профил за PrestaShop Addons, за да обновите модула %s. %s', 'Module %s cannot be upgraded: Error while downloading the latest version.' => 'Модулът %s не може да бъде обновен: Грешка при сваляне на последната версия.', 'Module %s cannot be upgraded: Error while extracting the latest version.' => 'Модулът %s не може да бъде актуализиран: Грешка при разархивиране на най-новата версия.', 'You do not have the rights to update the %s module. Please make sure you are logged in to the PrestaShop Addons account that purchased the module.' => 'Нямате права за обновяване на модула %s. Моля уверете се, че сте влезли в профила в PrestaShop Addons, който е закупил модула.', 'You do not have permission to access this module.' => 'Нямате права за достъп до този модул.', 'You do not have permission to install this module.' => 'Нямаш права да инсталираш този модул.', 'You do not have permission to delete this module.' => 'Нямаш права да изтриеш този модул.', 'You do not have permission to configure this module.' => 'Нямаш права да конфигурираш този модул.', 'This module is already installed: %s.' => 'Следният модул е вече инсталиран: %s.', 'This module has already been uninstalled: %s.' => 'Следният модул вече е деинсталиран: %s.', 'This module needs to be installed in order to be updated: %s.' => 'Следният модул трябва да бъде инсталиран, за да бъде актуализиран: %s.', 'You do not have permission to uninstall this module.' => 'Нямате права да деинсталирате този модул.', 'The following module(s) could not be uninstalled properly: %s.' => 'Следните модули не могат да се деинсталират правилно: %s.', 'The following module(s) could not be installed properly: %s.' => 'Следните модули не могат да се инсталират правилно: %s.', 'Unknown archive type.' => 'Непознат формат на архива.', 'This module has already been transplanted to this hook.' => 'Този модул вече беше прехвърлен към това закачане.', 'This module cannot be transplanted to this hook.' => 'Този модул не може да бъде прехвърлен към тази връзка', 'An error occurred while transplanting the module to its hook.' => 'Възникна грешка при свързването на модула с връзката му.', 'Please select a module to unhook.' => 'Избери модул за прекъсване на връзка.', 'Are you sure you want to uninstall this module?' => 'Сигурни ли сте, че искате да деинсталирате този модул?', 'There was an error during the uninstallation.' => 'При деинсталирането възникна грешка.', 'Synchronized with Addons marketplace' => 'Синхронизирано с пазара Addons', 'Parse error detected in main class of module %module%!' => 'Открита е грешка при парсване на главния клас в модула %module%!', 'Error while loading file of module %module%. %error_message%' => 'Грешка при зареждане на файл от модула %module%. %error_message%', 'Unable to find uploaded module at the following path: %file%' => 'Невъзможно е откриването на качен модул в следния път: %file%', 'Cannot extract module in %path% to get its name. %error%' => 'Невъзможно извличане на име на модул в %path%. %error%', 'This file does not seem to be a valid module zip' => 'Този файл не е валиден zip архив на модул', 'Failed to install admin tab "%name%".' => 'Неуспешно инсталиране на раздела "%name%" от админа.', 'Failed to uninstall admin tab "%name%".' => 'Неуспешно деинсталиране на раздела "%name%" от админа.', 'You are not allowed to install modules.' => 'Нямате права за инсталиране на модули.', 'You are not allowed to uninstall the module %module%.' => 'Нямате права за деинсталиране на модул %module%.', 'You are not allowed to upgrade the module %module%.' => 'Нямате права за обновяване на модул %module%.', 'You are not allowed to disable the module %module%.' => 'Нямате права за деактивиране на модул %module%.', 'Error when disabling module %module%. %error_details%.' => 'Грешка при забрана на модула %module%. %error_details%.', 'You are not allowed to enable the module %module%.' => 'Нямате права за активиране на модул %module%.', 'Error when enabling module %module%. %error_details%.' => 'Грешка при разрешаване на модула %module%. %error_details%.', 'You are not allowed to disable the module %module% on mobile.' => 'Нямате права за деактивиране на модул %module% за мобилни устройства.', 'Error when disabling module %module% on mobile. %error_details%' => 'Грешка при забрана на модула %module% от мобилно устройство. %error_details%', 'You are not allowed to enable the module %module% on mobile.' => 'Нямате права за активиране на модул %module% за мобилни устройства.', 'Error when enabling module %module% on mobile. %error_details%' => 'Грешка при разрешаване на модула %module% от мобилно устройство. %error_details%', 'You are not allowed to reset the module %module%.' => 'Нямате права за нулиране на модул %module% за мобилни устройства.', 'Error when resetting module %module%. %error_details%' => 'Грешка при нулиране на модула %module%. %error_details%', 'The module is invalid and cannot be loaded.' => 'Модулът е невалиден и не може да бъде зареден.', 'Unfortunately, the module did not return additional details.' => 'За съжаление, модулът не предостави допълнителна информация.', 'The module %module% must be installed first' => 'Първо трябва да се инсталира модулът %module%', 'Parse error on module %module%. %error_details%' => 'Грешка при парсване на модула %module%. %error_details%', 'Unexpected exception on module %module%. %error_details%' => 'Неочаквано изключение в модул %module%. %error_details%', 'Loading data from Addons failed. %error_details%' => 'Зареждането на данни от Addons е неуспешно. %error_details%', 'Parse error detected in module %module%. %error_details%.' => 'Открита е грешка при парсване на модула %module%. %error_details%.', 'Exception detected while loading module %module%. %error_details%.' => 'Регистрирано е изключение при зареждане на модула %module%. %error_details%.', 'Cannot %action% module %module%. %error_details%' => 'Грешка при %action% на модул %module%. %error_details%', '%action% action on module %module% succeeded.' => 'Успешно действие %action% върху модула %module%.', 'Unknown module action. It must be one of these values: %actions%' => 'Неразпознато действия на модул. Трябва да бъде някоя от следните стойности: %actions%', 'Validation of configuration details failed:' => 'Валидацията на данните за конфигурацията не бе успешна:', 'Configuration successfully applied.' => 'Конфигурацията беше приложена успешно.', 'This module cannot be loaded.' => 'Модулът не може да бъде зареден.', 'Hook cannot be loaded.' => 'Връзката не може да бъде заредена.', 'An error occurred while deleting the module from its hook.' => 'Възникна грешка при изтриване на модула от връзката му.', 'The module was successfully removed from the hook.' => 'Модулът е преместен от връзките', 'The module transplanted successfully to the hook.' => 'Модулът е прикачен към куката.', 'Cannot get catalog data, please try again later. Reason: %error_details%' => 'Данните от каталога не могат да бъдат извлечени. Моля, опитайте по-късно. Причина: %error_details%', '%module% did not return a valid response on %action% action.' => '%module% не върна валиден отговор на действието %action%.', 'Confirmation needed by module %module% on %action% (%subject%).' => 'Модул %module% трябва да потвърди действие %action% (%subject%).', 'Exception thrown by module %module% on %action%. %error_details%' => 'Модул %module% върна изключение за %action%. %error_details%', '%module% did not return a valid response on installation.' => '%module% не върна валиден отговор при инсталирането.', 'Installation of module %module% was successful.' => 'Успешно инсталиране на модула %module%.', 'Installation of module %module% failed. %error%' => 'Неуспешно инсталиране на модула %module%. %error%', 'Synchronized with Addons marketplace!' => 'Синхронизирано с пазара Addons!', 'No changelog provided' => 'Не съществува списък с промените', 'You are about to log out your Addons account. You might miss important updates of Addons you\'ve bought.' => 'На път сте да излезете от профила си в Addons. Може да пропуснете важни актуализации на закупени разширения.', 'You are about to disable %moduleName% module.' => 'Напът сте да забраните модула %moduleName%.', 'Your current settings will be saved, but the module will no longer be active.' => 'Настоящите ви настройки ще бъдат запазени, но модулът вече няма да е активен.', 'You are about to uninstall %moduleName% module.' => 'На път сте да деинсталирате модула %moduleName%.', 'This will disable the module and delete all its files. For good.' => 'Това ще забрани модула и ще изтрие всичките му файлове. Завинаги!', 'This action cannot be undone.' => 'Това действие не може да бъде отменено.', 'You\'re about to reset %moduleName% module.' => 'Напът сте да нулирате модула %moduleName%.', 'This will restore the defaults settings.' => 'Това ще възстанови настройките по подразбиране.', 'You are about to [1] the following modules:' => 'Напът сте да [1] следните модули:', 'Installing module...' => 'Инсталиране на модул...', 'It will close as soon as the module is installed. It won\'t be long!' => 'Ще се затвори след инсталирането на модула. Няма да отнеме дълго!', 'Module installed!' => 'Модулът е инсталиран!', 'Oops... Upload failed.' => 'Опа... Неуспешно качване.', 'No description found for this module :(' => 'За този модул липсва описание :(', 'No additional description provided for this module :(' => 'За този модул липсва допълнително описание :(', 'No feature list provided for this module :(' => 'За този модул липсва списък с функциите :(', 'No customer benefits notes found for this module :(' => 'За този модул липсват бележки за предимствата за клиенти :(', 'No demonstration video found for this module :(' => 'За този модул липсва демовидео. :(', 'No changelog provided for this module :(' => 'За този модул липсва дневник на промените :(', 'You need to select at least one module to use the bulk action.' => 'Трябва да изберете поне един модул, за да приложите масовото действие.', 'The action "[1]" is not available, impossible to perform your request.' => 'Действието "[1]" не е налично, изпълнението на заявката ви е невъзможно.', 'The action [1] is not available for module [2]. Skipped.' => 'Действието [1] за модул [2] не е налично. Пропуснато е.', ), 'ShopThemeGlobal' => array ( 'Do not miss news, special offers and discounts!' => 'Не пропускайте нови продукти, промоции и отстъпки!', 'You cannot access this store from your country. We apologize for the inconvenience.' => 'Нямате достъп до този магазин от вашата страна. Извиняваме се за неудобството.', '403 Forbidden' => '403 Забранено', 'Search again what you are looking for' => 'Потърсете отново това, което търсите', 'Sorry for the inconvenience.' => 'Извиняваме се за неудобството.', 'We\'ll be back soon.' => 'Ще се върнем скоро.', 'Status' => 'Статус', 'Date' => 'Дата', 'Home' => 'Начална страница', 'About and Contact' => 'За нас и контакт', 'Our stores' => 'Нашите магазини', 'Sitemap' => 'Карта на сайта', 'List of sub categories in %name%:' => 'Списък на страниците в %name%:', 'Close' => 'Затвори', 'Sort by:' => 'Сортирай по:', 'Active filters' => 'Активни филтри', 'Tax included' => 'С ДДС', 'Tax excluded' => 'Без ДДС', 'Language dropdown' => 'Избери език', 'List of pages in %category_name%:' => 'Списък на страниците в %category_name%:', 'Next' => 'Следваща', 'Previous' => 'Предишна', 'Carousel buttons' => 'Бутони', 'Currency dropdown' => 'Избери валута', 'Currency:' => 'Валута:', 'Email us: [1]%email%[/1]' => 'Изпратете ни имейл: [1]%email%[/ 1]', 'Fax: [1]%fax%[/1]' => 'Факс: [1]%fax%[/1]', 'Call us: [1]%phone%[/1]' => 'Обадете ни се: [1]%phone%[/1]', 'Store information' => 'Информация за магазина', 'Email us:' => 'Изпратете ни имейл:', 'Fax:' => 'Факс:', 'Call us:' => 'Обадете ни се:', 'Saturday' => 'събота', 'Friday' => 'петък', 'Thursday' => 'четвъртък', 'Wednesday' => 'сряда', 'Tuesday' => 'вторник', 'Monday' => 'понеделник', 'Sunday' => 'неделя', 'Unlimited' => 'Неограничено', 'Hello' => 'Здравейте', 'My account' => 'Моят акаунт', 'Setting' => 'Настройки', 'Comment' => 'Коментар', 'Read more' => 'Прочети повече', 'January' => 'януари', 'February' => 'февруари', 'March' => 'март', 'April' => 'април', 'May' => 'май', 'June' => 'юни', 'July' => 'юли', 'August' => 'август', 'September' => 'септември', 'October' => 'октомври', 'November' => 'ноември', 'December' => 'декември', 'Childrens' => 'Деца', 'Recent blog posts' => 'Последни публикации в блога', 'Sorry, We are updating data, please come back later!!!!' => 'Извинете, актуализираме данните. Моля върнете се тук по-късно !!!!', 'Filter Blogs By Tag' => 'Филтрирайте статиите по тагове', 'Filter Blogs By Blogger' => 'Филтрирайте статиите по автори', 'Lastest Blogs' => 'Последни статии', 'Sorry, We are update data, please come back later!!!!' => 'Извинете, актуализираме данните. Моля върнете се тук по-късно !!!!', 'Add to cart' => 'Добави в кошницата', 'Remove from Compare' => 'Извади от сравняването', 'Add to Compare' => 'Добави за сравняване', 'Rating' => 'Оценка', 'Read reviews' => 'Прочети отзив', 'Write a review' => 'Напиши отзив', 'Add to wishlist' => 'Добавяне към списъка с желания', 'Remove from Wishlist' => 'Извъждане от списъка с желания', 'Currency' => 'Валута', 'Account' => 'Акаунт', 'Language' => 'Език', 'Grid' => 'Решетка', 'List' => 'Списък', 'Contact us' => 'Свържете се с нас', 'Language:' => 'Език:', 'No' => 'не', 'Yes' => 'да', 'Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/' => 'Тези изображения са в папката ВАШШАБЛОН /assets/img/patterns/', 'Attachment' => 'Прикачен файл', 'Not set' => 'Не е зададено', 'Position' => 'Позиция', 'Repeat' => 'Повтори', 'Inherit' => 'Наследяване', 'Compare' => 'Сравняване', 'Wishlist' => 'Списък с желания', 'Quick view' => 'Бърз преглед', 'View all' => 'Покажи всичко', 'Theme' => 'Шаблон', 'Default' => 'По подразбиране', 'Float Header' => 'Подвижен хедър', 'Cancel filter' => 'Отказ филтър', '(no filter)' => '(без филтър)', 'show filters' => 'покажете филтри', 'Show more parameters' => 'Покажи още параметри', 'hide filters' => 'скрий филтрите', 'Show less' => 'Показване на по-малко', 'You order %1% pcs, but stock is %2% pcs.' => 'Поръчвате %1% бр., Но запасът е %2% бр.', 'We will inform you of the date of delivery.' => 'Ще ви информираме за датата на доставка.', 'Undefined' => 'Неопределен', 'Addresses' => 'Адреси', 'None' => 'Няма', 'Merchandise returns' => 'Върнати продукти', 'The page you are looking for was not found.' => 'Търсената от вас страница не е намерена.', 'Our Offers' => 'Нашите оферти', 'Log in' => 'Вход', 'Create new account' => 'Регистрирайте нов профил', 'Brands' => 'Марки', '(tax incl.)' => '(с данък)', '(tax excl.)' => '(без данък)', '(tax included)' => '(с вкл. данък)', '(tax excluded)' => '(без данък)', 'List of subcategories in %category_name%:' => 'Списък на подкатегориите в %category_name%:', 'Phone:' => 'Телефон:', 'Email:' => 'Имейл:', 'Opening hours' => 'Работно време', 'Get our latest news and special sales' => 'Получавайте новини и съобщения за разпродажби', '%label%:' => '%label%:', '%copyright% %year% - Ecommerce software by %prestashop%' => '%copyright% %year% – Софтуер за електонна търговия от %prestashop%', 'logo' => 'лого', ), 'ShopThemeActions' => array ( 'Subscribe' => 'Абонирайте се', 'Download' => 'Изтегли', 'Change Password' => 'Промени паролата', 'Send reset link' => 'Изпрати линк за нулиране', 'Back to Login' => 'Назад към Вход', 'Print out' => 'Отпечатай', 'Reorder' => 'Поръчай отново', 'Create new address' => 'Създай нов адрес', 'Save' => 'Запази', 'Update' => 'Актуализирай', 'Delete' => 'Изтрий', 'Choose' => 'Избери', 'Edit' => 'Редактиране', 'add new address' => 'добавяне на нов адрес', 'Continue' => 'Продължи', 'Take advantage of our exclusive offers:' => 'Възползвайте се от нашите изгодни оферти:', 'Add' => 'Добави', 'Cancel' => 'Отмени', 'Select' => 'Избери', 'Back to top' => 'Назад към началото', 'Filter' => 'Филтрирай', 'Save Customization' => 'Запази персонализирането', 'Remove Image' => 'Изтрий изображението', 'Add to cart' => 'Добави в кошницата', 'Quantity' => 'Количество', 'Quick view' => 'Бърз преглед', 'View products' => 'Покажи продукти', 'Clear all' => 'Изтрий всичко', 'Filter By' => 'Филтрирай по', 'Next' => 'Следваща', 'Previous' => 'Предишна', 'Hide' => 'Скрий', 'Show' => 'Покажи', 'Remove' => 'Изтрий', 'remove from cart' => 'извади от кошницата', 'Proceed to checkout' => 'Продължи към кошницата за пазаруване', 'Continue shopping' => 'Продължи пазаруването', 'Share' => 'Сподели', 'OK' => 'ОК', 'Choose file' => 'Избери файл', 'Send' => 'Изпрати', 'Sign out' => 'Изход', 'Sign in' => 'Вход', 'Checkout' => 'каса', 'Refresh' => 'Обновяване', 'Clear' => 'Изчистване', 'Do not show this popup again' => 'Не показвай отново този изскачащ прозорец', 'Show more' => 'Покажи повече', 'Add a new address' => 'Добавяне на нов адрес', 'Cart' => 'Количка', 'Reset all filter' => 'Нулиране на филтрите', 'Save Address' => 'Завазване на адреса', 'ok' => 'добре', 'Order with an obligation to pay' => 'Поръчка със задължение за плащане', 'show details' => 'по-подробно', 'edit' => 'редактиране', 'Back to login' => 'Назад към \\"Вход\\"', ), 'ShopFormsLabels' => array ( 'Your email...' => 'Въведете своя имейл', 'Confirmation' => 'Потвърждение', 'New password' => 'Нова парола', 'Set your password:' => 'Въведете парола:', 'Email:' => 'Имейл:', 'Order Reference:' => 'Номер на поръчка:', 'Product' => 'Продукт', 'Optional' => 'Незадължително', '-- year --' => '-- година --', '-- month --' => '-- месец --', '-- day --' => '-- ден --', '-- please choose --' => '-- миля изберете --', 'Message' => 'Съобщение', 'Attachment' => 'Прикачен файл', 'Order reference' => 'Номер на поръчка', 'Subject' => 'Предмет', 'Email address' => 'Имейл', 'Name' => 'Име', 'Alias' => 'Псевдоним', 'Address' => 'Адрес', 'Address Complement' => 'Допълнителен адрес', 'Zip/Postal Code' => 'Пощенски код', 'City' => 'Град', 'Country' => 'Държава', 'State' => 'Област', 'Phone' => 'Телефон', 'Mobile phone' => 'Мобилен телефон', 'VAT number' => 'ДДС номер', 'Other' => 'Друго', 'Social title' => 'Обръщение', 'Birthdate' => 'Дата на раждане', 'First name' => 'Име', 'Last name' => 'Фамилия', 'Company' => 'Фирма', 'Identification number' => 'Идентификационнен номер', 'Email' => 'Имейл', 'Password' => 'Парола', 'From' => 'От', '-- Choose --' => '-- Изберете --', 'Your email address' => 'Вашият имейл адрес', ), 'AdminShopparametersFeature' => array ( 'Additional description' => 'Допълнително описание', 'Out of stock' => 'Не е в наличност', 'Product available for orders' => 'Продуктът може да бъде поръчан', 'In Stock' => 'В наличност', 'You may unsubscribe at any moment. For that purpose, please find our contact info in the legal notice.' => 'Можете да се отпишете по всяко време.', 'Authorized modules:' => 'Разрешени модули:', 'This category already exists for this group.' => 'Тази категория вече съществува в тази група.', 'Add a category discount' => 'Добавяне на отстъпка за категорията', 'New group category discount' => 'Нова отстъпка за група категории', 'Discount (%):' => 'Отстъпка (%):', 'Group information' => 'Информация за група', 'Price display method:' => 'Метод за показване на цената:', 'Show prices:' => 'Показване на цените:', 'Current category discount' => 'Отстъпка за настоящата категория', 'Members of this customer group' => 'Членове на тази потребителска група', 'Limited to the first 100 customers.' => 'Ограничено за първите 100 потребители.', 'Please use filters to narrow your search.' => 'Използвай филтрите, за да стесниш търсенето.', 'Discount: %.2f%%' => 'Отстъпка: %.2f%%', 'Order status' => 'Статус на поръчката', 'Indexing' => 'Индексиране', 'Refresh index' => 'Обнови индекса', 'Cache' => 'Кеш', 'Refresh cache' => 'Опресняване на кеша', 'Save direct traffic?' => 'Запази директния трафик', 'Exclude taxes in sales total?' => 'Изключване на данъците от общата сума на продажбите?', 'Exclude shipping in sales total?' => 'Изключване на доставката от общата сума на продажбите?', 'Statistics' => 'Статистика', 'Filter by product:' => 'Филтриране по продукт:', 'Hours:' => 'Часове:', 'Out-of-Stock' => 'Изчерпано', 'Dear Customer, Regards, Customer service' => 'Уважаеми клиенти, Поздрави, Отдел „Обслужване на клиенти“', 'We are currently updating our shop and will be back really soon. Thanks for your patience.' => 'В момента се извършва се обновяване на магазина, което ще завърши съвсем скоро. Благодарим за ви търпението.', '#IN' => '#IN', '#DE' => '#DE', '#RE' => '#RE', 'a|about|above|after|again|against|all|am|an|and|any|are|aren|as|at|be|because|been|before|being|below|between|both|but|by|can|cannot|could|couldn|did|didn|do|does|doesn|doing|don|down|during|each|few|for|from|further|had|hadn|has|hasn|have|haven|having|he|ll|her|here|hers|herself|him|himself|his|how|ve|if|in|into|is|isn|it|its|itself|let|me|more|most|mustn|my|myself|no|nor|not|of|off|on|once|only|or|other|ought|our|ours|ourselves|out|over|own|same|shan|she|should|shouldn|so|some|such|than|that|the|their|theirs|them|themselves|then|there|these|they|re|this|those|through|to|too|under|until|up|very|was|wasn|we|were|weren|what|when|where|which|while|who|whom|why|with|won|would|wouldn|you|your|yours|yourself|yourselves' => 'за|над|след|отново|срещу|всички|всеки|всяко|всяка|и|са|като|до|защото|бил|преди|под|между|но|може|долу|няколко|от|той|тя|тук|неин|нейния|нейният|нея|негов|неговия|неговият|него|как|ако|в|е|не|мен|още|повече|мой|моя|моят|мен|нито|само|или|друг|трябва|наш|наша|наше|собствен|собствено|собствена|същ|така|няколко|че|тях|техен|техни|техният|тогава|там|тези|тази|те|това|тези|през|също|под|до|горе|много|беше|ние|бяхме|какво|кога|къде|кое|докато|кой|кому|защо|с|със|твой|твоя|твое|твори|ваш|ваша|ваше|ваши', 'Webmaster' => 'Уебмастър', 'Customer service' => 'Обслужване на клиенти', 'If a technical problem occurs on this website' => 'При възникване на технически проблем на сайта', 'For any question about a product, an order' => 'За запитвания относно продукт, поръчка', 'Mr.' => 'Г-н', 'Mrs.' => 'Г-жа', 'Visitor' => 'Посетител', 'Guest' => 'Гост', 'Customer' => 'Клиент', 'Social title' => 'Обръщение', 'Neutral' => 'Неутрално', 'Add new social title' => 'Добавяне на ново обръщение', 'Social titles' => 'Титли', 'Image width' => 'Ширина на изображение', 'Image height' => 'Височина на изображението', 'Male' => 'Мъж', 'Female' => 'Жена', 'Registration date' => 'Дата на регистрация', 'Group name' => 'Име на групата', 'Discount (%)' => 'Отстъпка (%)', 'Members' => 'Членове', 'Creation date' => 'Дата на създаване', 'Default groups options' => 'Опции на групите по подразбиране', 'Visitors group' => 'Група на посетителите', 'Guests group' => 'Група на гостите', 'Customers group' => 'Група на клиентите', 'Save, then add a category reduction.' => 'Запазване и добавяне на отстъпка за категорията.', 'Add new group' => 'Добавяне на нова група', 'Customer group' => 'Клиентска група', 'Price display method' => 'Метод на показване на цената', 'Category discount' => 'Отстъпка за категория', 'Modules authorization' => 'Удостоверяване на модули', 'Visitors' => 'Посетители', 'Visits' => 'Посещения', 'Pages' => 'Страници', 'Reg.' => 'Рег.', 'Avg. cart' => 'Ср. колички', 'Reg. rate' => 'Рег. рейтинг', 'Order rate' => 'Поръчки рейтинг', 'Click' => 'Клик', 'Base' => 'База', 'Add new referrer' => 'Добавяне на нов реферал', 'Affiliate' => 'Афилейт', 'Affiliates can access their data with this name and password.' => 'Сътрудниците имат дотъп до техните данни с това име и парола.', 'Front access:' => 'Външен достъп:', 'Commission plan' => 'Комисионен план', 'Click fee' => 'Такса на клик', 'Base fee' => 'Базова такса', 'Percent fee' => 'Процентна такса', 'Technical information -- Simple mode' => 'Техническа информация -- Опростен режим', 'Include' => 'Включи', 'HTTP referrer' => 'HTTP реферал', 'Exclude' => 'Изключете', 'Request URI' => 'Заявен адрес (URI)', 'Technical information -- Expert mode' => 'Техническа информация -- Експертен режим', 'Unique visitors' => 'Уникални посетители', 'Pages viewed' => 'Разгледани страници', 'Registration rate' => 'Ниво на регистрациите', 'Registrations' => 'Регистрации', 'Aliases' => 'Псевдоним', 'The "indexed" products have been analyzed by PrestaShop and will appear in the results of a front office search.' => '"Индексираните" продукти бяха анализирани от PrestaShop и ще се появяват като резултати при търсене в Лицевия интерфейс.', 'Indexed products' => 'Индексирани продукти', 'Building the product index may take a few minutes.' => 'Създаване на индекс на продукт може да отнеме известно време.', 'If your server stops before the process ends, you can resume the indexing by clicking "Add missing products to the index".' => 'Ако сървърът Ви спре преди края на процеса, можете да продължите индексирането като натиснете на "Добавяне на липсващите продукти към индекса".', 'Add missing products to the index' => 'Добавяне на липсващи продукти към индекса', 'Re-build the entire index' => 'Изграждане на целия индекс наново', 'You can set a cron job that will rebuild your index using the following URL:' => 'Можете да настроите задание в Cron, което да изгради отново индекса Ви, като използва URL адреса:', 'Search within word' => 'Търсене в дума', 'Search exact end match' => 'Търсене с точен завършек', 'Minimum word length (in characters)' => 'Мин. дължина на дума (в символи)', 'Blacklisted words' => 'Забранени думи', 'Weight' => 'Тегло', 'The "weight" represents its importance and relevance for the ranking of the products when completing a new search.' => '"Теглото" представлява важността и релевантността за определяне на ранк на даден продукт по време на търсене.', 'A word with a weight of eight will have four times more value than a word with a weight of two.' => 'Дума с тегло 8 ще има 4 пъти по-голяма стойност, отколкото дума с тегло 2.', 'We advise you to set a greater weight for words which appear in the name or reference of a product. This will allow the search results to be as precise and relevant as possible.' => 'Съветваме те да зададеш по-голямо тегло на думи, които се появяват в името или реф. на продукта. Това ще позволи резултатите от търсенето да бъдат максимално точни и релевантни.', 'Setting a weight to 0 will exclude that field from search index. Re-build of the entire index is required when changing to or from 0' => 'Задаване на тегло 0 ще изключи това поле от индекса на търсенето. Необходимо е изграждане на целия индекс наново, когато се промени на различна от 0 стойност', 'Product name weight' => 'Тегло на продуктово име', 'Reference weight' => 'Реф тегло', 'Short description weight' => 'Кратко описание тегло', 'Description weight' => 'Описание тегло', 'Category weight' => 'Категория тегло', 'Brand weight' => 'Важност на бранда', 'Tags weight' => 'Тежест на етикетите', 'Attributes weight' => 'Атрибути тегло', 'Features weight' => 'Екстри тегло', 'Add new alias' => 'Добавяне на нов псевдоним', 'Result' => 'Резултат', 'Server' => 'Сървър', 'GET variable' => 'GET параметър', '$_GET variable' => '$_GET параметър', 'Add new search engine' => 'Добавяне на нова търсачка', 'Referrer' => 'Реферал', 'Shop ID' => 'ИД на магазина', 'Shop group' => 'Група магазини', 'Root category' => 'Основна категория', 'Main URL for this shop' => 'Основен адрес (URL) на този магазин', 'Edit this shop group' => 'Редактиране на групата магазини', 'Add new shop' => 'Добави нов магазин', 'Multistore tree' => 'Дърво на множеството магазини', 'Icon' => 'Икона', 'Send email to customer' => 'Изпрати e-mail на клиент', 'Email template' => 'Шаблон на писмо', 'Edit return status' => 'Промяна статуса на рекламацията', 'Add new order status' => 'Добавяне на нов статус на поръчките', 'Add new order return status' => 'Добавяне на нов статус на върнати поръчки', 'Return statuses' => 'Статуси на връщанията', 'Status name' => 'Име на статуса', 'Color' => 'Цвят', 'Consider the associated order as validated.' => 'Считай свързаната поръчка за валидирана.', 'Allow a customer to download and view PDF versions of his/her invoices.' => 'Разрешаване на клиент да сваля и преглежда PDF версия на фактурите си.', 'Hide this status in all customer orders.' => 'Скриване на този статус в поръчките на всеки клиент.', 'Send an email to the customer when his/her order status has changed.' => 'Изпрати e-mail на потребителя, когато статусът на поръчката му/й се промени.', 'Attach invoice PDF to email.' => 'Прикачване на PDF фактура към имейла.', 'Attach delivery slip PDF to email.' => 'Прикачване на товарителница към имейла.', 'Set the order as shipped.' => 'Задайте, че поръчката е доставена.', 'Set the order as paid.' => 'Задайте, че поръчката е платена.', 'Show delivery PDF.' => 'Покажете PDF-а за доставката.', 'Template' => 'Шаблон', 'Return status' => 'Възобнови статуса', 'Shop name' => 'Име на магазина', 'Add new store' => 'Добавяне на нов магазин', 'Stores' => 'Магазини', 'Store name (e.g. City Center Mall Store).' => 'Име на магазина (напр. Магазин в мола в центъра на града).', 'Allowed characters: letters, spaces and %s' => 'Разрешени знаци: букви, интервали и %s', 'Latitude / Longitude' => 'Ширина/дължина', 'Store coordinates (e.g. 45.265469/-47.226478).' => 'Координати на магазина (напр. 45.265469/-47.226478).', 'Picture' => 'Изображение', 'Monday' => 'Понеделник', 'Tuesday' => 'Вторник', 'Wednesday' => 'Сряда', 'Thursday' => 'Четвъртък', 'Friday' => 'Петък', 'Saturday' => 'Събота', 'Sunday' => 'Неделя', 'Choose your country' => 'Изберете държава', 'Choose your state (if applicable)' => 'Изберете област ', 'Displayed in emails and page titles.' => 'Вижда се в имейли и заглавия на страници.', 'Shop email' => 'E-mail на магазина', 'Registration number' => 'Номер на регистрацията', 'Shop address line 1' => 'Адрес на магазина ред 1', 'Shop address line 2' => 'Адрес на магазина ред 2', 'Contact details' => 'Детайли за контакт', 'Add new tag' => 'Добавяне на нов етикет', 'Tag' => 'Етикет', 'Unknown' => 'Неизвестно', 'There are no visitors online.' => 'Няма потребители онлайн.', 'Undefined' => 'Неопределен', 'No redirection (you may have duplicate content issues)' => 'Без пренасочване (можете да имате проблеми с дублирано съдържание)', '302 Moved Temporarily (recommended while setting up your store)' => '302 Временно преместен (препоръчва се, докато настройвате Вашият магазин)', '301 Moved Permanently (recommended once you have gone live)' => '301 Постоянно преместен (препоръчва се, когато вече стартирате)', 'Alias' => 'Псевдоним', 'Search' => 'Търсене', 'Add new contact' => 'Добавяне на нов контакт', 'Add a new page' => 'Добавяне на нова страница', 'minutes' => 'минути', 'Round up away from zero, when it is half way there (recommended)' => 'Закръгляне към по-голямото, когато е половина (препоръчително)', 'Round down towards zero, when it is half way there' => 'Закръгляне към по-малкото, когато е половина', 'Round towards the next even value' => 'Закръгляне към следващата четна стойност', 'Round towards the next odd value' => 'Закръгляне към следващата нечетна стойност', 'Round up to the nearest value' => 'Закръгляне към най-близката по-голяма стойност', 'Round down to the nearest value' => 'Закръгляне към най-близката по-малка стойност', 'Round on each item' => 'Закръгляне на всеки артикул', 'Round on each line' => 'Закръгляне на всеки ред', 'Round on the total' => 'Закръгляне на общото', 'Product name' => 'Име на продукта', 'Product price' => 'Цена на продукта', 'Product add date' => 'Добавен на дата', 'Product modified date' => 'Модифициран на', 'Position inside category' => 'Място в категорията', 'Brand' => 'Марка', 'Product quantity' => 'Количество на продукт', 'Product reference' => 'Реф. на продукт', 'Decrement pack only.' => 'Само намаляване на пратката.', 'Decrement products in pack only.' => 'Само намаляване на продуктите в пратката.', 'Decrement both.' => 'Намаляване на двете.', 'The route %routeRule% is not valid' => 'Маршрутът %routeRule% е невалиден', 'Keyword "{%keyword%}" required for route "%routeName%" (rule: "%routeRule%")' => 'Ключова дума „{%keyword%}“ е задължителна за маршрут „%routeName%“ (правило: „%routeRule%“)', 'Default pages' => 'Страници по подразбиране', 'Module pages' => 'Страници на модула', 'Password reset delay' => 'Отлагане на нулирането на парола', 'Re-display cart at login' => 'Показване на количката при влизане', 'Send an email after registration' => 'Изпращане на имейл след регистрация', 'Enable B2B mode' => 'Включване на режим B2B', 'Ask for birth date' => 'Запитване за дата на раждане', 'Enable partner offers' => 'Разрешаване на офертите от партньори', 'Show prices' => 'Покажи цените', 'Number of days for which the product is considered \'new\'' => 'Брой дни, за които продуктът се счита за „нов“', 'Max size of product summary' => 'Макс. дължина на резюмето за продукта', 'Products (general)' => 'Продукти (общи)', 'Catalog mode' => 'Режим на каталог', 'Quantity discounts based on' => 'Отстъпка за количество, базирана на', 'Force update of friendly URL' => 'Принудително обновяване на лесен URL адрес', 'Default activation status' => 'Статус на активацията по подразбиране', 'Display remaining quantities when the quantity is lower than' => 'Показване на оставащите количества, когато количеството е по-малко от', 'Product page' => 'Продуктова страница', 'Display available quantities on the product page' => 'Показване на налични количества на продуктовата страница', 'Display unavailable product attributes on the product page' => 'Показване на продуктовите атрибути на продуктовата страница', 'Display the "add to cart" button when a product has attributes' => 'Покажи бутон "добави в количка", когато продуктът има атрибути ', 'Separator of attribute anchor on the product links' => 'Разделител за котвата на атрибута в линковете на продукта', 'Display discounted price' => 'Показване на намалената цена', 'Products per page' => 'Продукти на страница', 'Pagination' => 'Номериране на страниците', 'Default order by' => 'Стандартна поръчка', 'Default order method' => 'Метод на поръчка по подразбиране', 'Products stock' => 'Продуктови наличности', 'Allow ordering of out-of-stock products' => 'Разреши поръчката на изчерпани продукти', 'Enable stock management' => 'Управление на наличностите', 'Label of in-stock products' => 'Етикет на продуктите в наличност', 'Label of out-of-stock products with allowed backorders' => 'Етикет на изчерпани продукти с позволени отложени поръчки', 'Label of out-of-stock products with denied backorders' => 'Етикет на изчерпани продукти с непозволени отложени поръчки', 'Delivery time of in-stock products' => 'Срок за доставка на налични продукти', 'Leave empty to disable' => 'Оставете празно за изключване', 'Delivery time of out-of-stock products with allowed backorders' => 'Срок за доставка на изчерпани продукти с позволени отложени поръчки', 'Default pack stock management' => 'Управление на наличности на пратки по подразбиране', 'Contacts' => 'Контакт', 'Save messages?' => 'Запазване на съобщенията?', 'Minimum purchase total required in order to validate the order' => 'Минимална задължителна стойност на поръчката, за да бъде валидна', 'Enable final summary' => 'Активиране на финалното обобщение', 'Enable guest checkout' => 'Активирай финализиране на поръчката от гост', 'Disable Reordering Option' => 'Забрана на опцията за пренареждане', 'Recalculate shipping costs after editing the order' => 'Преизчисляване разходите за доставка, след редакция на поръчката', 'Allow multishipping' => 'Разреши различни варианти за доставка', 'Delayed shipping' => 'Отложена доставка', 'Terms of service' => 'Условия за ползване', 'Page for the Terms and conditions' => 'Страница с Условия за ползване', 'Gift-wrapping price' => 'Цена на подаръчната опаковка', 'Gift options' => 'Опции за подаръци', 'Offer gift wrapping' => 'Предложи опаковане за подарък', 'Gift-wrapping tax' => 'Такса за подаръчна опаковка', 'Offer recycled packaging' => 'Предложи рециклируеми опаковки', 'Manage domain name' => 'Управляване на име на домейн', 'Add a domain name' => 'Добавяне на име на домейн', 'Rewritten URL' => 'Пренаписан адрес (URL)', 'Meta tags' => 'Мета тагове', 'Page name' => 'Име на страницата', 'Page title' => 'Заглавие на страницата', 'Keywords: %keywords%' => 'Ключови думи: %keywords%', 'Improve your SEO' => 'Подобряване на оптимизацията за търсачки', 'Edit information about your pages to gain visibility and therefore reach more visitors. We advise you to start with the index page, it stands for your homepage.' => 'Редактирайте на информацията за страниците за да подобрите видимостта и да достигнете до повече посетители. Съветваме ви започнете с началната страница.', 'Configure index page' => 'Конфигуриране на началната страница', 'Generate robots.txt file' => 'Генериране на robots.txt файл', 'Robots file generation' => 'Генериране на Robots файл', 'SEO options' => 'Настройки на SEO', 'Display attributes in the product meta title' => 'Показване на атрибутите в мета заглавието на продукта', 'Accented URL' => 'Специални знаци в URL', 'Redirect to the canonical URL' => 'Пренасочване към канонични адреси (URL)', 'Disable Apache\'s MultiViews option' => 'Забрана на MultiViews опцията в Apache', 'Disable Apache\'s mod_security module' => 'Забрана на модула mod_security на Apache', 'Set up URLs' => 'Настрой URL-и', 'Set shop URL' => 'Настрой URL на магазина', 'Shop domain' => 'Домейн на магазина', 'SSL domain' => 'SSL домейн', 'Base URI' => 'Основен URI', 'Schema of URLs' => 'Схема на URL-и', 'Route to products' => 'Път до продуктите', 'Route to category' => 'Път до категориите', 'Route to category which has the "selected_filter" attribute for the "Layered Navigation" (blocklayered) module' => 'Път до категория, която има „selected_filter“ атрибут за модула „Блок за навигация по слоеве“ (blocklayered)', 'Route to supplier' => 'Път до снабдителя', 'Route to brand' => 'Път към бранда', 'Route to page' => 'Път към страницата', 'Route to page category' => 'Път към категорията страници', 'Route to modules' => 'Път до модули', 'Enable Shop' => 'Активен магазин', 'Maintenance IP' => 'IP при поддръжка', 'Custom maintenance text' => 'Персонализирано съобщение за поддръжка', 'Enable SSL' => 'Активирай SSL', 'Enable SSL on all pages' => 'Активиране на SSL на всички страници', 'Increase front office security' => 'Увеличаване сигурността на Лицевия интерфейс', 'Allow iframes on HTML fields' => 'Разрешаване на iframes в HTML полетата', 'Use HTMLPurifier Library' => 'Използване на библиотеката HTMLPurifier', 'Round mode' => 'Режим на закръгляне', 'Round type' => 'Тип на закръглянето', 'Number of decimals' => 'Брой десетични знаци', 'Display brands and suppliers' => 'Показване на марки и снабдители', 'Display best sellers' => 'Показване на най-продаваните', 'Enable Multistore' => 'Поддръжка на множество магазини', 'Main Shop Activity' => 'Дейност на основния магазин', 'Please click here to check if your shop supports HTTPS.' => 'Щракнете тук, за да проверите дали магазина ви поддържа HTTPS.', 'Page' => 'Страница', ), 'ModulesLegalcomplianceShop' => array ( 'Information' => 'Информация', 'I agree to the [terms of service] and [revocation terms] and will adhere to them unconditionally.' => 'Прочетох и приемам [Търговски условия] и потвърждавам [инструкции за безопасност].', 'The order will only be confirmed when you click on the button \'Order with an obligation to pay\' at the end of the checkout!' => 'Поръчката се счита за потвърдена след кликване на бутона „Поръчка със задължение за плащане“ при завършването ѝ!', 'You must agree to our Terms of Service before going any further!' => 'Трябва да потвърдите, че сте съгласни с условията за ползване, преди да продължите!', 'Something went wrong. If the problem persists, please contact us.' => 'Възникна някакъв проблем. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас.', 'Select a payment option first.' => 'Първо изберете начин на плащане.', 'Please check the "Revocation of virtual products" box first!' => 'Моля, първо проверете полето „Анулиране на виртуални продукти“!', '[1]For digital goods:[/1] I want immediate access to the digital content and I acknowledge that thereby I lose my right to cancel once the service has begun.[2][1]For services:[/1] I agree to the starting of the service and I acknowledge that I lose my right to cancel once the service has been fully performed.' => '[1]За цифрови продукти:[/1] Желая незабавен достъп до цифровото съдържание и декларирам, че губя правото си на отказ веднага щом услугата започне.[2][1]За услуги:[/1] Съгласявам се със започването на услугата и декларирам, че губя правото си на отказ веднага щом услугата е била изцяло извършена.', 'From' => 'От', 'Our previous price' => 'Старата ни цена', 'Shipping excluded' => 'Без включена доставка', 'Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):' => 'Информация за онлайн решаване на потребителски спорове съгласно чл. 14, ал. 1 от ОРС (регламент за Онлайн Решаване на Спорове):', 'The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform ([1]http://ec.europa.eu/consumers/odr[/1]) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.' => 'Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от ОРС Европейската комисия предоставя една от платформите си на потребителите за разрешаване на онлайн спорове. Платформата ([1]http://ec.europa.eu/consumers/odr[/1]) дава възможност за постигане на извънсъдебни споразумения по спорове, свързани с онлайн покупки и договори за услуги.', 'Print this page' => 'Отпечатване на страницата', '(Under conditions)' => '(При изпълнени условия)', 'My shopping cart' => 'Моята количка', 'Shipping and payment' => 'Доставка и плащане', 'All prices are mentioned tax included' => 'Всички посочени цени са с включен данък', 'All prices are mentioned tax excluded' => 'Всички посочени цени са без данък', 'and' => 'и', 'shipping excluded' => 'без включена доставка', ), 'ShopFormsHelp' => array ( '.png .jpg .gif' => '.png .jpg .gif', 'No selected file' => 'Няма избран файл', '250 char. max' => 'Макс. 250 знака', 'Your message here' => 'Вашето съобщение', 'Don\'t forget to save your customization to be able to add to cart' => 'Не забравяйте да запазите персонализирането, за да добавите в кошницата', 'How can we help?' => 'Как можем да помогнем?', 'optional' => 'незадължително', 'Select reference' => 'Избери референция', 'your@email.com' => 'your@email.com', '(E.g.: %date_format%)' => '(напр. %date_format%)', 'Your password must be at least %min% characters long.' => 'Паролата ви трябва да съдържа поне %min% символа.', 'At least 5 characters long' => 'Трябва да е поне 5 знака', ), 'ShopNotificationsError' => array ( 'Your address is incomplete, please update it.' => 'Адресът Ви е непълен, моля актуализирайте го.', 'This voucher is disabled' => 'Този ваучер е деактивиран', 'This voucher has already been used' => 'Този ваучер вече е използван', 'This voucher is not valid yet' => 'Този ваучер все още не е активен', 'This voucher has expired' => 'Ваучерът е с изтекъл срок', 'You cannot use this voucher anymore (usage limit reached)' => 'Повече не можете да използвате този ваучер (лимитът за използване е достигнат)', 'You cannot use this voucher' => 'Не можете да използвате този ваучер', 'You must choose a delivery address before applying this voucher to your order' => 'Трябва да избереш адрес за доставка преди да приложиш ваучера към поръчката си.', 'You cannot use this voucher in your country of delivery' => 'Не можете да ползвате този ваучер за вашата държава за доставка', 'You must choose a carrier before applying this voucher to your order' => 'Трябва да избереш превозвач, преди да приложиш ваучера към поръчката си', 'You cannot use this voucher with this carrier' => 'Не можете да ползвате този ваучер с този превозвач', 'You cannot use this voucher on products on sale' => 'Не можете да използвате ваучера за продукти в промоция', 'Please log in first' => 'Моля, влезте в профила си първо', 'You have not reached the minimum amount required to use this voucher' => 'Не си достигнал/ необходимия за използване на този ваучер минимум', 'This voucher is already in your cart' => 'Ваучерът вече е добавен към количката.', 'This voucher is not combinable with an other voucher already in your cart: %s' => 'Този ваучер не е съвместим с друг ваучър, който вече е приложен към количката: %s', 'Cart is empty' => 'Количката е празна', 'You cannot use this voucher in an empty cart' => 'Не можете да използвате ваучера при празна количка', 'You cannot use this voucher with these products' => 'Не можете да използвате този ваучер за тези продукти', 'The email is already used, please choose another one or sign in' => 'Имейлът вече се използва. Моля, влезте с него или изберете друг', 'Your account isn\'t available at this time, please contact us' => 'Вашият профил в момента е недостъпен, моля свържете се с нас', 'Authentication failed.' => 'Невалиден e-mail или парола', 'Password is required' => 'Паролата е задължителна', 'Invalid email/password combination' => 'Грешен имейл адрес или парола', 'There seems to be an issue with your account, please contact support' => 'Изглежда има проблем с профила Ви. Моля, свържете се с техническа поддръжка', 'An account was already registered with this email address' => 'Вече съществува профил, регистриран с този имейл адрес', '%s is required.' => '%s е задължително.', 'is invalid.' => 'е невалиден.', 'The %1$s field is too long (%2$d chars max).' => 'Поле %1$s е прекалено дълго (макс. брой знаци %2$d)', 'Please fix the error below.' => 'Моля, поправете грешката по-долу.', 'Could not delete address.' => 'Неуспешно изтриване на адрес.', 'The customer could not be found.' => 'Потребителят не е открит.', 'You must enter a voucher code.' => 'Трябва да въведеш код на ваучер.', 'The voucher code is invalid.' => 'Този код на ваучер е невалиден.', 'This voucher does not exist.' => 'Ваучерът не съществува.', 'You must add %quantity% minimum quantity' => 'Трябва да въведете минимум %quantity% за количество', 'Null quantity.' => 'Нулево количество.', 'Product not found' => 'Не е открит продукт', 'This product (%product%) is no longer available.' => 'Продуктът (%product%) е изчерпан.', 'The item %product% in your cart is no longer available in this quantity. You cannot proceed with your order until the quantity is adjusted.' => 'Артикул %product% от Вашата количка вече не е наличен в това количество. Не можете да продължите с Вашата поръчка, докато не се коригира количеството.', 'The minimum purchase order quantity for the product %product% is %quantity%.' => 'Минималното количество за покупка на продукт %product% е %quantity%.', 'Please fill in all of the required fields, and then save your customizations.' => 'Моля попълни всички задължителни полета, после запази попълненото.', 'You already have the maximum quantity available for this product.' => 'Вече имаш максималното възможно количество за този продукт.', 'Invalid key.' => 'Невалиден ключ', 'This product does not exist in our store.' => 'Този продукт не съшествува в нашия магазин', 'This product has been deleted.' => 'Този продукт беше изтрит.', 'This file no longer exists.' => 'Този файл вече не съществува.', 'This product has been refunded.' => 'Стойността на този продукт е възстановена.', 'The product deadline is in the past.' => 'Крайната дата за продукта е в миналото', 'The product expiration date has passed, preventing you from download this product.' => 'Срокът на валидност на този продукт изтече и вече не можеш да го свалиш.', 'Expiration date has passed, you cannot download this product.' => 'Крайният срок е изтекъл, не можете да свалите този продукт.', 'You have reached the maximum number of downloads allowed.' => 'Достигна лимита си за разрешени сваляния.', 'Please provide the required information' => 'Моля, попълнете необходимата информация', 'We couldn\'t find your order with the information provided, please try again' => 'Не успяхме да намерим поръчката ви с тази информация. Моля, опитайте отново', 'An unexpected error occurred while creating your account.' => 'При създаването на профила ви възникна неочаквана грешка.', 'Could not update your information, please check your data.' => 'Не успяхме да обновим данните Ви. Моля, проверете ги.', 'Sorry. We cannot renew your order.' => 'Извиняваме се, но не можем да подновим поръчката.', 'Some items are no longer available, and we are unable to renew your order.' => 'Някои артикули вече не са налични и не можем да подновим поръчката.', 'The order is no longer valid.' => 'Поръчката вече не е валидна.', 'This message is invalid (HTML is not allowed).' => 'Съобщението е невалидно (HTML не е разрешен).', 'You do not have enough products to request an additional merchandise return.' => 'Нямате достатъчно продукти, за да изискате допълнително връщане на стока.', 'Please provide an explanation for your RMA.' => 'Моля, предоставете повече информация за Вашето РВС.', 'Please check at least one product you would like to return.' => 'Моля, отбележете поне един продукт, който бихте искали да върнете.', 'For each product you wish to add, please specify the desired quantity.' => 'Моля, въведете количество за всеки желан продукт.', 'This order cannot be returned' => 'Тази поръчка не подлежи на връщане', 'The message cannot be blank.' => 'Съобщението не може да бъде празно.', 'You have no merchandise return authorizations.' => 'Нямате разрешения за връщане на стока.', 'We cannot regenerate your password with the data you\'ve submitted' => 'Не успяхме да възстановим паролата Ви с предоставените данни', 'You cannot regenerate the password for this account.' => 'Не можеш да възстановиш паролата за този потребителски профил.', 'You can regenerate your password only every %d minute(s)' => 'Можеш да възстановиш паролата си само на всеки %d минута/и', 'An error occurred while sending the email.' => 'Възникна грешка при изпращане на имейла.', 'Customer account not found' => 'Не е намерен потребителски профил', 'The password and its confirmation do not match.' => 'Двете въведени пароли се различават.', 'The password change request expired. You should ask for a new one.' => 'Заявката за промяна на паролата изтече. Подайте нова.', 'An error occurred with your account, which prevents us from updating the new password. Please report this issue using the contact form.' => 'Възникна грешка с профила Ви и не можем да актуализираме паролата. Моля, съобщете за проблема чрез формуляра за контакт.', 'Invalid email address.' => 'Невалиден адрес на електронна поща', 'The password is missing: please enter your new password.' => 'Липсва парола: моля въведете вашата нова парола.', 'The password is not in a valid format.' => 'Паролата не е във валиден формат.', 'Invoices are disabled in this shop.' => 'Фактурите са деактивирани за магазина.', 'The invoice was not found.' => 'Не е намерена фактура.', 'No invoice is available.' => 'Няма налична фактура.', 'Order return not found.' => 'Рекламацията не е открита', 'Order return not confirmed.' => 'Рекламацията не е потвърдена', 'Invalid message' => 'Невалидно съобщение', 'This product is no longer available.' => 'Продукта е изчерпан.', 'You do not have access to this product.' => 'Нямате достъп до този продукт', 'An error occurred while deleting the selected picture.' => 'Възникна грешка при изтриване на избраното изображение.', 'An error occurred during the image upload process.' => 'Възникна грешка по време на качването на изображение.', 'PHP "Dom" extension has not been loaded.' => 'Разширението PHP "Dom" не беше заредено.', 'You do not have access to this category.' => 'Нямаш достъп до тази категория.', 'Login is required' => 'Трябва да влезете', 'Invalid login' => 'Грешка при вход', 'Invalid password' => 'Грешна парола', 'Authentication failed' => 'Невалиден e-mail или парола', 'There are not enough products in stock' => 'Няма достатъчно продукти в наличност', ), 'ShopThemeCustomeraccount' => array ( 'Log in instead!++' => 'Вече имате акаунт? Тогава влезте! Ако искате да купувате без регистрация, попълнете имейла по-долу.', 'Already have an account?' => 'Вече имате акаунт?', 'Create an account' => 'Създай акаунт', 'Email address: %email%' => 'Имейл адрес: %email%', 'Reset your password' => 'Променете паролата', 'Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.' => 'Въведете имейл адреса, който сте използвали за регистрация. Ще получите временен линк за възстановяване на паролата.', 'Forgot your password?' => 'Забравихте паролата си?', 'View credit slip' => 'Покажи кредитно известие', 'Credit slip' => 'Кредитно известие', 'Credit slips you have received after canceled orders.' => 'Кредитни известия, които сте получили след анулиране на поръчки.', 'If the conditions of return listed above are not respected, we reserve the right to refuse your package and/or reimbursement.' => 'Ако горните условия за връщане не са изпълнени, ние си запазваме правото да откажем приемане на вашата пратка и/или възстановяване на сумата.', 'Please let us know if you have any questions.' => 'Ако имате някакви въпроси, моля уведомите ни.', 'When we receive your package, we will notify you by email. We will then begin processing order reimbursement.' => 'Ще ви уведомим по имейл, когато получим вашата пратка. След това ще започнем да обработваме връщането на поръчката.', 'Please check the [1]returns form[/1] for the correct address.' => 'Моля проверете правилния адрес в [1]returns form[/ 1].', 'Please print out the [1]returns form[/1] and include it with your package.' => 'Отпечатайте формуляра [1]returns form[/ 1] и го прикрепете към пратката.', 'All merchandise must be returned in its original packaging and in its original state.' => 'Всички стоки трябва да бъдат върнати в оригинална опаковка и в първоначално състояние.', 'Reminder' => 'Напомняне', 'List of items to be returned:' => 'Списък на продуктите, които трябва да бъдат върнати:', 'The current status of your merchandise return is: [1] %status% [/1]' => 'Текущото състояние на връщаната стока е: [1] %status% [/1]', 'Your package must be returned to us within %number% days of receiving your order.' => 'Вашата пратка трябва да ни бъде върната до %number% дни след получаване на Вашата поръчка.', 'Add first address' => 'Добави адрес', 'Addresses' => 'Адреси', 'Information' => 'Информация', 'Credit slips' => 'Кредитни известия', 'Your personal information' => 'Лични данни', 'Details' => 'Детайли', 'Here are the orders you\'ve placed since your account was created.' => 'Това са поръчките, които сте направили след създаването на акаунта си.', 'Order history' => 'История на поръчките', 'Easier merchandise return' => 'По-лесно връщане на стока', 'Fast and easy checkout' => 'Бърза и лесна поръчка', 'Personalized and secure access' => 'Персонализиран и сигурен достъп', 'Transform your guest account into a customer account and enjoy:' => 'Преобразувайте своя гост акаунт в клиентски акаунт, за да се възползвате от:', 'Guest Tracking' => 'Проследяване на гостите', 'For example: QIIXJXNUI or QIIXJXNUI#1' => 'Например: QIIXJXNUI или QIIXJXNUI#1', 'To track your order, please enter the following information:' => 'За да можете да проследите поръчката си, моля, предоставете следната информация:', 'Guest Order Tracking' => 'Проследяване на поръчките на гост', 'Your vouchers' => 'Вашите ваучери за отстъпка', 'No account? Create one here' => 'Нямате акаунт? Създайте го сега', 'Log in to your account' => 'Влезте в акаунта си', 'Your addresses' => 'Вашият адрес', 'We have logged your return request.' => 'Получихме Вашата заявка за връщане.', 'Return details' => 'Детайли за връщане', 'Returns form' => 'Формуляр за връщане', 'Package status' => 'Статус на пратката', 'Return' => 'Връщане', 'Here is a list of pending merchandise returns' => 'Тук е списък на чакащи рекламации', 'Merchandise returns' => 'Рекламации', 'Date issued' => 'Дата на издаване', 'Order' => 'Поръчка', 'Click the following link to track the delivery of your order' => 'Кликнете върху линка по-долу, за да проследите доставката на вашата поръчка', 'Follow your order\'s status step-by-step' => 'Проследете статуса на Вашата поръчката стъпка по стъпка', 'Message' => 'Съобщение', 'You have requested gift wrapping for this order.' => 'Вие сте поискали подаръчна опаковка на тази поръчка.', 'You have given permission to receive your order in recycled packaging.' => 'Искате да получите поръчка в рециклирана опаковка.', 'Download your invoice as a PDF file.' => 'Изтеглете фактурата като PDF файл.', 'Order Reference %reference% - placed on %date%' => 'Номер на поръчката %reference% - от %date%', 'Order details' => 'Детайли на поръчката', 'Vouchers' => 'Ваучери за отстъпка', 'Order history and details' => 'История и детайли на поръчките', 'New address' => 'Нов адрес', 'Update your address' => 'Актуализирайте адреса си', 'If you would like to add a comment about your order, please write it in the field below.' => 'Ако искате да добавите коментар към поръчката си, напишете го в полето по-долу.', 'Add a message' => 'Добави съобщение', 'Messages' => 'Съобщения', 'Request a return' => 'Поискайте връщане', 'If you wish to return one or more products, please mark the corresponding boxes and provide an explanation for the return. When complete, click the button below.' => 'Ако искате да върнете един или повече продукти, моля отбележете съответните квадратчета и обяснете причината за връщането. Кликнете върху бутона по-долу, когато сте готови.', 'Merchandise return' => 'Връщане на продукти', 'Returned' => 'Върнато', 'Back to your account' => 'Назад към Вашия акаунт', 'Not you? [1]Log out[/1]' => 'Това не сте Вие? [1]Изход[/1]', 'Connected as [1]%firstname% %lastname%[/1].' => 'Вие сте влязъл като [1]%firstname% %lastname%[/ 1].', 'Your account' => 'Вашият акаунт', 'Log in to your customer account' => 'Влезте в акаунта си', 'View my customer account' => 'Покажи потребителски акаунт', 'Checkout' => 'Каса', 'Receive offers from our partners' => 'Получаване на оферти от партньорите ни', '#%id%' => '№%id%', 'Log me out' => 'Искам да изляза', 'Your order' => 'Вашата поръчка', 'Connected as %first_name% %last_name%.' => 'Влезли сте като %first_name% %last_name%.', 'No account?' => 'Нямате профил?', 'PDF' => 'РDF', 'Welcome to your account. Here you can manage all of your personal information and orders.' => 'Добре дошли в профила си. Тук можете да управлявате всички Ваши поръчки и лична информация.', '%number% on %date%' => '%number% от %date%', 'Log in instead!' => 'Влизане в профила!', ), 'ShopThemeCatalog' => array ( 'Attachments' => 'Прикачени файлове', 'Product Details' => 'Подробности за продукта', 'Description' => 'Описание', 'Total price' => 'Обща цена', 'Unit price' => 'Единична цена', 'Product' => 'Produkt', 'List of products by supplier %s' => 'Списък на продукти на доставчика %s', 'List of products by brand %brand_name%' => 'Списък на продукти по марки %brand_name%', 'There is 1 product.' => 'Тук е 1 продукт.', 'There are %product_count% products.' => 'Тука има %product_count% продукта.', 'Up to %discount%' => '%discount%', 'You Save' => 'Спестете', 'Volume discounts' => 'Количествени отстъпки', 'Quantity' => 'Количество', 'Condition' => 'Статус', 'Specific References' => 'Конкретни референции', 'Availability date:' => 'Дата на наличност:', 'In stock' => 'В наличност', 'Reference' => 'Код', 'All products' => 'Всички продукти', 'Popular Products' => 'Любими продукти', 'My alerts' => 'Мои предупреждения', 'Customers who bought this product also bought:' => 'Клиентите, закупили този продукт, купуват също:', '%s other products in the same category:' => '%s други продукти от същата категория:', '%s other product in the same category:' => '%s друг продукт от същата категория:', 'No brand' => 'Без марка', 'Brands' => 'Марки', 'All brands' => 'Всички марки', 'All best sellers' => 'Всички най-продавани', 'Best Sellers' => 'Най-продаван', 'Price' => 'Цена', 'Regular price' => 'Нормална цена', 'This pack contains' => 'Този пакет съдържа', 'You might also like' => 'Може да ви хареса също', 'Previous' => 'Предишна', 'Next' => 'Следваща', 'Search among 30,000 products...' => 'Търсене на продукт, размер, категория ...', 'Connect us on' => 'Дръжте връзка с нас', 'Brand' => 'Марка', 'Data sheet' => 'Параметри', 'Your customization:' => 'Вашето персонализиране:', 'Product customization' => 'Персонализиране на продукта', '%1$s: ' => '%1$s: ', 'Viewed products' => 'Разгледани продукти', 'No supplier' => 'Няма доставчик', 'Suppliers' => 'Доставчици', 'All suppliers' => 'Всички доставчици', 'All sale products' => 'Всички разпродажби', 'On sale' => 'Разпродажба', 'Search' => 'Търсене', 'No RSS feed added' => 'Не е добавена RSS емисия', 'Last time this product was added to a cart: %date_last_cart%' => 'Този продукт е последно добавен в количката на: %date_last_cart%', '%nb_people% people are currently watching this product.' => 'В момента %nb_people% човека разглеждат този продукт.', '1 person is currently watching this product.' => 'В момента 1 човек разглежда този продукт.', 'All new products' => 'Всички нови продукти', 'New products' => 'Нови продукти', 'Showing %from%-%to% of %total% item(s)' => 'Показване на %from%-%to% of %total продукти', 'Last time this product was bought: %date_last_order%' => 'Този продукт е закупен последно на: %date_last_order%', 'Reviews' => 'Отзив', 'Search for goods, size, category…' => 'Търсене на стоки, размер, категория …', 'Price per piece without VAT' => 'Цена за брой без ДДС', 'Price per piece with VAT' => 'Цена за брой с ДДС', 'Savings' => 'Спестявания', 'Categories' => 'Категории', 'More detailed text can be found' => 'По-подробен текст можете да намерите', 'HERE' => 'ТУК', 'Variant' => 'Вариант', 'Price per day with VAT' => 'Цена на ден с ДДС', 'Price per day without VAT' => 'Цена на ден без ДДС', 'Purchase or lease' => 'Покупка или лизинг', 'Terms of lease' => 'Условия за наем', 'Discount' => 'Отстъпка', 'Items' => 'Артикула', 'Item' => 'Артикул', 'Pages' => 'Страници', 'Price drop' => 'Намалени', 'Best sellers' => 'Най-продавани', 'Category: %category_name%' => 'Категория: %category_name%', 'List of all brands' => 'Списък с всички марки', 'Search results' => 'Резултати от търсенето', '%number% products' => '%number% продукта', '%number% product' => '%number% продукт', 'List of all suppliers' => 'Списък на снабдителите', 'List of products by supplier %supplier_name%' => 'Списък на продуктите от снабдител %supplier_name%', 'Name, A to Z' => 'По име, от А до Я', 'Name, Z to A' => 'По име, от Я до А', 'Price, low to high' => 'Цена: от ниска към висока', 'Price, high to low' => 'Цена: от висока към ниска', 'Sales, highest to lowest' => 'Продажби, най-високи до най-ниски', 'Date added, newest to oldest' => 'Дата на добавяне, най-нови към най-стари', 'Date added, oldest to newest' => 'Дата на добавяне, от най-старо към най-ново', 'New product' => 'Нов продукт', 'Online only' => 'Само онлайн', 'On sale!' => 'Разпродажба!', 'Reduced price' => 'Намалена цена', 'Pack' => 'Пратка', 'Product available with different options' => 'Продукта е наличен в няколко варианта', 'Last items in stock' => 'Последна наличност', 'ean13' => 'EAN13', 'isbn' => 'ISBN', 'upc' => 'UPC', 'Used' => 'Употребяван', 'Refurbished' => 'Реновиран', 'New' => 'Нов', 'Relevance' => 'Приложимост', '%facet_label%: %facet_value%' => '%facet_label%: %facet_value%', 'Pack content' => 'Съдържание на пратката', 'Accessories' => 'Аксесоари', 'Returned' => 'Върната', 'Search our catalog' => 'Търсене в каталога ни', 'Save %percentage%' => 'Спестявате %percentage%', 'Save %amount%' => 'Спестявате %amount%', '%price% tax excl.' => '%price% (без данък)', 'Instead of %price%' => 'Вместо %price%', 'Including %amount% for ecotax' => 'Вкл. %amount% за екотакса', '(not impacted by the discount)' => '(не се влияе от отстъпката)', '(%unit_price%)' => '(%unit_price%)', 'No tax' => 'Няма данък', ), 'ShopThemeCheckout' => array ( 'Tracking number' => 'Номер за проследяване', 'Shipping cost' => 'Разходи за доставка', 'Weight' => 'Тегло', 'Invoice address %alias%' => 'Адрес за фактуриране %alias%', 'Delivery address %alias%' => 'Адрес за доставка %alias%', 'Carrier' => 'Превозвач', 'Payment method' => 'Начин на плащане', 'Invoice' => 'Фактура', 'Status' => 'Статус', 'Total price' => 'Обща цена', 'Date' => 'Дата', 'Order reference' => 'Номер на поръчката', 'Payment' => 'Плащане', 'Expiration date' => 'Срок на годност', 'Cumulative' => 'Общо', 'Minimum' => 'Минимално', 'Value' => 'Стойност', 'Description' => 'Описание', 'Code' => 'Код', 'Quantity' => 'Количество', 'Transaction amount has been correctly updated' => 'Сумата на транзакцията е актуализирана правилно', 'Billing address differs from shipping address' => 'Адресът за фактуриране е различен от адреса за доставка', 'Shipping Address' => 'Адрес за доставка', 'Your Invoice Address' => 'Вашият адрес за фактуриране', 'Your Delivery Address' => 'Вашият адрес за доставка', 'Please check your order before payment' => 'Моля проверете поръчката си преди плащане', 'Shipping Method' => 'Начин на доставка', 'Addresses' => 'Адреси', '%products_count% items in your cart' => '%products_count% продукти в кошницата', '%product_count% item in your cart' => '%products_count% продукт в кошницата', 'Order items' => 'Продукти за поръчка', 'And save time on your next order!' => 'Спестете време при следваща поръчка!', 'Shopping Cart' => 'Кошница за пазаруване', 'Promo code' => 'Промоционен код', 'Have a promo code?' => 'Имате ли промоционен код?', 'Order details' => 'Детайли на поръчката', 'There are no more items in your cart' => 'В кошницата Ви няма продукти', 'Total' => 'Общо', 'Unit price' => 'Единична цена', 'Gift' => 'Подарък', 'Select a payment method' => 'Изберете начин на плащане', 'Don\'t have an account with us?' => 'Нямате акаунт при нас?', 'Select a shipping method' => 'Изберете начин на доставка', 'Additional info' => 'Допълнителна информация', 'Order Summary' => 'Обобщена информация за поръчката', 'Address' => 'Адрес', 'Do you shop for a business? Fill in your company data.' => 'Купувате за фирма? Попълнете Вашата фирмена информация.', 'Save time on your next order, sign up now' => 'Спестете време при следваща поръчка, регистрирайте се сега', 'Shipping method: %method%' => 'Начин на доставка: %method%', 'Payment method: %method%' => 'Начин на плащане: %method%', 'Order reference: %reference%' => 'Номер на поръчката: %reference%', 'You can also [1]download your invoice[/1]' => 'Можете също така [1] да изтеглите фактура [/ 1]', 'Your order is confirmed' => 'Поръчката ви е потвърдена', 'Unfortunately, there are no carriers available for your delivery address.' => 'За съжаление не са налични превозвачи за вашия адрес за доставка.', 'If you\'d like, you can add a note to the gift:' => 'Ако желаете, можете да добавите бележка към подаръка:', 'I would like to receive my order in recycled packaging.' => 'Бих искал да получа поръчката в рециклирана опаковка.', 'If you would like to add a comment about your order, please write it in the field below.' => 'Ако искате да добавите коментар към поръчката си, напишете го в полето по-долу.', 'Order as a guest' => 'Поръчайте като гост', 'If you sign out now, your cart will be emptied.' => 'Ако излезете сега, кошницата Ви ще се изпразни.', 'Personal Information' => 'Лични данни', 'Please make sure you\'ve chosen a [1]payment method[/1] and accepted the [2]terms and conditions[/2].' => 'Уверете се, че сте избрали [1] начина на плащане [/ 1] и приемате [2] условията [/ 2].', 'Order with an obligation to pay' => 'Довършване на поръчката', 'By confirming the order, you certify that you have read and agree with all of the conditions below:' => 'С потвърждаването на поръчка Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с всички посочени по-долу условия:', 'Unfortunately, there are no payment method available.' => 'За съжаление няма налични начини за плащане.', 'Selected' => 'Избрано', 'No payment needed for this order' => 'Тази поръчка е безплатна.', 'Use this address for invoice too' => 'Използвайте този адрес и за фактуриране', 'Discount' => 'Отстъпка', 'The minimum purchase order quantity for the product is %quantity%.' => 'Минималното количество за поръчка е %quantity%.', 'Product successfully added to your shopping cart' => 'Продуктът е успешно добавен във Вашата кошница', 'Shipping and Payment' => 'Доставка и плащане', 'Product' => 'Продукт', 'Availability' => 'Наличност', 'I want to complete the registration and get a 5% discount on my next purchase' => 'Искам да завърша регистрацията и да получа 5% отстъпка при следващата си покупка', ' (additional cost of %giftcost% %taxlabel%)' => ' (допълнителна цена за %giftcost% %taxlabel%)', 'I would like my order to be gift wrapped %cost%' => 'Бих желал поръчката ми да бъде опакована като подарък %cost%', 'I agree to the [terms of service] and will adhere to them unconditionally.' => 'Съгласен съм с [общите условия] и ще ги спазвам безусловно.', '%price% tax incl.' => '%price% с данък', '%price% tax excl.' => '%price% (без данък)', 'My Address' => 'Моят адрес', 'Tax included' => 'С вкл. данък', 'Tax excluded' => 'Без данък', 'Free shipping' => 'Безплатна доставка', 'Guest order tracking' => 'Проследаване на поръчка от гост', 'Product Successfully Added to Your Shopping Cart' => 'Продуктът е успешно добавен в количката ви', 'Free' => 'Безплатно!', 'Subtotal' => 'Междинна сума', 'Gift wrapping' => 'Опаковка за подарък', 'Shipping' => 'Доставка', 'Included taxes' => 'Вкл. данъци', 'Taxes' => 'Данъци', 'Total (tax incl.)' => 'Общо (с данък)', 'Total (tax excl.)' => 'Общо (без данък)', '1 item' => '1 артикул', '%count% items' => '%count% артикула', 'A minimum shopping cart total of %amount% (tax excl.) is required to validate your order. Current cart total is %total% (tax excl.).' => 'Мин. сума за валидиране на поръчката е %amount% (без данък). В момента стоките в количката Ви струват общо %total% (без данък).', 'Discount(s)' => 'Отстъпки', 'Total paid' => 'Общо платено', 'Shipping and handling' => 'Транспорт и доставка', 'Tax' => 'Данък', 'You Save' => 'Спестявате', 'Up to %amount_saved%' => 'До %amount_saved%', 'Choose a password to create an account and save time on your next order (optional)' => 'Изберете парола, за да създадете профил, и спестете време от следващата си поръчка (по желание)', 'The selected address will be used both as your personal address (for invoice) and as your shipping address.' => 'Ще ползваме избрания адрес като Ваш личен (за фактурата), както и като адрес за доставка.', 'Order confirmation' => 'Потвърждение на поръчката', 'Order reference %reference%' => 'Реф. № на поръчката: %reference%', 'Payment method %method_name%' => 'Начин на плащане %method_name%', 'Shipping method %method_name%' => 'Начин на доставка %method_name%', 'Quantity:' => 'Количество:', 'There are %products_count% items in your cart.' => 'Има %products_count% артикула в количката ви.', 'There is %product_count% item in your cart.' => 'Има %product_count% артикул в количката Ви.', 'Total products:' => 'Общо продукти:', 'Total shipping:' => 'Общо за доставка:', 'Total:' => 'Общо:', 'Subtotal:' => 'Междинна сума:', 'Shipping:' => 'Доставка:', 'Cart' => 'Количка', 'Close' => 'Затваряне', 'Create an account' => 'Създаване на профил', '(optional)' => '(по желание)', 'Total products' => 'Общо продукти', 'The selected address will be used as your personal address (for invoice).' => 'Избраният адрес ще се използва като ваш личен (за фактура).', 'The selected address will be used both as your personal address (for invoice) and as your delivery address.' => 'Ще ползваме избрания адрес и като ваш личен (за фактурата), и като адрес за доставка.', 'An email has been sent to your mail address %email%.' => 'Изпратихме съобщение до имейл адреса Ви %email%.', ), 'ModulesSocialfollowShop' => array ( 'Follow us' => 'Следвайте ни', 'Facebook' => 'Facebook', 'Twitter' => 'Twitter', 'Rss' => 'Rss', 'YouTube' => 'YouTube', 'Google +' => 'Google +', 'Pinterest' => 'Pinterest', 'Vimeo' => 'Vimeo', 'Instagram' => 'Instagram', ), 'ModulesContactformContactform' => array ( 'I want to get a free quote for separators' => 'Искам да получа безплатна оферта на сепаратори', 'I am interested in the availability of the product:' => 'Интересувам се от наличността на продукта:', 'I have a question about this product:' => 'Имам въпрос относно този продукт:', ), 'ModulesEmailsubscriptionShop' => array ( 'You may unsubscribe at any moment. For that purpose, please find our contact info in the legal notice.' => 'Можете да се отпишете по всяко време.', 'This email address is not registered.' => 'E-mail адресът не е регистриран', 'An error occurred while attempting to unsubscribe.' => 'Грешка при отписването от абонамента.', 'Unsubscription successful.' => 'Успешно отписване от абонамент.', 'This email address is already registered.' => 'Този имейл адрес вече е регистриран.', 'An error occurred during the subscription process.' => 'Възникна грешка по време на регистрацията.', 'A verification email has been sent. Please check your inbox.' => 'Беше изпратен имейл с потвърждение. Моля, проверете кутията си.', 'You have successfully subscribed to this newsletter.' => 'Абонирахте се успешно за този бюлетин.', 'This email is already registered and/or invalid.' => 'Този имейл вече е регистриран и/или невалиден.', 'Thank you for subscribing to our newsletter.' => 'Благодарим Ви за абонирането за нашият бюлетин.', 'Sign up for our newsletter[1][2]%conditions%[/2]' => 'Абонирайте се за нашият бюлетин[1][2]%conditions%[/2]', 'Newsletter subscription' => 'Абонамент за бюлетин', 'Newsletter' => 'Бюлетин', 'Your e-mail' => 'Вашият имейл', ), 'ModulesWirepaymentAdmin' => array ( 'Wire payment' => 'Авансово плащане', 'Accept payments by bank transfer.' => 'Приемане на плащания по банков път.', 'This module allows you to accept secure payments by bank wire.' => 'Този модул позволява да се приемат плащания по банков път.', 'Are you sure about removing these details?' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези данни?', 'Account owner and account details must be configured before using this module.' => 'Собственикът и данните на профила трябва да бъдат конфигурирани преди да ползвате този модул.', 'No currency has been set for this module.' => 'Не е зададена валута за този модул.', 'Account details are required.' => 'Подробните данни за профила са задължителни.', 'Account owner is required.' => 'Нужен е собственик на профила.', 'Account details' => 'Банкови данни', 'Account owner' => 'Собственик на профила', 'Such as bank branch, IBAN number, BIC, etc.' => 'Като клон на банка, IBAN номер, BIC, и други.', 'Bank address' => 'Адрес на банката', 'Customization' => 'Персонализиране', 'Reservation period' => 'Период на резервиране на стоката', 'Number of days the items remain reserved' => 'Брой дни, през които стоката остава резервирана', 'Information to the customer' => 'Информация към клиента', 'Information on the bank transfer (processing time, starting of the shipping...)' => 'Информация за банковия превод (време за обработка, стартиране на изпращането...)', 'Display the invitation to pay in the order confirmation page' => 'Показване на поканата за плащане на страницата за потвърждаване на поръчката', 'Your country\'s legislation may require you to send the invitation to pay by email only. Disabling the option will hide the invitation on the confirmation page.' => 'Законодателството на вашата държава може да изисква да се изпрати покана за плащане само по имейл. Деактивирането на тази настройка ще скрие поканата от страницата за потвърждение.', 'If the client chooses to pay by bank wire, the order status will change to \'Waiting for Payment\'.' => 'Ако клиентът избере да плати с банков превод, статусът на поръчката ще се промени на „Очаква се плащане“.', 'That said, you must manually confirm the order upon receiving the bank wire.' => 'Т.е. трябва ръчно да потвърдите поръчката след получаване на банковия превод.', ), 'ModulesWirepaymentShop' => array ( 'Pay by bank wire' => 'Плащане по банков път', 'Please send us a bank wire with:' => 'Моля, изпратете ни банков превод с:', 'Bankwire' => 'Авансово плащане', 'This payment method is not available.' => 'Този начин на плащане не е налице.', 'We\'ve also sent you this information by e-mail.' => 'Изпратихме ви тази информация и по имейл.', '%1$s (tax incl.)' => '%1$s (с данък)', 'Amount' => 'Сума за плащане', 'Name of account owner' => 'Име на собственика на профила', 'Please include these details' => 'Моля, включете тези данни', 'Bank name' => 'Наименование на банката', '(order processing will be longer)' => '(обработката на поръчката ще бъде по-дълга)', 'Your order on %s is complete.' => 'Поръчката ви в %s е завършена.', 'Please specify your order reference %s in the bankwire description.' => 'Моля, посочете реф. № %s на поръчката в описанието на банковия превод.', 'Your order will be sent as soon as we receive payment.' => 'Вашата поръчка ще бъде изпратена веднага след като получим вашето плащане.', 'If you have questions, comments or concerns, please contact our [1]expert customer support team[/1].' => 'Ако имате въпроси, коментари или притеснения, моля. свържете се с [1]експертния ни екип за обслужване на клиенти[/1].', 'We noticed a problem with your order. If you think this is an error, feel free to contact our [1]expert customer support team[/1].' => 'Забелязахме проблем с поръчката Ви. Ако смятате, че има грешка, свържете се с [1]експертния ни екип за обслужване на клиенти[/1].', 'Please transfer the invoice amount to our bank account. You will receive our order confirmation by email containing bank details and order number.' => 'Моля, прехвърлете фактурираната сума в банковата ни сметка. Ще получите потвърдителен имейл за всяка поръчка с нейният номер и банковите данни.', 'Goods will be reserved %s days for you and we\'ll process the order immediately after receiving the payment.' => 'Стоките ще са резервирани за Вас в продължение на %s дни. Ще обработим поръчката незабавно след получаване на плащането.', 'More information' => 'Още информация', 'Payment is made by transfer of the invoice amount to the following account:' => 'Плаща се чрез прехвърляне на фактурираната сума по следната сметка:', ), 'ModulesAppagebuilderShop' => array ( 'Transport options' => 'Опции за транспорт', 'Close' => 'Близо', 'Transport options, when you get it and for how much' => 'Опции за транспорт, когато го получите и за колко', 'Transport' => 'Транспорт', 'Delivery' => 'Доставка', 'Price from' => 'Цена от', 'Have a question?' => 'Имам въпрос?', 'Ask our experts' => 'Попитайте нашите експерти', 'Question about the product' => 'Въпрос за продукта', 'Contact form' => 'Формуляр за контакт', 'We meet all customers to the maximum. We will prepare a quote and realization date for FREE!' => 'Срещаме максимално всички клиенти. Ние ще подготвим оферта и дата за реализация БЕЗПЛАТНО!', 'Not in stock' => 'Не е в наличност', 'Ask for availability' => 'Попитайте за наличност', 'Ask about product availability' => 'Попитайте за наличност на продукта', 'I have a question' => 'Имам въпрос', 'We will respond within 24 hours!' => 'Ще ви отговорим до 24 часа!', 'Contact us via the form' => 'Пишете ни чрез формуляра', ), 'ModulesMainmenuAdmin' => array ( 'Main menu' => 'Главно меню', 'Adds a new menu to the top of your e-commerce website.' => 'Добавя ново меню в горната част на сайта за е-търговия.', 'Unable to update settings for the following shop(s): %s' => 'Невъзможно е да се обновят настройките на следните магазин(и) : %s', 'Please complete the "Link" field.' => 'Моля, попълнете полето "Връзка".', 'Please add a label.' => 'Моля, добавете етикет.', 'Please add a label for your default language.' => 'Моля, добавете етикет за езика по подразбиране.', 'The link has been added.' => 'Линкът беше добавен.', 'Unable to add link for the following shop(s): %s' => 'Невъзможно е да се добавят линкове на следните магазин(и) : %s', 'The link has been removed.' => 'Линкът беше премахнат.', 'Unable to remove link for the following shop(s): %s' => 'Невъзможно е да се премахне линка на следните магазин(и) : %s', 'The link has been edited.' => 'Линкът беше редактиран.', 'You cannot manage top menu items from a "All Shops" or a "Group Shop" context, select directly the shop you want to edit' => 'Не можете да управлявате артикулите в горното меню от контекста на "Всички магазини" или "Колективно пазаруване", изберете директно магазина, който желаете да управлявате', 'The modifications will be applied to shop: %s' => 'Промените ще бъдат приложени за магазин: %s', 'The modifications will be applied to this group: %s' => 'Промените ще бъдат приложени за следната група: %s', 'The modifications will be applied to all shops' => 'Модификацията ще бъде приложена върху всички магазини', 'All brands' => 'Всички марки', 'All suppliers' => 'Всички снабдители', 'Menu Top Link' => 'Линк на горното меню', 'All active products combinations quantities will be changed' => 'Всички количества на активни продуктови комбинации ще се променят', 'Update link' => 'Линк за обновяване', 'Add a new link' => 'Добавяне на нов линк', 'CMS' => 'CMS', 'Shops' => 'Магазини', 'Choose product ID' => 'Изберете ИД на продукта', 'Menu Top Links' => 'Линкове в горното меню', 'Link ID' => 'ИД на линка', 'Link list' => 'Списък с линкове', 'Indicate the ID number for the product' => 'Указва ИД (идентификационен) номер на продукта', 'Product ID #' => 'ИД № на продукт', 'Please select just one item' => 'Моля, изберете само един артикул', 'Change position' => 'Промяна на позиция', 'Selected items' => 'Избрани артикули', 'Available items' => 'Налични артикули', 'Remove' => 'Премахване', ), 'ModulesDashgoalsAdmin' => array ( 'Dashboard Goals' => 'Цели на таблото', 'Adds a block with your store\'s forecast.' => 'Добавя блок с прогнози за вашият магазин.', 'January' => 'януари', 'February' => 'февруари', 'March' => 'март', 'April' => 'април', 'May' => 'май', 'June' => 'юни', 'July' => 'юли', 'August' => 'август', 'September' => 'септември', 'October' => 'октомври', 'November' => 'ноември', 'December' => 'декември', 'Average cart value' => 'Средна стойност на количката', 'Goal exceeded' => 'Надхвърлени цели', 'Goal not reached' => 'Недостигнати цели', 'Goal set:' => 'Настройка на цели:', 'Conversion Rate' => 'Коефициент на конвертиране', 'Traffic' => 'Трафик', 'Conversion' => 'Конверсия', 'Average Cart Value' => 'Средна стойност на количката', 'Forecast' => 'Прогноза', ), 'AdminShopparametersHelp' => array ( 'There is a huge quantity of data, so each connection corresponding to a referrer is indexed. You can also refresh this index by clicking the "Refresh index" button. This process may take a while, and it\'s only needed if you modified or added a referrer, or if you want changes to be retroactive.' => 'Има огромно количество данни, затова всяка връзка, съответстваща на референт е индексирана. Можете да обновите този индекс като натиснете бутона "Опресняване на индекса". Този процес може да отнеме известно време и е необходим само ако сте модифицирали или добавили референт или ако искате промените да важат с обратна сила.', 'Your data is cached in order to sort it and filter it. You can refresh the cache by clicking on the "Refresh cache" button.' => 'Данните Ви са кеширани, за да можете да ги сортирате и филтрирате. Можете да опресните кеша като натиснете на бутона "Опресняване на кеша".', 'Direct traffic can be quite resource-intensive. You should consider enabling it only if you have a strong need for it.' => 'Директният трафик може да поглъща много ресурси. Трябва да обмислиш активирането му само ако наистина имаш нужда от него.', 'Show me more' => 'Покажи повече', 'Definitions:' => 'Дефиниции:', 'The "http_referer" field is the website from which your customers arrive.' => 'Полето "http_referer" е уебсайта, от който пристигат клиентите Ви.', 'For example, visitors coming from Google will have an "http_referer" value like this one: "http://www.google.com/search?q=prestashop".' => 'Например, посетителите, идващи от Google, ще имат "http_referer" като този: "http://www.google.com/search?q=prestashop".', 'If the visitor arrives directly (by typing the URL of your shop, or by using their bookmarks, for example), the http_referer will be empty.' => 'Ако потребителите идват директно (като въвеждат URL адреса на магазина Ви или като използват примерно техните отметки), http_referer ще бъде празен.', 'If you\'d like to view all the visitors coming from Google, you can type "%google%" in this field. Alternatively, you can type "%google.fr%" if you want to view visitors coming from Google France, only.' => 'Ако искаш да видиш всички посетители, идващи от Google, можеш да въведеш \\"%google%\\" в полето. Въведи \\"%google.fr%\\", ако искаш да видиш всички посетители, идващи само от Google Франция.', 'The "request_uri" field is the URL from which the customers come to your website.' => 'Полето "request_uri" е URL адреса, от който клиентите идват към уебсайта Ви.', 'For example, if the visitor accesses a product page, the URL will be like this one: "%smusic-ipods/1-ipod-nano.html".' => 'Например, ако посетителят отвори страница с продукт, URL адреса ще бъде като този: "%smusic-ipods/1-ipod-nano.html".', 'This is helpful because you can add tags or tokens in the links pointing to your website.' => 'Това е полезно, защото ще можете да добавяте етикети и ключове в линковете, сочещи към сайта ви.', 'For example, you can post a link (such as "%sindex.php?myuniquekeyword" -- note that you added "?myuniquekeyword" at the end of the URL) in an online forum or as a blog comment, and get visitors statistics for that unique link by entering "%%myuniquekeyword" in the "request_uri" field.' => 'Например, Вие можете да публикувате линк (като "%sindex.php?moyaunikalnakluchovaduma" -- забележете, че сте добавили "?moyaunikalnakluchovaduma" в края на URL адреса) в онлайн форум или като коментар в блог и да получавате статистика за посетителите за този уникален линк като въведете "%%moyaunikalnakluchovaduma" в полето "request_uri".', 'This method is more reliable than the "http_referer" one, but there is one disadvantage: if a search engine references a page with your link, then it will be displayed in the search results and you will not only indicate visitors from the places where you posted the link, but also those from the search engines that picked up that link.' => 'Този метод е по-надежден от "http_referer", но има един недостатък: ако търсачката препраща към страница с Ваш линк, той ще се показва в резултатите от търсенето и Вие ще виждате не само посетители от местата, където сте публикували линка, но и тези, дошли от търсачките и щракнали на този линк.', 'The "Include" fields indicate what has to be included in the URL.' => 'Полетата "Включва" показват какво трябва да бъде включено в URL адреса.', 'The "Exclude" fields indicate what has to be excluded from the URL.' => 'Полетата "Изключва" показват какво трябва да бъде изключвано от URL адреса.', 'When using simple mode, you can use a wide variety of generic characters to replace other characters:' => 'В опростения режим може да използвате широк набор от генерични символи за заместване на други символи:', '"_" will replace one character. If you want to use the real "_", you should type this: "\\\\_".' => '"_" ще замени един символ. Ако желаете да ползвате реално "_", трябва да напишете: "\\\\_".', '"%" will replace any number of characters. If you want to use the real "%", you should type this: "\\\\%".' => '"%" ще замени какъвто и да е брой символи. Ако желаете да ползвате реален "%", трябва да напишете: "\\\\%".', 'The Simple mode uses the MySQL "LIKE" pattern matching, but for a higher potency you can use MySQL\'s regular expressions in the Expert mode.' => 'Опростения режим използва модела за съвпадения MySQL "LIKE"; за повече възможности можете да ползвате експертния режим на MySQL регулярни изрази.', 'Take a look at MySQL\'s documentation for more details.' => 'За повече подробности вижте документацията на MySQL.', 'Get help!' => 'Потърси помощ!', 'e.g. 10:00AM - 9:30PM' => 'напр. 10:00AM - 9:30PM ', 'Further information regarding this contact.' => 'Допълнителна информация, свързана с този контакт.', 'Image width in pixels. Enter "0" to use the original size.' => 'Ширина на изображението в пикесли. Въведи "0", за да използваш оригиналния размер.', 'Image height in pixels. Enter "0" to use the original size.' => 'Височина на изображението в пиксели. Въведи "0", за да използвате оригиналния размер.', 'The group defined for your un-identified visitors.' => 'Група, определена за неидентифицираните посетители.', 'The group defined for your identified guest customers (used in guest checkout).' => 'Група, определена за идентифицираните клиенти-гости (използвана при поръчка от гост).', 'The group defined for your identified registered customers.' => 'Група, зададена за вашите идентифицирани регистрирани клиенти.', 'Automatically apply this value as a discount on all products for members of this customer group.' => 'Приложи автоматично тази стойност като отстъпка на всички продукти за членове на тази потребителска група.', 'How prices are displayed in the order summary for this customer group.' => 'Как са показани цените в обобщението на поръчките за тази потребителска група.', 'Customers in this group can view prices.' => 'Потребители от тази група могат да виждат цените.', '%group_name% - All persons without a customer account or customers that are not logged in.' => '%group_name% – Всички без клиентски профил или клиентите, които не са влезли.', '%group_name% - All persons who placed an order through Guest Checkout.' => '%group_name% - Всички, които правят поръчки през сметка за гости.', '%group_name% - All persons who created an account on this site.' => '%group_name% - Всички хора, създали потребителски профил на този сайт.', 'PrestaShop has three default customer groups:' => 'В PrestaShop има три различни групи клиенти:', 'Leave blank if no change.' => 'Оставете празно, ако е без промяна.', 'Fee given for each visit.' => 'Такса, дадена на всяко посещение.', 'Fee given for each order placed.' => 'Такса, дадена за всяка направена поръчка.', 'If you know how to use MySQL regular expressions, you can use the [1]expert mode[/1].' => 'Можете да включите [1]експертния режим[/1], ако знаете как се работи с регулярни изрази в MySQL.', 'Enable the automatic indexing of products. If you enable this feature, the products will be indexed in the search automatically when they are saved. If the feature is disabled, you will have to index products manually by using the links provided in the field set.' => 'Активиране на автоматичното индексиране на продуктите. Ако активирате тази опция, продуктите ще се индексират автоматично след запазването им. Ако деактивираш тази функция, ще трябва да индексирате продуктите ръчно, като използвате линковете в полето.', 'By default, to search for “blouse”, you have to enter “blous”, “blo”, etc (beginning of the word) – but not “lous” (within the word).' => 'По подразбиране, ако търсите "блуза", трябва да въведете "блуз", "блу" и т.н. (началото на думата), а не "луз" (по средата на думата).', 'With this option enabled, it also gives the good result if you search for “lous”, “ouse”, or anything contained in the word.' => 'Ако тази опция е разрешена, резултата ще бъде добър и ако търсите "луз", "уза" или каквато и да е част от думата.', 'Enable search within a whole word, rather than from its beginning only.' => 'Разрешаване на търсенето на цяла дума, вместо само от началото ѝ.', 'It checks if the searched term is contained in the indexed word. This may be resource-consuming.' => 'Прави проверка дали търсеният израз се съдържа в индексираната дума. Това може да изисква много ресурси.', 'By default, if you search "book", you will have "book", "bookcase" and "bookend".' => 'По подразбиране ако търсите "нож", ще получите "нож", "ножица" и "ножница".', 'With this option enabled, it only gives one result “book”, as exact end of the indexed word is matching.' => 'Ако е разрешена тази опция ще излиза един резултат "нож", точно както завършва съвпадащата индексирана дума.', 'Enable more precise search with the end of the word.' => 'Разрешаване на по-прецизно съвпадане на търсенето с края на думата.', 'It checks if the searched term is the exact end of the indexed word.' => 'Проверява дали търсеният израз съвпада точно с края на индексираната дума.', 'Only words this size or larger will be indexed.' => 'Само думи с този или по-голям размер ще бъдат индексирани.', 'Please enter the index words separated by a "|".' => 'Въведи индексиращите думи, разделени с "|".', 'Enter each alias separated by a comma (e.g. \'prestshop,preztashop,prestasohp\').' => 'Въведете всички псевдоними, разделени със запетая (напр. "prestashop,preztashop,prestashop").', 'Forbidden characters: <>;=#{}' => 'Забранени символи: <>;=#{}', 'Search this word instead.' => 'Търси тази дума.', 'This field does not refer to the shop name visible in the front office.' => 'Това поле не се отнася за името на магазина, видимо в Лицевия интерфейс.', 'Follow [1]this link[/1] to edit the shop name used on the front office.' => 'Последвайте [1]този линк[/1], за да редактирате името на магазина, използвано в Лицевия интерфейс.', 'You can\'t edit the shop group because the current shop belongs to a group with the "share" option enabled.' => 'Не можеш да редактираш групата магазини, тъй като настоящият магазин принадлежи към група с активирани \\"споделени\\" опции.', 'This is the root category of the store that you\'ve created. To define a new root category for your store, [1]please click here[/1].' => 'Това е основната категория за магазина, който създадохте. За да зададете нова основна категория за Вашият магазин, [1]моля натиснете тук[/1].', 'By selecting associated categories, you are choosing to share the categories between shops. Once associated between shops, any alteration of this category will impact every shop.' => 'С избирането на асоциирани категории, избираш да споделиш категориите между магазините. Веднъж асоциирани помежду си, всяка промяна в дадена категория ще има отражение във всички магазини.', 'Order status (e.g. \'Pending\').' => 'Статус на поръчката (напр. "На изчакване").', 'Invalid characters: numbers and' => 'Невалидни символи: цифри и', 'Upload an icon from your computer (File type: .gif, suggested size: 16x16).' => 'Прикачете икона от компютъра си (тип на файла: .gif, препоръчителен размер 16х16).', 'Status will be highlighted in this color. HTML colors only.' => 'Статусът ще бъде осветен в този цвят. Само HTML цветове.', 'Only letters, numbers and underscores ("_") are allowed.' => 'Позволени са само букви, цифри и долно тире ("_").', 'Email template for both .html and .txt.' => 'Имейл-шаблон за форматите .html и .txt.', 'Order\'s return status name.' => 'Име на статус при върната поръчка.', 'Whether or not to display this store.' => 'Дали да се показва този магазин или не.', 'Storefront picture.' => 'Лицево изображение.', 'Displayed in emails sent to customers.' => 'Вижда се в изпратените до клиентите имейли.', 'Shop registration information (e.g. SIRET or RCS).' => 'Информация за регистрирацията на магазина (напр. ЕИК или RCS).', 'characters' => 'знаци', 'After a customer logs in, you can recall and display the content of his/her last shopping cart.' => 'След като клиентът влезе в профила си, можете да покажете отново съдържанието на последната му/ѝ пазарска количка.', 'Send an email with summary of the account information (email, password) after registration.' => 'Изпращане на имейл с обобщение на информацията за профила (имейл, парола) след регистрация.', 'Minimum time required between two requests for a password reset.' => 'Минимално необходимото време между две заявки за нулиране на парола.', 'Activate or deactivate B2B mode. When this option is enabled, B2B features will be made available.' => 'Активирай или деактивирай режим B2B. Когато тази опция е активирана, опциите за B2B ще са достъпни.', 'Display or not the birth date field.' => 'Показване или не на полето за дата на раждане.', 'Display or not the partner offers tick box, to receive offers from the store\'s partners.' => 'Показване или не на полето за отметка за получаване на оферти от партньори на магазина.', 'The catalog mode is actually to disable products checkout (prices, add to cart, etc.) on your shop, like a retail website does.' => 'Режимът на каталог всъщност се използва за деактивиране на поръчването на продукти (цени, добавяне към количката и т. н.) на вашия магазин, също както правят сайтовете за продажба на дребно (retail).', 'Set the maximum size of the summary of your product description (in characters).' => 'Задайте максимална дължина на краткото описание на продукта ви (в брой символи).', 'How to calculate quantity discounts.' => 'Как да се калкулират намаленията за количество.', 'When active, friendly URL will be updated on every save.' => 'Когато е активно, friendly URL адреса ще бъде обновяван при всеки запис.', 'When active, new products will be activated by default during creation.' => 'Ако е включено, новите продукти ще се активират по подразбиране при създаването им.', 'Set to "0" to disable this feature.' => 'Задайте "0", за да забраните тази опция.', 'Display or hide the "add to cart" button on category pages for products that have attributes forcing customers to see product details.' => 'Покажи или скрий бутон "добави в количка" на страниците с категориите за продукти, които имат атрибути, налагащи потребителите да разгледат детайлите.', 'In the volume discounts board, display the new price with the applied discount instead of showing the discount (ie. "-5%").' => 'В таблото с отстъпките за обем да се показва новата цена с направената отстъпка, вместо показване на отстъпката (напр. "-5%").', 'Number of products displayed per page. Default is 10.' => 'Продукти показани на страница. По подразбиране са 10.', 'The order in which products are displayed in the product list.' => 'Стандартна поръчка за листа с продукти', 'Default order method for product list.' => 'Метод на поръчка по подразбиране за продуктов списък.', 'By default, the Add to Cart button is hidden when a product is unavailable. You can choose to have it displayed in all cases.' => 'По подразбиране, когато продуктът не е наличен, бутона Добавяне в количката е скрит. Можете да изберете да се показва във всички случаи.', 'Advised for European merchants to be legally compliant (eg: Delivered within 3-4 days)' => 'Препоръчително е за търговци от ЕС за съответствие със законодателството (напр.: Доставя се в срок от 3-4 дена)', 'Advised for European merchants to be legally compliant (eg: Delivered within 5-7 days)' => 'Препоръчително е за търговци от ЕС за съответствие със законодателството (напр.: Доставя се в срок от 5-7 дена)', 'When selling packs of products, how do you want your stock to be calculated?' => 'Когато продавате пакети продукти, как искате да се калкулират наличностите?', 'Contact name (e.g. Customer Support).' => 'Име за контакти (напр. Техническа поддръжка).', 'Emails will be sent to this address.' => 'Писмата ще бъдат изпращани на този адрес.', 'If enabled, all messages will be saved in the "Customer Service" page under the "Customer" menu.' => 'Ако активираш, всички съобщения ще бъдат запазвани в страница "Обслужване на клиенти", в меню "Потребители"', 'Display an overview of the addresses, shipping method and cart just before the order button (required in some European countries).' => 'Показване на адресите, начина на доставка и количката точно преди бутона за поръчка (изисква се в някои европейски страни).', 'Allow guest visitors to place an order without registering.' => 'Разрешаване на посетителите-гости да правят поръчки без регистрация.', 'Disable the option to allow customers to reorder in one click from the order history page (required in some European countries).' => 'Забранете тази опция, за да разрешите на клиентите да пренареждат с едно натискане през страницата с история на поръчките (за някои Европейски държави е задължително).', 'Set to 0 to disable this feature.' => 'Задайте 0, за да забраните тази опция.', 'Automatically updates the shipping costs when you edit an order.' => 'Автоматично актуализира цената за доставка след промяна на поръчката.', 'Allow the customer to ship orders to multiple addresses. This option will convert the customer\'s cart into one or more orders.' => 'Разреши на потребителлите да избират много адреси за доставка. Тази опция ще трансформира потребителската количка в множество поръчки.', 'Allows you to delay shipping at your customers\' request.' => 'Позволява отлагане на доставката при молба от клиента.', 'Require customers to accept or decline terms of service before processing an order.' => 'Изисква потребителите да приемат или отхвърлят общите условия преди да започнат дадена поръчка', 'Choose the page which contains your store\'s terms and conditions of use.' => 'Изберете страницата, която съдържа условията за ползване на магазина Ви.', 'Suggest gift-wrapping to customers.' => 'Препоръчай подаръчна опаковка и възможност за оставяне на съобщение', 'Set a price for gift wrapping.' => 'Покажи цена за подаръчна опаковка.', 'Set a tax for gift wrapping.' => 'Сложи такса за подаръчна опаковка.', 'Suggest recycled packaging to customer.' => 'Предложи опаковане с рециклируеми опаковки на клиента.', 'You can search for a new domain name or add a domain name that you already own. You will be redirected to your PrestaShop account.' => 'Можете да търсите ново име на домейн или да добавяте име на домейн, който вече притежавате. Ще бъдете пренасочени към вашият профил в PrestaShop.com.', 'Invalid characters:' => 'Недопустими символи:', 'Name of the related page.' => 'Име на свързаната страница.', 'Title of this page.' => 'Заглавие на тази страница.', 'A short description of your shop.' => 'Кратко описание на магазина Ви.', 'List of keywords for search engines.' => 'Списък от ключови думи за търсачките.', 'For instance, "contacts" for http://example.com/shop/contacts to redirect to http://example.com/shop/contact-form.php' => 'Например "contacts" в http://example.com/shop/contacts, за да пренасочва към http://example.com/shop/contact-form.php', 'Only letters and hyphens are allowed.' => 'Позволени са само букви и тирета.', 'Enable this option only if your server allows URL rewriting (recommended).' => 'Разрешете тази опция само ако сървърът Ви поддържа пренаписване на URL адреси (препоръчително).', 'URL rewriting (mod_rewrite) is not active on your server, or it is not possible to check your server configuration. If you want to use Friendly URLs, you must activate this mod.' => 'Пренаписването на URL адреси (mod_rewrite) не е активно за сървъра или не е възможна проверка на конфигурацията на сървъра. Ако желаете да използвате "лесни" URL адреси, трябва да активирате този режим.', 'Enable this option if you want to allow accented characters in your friendly URLs.' => 'Активирайте тази опция ако желаете да разрешите символите с ударение във вашите лесни URL адреси.', 'You should only activate this option if you are using non-latin characters ; for all the latin charsets, your SEO will be better without this option.' => 'Трябва да активираш тази опция само ако използваш нелатински символи; за латински, SEO ще работи по-добре без тази опция.', 'Enable this option only if you have problems with URL rewriting.' => 'Активирай тази опция само ако имаш проблеми с редакцията на URL.', 'Some of PrestaShop\'s features might not work correctly with a specific configuration of Apache\'s mod_security module. We recommend to turn it off.' => 'Някои от функциите на PrestaShop може да не работят коректно с дадена конфигурация на режима на модула за сигурност на Apache. Ние препоръчваме да го изключите.', 'Activate or deactivate your shop (It is a good idea to deactivate your shop while you perform maintenance. Please note that the webservice will not be disabled).' => 'Активиране или деактивиране на магазина (би било добре да деактивирате магазина докато правите промени. Имайте предвид, че уеб услугата няма да бъде деактивирана).', 'IP addresses allowed to access the front office even if the shop is disabled. Please use a comma to separate them (e.g. 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96)' => 'IP адреси, които ще имат достъп до Лицевият интерфейс, дори когато магазинът е деактивиран. Моля, използвайте запетая, за да разделите адресите (напр. 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96)', 'Custom text displayed on maintenance page while shop is deactivated.' => 'Персонализиран текст, който се извежда на страницата за поддръжка при деактивиран магазин.', 'If you own an SSL certificate for your shop\'s domain name, you can activate SSL encryption (https://) for customer account identification and order processing.' => 'Ако имате SSL сертификат свързан с домейна на магазина, можете да включите SSL криптиране (https://) при идентификация на потребителския акаунт и при обработката на поръчката.', 'If you want to enable SSL on all the pages of your shop, activate the "Enable on all the pages" option below.' => 'Ако искате да включите SSL на всички страници от магазина, активирайте опцията „Активиране на SSL на всички страници“ по-долу.', 'When enabled, all the pages of your shop will be SSL-secured.' => 'Принудително използване на SSL за целият магазин.', 'Enable or disable token in the Front Office to improve PrestaShop\'s security.' => 'Активиране или деактивиране на ключа в Лицевия интерфейс, за подобряване на сигурността на PrestaShop.', 'Allow iframes on text fields like product description. We recommend that you leave this option disabled.' => 'Разрешаване на iframes за текстови полета като описанието на продукт. Препоръчваме да оставите тази опция деактивирана.', 'Clean the HTML content on text fields. We recommend that you leave this option enabled.' => 'Изчистване на HTML съдържание от полетата. Препоръчваме Ви да оставите тази опция включена.', 'You can choose among 6 different ways of rounding prices. "Round up away from zero ..." is the recommended behavior.' => 'Можете да изберете измежду 6 различни начина на закръгляне на цените. "Закръгляне към по-голямото..." е препоръчителното поведение.', 'You can choose when to round prices: either on each item, each line or the total (of an invoice, for example).' => 'Можете да изберете кога да закръгляте цени: или за всеки артикул, или за всеки ред, или за общата стойност (напр. във фактура).', 'Choose how many decimals you want to display' => 'Изберете колко десетични знака да се показват', 'Enable brands and suppliers pages on your front office even when their respective modules are disabled.' => 'Разрешаване на страниците с марки и снабдители в лицевия интерфейс, дори когато съответните им модули са неактивни.', 'Enable best sellers page on your front office even when its respective module is disabled.' => 'Разрешаване на страницата Най-продавани в Лицевия интерфейс, дори когато съответният модул е забранен.', 'The multistore feature allows you to manage several e-shops with one Back Office. If this feature is enabled, a "Multistore" page will be available in the "Advanced Parameters" menu.' => 'Тази възможност позволява управлението на повече от един магазини чрез Административния панел. Ако е включена, страница „Множество магазини“ ще бъде достъпна в меню „Разширени настройки“.', 'To add tags, click in the field, write something, and then press the "Enter" key.' => 'За да добавите етикети, щракнете в полето, напишете нещо и натиснете клавиша "Enter".', ), 'ModulesBestsellersShop' => array ( 'Best Sellers' => 'Най-продавани', 'All best sellers' => 'Всички най-продавани', ), 'ModulesStatsliveAdmin' => array ( 'Visitors online' => 'Посетители на линия', 'Adds a list of customers and visitors who are currently online to the Stats dashboard.' => 'Добавя списък с клиенти и посетители, които са на линия към Таблото със статистика.', 'You must activate the "Save page views for each customer" option in the "Data mining for statistics" (StatsData) module in order to see the pages that your visitors are currently viewing.' => 'Трябва да активирате опцията "Запис на прегледите на страница за всеки посетител" в модула "Събиране на данни за статистика" (StatsData), за да видите страниците, които вашите посетители разглеждат в момента.', 'Current online customers' => 'Клиенти на линия', 'Total:' => 'Общо:', 'Current page' => 'Настояща страница', 'View customer profile' => 'Преглед на клиентския профил', 'There are no active customers online right now.' => 'В момента няма клиенти на линия.', 'Current online visitors' => 'Посетители на линия', 'Guest ID' => 'ИД на гост', 'IP' => 'IP', 'Last activity' => 'Последна активност', 'Notice' => 'Известие', 'Maintenance IPs are excluded from the online visitors.' => 'IP-тата на поддръжката са изключени от посетителите на линия.', 'Add or remove an IP address.' => 'Прибави или премахни IP адрес.', ), 'ModulesCashondeliveryAdmin' => array ( 'Cash on delivery (COD)' => 'Наложен платеж (НП)', 'Accept cash on delivery payments' => 'Приемане на плащания с наложен платеж', ), 'ModulesViewedproductShop' => array ( 'Viewed products' => 'Разгледани продукти', ), 'ModulesMailalertsAdmin' => array ( 'You must have a product to delete an alert.' => 'Трябва да имате продукт, за да изтриете известие.', 'You must be logged in to manage your alerts.' => 'Трябва да сте влезли, за да управлявате известията си.', 'No template found' => 'Шаблонът не е намерен', 'Mail alerts' => 'Известия по ел. поща', 'Sends e-mail notifications to customers and merchants regarding stock and order modifications.' => 'Изпращане на известия по имейл до клиентите и търговците, относно промяна на продукт или поръчка.', 'Cannot update settings' => 'Настройките не може да бъдат обновени', 'Please type one (or more) e-mail address' => 'Моля, въведете един (или повече) имейл адреса', 'Invalid e-mail:' => 'Невалиден имейл:', 'Settings updated successfully' => 'Настройките са успешно обновени', 'No message' => 'Няма съобщение', 'Customer notifications' => 'Известия до клиенти', 'Product availability' => 'Наличност на продукта', 'Gives the customer the option of receiving a notification when an out-of-stock product is available again.' => 'Дава възможност на клиента да получава известие, когато изчерпан продукт отново е наличен.', 'Order edit' => 'Редактиране на поръчка', 'Send a notification to the customer when an order is edited.' => 'Изпращане на съобщение до клиента, когато поръчката му е редактирана.', 'New order' => 'Нова поръчка', 'Receive a notification when an order is placed.' => 'Получаване на известие, когато е направена поръчка.', 'Out of stock' => 'Изчерпано', 'Receive a notification if the available quantity of a product is below the following threshold.' => 'Получаване на известие, ако наличното количество от даден продукт е под следното ниво.', 'Threshold' => 'Таван', 'Quantity for which a product is considered out of stock.' => 'Количество, при което продуктът се счита изчерпан.', 'Coverage warning' => 'Предупреждение за резервна наличност', 'Receive a notification when a product has insufficient coverage.' => 'Получаване на известие, когато продукта е под резервната наличност.', 'Coverage' => 'Резервна наличност', 'Stock coverage, in days. Also, the stock coverage of a given product will be calculated based on this number.' => 'Резервна стокова наличност в дни. Също така, резервната стокова наличност за даден продукт ще бъде изчислена на базата на тази стойност.', 'Returns' => 'Връщане на продукти', 'Receive a notification when a customer requests a merchandise return.' => 'Получаване на съобщение, когато клиент заяви връщане на продукти.', 'E-mail addresses' => 'Имейл адреси', 'One e-mail address per line (e.g. bob@example.com).' => 'По един имейл адрес на ред (напр. bob@example.com).', 'Merchant notifications' => 'Известия до търговците', 'image(s)' => 'изображение(я)', 'Voucher code:' => 'Код на ваучер:', ), 'ShopNotificationsSuccess' => array ( 'Address successfully updated!' => 'Адресът е обновен успешно!', 'Address successfully added!' => 'Адресът е добавен успешно!', 'Address successfully deleted!' => 'Адресът е изтрит успешно!', 'No addresses are available. %s' => 'Няма налични адреси. %s', 'Your guest account has been successfully transformed into a customer account. You can now log in as a registered shopper.' => 'Профилът ви на гост беше успешно преобразуван в клиентски. Вече можете да влезете като регистриран купувач.', 'Information successfully updated.' => 'Информацията е успешно обновена.', 'Message successfully sent' => 'Съобщението беше изпратено успешно', 'If this email address has been registered in our shop, you will receive a link to reset your password at %email%.' => 'Ако този имейл адрес е бил регистриран в магазина ни, ще получите линк за нулиране на паролата на %email%.', 'Your password has been successfully reset and a confirmation has been sent to your email address: %s' => 'Паролата ви беше успешно променена и беше изпратено потвърждение на електронната ви поща: %s', ), 'ModulesContactinfoShop' => array ( 'Contact us' => 'Контакти', 'Store information' => 'Информация за магазина', 'Fax: [1]%fax%[/1]' => 'Факс: [1]%fax%[/1]', 'Email us: [1]%email%[/1]' => 'Пишете ни: [1]%email%[/1]', 'Call us: [1]%phone%[/1]' => 'Позвънете ни: [1]%phone%[/1]', 'Tel: %phone%' => 'Тел: %phone%', 'Fax: %fax%' => 'Факс: %fax%', 'Email: [1]%email%[/1]' => 'Email: [1]%email%[/1]', ), 'ModulesStatsbestvouchersAdmin' => array ( 'Empty recordset returned.' => 'Върнат празен запис.', 'Total used' => 'Използвано общо', 'Best vouchers' => 'Най-добри ваучери', 'Adds a list of the best vouchers to the Stats dashboard.' => 'Добавяне на списък на най-добрите ваучери към Таблото със статистика.', ), 'GlobalActions' => array ( 'Actions' => 'Действия', 'ID' => 'ИД', ), 'ModulesStatssalesAdmin' => array ( 'Sales and orders' => 'Продажби и поръчки', 'Adds graphics presenting the evolution of sales and orders to the Stats dashboard.' => 'Добавя графика към Табло със статистика, представяща развитието на продажбите и поръчките.', 'About order statuses' => 'Относно статусите на поръчката', 'In your Back Office, you can modify the following order statuses: Awaiting Check Payment, Payment Accepted, Preparation in Progress, Shipping, Delivered, Canceled, Refund, Payment Error, Out of Stock, and Awaiting Bank Wire Payment.' => 'В Административният панел можете да модифицирате следните статуси на поръчки: Изчакване на плащане с чек, Плащането прието, В процес на подготовка, Доставка, Доставено, Отказано, Възстановена сума, Грешка при плащането, Няма наличност и Изчакване на банков превод.', 'These order statuses cannot be removed from the Back Office; however you have the option to add more.' => 'Тези статуси на поръчки не могат да бъдат премахнати през Административния панел, но можете да добавите други.', 'The following graphs represent the evolution of your shop\'s orders and sales turnover for a selected period.' => 'Следните графики представят развитието на промените във вашите поръчки и продажби на магазина.', 'You should often consult this screen, as it allows you to quickly monitor your shop\'s sustainability. It also allows you to monitor multiple time periods.' => 'Трябва често да се консултирате с този екран, той ви позволява да контролирате жизнеспособността на вашият магазин. Също така ви позволява да контролирате много времеви периоди.', 'Only valid orders are graphically represented.' => 'Графично представени са само валидните поръчки.', 'Orders placed:' => 'Направени поръчки:', 'CSV Export' => 'Експорт на CSV', 'Sales:' => 'Продажби:', 'You can view the distribution of order statuses below.' => 'По-долу можете да видите разпределението на статусите на поръчките.', 'No orders for this period.' => 'Няма поръчки за този период.', 'Orders placed' => 'Направени поръчки', 'Products bought' => 'Купени продукти', 'Products:' => 'Продукти:', 'Sales currency: %s' => 'Валута за продажбата: %s', 'Percentage of orders per status.' => 'Процент на поръчките по статус.', ), 'ModulesStatsnewsletterAdmin' => array ( 'Adds a tab with a graph showing newsletter registrations to the Stats dashboard.' => 'Добавя раздел с графика, показваща регистрациите за бюлетин към Таблото със статистика.', 'Customer registrations:' => 'Клиентски регистрации:', 'Visitor registrations: ' => 'Брой посещения: ', 'Both:' => 'И двете:', 'CSV Export' => 'Експорт на CSV', 'The %s module must be installed.' => 'Трябва да бъде инсталиран модул %s.', 'Newsletter statistics' => 'Статистика за бюлетините', ), 'ModulesMailalertsShop' => array ( 'Your e-mail address is invalid' => 'Имейлът Ви е невалиден', 'You already have an alert for this product' => 'Вече имате предупреждение за този продукт', 'Request notification registered' => 'Регистрирано е известие за заявка', 'My alerts' => 'Известия', 'your@email.com' => 'tvoi@email.com', 'Notify me when available' => 'Изпрати ми известие, когато има наличност', ), 'ModulesLegalcomplianceAdmin' => array ( 'Legal Compliance' => 'Законови изисквания', 'This module helps merchants comply with applicable e-commerce laws.' => 'Този модул помага на търговците да спазват приложимите закони за е-търговия.', 'Could not install new hook' => 'Неуспех при инсталиране на нова кука', 'Legal notice' => 'Правна информация', 'Please add your legal information to this site.' => 'Моля, добавете фирмените си данни на този сайт.', 'Terms of Service (ToS)' => 'Условия за ползване', 'Please add your Terms of Service (ToS) to this site.' => 'Моля, качете Общите си условия на сайта.', 'Revocation terms' => 'Условия за анулиране на поръчки', 'Please add your Revocation terms to this site.' => 'Моля, качете на сайта своите Условия за анулиране на поръчката.', 'Privacy' => 'Поверителност', 'Please insert here your content about privacy. If you have activated Social Media modules, please provide a notice about third-party access to data.' => 'Моля, поставете тук съдържание, посветено на поверителността. Ако сте активирали модули за социални медии, моля, поставете известие за достъпа на трети страни до данните.', 'Shipping and payment' => 'Доставка и плащане', 'Please add your Shipping and payment information to this site.' => 'Моля, качете на сайта информация за доставката и плащането.', 'Environmental notice' => 'Информация за защита на околната среда', 'Please add your Environmental information to this site.' => 'Моля, качете на сайта информацията си за опазването на околната среда.', 'This module helps European merchants to comply with legal requirements. Learn how to configure the module and other shop parameters so that you\'re in compliance with the law.[1][2]PrestaShop 1.7 legal compliance documentation[/2]' => 'Този модул помага на европейските търговци да отговарят на правните изисквания. Научете как да конфигурирате модула и други параметри на магазина, така че да отговарят на закона. [1][2]Документация на PrestaShop 1.7 за спазване на закона[/2]', 'Failed to associate legal content with an email template.' => 'Неуспешно свързване на правното съдържание с имейл шаблон.', '\'Revocation Terms within ToS\' label cannot be activated unless you associate "%s" role with a Page.' => 'Етикетът „Условия за анулиране в рамките на условията за ползване“ не може да бъде активиран, ако не свържете ролята „%s“ със страница.', 'Shipping fees label cannot be activated unless you associate "%s" role with a Page.' => 'Етикетът „Такса за доставка“ не може да бъде активиран, ако не свържете ролята „%s“ със страница.', 'Revocation form' => 'Формуляр за анулиране на поръчка', 'Labels' => 'Етикети', 'Additional information about delivery time' => 'Допълнителна информация относно срока за доставка', 'If you specified a delivery time, this additional information is displayed in the footer of product pages with a link to the "Shipping & Payment" Page. Leave the field empty to disable.' => 'Ако сте посочили срок за доставка, тази допълнителна информация се показва във футъра на страниците на продукта – с линк към страница „Доставка и плащане“. Оставете полето празно, за да го деактивирате.', 'Indicate for which countries your delivery time applies.' => 'Посочете за кои страни се отнася срокът за доставка.', ' \'Our previous price\' label' => ' Етикет „Старата ни цена“', 'When a product is on sale, displays a \'Our previous price\' label before the original price crossed out, next to the price on the product page.' => 'Когато даден продукт е намален, се показва етикет „Старата ни цена“ пред задрасканата оригинална цена – до цената на страницата на продукта.', 'Tax \'inc./excl.\' label' => 'Етикет \'с данък/без данък\'', 'Displays whether the tax is included on the product page (\'Tax incl./excl.\' label) and adds a short mention in the footer of other pages.' => 'Показва дали цените на страницата на продукта включват данък (етикет „С/без данък“) и добавя кратка бележка във футъра на другите страници.', 'Price per unit label' => 'Етикет за единична цена', 'If available, displays the price per unit everywhere the product price is listed.' => 'Ако е активирано, показва единичната цена навсякъде, където е посочена цената на продукта.', '\'Shipping fees excl.\' label' => 'Етикет „Без такси за доставка“', 'Displays a label next to the product price (\'Shipping excluded\') and adds a short mention in the footer of other pages.' => 'Показва етикет до цената на продукта („Няма вкл. такса за доставка“) и добавя кратка бележка във футъра на другите страници.', 'If enabled, make sure the Shipping terms are associated with a page below (Legal Content Management). The label will link to this content.' => 'Ако е активирано, уверете се, че Условията за доставка са свързани със страницата по-долу (Управление на правно съдържание). Етикетът ще препраща към това съдържание.', 'Revocation Terms within ToS' => 'Условия за анулиране в рамките на условията за ползване', 'Includes content from the Revocation Terms page within the Terms of Services (ToS).' => 'Добавя съдържание от страницата Условия за анулиране – в Условия за ползване.', 'If enabled, make sure the Revocation Terms are associated with a page below (Legal Content Management).' => 'Ако е активирано, уверете се, че Условията за анулиране са свързани със страницата по-долу (Управление на правно съдържание).', 'Revocation for virtual products' => 'Анулиране на поръчка за виртуални продукти', 'Adds a mandatory checkbox when the cart contains a virtual product. Use it to ensure customers are aware that a virtual product cannot be returned.' => 'Добавя задължителна отметка, когато количката съдържа виртуален продукт – гаранция, че клиентите Ви разбират, че виртуалните продукти не подлежат на връщане.', 'Require customers to renounce their revocation right when purchasing virtual products (digital goods or services).' => 'Изисква от клиентите да се откажат от правото си на анулиране, когато купуват виртуални продукти (дигитални продукти или услуги).', '\'From\' price label (when combinations)' => 'Етикет „От“ на цената (при комбинации)', 'Displays a \'From\' label before the price on products with combinations.' => 'Показва етикет „От“ пред цената на продукти с комбинации.', 'As prices can vary from a combination to another, this label indicates that the final price may be higher.' => 'Тъй като цените варират в зависимост от комбинацията, етикетът показва, че крайната цена може да бъде по-висока.', 'Custom text in shopping cart page' => 'Персонализиран текст на страницата с количката за пазаруване', 'This text will be displayed on the shopping cart page. Leave empty to disable.' => 'Този текст ще се показва на страницата с количката за пазаруване. Оставете полето празно, за да го забраните.', 'Please inform your customers about how the order is legally confirmed.' => 'Моля, уведомете клиентите си относно реда за правно потвърждаване на поръчката.', 'Features' => 'Характеристики', 'Enable \'Reordering\' feature' => 'Активиране на „Повторна поръчка“', 'If enabled, the \'Reorder\' option allows customers to reorder in one click from their Order History page.' => 'Ако е активирана, опцията „Повторна поръчка“ позволява на клиентите да направят повторна поръчка от страница „История на поръчките“, само с едно натискане на бутон.', 'Make sure you comply with your local legislation before enabling: it can be considered as unsolicited goods.' => 'Уверете се, че е съвместима с местното законодателство, преди да включите опцията: продуктите може да се третират като непоискани.', 'Proportionate tax for shipping and wrapping' => 'Пропорционални данъци за доставка и опаковане', 'When enabled, tax for shipping and wrapping costs will be calculated proportionate to taxes applying to the products in the cart.' => 'Когато е включена, данъка за доставка и опаковане ще бъде изчислен пропорционално на данъците, приложени на продуктите от количката.', 'If active, your carriers\' shipping fees must be tax included! Make sure it is the case in the Shipping section.' => 'Ако е активирано, таксите на превозвачите за доставка ще включват данък! Уверете се, че това действително е така в раздел Доставка.', '-- Select associated page --' => '-- Изберете свързана страница --', 'Are you sure you want to uninstall this module?' => 'Сигурни ли сте, че искате да деинсталирате този модул?', 'Email content inclusion' => 'Добавяне на съдържание в имейл', 'This section allows you to include information from the "Legal Content Management" section above at the bottom of your shop\'s emails.' => 'Разделът позволява добавянето на информация от раздела „Правна информация“ по-горе, в края на имейлите от магазина.', 'For each type of email, you can define which content you would like to include.' => 'Можете да изберете какво съдържание да бъде добавено към всеки един тип имейл.', 'Email templates' => 'Шаблони за писмата', 'Legal content management' => 'Правна информация', 'Your country\'s legislation may require you to communicate some specific legal information to your customers.' => 'Законодателството на държавата ви може да изисква да предоставите определена правна информация на клиентите си.', 'The Legal Compliance module provides the means to indicate legally required informations to your customer, using static pages (some created on purpose by the module). It is your responsibility to fill in the corresponding pages with the required content.' => 'Модулът „Законови изисквания“ съдържа инструменти за информиране на клиентите Ви относно правните изисквания, като напр. статични страници (някои от които са създадени от модула с конкретна задача). Ваше задължение е да попълвате съответните страници с нужното съдържание.', 'For each of the topics below, first indicate which of your Pages contains the required information:' => 'За всяка една от темите по-долу първо укажете коя от Страниците ви съдържа изискваната информация:', 'Add new Page' => 'Добавяне на нова страница', ), 'ModulesCheckpaymentAdmin' => array ( 'Payments by check' => 'Плащания с чек', 'Are you sure you want to delete these details?' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете данните ?', 'The "Payee" and "Address" fields must be configured before using this module.' => 'За да използвате този модул, полетата „Получател на сумата“ и „Адрес“ трябва да са конфигурирани.', 'No currency has been set for this module.' => 'Не е зададена валута за този модул.', 'The "Payee" field is required.' => 'Полето „Получател на сумата“ е задължително.', 'The "Address" field is required.' => 'Полето "Адрес" е задължително.', 'Pay by Check' => 'Плащане с чек', 'Contact details' => 'Детайли за контакт', 'Payee (name)' => 'Получател на сумата (име)', 'Address' => 'Адрес', 'Address where the check should be sent to.' => 'Адресът, на който чекът трябва да бъде изпратен.', '%amount% (tax incl.)' => '%amount% (с вкл. данък)', 'This module allows you to accept payments by check.' => 'Модул за приемане на плащания чрез чекове.', 'If the client chooses this payment method, the order status will change to \'Waiting for payment\'.' => 'Ако клиентът избере този метод на плащане, статусът на поръчката ще се промени на „Очаква плащане“.', 'You will need to manually confirm the order as soon as you receive a check.' => 'Ще трябва ръчно да потвърдите поръчката щом получите чек.', ), 'ModulesReminderAdmin' => array ( 'Customer follow-up' => 'Проследяване на клиент', 'Follow-up with your customers by sending abandonment cart emails and other reminders.' => 'Поддържайте връзка с клиентите си посредством изпращане ел. писма за изоставени колички и други напомняния.', 'Settings updated succesfully' => 'Настройките са успешно обновени', 'Error occurred during settings update' => 'Възникна грешка при обновяването на настройките', 'Discount for your cancelled cart' => 'Отстъпка за ваша отказана количка', 'Thank you for your order.' => 'Благодарим Ви за поръчката.', 'You are one of our best customers!' => 'Вие сте един от нашите най-добри клиенти!', 'We miss you!' => 'Липсвате ни!', 'Define the settings and paste the following URL in the crontab, or call it manually on a daily basis:' => 'Задайте настройки и поставете следният URL адрес в crontab или ежедневно го зареждайте на ръка:', 'Information' => 'Информация', 'Four kinds of e-mail alerts are available in order to stay in touch with your customers!' => 'Съществуват четири типа известия, с които да държите връзка с клиентите си!', 'Cancelled carts' => 'Отказани колички', 'For each cancelled cart (with no order), generate a discount and send it to the customer.' => 'Генерирай отстъпка за всяка отказана количка (такава без поръчка) и го изпрати на клиента.', 'Discount amount' => 'Размер на отстъпката', 'Discount validity' => 'Валидност на отстъпката', 'day(s)' => 'ден/дни', 'The next process will send %d e-mail(s).' => 'Следващата обработка ще изпрати %d имейл(а).', 'Re-order' => 'Повторна поръчка', 'For each validated order, generate a discount and send it to the customer.' => 'Генерирай отстъпка за всяка потвърдена поръчка и го изпрати на клиента.', 'Next process will send: %d e-mail(s)' => 'Следващата обработка ще изпрати: %d имейл(а)', 'For each customer raising a threshold, generate a discount and send it to the customer.' => 'При всяко увеличение на тавана от клиент, генерирай отстъпка и му я изпрати.', 'Threshold' => 'Таван', 'For each customer who has already placed at least one order and with no orders since a given duration, generate a discount and send it to the customer.' => 'За всеки клиент, който вече е направил поне една поръчка, но не са последвали други за даден период, генерирайте отстъпка и я изпратете до клиента.', 'Since x days' => 'От x дни', 'General' => 'Общи настройки', 'Delete outdated discounts during each launch to clean database' => 'Изтриване на намаления с изтекъл срок при всеки старт за изчистване на базата данни', 'Best customers' => 'Най-добри клиенти', 'Bad customers' => 'Лоши клиенти', 'Statistics' => 'Статистика', 'Detailed statistics for the last 30 days:' => 'Подробна статистика за последните 30 дни:', 'Sent = Number of sent e-mails' => 'Изпратено = Брой изпратени имейли', 'Used = Number of discounts used (valid orders only)' => 'Използвано = Брой използвани намаления (само за валидни поръчки)', 'Conversion % = Conversion rate' => '% на конвертиране = Коефициент на конвертиране', 'Date' => 'Дата', 'Canceled carts' => 'Отказани колички', 'Re-orders' => 'Повторни поръчки', 'Sent' => 'Изпратено', 'Used' => 'Употребяван', 'Conversion (%)' => 'Конвертиране (%)', 'No statistics at this time.' => 'Все още няма статистика.', ), 'ModulesSocialfollowAdmin' => array ( 'Social media follow links' => 'Линкове за следване в социални медии', 'Allows you to add information about your brand\'s social networking accounts.' => 'Позволява добавянето на профили на вашата марка в социалните мрежи.', 'Facebook URL' => 'Facebook адрес', 'Your Facebook fan page.' => 'Вашата Фейсбук фен-страница.', 'Twitter URL' => 'Twitter адрес', 'Your official Twitter account.' => 'Вашият официален профил в Туитър.', 'RSS URL' => 'RSS адрес', 'The RSS feed of your choice (your blog, your store, etc.).' => 'RSS хранилка по ваш избор (ваш блог, магазин и др.).', 'YouTube URL' => 'YouTube адрес', 'Your official YouTube account.' => 'Официалният ви профил в YouTube.', 'Google+ URL:' => 'Google+ адрес:', 'Your official Google+ page.' => 'Официалният ви профил в Google+.', 'Pinterest URL:' => 'Pinterest адрес:', 'Your official Pinterest account.' => 'Официалният ви профил в Pinterest.', 'Vimeo URL:' => 'Vimeo адрес:', 'Your official Vimeo account.' => 'Официалният ви профил във Vimeo.', 'Instagram URL:' => 'URL адрес на Instagram:', 'Your official Instagram account.' => 'Вашият официален профил в Instagram.', ), 'ModulesLivetranslationAdmin' => array ( 'Live translation' => 'Превод в реално време', 'Contribute to the translation of PrestaShop directly from your own shop and administration panel.' => 'Участвайте в превода на PrestaShop директно от магазина и административния си панел.', 'Unable to install the module: the English Upside Down language cannot be installed.' => 'Инсталацията на модула е неуспешна: не може да бъде инсталиран език „English Upside Down“.', 'This module makes it possible to translate PrestaShop directly from its various pages (back and front office).' => 'Този модул дава възможност за превод на PrestaShop директно от различните страници (от лицевия и административния интерфейс).', 'It sends these in-context translations immediately to the [1]PrestaShop translation project[/1] on Crowdin: this is to contribute to our community translations, not to translate or customize your own shop.' => 'Изпраща тези контекстни преводи мигновено към [1]проекта за превод на PrestaShop[/1] на Crowdin: по този начин ще помогнете с превод на цялата общност, не само на своя магазин.', 'If you don’t have a Crowdin account yet, [1]join now[/1]!' => 'Ако все още нямате акаунт в Crowdin, [1]създайте си сега[/1]!', 'To be able to work, the module needs the virtual language “English Upside Down”. It is installed in your shop, but is not active, and not available to your customers.' => 'За да може да функционира, модулът се нужда от виртуалния език „English Upside Down“. Той е инсталиран в магазина, но не е активен и не е достъпен за клиентите Ви.', 'How to proceed' => 'Как да продължа', 'Log in to your [1]Crowdin account[/1]' => 'Влезте в [1]Crowdin акаунта[/1] си', 'Translate PrestaShop using the live translation module' => 'Превод на PrestaShop чрез модул за превод в реално време', 'Back office' => 'Административен панел', 'Translate' => 'Превод', 'Front office' => 'Лицев интерфейс', 'Live translation cannot be enabled. The English Upside Down language is missing and cannot be installed. Please reset the module to try again. ' => 'Преводът на живо не може да бъде включен. Езикът „English Upside Down“ липсва и не може да бъде инсталиран. Моля, занулете модула и опитайте отново. ', ), 'AdminDesignNotification' => array ( 'Your page will be saved as a draft' => 'Страницата ви ще бъде запазена като чернова', 'You can choose to keep your images stored in the previous system. There\'s nothing wrong with that.' => 'Можеш да избереш да запазиш изображенията, съхранявани в досегашната система.', 'You can also decide to move your images to the new storage system. In this case, click on the "Move images" button below. Please be patient. This can take several minutes.' => 'Можеш да решиш да преместиш изображенията в новата система за съхранение. В този случай, избери бутона "Премести изображения" долу. Моля, изчакай - процесът може да отнеме известно време.', 'After moving all of your product images, set the "Use the legacy image filesystem" option above to "No" for best performance.' => 'След като преместиш продуктовите изображения, настрой опцията "Използвай файловата система за наследствено изображение" на "не" за по-добро представяне.', 'If you want to order/move the following data, please select a shop from the shop list.' => 'Ако искаш да поръчаш/преместиш тази информация, моля избери магазин от списъка с магазини.', 'Current theme is unavailable. Please check your theme\'s directory name ("%s") and permissions.' => 'Настоящата тема не е налична. Моля, проверете името ("%s") и правата на директорията на темата.', 'No items found' => 'Няма намерени предмети', 'Duplicate images were found when moving the product images. This is likely caused by unused demonstration images. Please make sure that the folder %folder% only contains demonstration images, and then delete it.' => 'Бяха открити дублиращи се изображения при преместване на изображенията на продукта. Възможно е това да е следствие от неизползвани примерни изображения. Моля, уверете се, че папката %folder% съдържа само примерни изображения и я изтрийте.', 'Incorrect value for the selected JPEG image compression.' => 'Невярна стойност за избраната компресия на JPEG изображения.', 'Incorrect value for the selected PNG image compression.' => 'Невярна стойност за избраната компресия на PNG изображения.', 'Source file does not exist or is empty (%filepath%)' => 'Изходният файл не съществува или е празен (%filepath%)', 'Failed to resize image file (%filepath%)' => 'Неуспешно преоразмеряване на изображението (%filepath%)', 'Failed to resize image file to high resolution (%filepath%)' => 'Неуспешно преоразмеряване на изображението към висока разделителна способност (%filepath%)', 'Original image is corrupt (%filename%) for product ID %id% or bad permission on folder.' => 'Оригиналното изображение за продукт с ИД %id% е повредено (%filename%) или папката има грешни права.', 'Original image is missing or empty (%filename%) for product ID %id%' => 'Оригиналното изображение за продукт с ИД %id% липсва или е празно (%filename%) Context | Request Context', 'Cannot write images for this type: %1$s. Please check the %2$s folder\'s writing permissions.' => 'Невъзможен запис на изображение от тип: %1$s. Моля проверете правата за запис на папката %2$s.', 'Only part of the images have been regenerated. The server timed out before finishing.' => 'Само част от изображенията бяха възстановени. Времето на сървъра изтече преди процесът да приключи.', 'Server timed out. The watermark may not have been applied to all images.' => 'Времето на сървъра изтече. Водният знак може да не е бил приложен за всички изображения.', 'Cannot write "No picture" image to %s images folder. Please check the folder\'s writing permissions.' => 'Невъзможен запис на картинката „Без изображение“ в папката с изображения %s. Моля, проверете правата за запис на папката.', 'Error: Your server configuration is not compatible with the new image system. No images were moved.' => 'Грешка: Настройките на сървъра не са съвместими с новата система за изображения. Никакви изображения не бяха преместени.', 'Not all images have been moved. The server timed out before finishing. Click on "Move images" again to resume the moving process.' => 'Не всички изображения бяха преместени. Времето на сървъра изтече преди да приключи. Избери "Премести изображения" отново, за да възобновиш процеса.', 'Error: Some -- or all -- images cannot be moved.' => 'Грешка: Някои -- или всички -- изображения не могат да бъдат преместени.', 'After modification, do not forget to regenerate thumbnails' => 'След промени, не забравяй да възстановиш иконки', 'The uploaded file is too large.' => 'Каченият файл е прекалено голям.', 'Failed to move uploaded file.' => 'Неуспешно преместване на качения файл.', 'This theme is not valid for PrestaShop 1.7' => 'Тази тема не е валидна за PrestaShop 1.7', 'An error occurred. The information "%s" is missing.' => 'Възникна грешка. Информацията „%s“ липсва.', 'An error occurred. The template "%s" is missing.' => 'Възникна грешка. Шаблонът „%s“ липсва.', 'An error occurred while uploading the favicon: cannot copy file "%s" to folder "%s".' => 'Възникна грешка при качването на Favicon: не може да се копира файла "%s" в папка "%s".', 'Your theme has been correctly exported: %path%' => 'Темата ви е коректно експортирана: %path%', 'The page Category cannot be moved here.' => 'Страницата „Категория“ не може да се премести тук.', 'Your RTL stylesheets has been generated successfully' => 'Вашите RTL стилови множества бяха генерирани успешно', 'Your theme has been correctly reset to its default settings. You may want to regenerate your images. See the Improve > Design > Images Settings screen for the \'Regenerate thumbnails\' button.' => 'Настройките на вашата тема бяха коректно възстановени. Може би ще искате да регенерирате вашите изображения. Вижте бутона \'Регенериране на миниатюри\' в екрана Подобряване > Дизайн > Настройки на изображения.', 'This name already exists.' => 'Това име вече съществува.', 'Invalid file format.' => 'Невалиден файлов формат.', 'Warning: if no email logo is available, the main logo will be used instead.' => 'Внимание: ако не е налично лого за имейла, вместо него ще се ползва основното лого.', ), 'EmailsBody' => array ( 'Thank you for creating a customer account at {shop_name}.' => 'Благодарим Ви за създаването на клиентски профил в {shop_name}.', 'Here are your login details:' => 'Тук са вашите данни за вход:', 'Important Security Tips:' => 'Важни съвети за сигурност:', 'Always keep your account details safe.' => 'Винаги пазете данните на акаунта ви в безопасност.', 'Never disclose your login details to anyone.' => 'Никога не разкривайте данните си за вход на други лица.', 'Change your password regularly.' => 'Променяйте паролата си редовно.', 'Should you suspect someone is using your account illegally, please notify us immediately.' => 'Ако подозирате, че някой използва вашият профил незаконно, моля, уведомете ни веднага.', 'You can now place orders on our shop:' => 'Сега можете да правите поръчки в нашия магазин:', 'A new order has been generated on your behalf.' => 'Нова поръчка е била създадена от ваше име.', 'Please go on <a href="{order_link}">{order_link}</a> to finalize the payment.' => 'Моля, отидете на <a href="{order_link}">{order_link}</a>, за да приключите с плащането.', 'Awaiting wire payment' => 'Очакваме потвърждение на плащането', 'You have selected to pay by wire transfer.' => 'Вие сте избрали да платите с банков превод.', 'Here are the bank details for your transfer:' => 'Ето и подробностите за вашия банков трансфер:', 'Account owner:' => 'Притежател на сметката:', 'Account details:' => 'Информация за сметката:', 'Bank address:' => 'Адрес на банката:', 'Please specify your order reference in the bankwire description.' => 'Моля, посочете реф. № на поръчката в описанието на банковия превод.', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> has been placed successfully and will be <strong>shipped as soon as we receive your payment</strong>.' => 'Вашата поръчка с реф. <span><strong>{order_name}</strong></span> е приета успешно и ще бъде <strong> изпратена веднага след като получим плащането </strong>.', 'Amount:' => 'Сума:', 'If you have a guest account, you can follow your order via the <a href="{guest_tracking_url}">"Guest Tracking"</a> section on our shop.' => 'Ако сте се регистрирал като гост, можете да проследите вашата поръчка чрез секцията <a href="{guest_tracking_url}">Проследяване от гост</a> в нашият магазин.', 'Awaiting check payment' => 'Очакваме плащане', 'You have selected to pay by check.' => 'Вие сте избрали да платите с чек.', 'Here are the bank details for your check:' => 'Ето и подробностите за чека :', 'Payable to the order of:' => 'Да се ​​изплати на:', 'Please mail your check to:' => 'Моля изпратете вашият чек до:', 'Message from a {shop_name} customer' => 'Съобщение от клиент на {shop_name}', 'Customer e-mail address:' => 'e-mail адрес на клиента:', 'Order ID:' => 'Поръчка №:', 'Attached file:' => 'Прикачен файл:', 'Your message to {shop_name} Customer Service' => 'Вашето съобщение до {shop_name} Обслужване на клиенти', 'Your message has been sent successfully.' => 'Вашето съобщение е изпратено успешно.', 'Product:' => 'Продукт:', 'We will answer as soon as possible.' => 'Ще Ви отговорим възможно най-скоро.', 'Credit slip created' => 'Кредитното известие беше създадено', 'We have generated a credit slip in your name for order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span>.' => 'Генерирахме кредитно известие на ваше име за поръчка с референция <span><strong>{order_name}</strong></span>.', 'You can review this credit slip and download your invoice from the <a href="{history_url}">"My credit slips"</a> section of your account by clicking <a href="{my_account_url}">"My account"</a> on our shop.' => 'Можете да прегледате вашите кредитни известия и да изтеглите вашата фактура от секцията <a href="{history_url}">Кредитни известия</a> във вашият профил чрез натискане върху <a href="{my_account_url}">Моят профил</a> в нашият магазин.', 'Thank you for your order with the reference {order_name} from <strong>{shop_name}</strong>' => 'Благодарим ви за вашата поръчка с номер {order_name} от <strong>{shop_name}</strong>', 'Product(s) now available for download' => 'Продукт(ите) са налични за изтегляне', 'You have <span><strong>{nbProducts}</strong></span> product(s) now available for download using the following link(s):' => 'Имате <span><strong>{nbProducts}</strong></span> продукт(а) на разположение за изтегляне чрез следните връзки:', 'Your {shop_name} login information' => 'Вашиата {shop_name} информация за вход', 'Here is your personal login information for <span><strong>{shop_name}</strong></span>:' => 'Тук е вашата лична информация за вход за <span><strong>{shop_name}</strong></span>:', 'First name:' => 'Име:', 'Last name:' => 'Фамилия:', '<a href="{shop_url}">{shop_name}</a> powered by <a href="http://www.prestashop.com/">PrestaShop™</a>' => '<a href="{shop_url}">{shop_name}</a> се управлява с <a href="http://www.prestashop.com/">PrestaShop™</a>', 'Customer service - Forwarded discussion' => 'Обслужване на клиенти - Препратена дискусия', '<span><strong>{employee}</strong></span> wanted to forward this discussion to you.' => '<span><strong>{employee}</strong></span> пожела да препрати тази дискусия на Вас.', 'Discussion history:' => 'История на дискусията:', '<span><strong>{employee}</strong></span> added <span><strong>"{comment}"</strong></span>' => '<span><strong>{employee}</strong></span> добави <span><strong>"{comment}"</strong></span>', 'Your customer account creation' => 'Създаване на ваш клиентски профил', 'Your guest account for <span><strong>{shop_name}</strong></span> has been transformed into a customer account.' => 'Вашият профил на гост в(ъв) <span><strong>{shop_name}</strong></span> беше преобразуван в клиентски.', 'Please be careful when sharing these login details with others.' => 'Моля бъдете внимателни, когато споделяте тези данни за достъп с трети лица.', 'You can access your customer account on our shop:' => 'Можете да достъпите вашият клиентски профил в нашият магазин:', 'Message from {shop_name}' => 'Съобщение от {shop_name}', 'Import complete' => 'Импортирането приключи', 'The file {filename} has been successfully imported to your shop.' => 'Файлът {filename} беше успешно импортиран в магазина ви.', 'In transit' => 'Пратката е в движение', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> is currently in transit.' => 'Вашата поръчка с референция <span><strong>{order_name}</strong></span> понастоящем е в движение.', 'You can track your package using the following link:' => 'Можете да проследите вашата пратка на следния линк:', '{followup}' => '{followup}', 'You have received a new log alert' => 'Имате нов запис в дневника', '<span><strong>Warning:</strong></span> you have received a new log alert in your Back Office.' => '<span><strong>Внимание:</strong></span> получихте нов запис в дневника на административния панел.', 'You can check for it in the <span><strong>"Tools" > "Logs"</strong></span> section of your Back Office.' => 'Можете да го проверите в секция <span><strong>"Инструменти" > "Дневници"</strong></span> от административния панел.', 'Order canceled' => 'Поръчката е отменена', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> from <span><strong>{shop_name}</strong></span> has been canceled.' => 'Вашата поръчка с референция <span><strong>{order_name}</strong></span> от <span><strong>{shop_name}</strong></span> беше отменена.', 'Order changed' => 'Поръчката е променена', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> from <span><strong>{shop_name}</strong></span> has been changed by the merchant.' => 'Вашата поръчка с референция <span><strong>{order_name}</strong></span> от <span><strong>{shop_name}</strong></span> беше променена от търговеца.', 'Thank you for shopping with {shop_name}!' => 'Благодарим Ви за пазаруване с {shop_name}!', 'Message from a customer' => 'Съобщение от потребител', 'You have received a new message regarding order with the reference' => 'Имате ново съобщение относно поръчка с референция', 'You have received a new message from <span><strong>{shop_name}</strong></span> regarding order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span>.' => 'Имате ново съобщение от <span><strong>{shop_name}</strong></span> относно поръчка с референция <span><strong>{order_name}</strong></span>.', 'Message:' => 'Съобщение:', 'Return #{id_order_return} - update' => 'Рекламация #{id_order_return} - обновена', 'We have updated the progress on your return #{id_order_return}, the new status is:' => 'Обновихме напредъка на вашата рекламация #{id_order_return}, новият статус е:', 'Thanks for your order with the reference {order_name} from {shop_name}.' => 'Благодарим ви за вашата поръчка с референция {order_name} от {shop_name}.', 'Item(s) out of stock' => 'Изчерпани артикул(и)', 'Unfortunately, one or more items are currently out of stock. This may cause a slight delay in your delivery. Please accept our apologies and rest assured that we are working hard to rectify this.' => 'За съжаление един или повече артикули са изчерпани. Това може да причини леко забавяне на Вашата доставка. Моля, приемете нашите извинения и бъдете сигурни, че правим всичко, за да коригираме това.', 'E-mail address:' => 'E-mail адрес:', 'Your new {shop_name} login details' => 'Данни за вход във Вашият нов {shop_name}', 'Password reset request for {shop_name}' => 'Заявка за промяна на паролата за {shop_name}', 'You have requested to reset your <span><strong>{shop_name}</strong></span> login details.' => 'Вие пожелахте да промените данните за вход в <span><strong>{shop_name}</strong></span>.', 'Please note that this will change your current password.' => 'Моля забележете, че това ще промени текущата Ви парола.', 'To confirm this action, please use the following link:' => 'За да потвърдите, моля ползвайте следният линк:', 'Payment processed' => 'Плащането се обработва', 'Your payment for order with the reference <strong><span>{order_name}</span></strong> was successfully processed.' => 'Плащането Ви за поръчка с референция <strong><span>{order_name}</span></strong> беше обработено успешно.', 'Payment processing error' => 'Грешка в обработката на плащането', 'There is a problem with your payment for <strong><span>{shop_name}</span></strong> order with the reference <strong><span>{order_name}</span></strong>. Please contact us at your earliest convenience.' => 'Възникна проблем с плащането на поръчката ви в <strong><span>{shop_name}</span></strong> с референция <strong><span>{order_name}</span></strong>. Моля свържете се с нас при първа възможност.', 'We cannot ship your order until we receive your payment.' => 'Не можем да доставим поръчката Ви, докато не получим Вашето плащане.', 'Processing' => 'Обработване', 'We are currently processing your <strong><span>{shop_name}</span></strong> order with the reference <strong><span>{order_name}</span></strong>.' => 'Вашата поръчка в <strong><span>{shop_name}</span></strong> с референция <strong><span>{order_name}</span></strong> се обработва.', 'Refund processed' => 'Възстановяването на средства е приключено', 'We have processed your <strong><span>{shop_name}</span></strong> refund for order with the reference <strong><span>{order_name}</span></strong>.' => 'Възстановяването на средствата Ви от <strong><span>{shop_name}</span></strong> за поръчка с референция <strong><span>{order_name}</span></strong> е приключено.', 'Please do not reply directly to this email, we will not receive it.' => 'Моля, не отговаряйте на този имейл директно, ние няма да го получим.', 'In order to reply, please use the following link: <a href="{link}">{link}</a>' => 'За да отговорите, моля ползвайте следния линк: <a href="{link}">{link}</a>', 'Your order has been shipped' => 'Вашата поръчка беше изпратена', 'Shipped' => 'Изпратено', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> has been shipped.' => 'Вашата поръчка с референция <span><strong>{order_name}</strong></span> беше доставена.', 'Hello' => 'Здравейте', 'This is a <strong>test e-mail</strong> from your shop.<br /><br /> If you can read this, the test was successful!' => 'Това е <strong>тестов имейл</strong> от Вашият магазин.<br /><br /> Ако четете това, значи тестът е бил успешен!', 'Voucher created' => 'Ваучерът е създаден', 'A voucher has been created in your name as a result of your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span>.' => 'Беше създаден ваучер на Ваше име в резултат на Ваша поръчка с референция <span><strong>{order_name}</strong></span>.', '<span><strong>Voucher code: {voucher_num}</strong></span> in the amount of <span><strong>{voucher_amount}</strong></span>' => '<span><strong>Код на ваучер: {voucher_num}</strong></span> за сума от <span><strong>{voucher_amount}</strong></span>', 'This is to inform you about the creation of a voucher.' => 'Това е уведомление за създаването на ваучер.', 'Your {shop_name} login details' => 'Вашите данни за вход в {shop_name}', 'We noticed that during your last visit on {shop_name}, you did not complete the order you had started.' => 'Забелязахме, че по време на последното Ви посещение в {shop_name} не сте завършили поръчката, която сте започнали.', 'As an incentive, we can give you a discount of {amount}% off your next order! This offer is valid for <span><strong>{days}</strong></span> days, so do not waste a moment!' => 'Като поощрение можем да Ви предоставим отстъпка от {amount}% от Вашата следваща поръчка! Тази оферта е валидна за <span><strong>{days}</strong></span> дни, така че не губете време!', 'Thank you for your order at {shop_name}.' => 'Благодарим Ви за поръчката Ви в {shop_name}.', 'As our way of saying thanks, we want to give you a discount of <span><strong>{amount}</strong></span>% off your next order! This offer is valid for <span><strong>{days}</strong></span> days, so do not waste a moment!' => 'Като начин да изразим нашата благодарност, ние желаем да Ви предоставим отстъпка от <span><strong>{amount}</strong></span>% за следващата Ви поръчка! Това предложение важи <span><strong>{days}</strong></span> дни, така че не губете време!', 'Thanks for your trust.' => 'Благодарим Ви за доверието.', 'You are one of our best customers and as such we want to thank you for your continued patronage.' => 'Вие сте един от най-добрите ни клиенти и като такъв ние искаме да Ви благодарим за Вашата дългосрочна подкрепа.', 'As appreciation for your loyalty, we want to give you a discount of <span><strong>{amount}</strong></span>% valid on your next order! This offer is valid for <span><strong>{days}</strong></span> days, so do not waste a moment!' => 'В знак на признателност за Вашата лоялност, ние желаем да Ви предоставим отстъпка от <span><strong>{amount}</strong></span>%, валидни за следващата Ви поръчка! Тази оферта важи <span><strong>{days}</strong></span> дни, така че не губете време!', 'Hi {firstname} {lastname},' => 'Здравейте {firstname} {lastname},', 'Here is your coupon:' => 'Това е вашият ваучер:', 'Enter this code in your shopping cart to get your discount.' => 'Въведете този код в пазарската си количка, за да ползвате Вашата отстъпка.', 'Your cart at {shop_name}' => 'Количката Ви в {shop_name}', 'Your cart has been saved, you can resume your order by visiting our shop:' => 'Количката Ви беше съхранена, можете да възобновите поръчката си, когато посетите магазина ни:', 'You are one of our best customers, however you have not placed an order in {days_threshold} days.' => 'Вие сте един от най-добрите ни клиенти, обаче не сте поръчвали {days_threshold} дни.', 'We wish to thank you for the trust you have placed in us and want to give you a discount of {amount}% valid on your next order! This offer is valid for <span><strong>{days}</strong></span> days, so do not waste a moment!' => 'Искаме да Ви благодарим за доверието към нас и желаем да ви предоставим отстъпка от {amount}%, валидни за следващата Ви поръчка! Това предложение важи за <span><strong>{days}</strong></span> дни, така че не губете време!', '{product} is now available.' => '{product} не е в наличност.', 'This item is once again in-stock.' => 'Този продукт отново е в наличност.', 'You can access the product page by clicking on the link:' => 'Можете да отворите страницата с продукта като щракнете на връзката:', 'You can order it right now from our online shop.' => 'Можете да го/я поръчате веднага от нашият магазин.', 'Customer message:' => 'Съобщение от клиента:', 'Order details' => 'Детайли за поръчка', 'Order:' => 'Поръчка:', 'Placed on' => 'Направена на', 'Payment:' => 'Плащане:', 'Reference' => 'Референция', 'Product' => 'Продукт', 'Unit price' => 'Единична цена', 'Quantity' => 'Количество', 'Total price' => 'Обща цена', 'Products' => 'Продукти', 'Discounts' => 'Отстъпки', 'Gift-wrapping' => 'Опаковане като подарък', 'Shipping' => 'Доставка', 'Total Tax paid' => 'Общо платен данък', 'Total paid' => 'Общо платено', 'Carrier:' => 'Превозвач:', 'Delivery address' => 'Адрес за доставка', 'Billing address' => 'Адрес на плащане', 'Congratulations!' => 'Поздравления!', 'A new order was placed on {shop_name} by the following customer: {firstname} {lastname} ({email})' => 'Нова поръчка беше направена в {shop_name} от следният клиент: {firstname} {lastname} ({email})', 'You can review your order and download your invoice from the <a href="{history_url}">"Order history"</a> section of your customer account by clicking <a href="{my_account_url}">"My account"</a> on our shop.' => 'Можете да прегледате вашата поръчка и да изтеглите фактура от <a href="{history_url}">"История на поръчките"</a> във <a href="{my_account_url}">"Моят профил"</a> на нашият магазин.', 'Order {order_name}' => 'Поръчка {order_name}', 'If you have a guest account, you can follow your order via the <a href="{guest_tracking_url}?id_order={order_name}">"Guest Tracking"</a> section on our shop.' => 'Ако имате профил на гост, можете да прегледате вашата поръчка чрез секцията <a href="{guest_tracking_url}?id_order={order_name}">Проследяване от гост</a> в нашият магазин.', 'Order edited' => 'Поръчката е променена', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> has been modified.' => 'Вашата поръчка с референция <span><strong>{order_name}</strong></span> беше променена.', '{product} is almost out of stock.' => '{product} е на привършване.', 'The stock cover is now less than the specified minimum of:' => 'Резервната наличност сега е по-малка от зададеният минимум от:', 'Current stock cover:' => 'Текуща резервна наличност:', '{product} is nearly out of stock.' => '{product} е на привършване.', 'The remaining stock is now less than the specified minimum of' => 'Оставащата резервна наличност сега е по-малка от зададеният минимум от', 'Remaining stock:' => 'Оставаща наличност:', 'You are advised to open the product&#039;s admin Product Page in order to replenish your inventory.' => 'Желателно е да отворите страницата на продукта в админ-панела, за да допълните инвентара си.', 'Customer:' => 'Клиент:', 'You have received a new return request for {shop_name}.' => 'Имате нова заявка за връщане от {shop_name}.', 'Return details' => 'Детайли на Връщане', '{order_name} Placed on {date}' => '{order_name} направена на {date}', 'Thank you for subscribing to our newsletter.' => 'Благодарим Ви за абонирането за нашият бюлетин.', 'Thank you for subscribing to our newsletter, please confirm your request by clicking the link below :' => 'Благодарим Ви, че се абонирахте за нашият бюлетин, моля потвърдете Вашето желание с линка по-долу:', 'Hi,' => 'Здрасти,', 'Newsletter subscription' => 'Абонамент за бюлетин', 'Regarding your newsletter subscription, we are pleased to offer you the following voucher:' => 'Взимайки предвид абонамента ви за бюлетин, имаме удоволствието да Ви предложим следният ваучер:', 'Best regards,' => 'Поздрави,', 'Your referred friend <span><strong>{sponsored_firstname} {sponsored_lastname}</strong></span> has placed his or her first order on <a href="{shop_url}">{shop_name}</a>!' => 'Препратен от Вас приятел <span><strong>{sponsored_firstname} {sponsored_lastname}</strong></span> направи първата си поръчка в <a href="{shop_url}">{shop_name}</a>!', 'We are pleased to offer you a voucher worth <span><strong>{discount_display} (voucher # {discount_name})</strong></span> that you can use on your next order.' => 'Имаме удоволствието да Ви предоставим ваучер на стойност <span><strong>{discount_display} (voucher # {discount_name})</strong></span>, който да ползвате при следващата си поръчка.', 'join us!' => 'присъединете се!', 'Your friend <span><strong>{firstname} {lastname}</strong></span> wants to refer you on <a href="{shop_url}">{shop_name}</a>!' => 'Вашият приятел <span><strong>{firstname} {lastname}</strong></span> желае да ви насочи към <a href="{shop_url}">{shop_name}</a>!', 'We are pleased to offer you a voucher worth <span><strong>{discount}</strong></span> that you can use on your next order.' => 'Имаме удоволствието да Ви предоставим ваучер на стойност <span><strong>{discount}</strong></span>, който да ползвате при следващата си поръчка.', 'Get referred and earn a discount voucher of <span><strong>{discount}!</strong></span>' => 'Станете референт и спечелете ваучер за отстъпка от <span><strong>{discount}!</strong></span>', 'It&#039;s very easy to sign up. Just click here!' => 'Лесно е да се регистрирате. Просто натиснете тук!', 'When signing up, don&#039;t forget to provide the e-mail address of your referring friend:' => 'Когато се регистрирате, не забравяйте да въведете имейла на приятелят Ви, който ви е препратил тук.', 'Simply copy/paste this code during the payment process for your next order.' => 'Просто копирайте и поставете този код, докато плащате за следващата Ви поръчка.', 'Here is the code of your voucher:' => 'Това е кодът на Вашият ваучер:', 'Referral Program' => 'Референтна Програма', 'We have created a voucher in your name for referring a friend.' => 'Създадохме ваучер на Ваше име за препращането на приятел.', ', with an amount of' => ', на стойност от', ), 'ModulesSharebuttonsAdmin' => array ( 'Social media share buttons' => 'Бутони за споделяне в социални мрежи', 'Displays social media sharing buttons (Twitter, Facebook, Google+ and Pinterest) on every product page.' => 'Показва бутони за споделяне в социални мрежи (Twitter, Facebook, Google+ и Pinterest) на всяка продуктова страница.', ), 'ModulesProductcommentsShop' => array ( 'Deleted account' => 'Изтрита сметка', 'Title cannot be empty' => 'Заглавието не може да бъде празно', 'Title cannot be more than %s characters' => 'Заглавието не може да има повече от %s знака', 'Customer name cannot be empty' => 'Името на клиента не може да бъде празно', 'Customer name cannot be more than %s characters' => 'Името на клиента не може да има повече от %s знака', 'Customer reviews' => 'Отзиви на клиенти', 'Display customer reviews on your store!' => 'Показва отзивите на клиентите на вашия магазин!', 'OK' => 'Добре', 'Grade' => 'Оценка', 'No' => 'Не', 'Yes' => 'Да', 'Be the first to write your review' => 'Напишете първи Ваш отзив', 'No customer reviews for the moment.' => 'Все още няма отзиви от клиенти.', 'Title' => 'Обръщение', 'Your name' => 'Вашето име', 'Review' => 'Отзив', 'Required fields' => 'Задължителни полета', 'Cancel' => 'Отказ', 'Send' => 'Изпращане', 'Your comment has been submitted and will be available once approved by a moderator.' => 'Коментарът Ви беше изпратен и ще се вижда след одобрение от модератор.', 'Your comment has been added!' => 'Коментарът Ви беше добавен!', 'Read user reviews' => 'Прочети потребителски мнения', 'By %1$s' => 'От %1$s', 'Report abuse' => 'Докладвайте нарушение', 'Write your review' => 'Напишете свой отзив', 'Comments' => 'Коментари', 'Are you sure that you want to report this comment?' => 'Сигурни ли сте, че искате да докладвате този коментар?', ), 'AdminStatsNotification' => array ( 'Module not found' => 'Модулът не е намерен', 'Please select a module from the left column.' => 'Избери модул от лявата колона.', 'The specified date is invalid.' => 'Специфичната дата е невалидна.', ), 'ModulesProductinfoAdmin' => array ( 'Product tooltips' => 'Пояснения за продукта', 'Shows information on a product page: how many people are viewing it, the last time it was sold and the last time it was added to a cart.' => 'Показва информация на страница с продукт: колко хора са го прегледали, последният път, когато е направена продажба и последният път, когато е добавен в количка.', 'Number of visitors' => 'Брой посетители', 'Display the number of visitors who are currently watching this product.' => 'Показване на броя хора, които в момента разглеждат този продукт.', 'If you activate the option above, you must activate the first option ("Save page views for each customer") of the "Data mining for statistics" (StatsData) module.' => 'Ако активирате горната опция, трябва да активирате и първата опция ("Съхраняване на прегледите на страницата за всеки клиент") от модула "Събиране на данни за статистиката" (StatsData).', 'Period length' => 'Продължителност на периода', 'Set the reference period length.' => 'Задаване на дължина на периода на референцията.', 'For instance, if set to 30 minutes, the module will display the number of visitors in the last 30 minutes.' => 'Например, ако е зададено 30 минути, модулът показва броя посетители в последните 30 минути.', 'minutes' => 'минути', 'Last order date' => 'Дата на последната поръчка', 'Display the last time the product has been ordered.' => 'Показване на последния път, когато продуктът е бил поръчван.', 'Added to a cart' => 'Добавено към количката', 'If the product has not been ordered yet, display the last time it was added to a cart.' => 'Ако продуктът все още не е бил поръчван, да се покаже времето, когато последно е бил добавен към количката.', 'Do not display events older than' => 'Не показвай събития по-стари от', 'days' => 'дни', ), 'AdminPaymentHelp' => array ( 'Please mark each checkbox for the currency, or currencies, for which you want the payment module(s) to be available.' => 'Моля, отбележете всички отметки на валутите(ата), които желаете да са налични в съответния модул(и) за плащане.', 'Please mark each checkbox for the customer group(s), for which you want the payment module(s) to be available.' => 'Моля, отбележете всички отметки на потребителските групи(а), които желаете да са налични в съответния модул(и) за плащане.', 'Please mark each checkbox for the country, or countries, in which you want the payment module(s) to be available.' => 'Отбележи всички отметки за държава или държави, които искаш да са налични в модула за плащане.', 'Please mark each checkbox for the carrier, or carrier, for which you want the payment module(s) to be available.' => 'Моля, отбележете всички отметки на превозвачите(а), които желаете да са налични в съответния модул(и) за плащане.', 'This is where you decide what payment modules are available for different variations like your customers\' currency, group, and country.' => 'Тук трябва да решиш какви видове модули за плащане ще са налични за различните варианти като валута, групи и държави.', 'A check mark indicates you want the payment module available.' => 'Отметката показва, че искаш наличния модул за плащания.', 'If it is not checked then this means that the payment module is disabled.' => 'Ако това не е отбелязано, значи модулът за плащане е деактивиран.', ), 'AdminNotificationsInfo' => array ( 'This field will be modified for all your shops.' => 'Това поле ще бъде променено във всички Ваши магазини.', 'This field will be modified for all shops in this shop group:' => 'Това поле ще бъде променено за всички магазини от тази група:', 'This field will be modified for this shop:' => 'Полето ще бъде променено за този магазин:', 'Delete selected' => 'Изтриване на избраното', 'Delete selected items?' => 'Изтриване на избраните артикули?', 'Delete selected item?' => 'Изтрий избраният артикул?', 'Delete the selected item?' => 'Изтриване на избрания продукт?', 'Forbidden characters:' => 'Забранени символи:', 'Empty recordset returned.' => 'Върнат празен запис.', 'Empty recordset returned' => 'Върнат празен запис', 'Invalid characters:' => 'Недопустими символи:', 'Password should be at least %length% characters long.' => 'Паролата трябва да бъде с дължина най-малко %length% знака.', ), 'ModulesLinklistShop' => array ( 'Products' => 'Продукти', 'Our company' => 'Нашата компания', ), 'ModulesCashondeliveryShop' => array ( 'Pay by Cash on Delivery' => 'Плащане с наложен платеж', 'Your order on %s is complete.' => 'Поръчката ви в %s е завършена.', 'You have chosen the cash on delivery method.' => 'Вие избрахте да платите чрез наложен платеж.', 'Your order will be sent very soon.' => 'Поръчката ви ще бъде изпратена съвсем скоро.', 'For any questions or for further information, please contact our' => 'За въпроси или повече информация, моля свържете се с нашето', 'customer support' => 'обслужване на клиенти', 'You pay for the merchandise upon delivery' => 'Плащате стоката в момента на получаването ѝ', ), 'ShopDemoCatalog' => array ( 'Size' => 'Размер', 'Shoe size' => 'Размер на обувките', 'Color' => 'Цвят', 'S' => 'S', 'M' => 'М', 'L' => 'L', 'One size' => 'Един размер', 'Grey' => 'Сив', 'Taupe' => 'Тъмносив', 'Beige' => 'Бежов', 'White' => 'Бял', 'Off White' => 'Светлокремав', 'Red' => 'Червен', 'Black' => 'Черен', 'Camel' => 'Камилска вълна', 'Orange' => 'Оранжев', 'Blue' => 'Син', 'Green' => 'Зелен', 'Yellow' => 'Жълт', 'Brown' => 'Кафяв', 35 => '35', 36 => '36', 37 => '37', 38 => '38', 39 => '39', 40 => '40', 'Pink' => 'Розов', 'Height' => 'Височина', 'Width' => 'Ширина', 'Depth' => 'Дълбочина', 'Weight' => 'Тегло', 'Compositions' => 'Състав', 'Styles' => 'Стилове', 'Properties' => 'Свойства', 'Polyester' => 'Полиестер', 'Wool' => 'Вълна', 'Viscose' => 'Вискоза', 'Elastane' => 'Еластан', 'Cotton' => 'Памук', 'Silk' => 'Коприна', 'Suede' => 'Велур', 'Straw' => 'Сламен', 'Leather' => 'Кожа', 'Classic' => 'Класически', 'Casual' => 'Небрежен', 'Military' => 'Военен', 'Girly' => 'Момичешки', 'Rock' => 'Скала', 'Basic' => 'Основен', 'Dressy' => 'Елегантно', 'Short Sleeve' => 'Къс ръкав', 'Colorful Dress' => 'Цветна рокля', 'Short Dress' => 'Къса рокля', 'Midi Dress' => 'Средно дълга рокля', 'Maxi Dress' => 'Дълга рокля', '2.75 in' => '7 см', '2.06 in' => '5.23 см', '49.2 g' => '49.2 г', '0.26 in' => '0.66 см', '1.07 in' => '2.72 см', '1.62 in' => '4.11 см', '15.5 g' => '15.5 г', '0.41 in (clip included)' => '1.04 см (с щипката)', '4.33 in' => '11 см', '2.76 in' => '7.01 см', '120g' => '120 г', '0.31 in' => '0.79 см', ), 'ModulesStatsbestmanufacturersAdmin' => array ( 'Total paid' => 'Общо платено', 'Best brands' => 'Най-добри марки', 'Adds a list of the best brands to the Stats dashboard.' => 'Добавя списък с най-добрите марки към таблото със статистиките.', ), 'ModulesFaviconnotificationboAdmin' => array ( 'Order Notifications on the Favicon' => 'Известия за поръчки чрез favicon', 'Be notified of each new order, client or message directly in the browser tab of your back office, even when working on another page' => 'Получаване на известие за всяка нова поръчка, клиент или съобщение директно в таба на браузъра на административен интерфейс, дори когато сте на друга страница', 'Get started' => 'Начало', 'Display notifications in the browser tab for:' => 'Показване на известия в таба на браузъра за:', 'New orders' => 'Нови поръчки', 'Notification background color' => 'Цвят на фона на известието', 'Notification text color' => 'Цвят на текста на известието', ), 'ModulesSekeywordsAdmin' => array ( 'Search engine keywords' => 'Ключови думи за търсачки', 'Displays which keywords have led visitors to your website.' => 'Показва кои ключови думи са отвели потребителите до магазина Ви.', 'Identify external search engine keywords' => 'Идентифициране на ключови думи от външни търсачки', 'This is one of the most common ways of finding a website through a search engine.' => 'Това е един от най-популярните начини за намиране на уеб сайта с търсачка.', 'Identifying the most popular keywords entered by your new visitors allows you to see the products you should put in front if you want to achieve better visibility in search engines.' => 'Идентифицирането на най-популярните ключови думи, въведени от вашите нови посетители, ви позволява да видите продуктите, които трябва да са по-напред, ако желаете да постигнете по-добра видимост от търсачките.', 'How does it work?' => 'Как работи това?', 'When a visitor comes to your website, the web server notes the URL of the site he/she comes from. This module then parses the URL, and if it finds a reference to a known search engine, it finds the keywords in it.' => 'Когато посетител посети сайта ви, уеб-сървърът отчита адреса (URL) на сайта, от който той/тя идва. След това този модул анализира адреса и ако намери референция към позната търсачка, намира ключовата дума в нея.', 'This module can recognize all the search engines listed in PrestaShop\'s Stats/Search Engine page -- and you can add more!' => 'Този модул може да разпознае всички търсачки, изредени в PrestaShop страницата Статистики/Търсачки – и Вие можете да добавите още!', 'IMPORTANT NOTE: in September 2013, Google chose to encrypt its searches queries using SSL. This means all the referer-based tools in the World (including this one) cannot identify Google keywords anymore.' => 'ВАЖНО: през септември 2013 Гугъл избра да криптира заявките си за търсене, използвайки SSL. Това означава всички инструменти на реферали в света (включително и този) повече да не могат да разпознават ключовите думи.', '%d keyword matches your query.' => 'Ключовата дума %d отговаря на заявката.', '%d keywords match your query.' => 'Ключовите думи %d отговарят на заявката.', 'Filter by keyword' => 'Филтрирай по ключови думи', 'And min occurrences' => 'И минимална повтаряемост', 'Keywords' => 'Ключови думи', 'Occurrences' => 'Повтаряемост', 'No keywords' => 'Няма ключови думи', 'Top 10 keywords' => 'Топ 10 ключови думи', 'Others' => 'Други', ), 'AdminShippingFeature' => array ( 'Will be applied when the price is' => 'Ще бъде приложено, когато цената е', 'Will be applied when the weight is' => 'Ще бъде приложено, когато теглото е', 'Add new range' => 'Добави нов обхват', 'Ranges' => 'Граници', 'inactive' => 'неактивен', 'This carrier is %1$s and the transit time is %2$s.' => 'Превозвачът е %1$s, а срокът за доставка е %2$s.', 'free' => 'безплатно', 'not free' => 'платено', 'This carrier can deliver orders from %1$s to %2$s.' => 'Този превозвач може да доставя поръчки от %1$s до %2$s.', 'If the order is out of range, the behavior is to %3$s.' => 'Ако поръчката ви е извън обхвата, действието ще е %3$s.', 'The shipping cost is calculated %1$s and the tax rule %2$s will be applied.' => 'Изчислената цена за доставка е %1$s и тя подлежи на данъчно облагане %2$s.', 'according to the price' => 'според цената', 'according to the weight' => 'според теглото', 'Carrier name:' => 'Име на превозвача:', 'This carrier will be proposed for those delivery zones:' => 'Този превозвач ще бъде предложен за следните зони на доставка:', 'And it will be proposed for those client groups:' => 'И ще бъде предложен за следните клиентски групи:', 'Finally, this carrier will be proposed in those shops:' => 'И последно, този превозвач ще бъде предлаган в тези магазини:', 'Use one of our recommended carrier modules' => 'Ползвайте някой от препоръчаните модули за доставка', 'Do you think there should be one? Let us know!' => 'Смятате ли, че трябва да има един? Уведомете ни!', 'It seems there are no recommended carriers for your country.' => 'Изглежда няма препоръчвани превозвачи за Вашата държава.', 'Shipping cost' => 'Разходи за доставка', 'Free shipping' => 'Безплатна доставка', 'Carrier' => 'Превозвач', 'Tracking number' => 'Номер за проследяване', 'Pick up in-store' => 'Получаване на място в магазина', 'Delivery next day!' => 'Доставка на следващия ден!', 'General settings' => 'Общи настройки', 'Shipping locations and costs' => 'Адреси за доставка и цени', 'Size, weight, and group access' => 'Размер, тегло, групов достъп', 'Carrier name' => 'Име на превозвач', 'Tracking URL' => 'Адрес за проследяване', 'Add handling costs' => 'Добавяне на разходи за съхранение', 'According to total price.' => 'Според крайната цена.', 'According to total weight.' => 'Според общото тегло.', 'Apply the cost of the highest defined range' => 'Прилагане на цената за най-високо зададения диапазон', 'Maximum package width (%s)' => 'Максимална ширина на пратката (%s)', 'Maximum package height (%s)' => 'Максимална височина на пратката (%s)', 'Maximum package depth (%s)' => 'Максимална дълбочина на пратката (%s)', 'Maximum package weight (%s)' => 'Максимално тегло на пратката (%s)', 'Group access' => 'Достъп до групи', 'Delay' => 'Забавяне', 'Free Shipping' => 'Безплатна доставка', 'Add new carrier' => 'Добавяне на нов превозвач', 'Apply shipping cost' => 'Добавете такси за доставка', 'Shipping and handling' => 'Транспорт и доставка', 'Default behavior' => 'Поведение по подразбиране', 'According to total price' => 'Според крайната цена', 'According to total weight' => 'Според крайното тегло', 'Maximum package height' => 'Максимална височина на пратката', 'Maximum package width' => 'Максимална ширина на пратката', 'Maximum package depth' => 'Максимална дълбочина на пратката', 'Maximum package weight' => 'Максимално тегло на пратката', 'Name:' => 'Име:', 'Carriers' => 'Превозвачи', 'Transit time' => 'Време за пристигане', 'Speed grade' => 'Ранг на бързина', 'Billing' => 'Фактуриране', 'Out-of-range behavior' => 'Извънредно поведение', 'Disable carrier' => 'Деактивиране на превозвач', 'Carrier options' => 'Опции за превозвач', 'Default carrier' => 'Превозвач по подразбиране', 'Handling charges' => 'Такса обработка ', 'Free shipping starts at' => 'Безплатната доставка е възможна след', 'Handling' => 'Обработка', ), 'AdminModulesFeature' => array ( 'Check update' => 'Проверка за обновяванe', 'RTL Module' => 'Модул за RTL', 'Manage hooks' => 'Управление на куки', 'Discover on Addons Marketplace' => 'Намерете на PrestaShop Addons', 'Install' => 'Инсталирай', 'Drop your module archive here or' => 'Поставете архива на модула си тук или', 'select file' => 'изберете файл', 'https://addons.prestashop.com/en/309-labels-stickers-logos' => 'https://addons.prestashop.com/bg/309-labels-stickers-logos', 'Enable Mobile' => 'Активиране на модул', 'Disable Mobile' => 'Забранa в мобилната версия', 'Module manager' => 'Мениджър на модули', 'Module notifications' => 'Известия за модула', 'v%version% - by %author%' => 'v%version% – от %author%', 'Discover' => 'Открийте', 'Toggle Dropdown' => 'Превключване на падащото меню', 'PrestaShop Addons Marketplace' => 'Пазар PrestaShop Addons', 'Exit to PrestaShop Addons Marketplace' => 'Изход към пазара PrestaShop Addons', 'See all results for your search on' => 'Вижте всички резултати от търсенето си в', 'Read More' => 'Прочетете повече', 'Service by %author%' => 'Услуга от %author%', 'All Categories' => 'Всички категории', 'Show all modules' => 'Показване на всички модули', 'Enabled Modules' => 'Активни модули', 'Disabled Modules' => 'Неактивни модули', 'You do not have module in « %categoryName% ».' => 'Няма модули в « %categoryName% ».', 'Discover the best-selling modules of this category in the %link% page.' => 'Открийте най-продаваните модули от тази категория на страница %link%.', 'Recently Used' => 'Наскоро използвани', 'Link your shop to your Addons account to automatically receive important updates for the modules you purchased. Don\'t have an account yet?' => 'Свържете магазина с профила си в Addons за автоматично получаване на важни обновления за закупените от вас модули. Все още нямате профил?', 'Sign up now' => 'Регистрирайте се сега', 'Confirm logout' => 'Потвърдете изхода', 'Yes, log out' => 'Да, излизам', 'Connect to Addons marketplace' => 'Свързване с пазара PrestaShop Addons', 'Disable module?' => 'Деактивиране на модула?', 'Uninstall module?' => 'Деинсталиране на модула?', 'Reset module?' => 'Нулиране на модула?', 'Yes, disable it' => 'Да, забрани го', 'Yes, uninstall it' => 'Да, деинсталирай го', 'Yes, reset it' => 'Да, нулирай го', 'Bulk action confirmation' => 'Потвърждаване на масово действие', 'Yes, I want to do it' => 'Да, искам да го направя', 'Optional: delete module folder after uninstall.' => 'По желание: изтриване на папката на модула след деинсталиране.', 'Module verification' => 'Проверка на модула', 'Author' => 'Автор', 'Back to modules list' => 'Назад към списъка с модули', 'Proceed with the installation' => 'Продължаване с инсталирането', 'Buy module' => 'Купуване на модула', 'Upload a module' => 'Качване на модул', 'Drop your module archive here or [1]select file[/1]' => 'Завлачете архива на модула си тук или [1]изберете файл[/1]', 'Free' => 'Безплатно!', 'v%version% by %author%' => 'v%version% от %author%', 'Overview' => 'Общ преглед', 'Additional information' => 'Допълнителна иформация', 'Benefits' => 'Предимства', 'Features' => 'Характеристики', 'Demo video' => 'Демовидео', 'Changelog' => 'Дневник на промените', '%nbModules% modules and services selected for you' => '%nbModules% модула и услуги, избрани за вас', 'Selection' => 'Избор', 'Increasing Price' => 'Нарастваща цена', 'Decreasing Price' => 'Намаляваща цена', 'Popularity' => 'Популярност', '%nbModules% modules to configure' => '%nbModules% модула за конфигуриране', 'Modules to configure' => 'Модули за конфигуриране', 'Administration' => 'Администрация', 'Design & Navigation' => 'Дизайн и навигация', 'Promotions & Marketing' => 'Промоции и маркетинг', 'Product Page' => 'Продуктова страница', 'Payment' => 'Плащане', 'Shipping & Logistics' => 'Доставка и логистика', 'Traffic & Marketplaces' => 'Трафик и пазари', 'Customers' => 'Клиенти', 'Facebook & Social Networks' => 'Фейсбук и социални мрежи', 'Specialized Platforms' => 'Специализирани платформи', 'Theme modules' => 'Модули на темата', 'Other' => 'Друго', '%nbModules% modules to update' => '%nbModules% модула за обновяване', 'Modules to update' => 'Модули за обновяване', 'Upgrade All' => 'Актуализиране на всички', ), 'AdminShippingNotification' => array ( 'Ranges are not correctly ordered:' => 'Диапазоните не са правилно подредени:', 'Reordering' => 'Повторна поръчка', 'Please validate the last range before creating a new one.' => 'Моля, потвърдете последния диапазон, преди да създадете нов.', 'Are you sure to delete this range ?' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете обхвата?', 'This range is not valid' => 'Обхватът е невалиден', 'Ranges are overlapping' => 'Обхватите се припокриват', 'Please select at least one zone' => 'Моля, изберете поне една зона', 'Are you sure you want to delete the logo?' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете логото?', 'You do not have permission to use this wizard.' => 'Нямаш права да използваш този помощник.', 'You must choose at least one shop or group shop.' => 'Трябва да избереш поне един магазин или група магазини.', 'An error occurred while saving this carrier.' => 'Възникна грешка при запазване на този превозвач.', 'An error occurred while saving carrier groups.' => 'Възникна грешка при запазване на групата превозвачи.', 'An error occurred while saving carrier zones.' => 'Възникна грешка при запазване на зоните за превозвача.', 'An error occurred while saving carrier ranges.' => 'Възникна грешка при запазване на обхват за превозвача.', 'An error occurred while saving associations of shops.' => 'Възникна грешка при запазване на връзки на магазина.', 'An error occurred while saving the tax rules group.' => 'Възникна грешка при запазване на група данъчни правила', 'An error occurred while saving carrier logo.' => 'Възникна грешка при запазване на лого на превозвач.', 'An error occurred while updating carrier information.' => 'Възникна грешка при актуализиране на информацията за доставчика.', ), 'ModulesLivetranslationShop' => array ( 'Live translation is enabled' => 'Преводът в реално време в включен', ), 'ModulesBrandlistAdmin' => array ( 'Brand list' => 'Списък на марките', 'Displays a block listing product brands.' => 'Показва каре със списък на марките.', 'There is an invalid number of elements.' => 'Невалиден брой елементи.', 'Please activate at least one system list.' => 'Моля, активирайте поне един системен списък', 'Type of display' => 'Тип на показване', 'Use a plain-text list' => 'Използване на списък с неформатиран текст', 'Use a drop-down list' => 'Използвайте падащото меню', 'Number of elements to display' => 'Брой показвани елементи', 'Only apply in plain-text mode' => 'Прилагане само в режим „обикновен текст“', ), 'AdminNotificationsError' => array ( 'Unable to update settings.' => 'Неуспешно обновяване на настройките.', 'There are %d errors.' => 'Възникнаха %d грешки', 'There is %d error.' => 'Възникна %d грешка', '%1$s on line %2$s in file %3$s' => '%1$s на ред %2$s от файл %3$s', 'This class name does not exist.' => 'Името на класа не съществува.', 'This property does not exist in the class or is forbidden.' => 'Този параметър не съществува в този клас, или е забранен.', 'This association has too many elements.' => 'Тази асоцияция има прекалено много елементи.', 'This name is not allowed.' => 'Името не е разрешено.', 'Syntax error with this pattern.' => 'Грешка при синтаксиса на този модел.', 'This key has already been used.' => 'Този ключ вече е използван.', '[%s] is not a valid configuration key' => '[%s] не е валиден конфигурационен ключ', 'Cannot parse feed.' => 'Не може да се обработи полето.', 'No default currency' => 'Няма зададена валута по подразбиране', 'Could not load cart id=%s' => 'Количка %s не може да бъде заредена', 'No files were uploaded.' => 'Няма прикачени фалове', 'Source file does not exist or is empty.' => 'Изходният файл не съществува или е празен.', 'File has an invalid extension, it should be one of these: %s.' => 'Файлът има невалидно разширение. Трябва да бъде: %s.', 'Image is too large (%1$d kB). Maximum allowed: %2$d kB' => 'Изображението е прекалено голямо (%1$d kB). Разрешеният максимум е: %2$d kB', 'Error while uploading image; please change your server\'s settings. (Error code: %s)' => 'Грешка при прикачване на изображението: промени настройките на сървъра (Код на грешката: %s)', 'Error while uploading image; please change your server\'s settings.' => 'Грешка при прикачване на изображението; промени настройките на сървъра.', 'Cannot scan root directory' => 'Коренната директория не може да се сканира', 'Cannot scan "override" directory' => 'Директорията на препокриванията не може да бъде прочетена', 'File %2$s (in directory %1$s)' => 'Файл %2$s (в директория %1$s)', 'Property %s is empty.' => 'Свойство %s е празно.', 'Property %1$s has a bad value (allowed values are: %2$s).' => 'Свойство %1$s има неправилна стойност (позволените стойности са: %2$s).', 'Your entry in field %1$s (language %2$s) exceeds max length %3$d chars (incl. html tags).' => 'Въведеното в поле %1$s (език %2$s) надвишава максимално позволената дължина от %3$d символа (вкл. html тагове).', 'The length of property %1$s is currently %2$d chars. It must be between %3$d and %4$d chars.' => 'Дължината на свойство %1$s е %2$d символа. Тя трябва да бъде между %3$d и %4$d символа.', 'Validation function not found: %s.' => 'Липсва валидираща функция: %s.', 'Property %s is not valid' => 'Свойство %s е невалидно', 'is required.' => 'е задължително.', '%1$s is too long. Maximum length: %2$d' => '%1$s е прекалено дълго. Макс. дължина: %2$d ', 'The field %s is required.' => 'Полето %s е задължително.', 'Error on image caption: "%1s" is not a valid caption.' => 'Грешка в описанието на изображение: "%1s" не е валиден надпис.', 'Fatal error' => 'Фатална грешка', 'Server file size is different from local file size' => 'Размера на файла на сървъра е различен от локалния размер на файла', 'The uploaded file exceeds %s' => 'Каченият файл надхвърля %s', 'The uploaded file was only partially uploaded' => 'Качваният файл беше само частично качен', 'No file was uploaded' => 'Не беше качен файл', 'Missing temporary folder' => 'Липсваща временна папка', 'Failed to write file to disk' => 'Неуспешен запис на файл върху диска', 'A PHP extension stopped the file upload' => 'PHP разширение прекъсна качването на файла', 'Filetype not allowed' => 'Този тип файлове, не са разрешени', 'Invalid URL' => 'Невалиден URL', 'The \'From\' date format is invalid (YYYY-MM-DD)' => 'Форматът на дата \\"от\\" е невалиден (ГГГГ-ММ-ДД)', 'The \'To\' date format is invalid (YYYY-MM-DD)' => 'Форматът на дата \\"от\\" е невалиден (ГГГГ-ММ-ДД)', 'An error occurred while attempting to delete the image. (cannot load object).' => 'Възникна грешка при изтриване на изображението. (не може да зареди обект).', 'You cannot delete this item.' => 'Не можеш да изтриеш този артикул.', 'An error occurred when attempting to update the required fields.' => 'Възникна грешка при актуалзииране на задължителните полета.', 'field %s is required.' => 'поле %s е задължително.', 'Cannot add configuration %s' => 'Неуспех при добавяне на конфигурация %s', 'The field %field_name% is required at least in %lang%.' => 'Полето %field_name% е задължително поне в %lang%.', 'The %field_name% field (%lang%) is invalid.' => 'Полето %field_name% (%lang%) е невалидно.', '%s: Incorrect value' => '%s: Некоректна стойност', 'An error occurred while assigning a zone to the selection.' => 'Възникна грешка при присвояване на зона към селекцията.', 'You must select at least one element to assign a new zone.' => 'Трябва да изберете поне един елемент, който да присвоите на нова зона.', 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini' => 'Каченият файл е по-голям от описаното в post_max_size директивата в php.ini', 'File is too big. Current size is %1s, maximum size is %2s.' => 'Файлът е твърде голям. Размера му е %1s, а максимума - %2s.', 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini' => 'Каченият файл надхвърля стойността на директивата upload_max_filesize в php.ini', 'file (%s) not writable' => 'файлът (%s) не подлежи на редакция', 'directory (%s) not writable' => 'директория (%s) не подлежи на редакция', 'The file is too large. Maximum size allowed is: %1$d kB. The file you are trying to upload is %2$d kB.' => 'Файлът е прекалено голям. Максимален допустим размер : %1$d кБ. Размерът на файла, който се опитвате да качите е: %2$d кБ.', 'Failed to update the position.' => 'Грешка при актуализиране на позицията.', 'The object cannot be loaded.' => 'Обектът не може да бъде зареден', 'Please fill in all the required fields.' => 'Моля подпълни всички задължителни полета.', 'Invalid message' => 'Невалидно съобщение', 'Error while delete' => 'Грешка по време на изтриване', 'Failed to update the status' => 'Неуспех при обновяване на статуса', 'Address format invalid' => 'Невалиден формат на адреса', 'The email address is invalid.' => 'Невалиден e-mail.', 'An error occurred during the file upload process.' => 'Възникна грешка при качването на файлa.', 'The selected date range is not valid.' => 'Избраният период не е валиден.', 'No profile.' => 'Липсва профил.', 'Unknown error.' => 'Непозната грешка.', 'Incorrect value for "Depends on stock" for product %name% ' => 'Неправилна стойност на „В зависимост от наличността“ за продукт %name% ', 'There is one error.' => 'Има една грешка.', 'There are several errors.' => 'Има няколко грешки.', 'Email is empty.' => 'E-mail-ът е празен.', 'Invalid email address.' => 'Невалиден адрес на електронна поща', 'The password field is blank.' => 'Полето на паролата е празно.', 'Invalid password.' => 'невалидна парола', 'The URL rewrite field must be filled in either the default or English language.' => 'Полето за пренаписване на URL трябва да бъде попълнено или на английски или на езика по подразбиране.', 'File too large (limit of %s bytes).' => 'Файлът е твърде голям (ограничение %s байта).', 'File upload was not completed.' => 'Качването на файл не е завършило.', 'No file was uploaded.' => 'Няма прикачени файлове.', 'Internal error #%s' => 'Вътрешна грешка №%s', 'No file has been selected' => 'Няма избран файл', 'No valid value for field exceptions has been defined.' => 'Няма дефинирана валидна стойност в полето с изключенията.', 'An error occurred while transplanting the module to its hook.' => 'Възникна грешка при свързването на модула с връзката му.', 'Page not found' => 'Страницата не е намерена', 'The %1$s field is too long (%2$d chars max).' => 'Поле %1$s е прекалено дълго (макс. брой знаци %2$d)', 'An error occurred while saving the message.' => 'Възникна грешка при запазване на съобщението.', 'You do not have permission to view this.' => 'Нямаш права, за да разглеждаш това.', 'You need at least one object.' => 'Трябва ти поне един обект.', 'You cannot delete all of the items.' => 'Не можеш да изтриеш всички артикули.', 'Cannot retrieve file.' => 'Файлът не може да бъде намерен.', 'Cannot delete file' => 'Файлът не може да бъде изтрит', 'Invalid name for %s language' => 'Невалидно име на %s език', 'The name for %1s language is too long (%2d chars max).' => 'Наименованието на %1s език е твърде дълго (%2d символа максимум).', 'The file is missing.' => 'Файлът липсва.', 'Invalid file extension' => 'Невалидно разширение на файла.', 'The file name is too long.' => 'Името на файла е прекалено дълго.', 'Invalid file' => 'Невалиден файл', 'Invalid date format.' => 'Невалиден формат на датата.', 'Invalid date range' => 'Невалиден период', 'An error occurred while updating the image.' => 'Възникна грешка при актуализацията на изображението.', 'An error occurred while linking the object %table_name% to categories.' => 'Грешка при свързване на обект %table_name% към категории.', 'The object cannot be loaded. ' => 'Обектът не може да бъде зареден ', 'The %name% field is required.' => 'Поле %name% е задължително.', 'The %1$s field (%2$s) is invalid.' => 'Полето %1$s (%2$s) е невалидно.', 'The tags list (%s) is invalid.' => 'Списъкът с етикети (%s) е невалиден.', 'An error occurred while copying this image:' => 'Възникна грешка при копиране на това изображение:', 'Invalid file name' => 'Невалидно име на файла', 'An error occurred while copying the image.' => 'Възникна грешка при копиране на изображението.', 'An error occurred while attempting to create a new folder.' => 'Възникна грешка при опита за създаване на нова папка.', 'An error occurred while copying this image: %s' => 'Грешка при копиране на изображение: %s', 'Error while updating the status.' => 'Грешка при актуализиране на статуса.', 'You cannot delete or disable the last shop group.' => 'Не можеш да изтриеш или деактивираш последната група магазини.', 'You cannot delete or disable a shop group in use.' => 'Не можете да изтриете или деактивирате група магазини, които се използват.', 'You cannot disable the Main URL.' => 'Не можете да забраните основния URL адрес.', 'You cannot change a main URL to a non-main URL. You have to set another URL as your Main URL for the selected shop.' => 'Не можеш да промениш основния URL с неосновен URL. Трябва да избереш друг URL за основен за избрания магазин.', 'A shop URL that uses this domain already exists.' => 'Вече съществува URL на магазин, койото използва този домейн.', 'A shop virtual URL cannot be "%URL%"' => 'Виртуалният URL адрес на магазина не може да бъде „%URL%“', 'An error occurred during deletion.' => 'Възникна грешка при изтриването', 'Your Zip/postal code is incorrect.' => 'Вашият пощенски код не е правилен.', 'It must be entered as follows:' => 'Трябва да се въведе по следния начин:', 'A Zip/postal code is required.' => 'Необходим е пощенски код.', 'The Zip/postal code is invalid.' => 'Невалиден пощенски код.', 'You do not have permission to upload this.' => 'Нямате права да качите това.', '"%type%" does not exist.' => '„%type%“ не съществува.', 'Directory "%folder%" cannot be created' => 'Директория „%folder%“ не може да бъде създадена ', 'File "%file%" cannot be created' => 'Файл „%file%“ не може да бъде създаден', 'Cannot write this file: "%folder%"' => 'Файлът не може да бъде записан: „%folder%“', 'This file must be writable: %file%' => 'Файлът трябва да им права за редактиране: %file%', 'No file has been selected.' => 'Не е избран файл.', 'The server does not have permissions for writing.' => 'Сървърът няма права за редакция.', 'Please check rights for %file%' => 'Моля, проверете правата на %file%', 'This file must be writable:' => 'Файлът трябва да подлежи на редакция:', 'Fatal error: The module directory does not exist.' => 'Фатална грешка: Директорията на модула не съществува.', 'An error occurred while attempting to save.' => 'Възникна грешка по време на опита за запазване.', 'An error occurred while attempting to upload the file.' => 'Възникна грешка при качването на файла.', 'Maximum depth: Invalid number.' => 'Максимална дълбочина: Невалиден номер. ', 'Please fill out all fields.' => 'Моля, попълнете всички полета.', 'An error occurred on saving.' => 'Възникна грешка при записване.', 'The voucher code is invalid.' => 'Този код на ваучер е невалиден.', 'An error occurred during the image upload process.' => 'Възникна грешка по време на качването на изображение.', 'You must select at least one element to delete.' => 'Трябва да избереш поне един елемент за изтриване', 'Can\'t delete #%id%' => 'Не може да бъде изтрит #%id%', 'Invalid tag(s) (%s)' => 'Невалидни тагове (%s)', 'Bad SQL query' => 'Грешна SQL заявка', '"%key%" does not exist.' => '„%key%“ не съществува.', '(cannot load object)' => '(обектът не може да бъде зареден)', 'An error occurred while updating the status for an object.' => 'Възникна грешка при промяна на статуса на обект.', 'An error occurred while updating the status.' => 'Възникна грешка при промяната на статуса.', 'This functionality has been disabled.' => 'Тази функционалност е деактивирана.', 'Invalid selection' => 'Невалиден избор', 'The %s field is invalid.' => 'Полето %s е невалидно.', 'PrestaShop was unable to log in to Addons. Please check your credentials and your Internet connection.' => 'PrestaShop не успя да влезе в "Addons". Моля, проверете вашите права и връзка с интернет.', 'Access denied.' => 'Отказан достъп', 'The object cannot be loaded (the identifier is missing or invalid)' => 'Обектът не може да бъде зареден (идентификаторът липсва или е невалиден)', 'You do not have permission to update this.' => 'Нямате нужните права за обновяване.', 'You do not have permission to create this.' => 'Нямате нужните права за създаване.', 'Cannot open export file for writing' => 'Файлът за експортиране на може да се отвори за писане', 'The %s field is required.' => 'Поле %s е задължително.', 'Cannot write into file: %filename%. Please check write permissions.' => 'Не можете да пишете във файла %filename%. Моля, проверете правата за писане.', 'You do not have permission to delete this.' => 'Нямате необходимите права за изтриване на това.', 'An unexpected error occurred. [%type% code %code%]' => 'Възникна непредвидена грешка. [%type% код %code%]', 'Image format not recognized, allowed formats are: .ico' => 'Не е разпознат формат на изображението, разрешеният формат е: .ico', 'You do not have permission to edit this.' => 'Нямаш права да редакция това.', 'The %s field is not valid' => 'Полето %s е невалидно', 'Unexpected error occurred.' => 'Възникна неочаквана грешка.', 'You need permission to edit this.' => 'Нямате достатъчно права за редактиране.', 'Due to memory limit restrictions, this image cannot be loaded. Please increase your memory_limit value via your server\'s configuration settings. ' => 'Поради ограничения на паметта, изображението не може да бъде заредено. Увеличете стойността на memory_limit на сървъра. ', 'An error occurred while uploading the image.' => 'Възникна грешка при качването на изображение.', 'The object cannot be loaded (or found)' => 'Обектът не може да бъде зареден (или намерен)', 'An error occurred while deleting this selection.' => 'Възникна грешка при изтриване на избраното.', 'An error occurred while deleting the object.' => 'Възникна грешка при изтриване на обекта.', 'Invalid action' => 'Невалидно действие', 'You do not have permission to add this.' => 'Нямаш права да добавяш това.', 'The value of the PHP.ini setting "max_input_vars" must be increased to %value% in order to be able to submit the product form.' => 'Стойността на настройката „max_input_vars“ в PHP.ini трябва да бъде увеличена до %value%, иначе формуляра няма да може да бъде изпратен до сървъра.', 'Unable to delete associated images.' => 'Не е възможно изтриване на избраните изображения.', 'You cannot upload more files' => 'Не може да качвате повече файлове', 'Image format not recognized, allowed formats are: .gif, .jpg, .png' => 'Форматът на изображението не е разпознат, разрешени са следните формати: .gif, .jpg, .png', 'An error occurred while creating an object.' => 'Възникна грешка при създаването на обект.', 'An error occurred while updating an object.' => 'Възникна грешка при актуализацията на обект.', 'Invalid data supplied.' => 'Предоставените данни са невалидни.', 'This field is required' => 'Това поле е задължително', 'This domain is not valid.' => 'Този домейн не е валиден.', 'The SSL domain is not valid.' => 'SSL домейнът не е валиден.', '%s is invalid.' => '%s е невалидно.', 'The uploaded file is too large.' => 'Каченият файл е прекалено голям.', 'This value should be greater than %value%' => 'Стойността трябва да бъде по-голяма от %value%', 'This field cannot be empty' => 'Това поле не може да бъде празно', 'This field is invalid' => 'Това поле има невалидна стойност', 'This field cannot be longer than %limit% characters' => 'Това поле не може да бъде по-дълго от %limit% знака', 'This field is invalid, it must contain numeric values' => 'Това поле има невалидна стойност, трябва да има числови стойности', 'This field cannot be shorter than %limit% characters' => 'Това поле не може да бъде по-малко от %limit% знака', 'Invalid password confirmation' => 'Невалидно потвърждение на парола', 'Cannot generate emails because the Symfony container is unavailable.' => 'Имейлите не могат да бъдат генерирани, тъй като контейнера на Symfony е недостъпен.', 'The file is too large. Maximum size allowed is: [1]. The file you are trying to upload is [2].' => 'Файлът е прекалено голям. Максималният допустим размер е: [1]. Файлът, който се опитвате да качите, е [2].', '%error_message% - Language: %language_name%' => '%error_message% - Език: %language_name%', ), 'AdminShopparametersNotification' => array ( 'Caution: The discount applied to a category does not stack with the overall reduction but instead replaces it.' => 'Внимание: Отстъпката, приложена към категория не се добавя към общата отстъпка на цената, а вместо това го заменя.', 'Only products that have this category as the default category will be affected.' => 'Само продукти, които имат по подразбиране тази категория, ще бъдат засегнати.', 'The module \'%s\' must be activated and configurated in order to have all the statistics' => 'Модула \'%s\' трябва да бъде активиран и конфигуриран, за да разполагате с цялата статистика', 'You cannot delete this shop (customer and/or order dependency)' => 'Не можете да изтриете магазина (поради свързан потребител и/или поръчка)', 'Click here to set a URL for this shop.' => 'Натиснете тук, за да зададете URL на този магазин.', 'Width and height must be numeric values.' => 'Ширината и височината трябва да имат стойности в цифри.', 'The discount value is incorrect (must be a percentage).' => 'Грешна стойност на отстъпката (трябва да бъде процент).', 'Wrong category ID.' => 'Грешно ИД на категория.', 'The discount value is incorrect.' => 'Грешна стойност на отстъпката.', 'You cannot save group reductions.' => 'Не можеш да запазиш груповите отстъпки.', 'An error occurred while updating this group.' => 'Възникна грешка при актуализиране на тази група.', 'Please install the "%modulename%" module in order to give your affiliates access to their own statistics.' => 'Моля, инсталирайте модула „%modulename%“, за да дадете достъп на партньорите си до собствената им статистика.', 'Percent of the sales.' => 'Процент от продажбите.', 'Aliases and results are both required.' => 'псевдоним и резултат са задължителни', 'Is not a valid result' => 'не е валиден резултат', 'Is not a valid alias' => 'не е валиден псевдоним', 'Creation successful' => 'Създаването е успешно', 'This is not a valid IP address:' => 'Това не е валиден IP адрес:', 'You cannot delete this shop (customer and/or order dependency).' => 'Не може да изтриете този магазин (към него е свързан потребител и/или поръчка).', 'Please create some sub-categories for this root category.' => 'Моля, създайте някакви подкатегории за тази основна категория.', 'You need to select at least the root category.' => 'Трябва да избереш поне основната директория.', 'Warning: You won\'t be able to change the group of this shop if this shop belongs to a group with one of these options activated: Share Customers, Share Quantities or Share Orders.' => 'Предупреждение: Няма да можеш да променяш групата на този магазин, ако той принадлжеи към група, за която е активирана една от следните опции: Споделяне на потребители, Споделяне на количествата или Споделяне на поръчките.', 'You can only move your shop to a shop group with all "share" options disabled -- or to a shop group with no customers/orders.' => 'Можеш само да преместиш магазина в група магазини с деактивирана опция за споделяне -- или в магазин без потребители/поръчки.', 'For security reasons, you cannot delete default order statuses.' => 'Не може да изтриете общите поръчкови положения', 'An address located in a country containing states must have a state selected.' => 'Адресът в държава, съдържаща щати трябва да съдържа избран щат.', 'Latitude and longitude are required.' => 'Изискват се географска ширина и дължина.', 'The specified state is not located in this country.' => 'Зададената област не се намира в тази държава.', 'Before being able to use this tool, you need to:' => 'Преди да използвате този инструмент:', 'Create a blank .htaccess in your root directory.' => 'Създай празен .htaccess в коренната директория.', 'Give it write permissions (CHMOD 666 on Unix system).' => 'Задайте ѝ права за запис (CHMOD 666 за Unix система).', 'You must define an SMTP server and an SMTP port. If you do not know it, use the PHP mail() function instead.' => 'Трябва да зададеш SMTP сървър и SMTP порт. Ако нямаш тези данни, използвай информацията за PHP mail().', 'Assign a valid page if you want it to be read.' => 'Въведете валидна страница, ако искате тя да бъде прочетена.', 'Your robots.txt file MUST be in your website\'s root directory and nowhere else (e.g. http://www.example.com/robots.txt).' => 'Файлът robots.txt ТРЯБВА да се намира в основната директория на уебсайта и никъде другаде (напр. http://yoursite.com/robots.txt).', 'Generate your "robots.txt" file by clicking on the following button (this will erase the old robots.txt file)' => 'Генерирай файл "robots.txt" като натиснеш бутона по-долу (това ще изтрие стария файл с това име)', '1) Create a blank robots.txt file in your root directory.' => '1) Създайте празен файл robots.txt в основната Ви директория.', 'Before you can use this tool, you need to:' => 'Преди да използвате този инструмент:', '1) Create a blank .htaccess file in your root directory.' => '1) Създайте празен файл .htaccess във Вашата основна директория.', '2) Give it write permissions (CHMOD 666 on Unix system).' => '2) Задайте ѝ права за запис (CHMOD 666 за Unix система).', 'Here you can set the URL for your shop. If you migrate your shop to a new URL, remember to change the values below.' => 'Тук можеш да настроиш URL-ът на магазина. Ако местив магазина на друг URL, не забравяй да промениш стойностите по-долу.', 'The multistore option is enabled. If you want to change the URL of your shop, you must go to the "Multistore" page under the "Advanced Parameters" menu.' => 'Опцията за множество магазини е активирана. Ако желаете да промените URL адреса на магазина, трябва да посетите страница „Множество магазини“ в меню „Разширени настройки“.', 'This section enables you to change the default pattern of your links. In order to use this functionality, PrestaShop\'s "Friendly URL" option must be enabled, and Apache\'s URL rewriting module (mod_rewrite) must be activated on your web server.' => 'Тази секция Ви позволява да промените модела по подразбиране на Вашите връзки. Опцията на PrestaShop "Четим URL" трябва да бъде разрешена и модула на Apache за пренаписване (mod_rewrite) трябва да бъде активиран на Вашият уеб сървър.', 'There are several available keywords for each route listed below; note that keywords with * are required!' => 'Има няколко налични ключови думи за всеки маршрут, посочен по-долу: забележете, че ключовите думи със * са задължителни!', 'To add a keyword in your URL, use the {keyword} syntax. If the keyword is not empty, you can add text before or after the keyword with syntax {prepend:keyword:append}. For example {-hey-:meta_title} will add "-hey-my-title" in the URL if the meta title is set.' => 'За да добавите ключова дума във Вашият URL адрес, ползвайте синтаксиса {keyword}. Ако ключовата дума не е празна, можете да добавите текст преди или след ключовата дума със синтаксис {prepend:keyword:append}. Например {-hey-:meta_title} ще добави "-hey-my-title" в URL адреса, ако е зададено мета заглавие.', 'You can only display the page list in a shop context.' => 'Тази страница се показва само в рамките на магаизна', ), 'ModulesStatsbestproductsAdmin' => array ( 'An empty record-set was returned.' => 'Беше върнат празен запис.', 'Price sold' => 'Цена на продажби', 'Quantity sold in a day' => 'Продадено количество за ден', 'Page views' => 'Прегледани страници', 'Best-selling products' => 'Най-продавани продукти', 'Adds a list of the best-selling products to the Stats dashboard.' => 'Добавя списък с най-продавани продукти към Таблото със статистика.', ), 'ModulesBlockreassuranceAdmin' => array ( 'Customer reassurance' => 'Допълнителна информация за потребителя', 'Adds an information block aimed at offering helpful information to reassure customers that your store is trustworthy.' => 'Добавя блок, който цели да предложи допълнителна информация, за да увери потребителите, че сте надежден партньор.', 'The block configuration has been updated.' => 'Настройките на блока бяха актуализирани.', 'New reassurance block' => 'Нов блок Допълнителна информация за потребителя', 'ID Shop' => 'ИД на магазин', 'Are you sure you want to uninstall this module?' => 'Сигурни ли сте, че искате да деинсталирате този модул?', 'Block updated' => 'Блокът е обновен', 'Oops... looks like an error occurred' => 'Опаа... възникна грешка', 'Configuration updated successfully!' => 'Конфигурацията е обновена успешно!', 'Position changed successfully!' => 'Позицията е променена успешно!', 'An error occurred when switching position' => 'Грешка при промяна на позицията', ), 'ModulesPscleanerAdmin' => array ( 'PrestaShop Cleaner' => 'Чистач на PrestaShop', 'Check and fix functional integrity constraints and remove default data' => 'Провери и поправи ограниченията на функционалния интегритет и премахни данните по подразбиране', 'Be really careful with this tool - There is no possible rollback!' => 'Внимавай с този инструмент - няма възможности за възстановяване!', 'The following queries successfuly fixed broken data:' => 'Следните заявки успешно поправиха повредените данни:', '%d line(s)' => '%d ред(ове)', 'Nothing that need to be fixed' => 'Не е необходима поправка', 'The following queries successfuly cleaned your database:' => 'Следните заявки почистиха успешно вашата база данни:', 'Nothing that need to be cleaned' => 'Няма нищо за почистване', 'Catalog truncated' => 'Пресечен каталог', 'Orders and customers truncated' => 'Пресечени поръчки и потребители', 'Please read the disclaimer and click "Yes" above' => 'Моля, прочетете отказът от права и натиснете по-горе на "Да"', 'Are you sure that you want to delete all catalog data?' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете цялата информация за каталога?', 'Are you sure that you want to delete all sales data?' => 'Сигурен ли си, че искаш да изтриеш цялата информация за продажбите?', 'Catalog' => 'Каталог', 'I understand that all the catalog data will be removed without possible rollback: products, features, categories, tags, images, prices, attachments, scenes, stocks, attribute groups and values, manufacturers, suppliers...' => 'Разбирам, че всички данни от каталога ще бъдат премахнати без евентуално възстановяване: продукти, характеристики, категории, етикети, изображения, цени, прикачени файлове, сцени, атрибути и техните стойности, производители, снабдители...', 'Delete catalog' => 'Изтрий каталог', 'Orders and customers' => 'Поръчки и потребители', 'I understand that all the orders and customers will be removed without possible rollback: customers, carts, orders, connections, guests, messages, stats...' => 'Разбирам, че всичките поръчки и клиенти ще бъдат премахнати без евентуално възстановяване: клиенти, колички, поръчки, свръзки, гости, съобщения, статистики...', 'Delete orders & customers' => 'Изтрий поръчки и потребители', 'Functional integrity constraints' => 'Ограничения на функционалния интегритет', 'Check & fix' => 'Провери и поправи', 'Database cleaning' => 'Почистване на базата данни', 'Clean & Optimize' => 'Почистване и оптимизиране', ), 'ModulesCustomersigninAdmin' => array ( 'Customer "Sign in" link' => 'Линк за вход в профила на клиента', 'Adds a block that displays information about the customer.' => 'Добавя блок, който показва информация за клиента.', '%firstname% %lastname%' => '%firstname% %lastname%', ), 'ModulesCategoryproductsAdmin' => array ( 'Products in the same category' => 'Продукти в същата категория', 'Adds a block on the product page that displays products from the same category.' => 'Добавяне на блок в страницата на продукт, който показва продукти от същата категория.', 'Invalid value for display price.' => 'Невалидна стойност на цената за показване.', 'Display products\' prices' => 'Показване цените на продуктите', 'Show the prices of the products displayed in the block.' => 'Показване на цените на показаните в блока продукти.', 'Number of product to display' => 'Брой показвани продукти', ), 'ModulesWatermarkAdmin' => array ( 'Watermark' => 'Воден знак', 'Protect images by watermark.' => 'Защита на изображенията с воден знак.', 'Are you sure you want to delete your details?' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете вашите данни?', 'Opacity required.' => 'Изисква се прозрачност.', 'Opacity is not in allowed range.' => 'Прозрачността е извън позволеният обхват.', 'Y-Align is required.' => 'Изисква се подравняване по Y.', 'Y-Align is not in allowed range.' => 'Подравняването по Y не е в разрешените граници.', 'X-Align is required.' => 'Изисква се подравняване по X.', 'X-Align is not in allowed range.' => 'Подравняването по Х не е в разрешените граници.', 'At least one image type is required.' => 'Изисква се поне един формат за изображения.', 'An error occurred while uploading watermark: %1$s to %2$s' => 'Възникна грешка при качване на водния знак: %1$s за %2$s', 'Watermark file:' => 'Файл за водния знак:', 'Watermark opacity (1-100)' => 'Прозрачност на водният знак (1-100)', 'Watermark X align:' => 'Подравняване на водния знак по Х:', 'Watermark Y align:' => 'Подравняване на водния знак по Y:', 'Choose image types for watermark protection:' => 'Изберете тип на изображението, изпозлвано за защита с воден знак:', 'Logged in customers can see images without watermark' => 'Влезлите клиенти могат да виждат изображенията без воден знак', ), 'ShopFormsErrors' => array ( 'Invalid name' => 'Невалидно име', 'Format should be %s.' => 'Правилният формат е: %s.', 'Required field' => 'Задължително поле', 'Invalid format.' => 'Невалиден формат.', 'Invalid postcode - should look like "%zipcode%"' => 'Невалиден пощенски код – правилният формат е: „%zipcode%“', ), 'ModulesAdvertisingAdmin' => array ( 'Advertising block' => 'Рекламен блок', 'Adds an advertisement block to selected sections of your e-commerce website.' => 'Добавя рекламен блок в избраните секции от вашият уеб сайт за електронна търговия.', 'This module needs to be hooked to a column, but your theme does not implement one' => 'Този модул трябва да бъде "закачен" към колона, а вашата тема не разполага с такава', 'File upload error.' => 'Грешка при прикачване на файла.', 'Image for the advertisement' => 'Изображение за рекламата', 'By default the image will appear in the left column. The recommended dimensions are 155 x 163px.' => 'По подразбиране изображението ще се показва в лявата колона. Препоръчителните размери са 155 х 163 пиксела.', 'Target link for the image' => 'Целеви линк за изображението', 'Title of the target link' => 'Заглавие на целевия линк', 'This title will be displayed when you mouse over the advertisement block in your shop.' => 'Това заглавие ще се покаже, когато поставите мишката върху рекламния блок на магазина Ви.', 'Display in the left column' => 'Показване в лявата колона', 'Display in the right column' => 'Показване в дясната колона', ), 'ModulesDateofdeliveryShop' => array ( 'with direct payment methods (e.g. credit card)' => 'с директен метод на плащане (напр. кредитна карта)', 'Approximate date of delivery with this carrier is between' => 'Приблизителният срок за доставка с този превозвач е между', 'There are %s packages, that will be approximately delivered with the delivery option you choose between' => 'Има общо %s пратки, което означава, че приблизителното време за доставка ще бъде между', 'and' => 'и', 'Approximate date of delivery is between %1$s and %2$s' => 'Приблизителната дата на доставка е между %1$s и %2$s ', ), 'ModulesFacetedsearchShop' => array ( 'Price' => 'Цена', 'Weight' => 'Тегло', 'New' => 'Нов', 'Used' => 'Употребяван', 'Refurbished' => 'Реновиран', 'Condition' => 'Състояние', 'Not available' => 'Няма наличност', 'In stock' => 'В наличност', 'Availability' => 'Наличност', 'Brand' => 'Марка', 'Categories' => 'Категории', 'Relevance' => 'Приложимост', ), 'AdminDashboardFeature' => array ( 'Add more dashboard modules' => 'Добавяне на модули към таблото', 'PrestaShop News' => 'PrestaShop новини', 'Find more news' => 'Още новини', 'Useful links' => 'Полезни връзки', 'Official Documentation' => 'Официална документация', 'User, Developer and Designer Guides' => 'Ръководства за Потребителя, Програмиста и Дизайнера', 'PrestaShop Forum' => 'Форум на PrestaShop', 'Connect with the PrestaShop community' => 'Свързване с общността на PrestaShop', 'PrestaShop Addons' => 'PrestaShop Addons', 'Enhance your store with templates & modules' => 'Подобрете Вашият магазин с шаблони и модули', 'Report issues in the Bug Tracker' => 'Докладване на проблем в Тракера на бъгове', 'Contact Us!' => 'Свържете се с нас!', 'Help Center' => 'Помощен център', 'PrestaShop Marketplace' => 'Пазар на Prestashop', 'Dashboard' => 'Табло', 'Demo mode' => 'Демонстрационен режим', 'Average bank fees per payment method' => 'Средни банкови такси на метод за плащане', 'Average shipping fees per shipping method' => 'Средни разходи за доставка на метод за плащане', 'Other settings' => 'Други настройки', 'Average gross margin percentage' => 'Среден брутен марж в проценти', 'Other fees per order' => 'Други разходи за поръчка', ), 'ModulesDataprivacyAdmin' => array ( 'Customer data privacy block' => 'Блок Защита на личните данни', 'Adds a block displaying a message about a customer\'s privacy data.' => 'Добавя блок, показващ съобщение за защитата на личните данни на потребителя.', 'Customer data privacy message for customer form:' => 'Съобщение за сигурност на данните в профилната страница на клиента:', 'The customer data privacy message will be displayed in the customer form' => 'Съобщението за защита на личните данни на клиента да се показва във формуляра за създаване на профил', 'Tip: If the customer privacy message is too long to be written directly in the form, you can add a link to one of your pages. This can easily be created via the "Pages" page under the "Design" menu.' => 'Съвет: Ако съобщението за защита на личните данни е прекалено дълго, за да бъде записано директно във формата, можете да го добавите като линк към някоя от страниците Ви. Това може да стане лесно от страница „Страници “ в меню „Дизайн“.', 'The personal data you provide is used to answer queries, process orders or allow access to specific information. You have the right to modify and delete all the personal information found in the "My Account" page.' => 'Личните данни, които предоставяте се използват за отговор на заявки, обработка на поръчки или за достъп до нужната информация. Можете да редактирате и изтриете цялата лична информация от страница „Моят профил“.', ), 'AdminNavigationSearch' => array ( 'There are no results matching your query "%s".' => 'Няма резултати, отговарящи на Вашата заявка "%s".', '%d results match your query "%s".' => '%d резултата съвпаднаха с Вашата заявка "%s".', '1 result matches your query "%s".' => '1 резултат отговаря на Вашата заявка "%s".', '1 feature' => '1 характеристика', '%d features' => '%d характеристики', '1 module' => '1 модул', '%d modules' => '%d модула', '1 category' => '1 категория', '%d categories' => '%d категории', '1 product' => '1 продукт', '%d products' => '%d продукта', '1 customer' => '1 клиент', '%d customers' => '%d клиента', '1 order' => '1 поръчка', '%d orders' => '%d поръчки', '1 addon' => '1 разширение', '%d addons' => '%d разширения', 'Show more results...' => 'Повече резултати...', 'Search doc.prestashop.com' => 'търсене в doc.prestashop.com', 'Go to the documentation' => 'Към документацията', 'Search addons.prestashop.com' => 'Търсене в addons.prestashop.com', 'Go to Addons' => 'Към разширенията', 'Search prestashop.com forum' => 'Търсене във форума на prestashop.com', 'Go to the Forum' => 'Към форума', '%d result matches your query "%s".' => '%d резултата отговарят на Вашата заявка "%s".', ), 'ModulesPagesnotfoundAdmin' => array ( 'Pages not found' => 'Страницата не е намерена', 'Adds a tab to the Stats dashboard, showing the pages requested by your visitors that have not been found.' => 'Добавя сегмент към таблото Статистики, показващо отваряните от ваши посетители страници, които не са намерени.', 'The "pages not found" cache has been emptied.' => 'Кеша на "страницата не е намерена" беше изпразнен.', 'The "pages not found" cache has been deleted.' => 'Кеша на "страницата не е намерена" беше изтрит.', 'Guide' => 'Инструкция', '404 errors' => 'Грешки 404', 'A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn\'t exist anymore.' => 'Грешка 404 е код за HTTP грешка, който означава, че файлът, който потребителят иска да отвори не може да бъде намерен. Във вашият случай означава, че някой от посетителите е въвел грешен адрес (URL) в адресната лента или че вашият или друг сайт има остарял линк. Когато е възможно, рефералът (целевата страница/сайт) се показва, така че вие можете да откриете страницата/сайта, който съдържа остарелият линк. Ако не, най-често означава, че е директен достъп и някой може да е записал в Любимите си линк, който вече не съществува.', 'How to catch these errors?' => 'Как да открием тези грешки?', 'If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".' => 'Ако вашият хостинг поддържа .htaccess файл, можете да създадете такъв в главната директория на PrestaShop и да добавите следният ред в него: "%s".', 'A user requesting a page which doesn\'t exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.' => 'Потребител, който поиска да отвори несъществуваща страница, ще бъде пренасочен към следната страница: "%s". Този модул пази данни за отварянето на тази страница.', 'You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.' => 'Трябва да ползвате файла .htaccess, за да пренасочвате грешките 404 към страницата "404.php".', 'Page' => 'Страница', 'Referrer' => 'Реферал', 'Counter' => 'Брояч', 'No "page not found" issue registered for now.' => 'Все още няма регистрирани "страницата не е намерена".', 'Empty database' => 'Изпразване на базата данни', 'Empty ALL "pages not found" notices for this period' => 'Изпразване на ВСИЧКИ уведомления "страницата не е намерена" за този период', 'Empty ALL "pages not found" notices' => 'Изпразване на ВСИЧКИ уведомления "страницата не е намерена"', ), 'AdminModulesHelp' => array ( 'Click here to log in.' => 'Натиснете тук, за да влезете.', 'Search modules: keyword, name, author...' => 'Търсене в модулите: по ключова дума, име, автор...', 'Please upload one file at a time, .zip or tarball format (.tar, .tar.gz or .tgz).' => 'Всяко качване може да съдържа макс. един файл във формат .zip или tarball (.tar, .tar.gz или .tgz).', 'Your module will be installed right after that.' => 'Модула ви ще бъде инсталиран веднага след това.', 'What happened?' => 'Какво се случи?', 'Customize your store with this selection of modules recommended for your shop, based on your country, language and version of PrestaShop. It includes the most popular modules from our Addons marketplace, and free partner modules.' => 'Персонализирайте магазина си с тази препоръчана за него селекция от модули – според страната, езика и версията ви на PrestaShop. Включени са най-популярните модули от пазара Addons, както и безплатни модули от партньорите.', 'You bought this module on PrestaShop Addons. Thank You.' => 'Вие закупихте този модул от PrestaShop Addons. Благодарим Ви.', 'Bought' => 'Купено', 'This module is available on PrestaShop Addons.' => 'Този модул е наличен в PrestaShop Addons.', 'Popular' => 'Най-популярни', 'This module is available for free thanks to our partner.' => 'Този модул е наличен безплатно благодарение на наш партньор.', 'Official' => 'Официален', 'Need update' => 'Нужно е актуализиране', 'These modules require your attention: you need to take some action to ensure they are fully operational.' => 'Тези модули изискват вашето внимание: необходимо е вашето действие, за да сте сигурни, че работят.', 'Update these modules to enjoy their latest versions.' => 'Обновете тези модули, за да се радвате на последната им версия.', ), 'ModulesBannerAdmin' => array ( 'Banner' => 'Банер', 'Displays a banner on your shop.' => 'Показва банер в магазина ви.', 'Banner image' => 'Изображение на банера', 'Upload an image for your top banner. The recommended dimensions are 1110 x 214px if you are using the default theme.' => 'Качване на изображение за вашия горен банер. Ако използвате темата по подразбиране, препоръчваните размери са 1110 x 214 px.', 'Banner Link' => 'Линк за банера', 'Enter the link associated to your banner. When clicking on the banner, the link opens in the same window. If no link is entered, it redirects to the homepage.' => 'Въведете линка, към който ще води вашият банер. Когато се щракне върху банера, линка се отваря в същият прозорец. Ако няма въведен линк, той ще препраща към началната страница.', 'Banner description' => 'Описание на банера', 'Please enter a short but meaningful description for the banner.' => 'Моля, въведете кратко, но съдържателно описание за банера.', ), 'ModulesGsitemapAdmin' => array ( 'Google sitemap' => 'Google карта на сайта', 'Generate your Google sitemap file' => 'Генерирай своя Google карта на сайта', 'An error occured while trying to check your file permissions. Please adjust your permissions to allow PrestaShop to write a file in your root directory.' => 'Възникна грешка при опит за проверка на правата на файловете Ви. Моля променете правата си, така че PrestaShop да може да записва файлове в основната Ви директория.', 'Your sitemaps were successfully created. Please do not forget to setup the URL' => 'Вашите карти на сайт бяха успешно създадени. Моля, не забравяйте да зададете URL адрес', 'in your Google Webmaster account.' => 'във вашият профил в Google Webmaster.', 'Your sitemaps' => 'Вашите карти на сайт', 'Sitemaps were already created.' => 'Картите на сайт бяха успешно създадени.', 'Continue' => 'Продължаване', 'Please set up the following sitemap URL in your Google Webmaster account:' => 'Моля, задайте следните URL адреси за карта на сайт във вашият профил в Google Webmaster:', 'This URL is the master sitemaps file. It refers to the following sub-sitemap files:' => 'Този URL адрес е основният файл на картите на сайт. Той се обръща към следните файлове на под-карти:', 'Your last update was made on this date:' => 'Вашето последно обновяване е било на тази дата:', 'For a better use of the module, please make sure that you have' => 'За по-добро използване на този модул се уверете, че разполагате', 'A minimum memory_limit value of 128 MB.' => 'С минимум memory_limit от 128 MB.', 'A minimum max_execution_time value of 30 seconds.' => 'С минимум max_execution_time от 30 секунди.', 'You can edit these limits in your php.ini file. For more details, please contact your hosting provider.' => 'Можете да редактирате тези лимити във вашият php.ini файл. Моля свържете се с вашият хостинг доставчик за повече подробности.', 'Configure your sitemap' => 'Конфигуриране на вашата карта на сайта', 'Several sitemap files will be generated depending on how your server is configured and on the number of activated products in your catalog.' => 'Няколко файла за карти на сайт ще бъдат генерирани в зависимост от конфигурацията на сървъра Ви и от броя активирани продукти в каталога Ви.', 'How often do you update your store?' => 'Колко често обновявате вашият магазин?', 'always' => 'постоянно', 'hourly' => 'ежечасно', 'daily' => 'ежедневно', 'weekly' => 'ежеседмично', 'monthly' => 'ежемесечно', 'yearly' => 'ежегодно', 'never' => 'никога', 'Check this box if you wish to check the presence of the image files on the server' => 'Сложете отметка тук ако желаете да проверявате съществуването на файлове с изображения на сървъра', 'Check all' => 'Маркиране на всички', 'Indicate the pages that you do not want to include in your sitemap files:' => 'Показва страниците, които не желаете да включвате във вашите файлове с карта на сайта:', 'Generate sitemap' => 'Генериране на карта на сайт', 'This can take several minutes' => 'Това може да отнеме няколко минути', 'You have two ways to generate sitemaps.' => 'Разполагате с два начина да генерирате карта на сайт.', 'Manually:' => 'Ръчно:', 'Using the form above (as often as needed)' => 'Ползване на формуляра по-горе (колкото често е необходимо)', '-or-' => '-или-', 'Automatically:' => 'Автоматично:', 'Ask your hosting provider to setup a "Cron task" to load the following URL at the time you would like:' => 'Помолете вашият хостинг доставчик да зададе "Cron задача", която да зарежда следния URL адрес, когато желаете:', 'It will automatically generate your XML sitemaps.' => 'Това автоматично ще създава ваша XML карта на сайт.', 'Uncheck all' => 'Отмаркиране на всички', 'This shop has no sitemap yet.' => 'Този магазин все още няма карта на сайта.', 'Generating a sitemap can take several minutes' => 'Генерирането на картата на сайта може да отнеме няколко минути', 'Information' => 'Информация', 'The above URL is the master sitemap file. It refers to the following sub-sitemap files:' => 'Този URL адрес е основният файл на картите на сайт. Той се обръща към следните файлове на под-карти:', 'Ask your hosting provider to setup a "Cron job" to load the following URL at the time you would like:' => 'Помолете вашият хостинг доставчик да зададе "Cron задача", която да зарежда следния URL адрес, когато желаете:', ), 'ShopNotificationsWarning' => array ( 'You cannot place a new order from your country (%s).' => 'Не може да направите нова поръчка от тази държава (%s).', 'You do not have any vouchers.' => 'Вие нямате ваучери', 'You cannot return merchandise with a guest account.' => 'Не можете да връщате стока от профил за гост.', 'If you have just placed an order, it may take a few minutes for it to be validated. Please refresh this page if your order is missing.' => 'Ако току-що сте направили поръчка, моля имайте предвид, че може да отнеме няколко минути, за да бъде обработена. Моля, обновете страницата, ако поръчката Ви липсва.', 'You have not placed any orders.' => 'Все още не сте направили поръчка.', 'You must wait for confirmation before returning any merchandise.' => 'Моля изчакайте потвърждение от нас преди да изпратите продукти към нас.', 'You have not received any credit slips.' => 'Все още не сте получавали кредитни известия.', 'This product is not visible to your customers.' => 'Този продукт не е видим за клиентите ви.', ), 'ModulesShoppingcartAdmin' => array ( 'Shopping cart' => 'Количка', 'Adds a block containing the customer\'s shopping cart.' => 'Добавя блок, съдържащ клиентската количка.', 'Ajax: Invalid choice.' => 'Ajax: Невалиден избор.', 'Ajax cart' => 'Ajax количка', 'Activate Ajax mode for the cart (compatible with the default theme).' => 'Активиране на Ajax за количката (съвместим с темата по подразбиране).', ), 'ModulesBrandlistShop' => array ( 'All brands' => 'Всички марки', 'Brands' => 'Марки', ), 'ModulesBestsellersAdmin' => array ( 'Top-sellers block' => 'Блок Най-продавани', 'Adds a block displaying your store\'s top-selling products.' => 'Добавя блок, показващ най-продаваните в магазина продукти.', 'Products to display' => 'Показвани продукти', 'Determine the number of product to display in this block' => 'Определя броя на показваните продукти в този блок', ), 'ModulesFeaturedproductsAdmin' => array ( 'Featured products' => 'Подбрани продукти', 'Displays featured products in the central column of your homepage.' => 'Показва подбрани продукти в централната колона на вашата начална страница.', 'The number of products is invalid. Please enter a positive number.' => 'Невалиден брой продукти. Моля въведете положително число.', 'The category ID is invalid. Please choose an existing category ID.' => 'Невалидно ИД на категория. Моля, изберете съществуващо ИД на категория.', 'Invalid value for the "randomize" flag.' => 'Невалидна стойност на флага "случаен подбор".', 'To add products to your homepage, simply add them to the corresponding product category (default: "Home").' => 'За да добавите продукти към вашата начална страница, просто ги добавете към съответната продуктова категория (по подразбиране: "Начало").', 'Number of products to be displayed' => 'Брой показвани продукти', 'Set the number of products that you would like to display on homepage (default: 8).' => 'Задаване на броя продукти, който искате да се показват на началната страница (по подразбиране: 8).', 'Category from which to pick products to be displayed' => 'Категория, от която ще се взимат показваните продукти', 'Choose the category ID of the products that you would like to display on homepage (default: 2 for "Home").' => 'Изберете ИД на категория за продуктите, които желаете да ссе показват на началната страница (по подразбиране: 2 за "Начало").', 'Randomly display featured products' => 'Случайно показване на подбраните продукти', 'Enable if you wish the products to be displayed randomly (default: no).' => 'Разрешете, ако желаете продуктите да се показват случайно (по подразбиране: не).', ), 'AdminOrderscustomersFeature' => array ( 'Customer email' => 'Клиентски e-mail', 'Customer information' => 'Информация за потребителя', 'Account registration date:' => 'Профилът е регистриран на:', 'Valid orders placed:' => 'Валидни поръчки:', 'Total spent since registration:' => 'Общо платено от регистрацията до сега:', 'Guest not registered' => 'Гостът не е регистриран', 'Order information' => 'Информация за поръчка', 'Order #%d' => '#%d на поръчката', 'Made on:' => 'От дата:', 'No order was created from this cart.' => 'Няма поръчки от тази количка.', 'Create an order from this cart.' => 'Създай поръчка от тази количка.', 'Cart summary' => 'Количка общо', 'Text #' => 'Текст №', 'Total cost of products:' => 'Общо за продуктите:', 'Total value of vouchers:' => 'Обща стойност на ваучерите:', 'Total cost of gift wrapping:' => 'Общо за подаръчна опаковка:', 'Total shipping costs:' => 'Общи разходи за доставка:', 'Open' => 'Отворена', 'Closed' => 'Приключена', 'Pending 1' => 'На изчакване 1', 'Pending 2' => 'На изчакване 2', 'No new messages' => 'Няма нови съобщения', 'New message' => 'Ново съобщение', 'Meaning of status' => 'Значение на статуса', 'Statistics' => 'Статистика', 'New messages' => 'Нови съобщения', 'Sync' => 'Синхронизация', 'Run sync:' => 'Синхронизиране на:', 'Run sync' => 'Синхронизирай', 'Click to synchronize mail automatically' => 'Натисни, за да синхронизираш e-mail–ите авотматично', 'Forward this discussion' => 'Препрати тази дискусия', 'Forward this discussion to an employee:' => 'Препращане на тази дискусия към служител:', 'Someone else' => 'Някой друг', 'Comment:' => 'Коментар:', 'Forward' => 'Препращане', 'Order #' => 'Поръчка #', 'See more' => 'Вижте повече', 'Thread' => 'Тема', 'Forward this discussion to another employee' => 'Препращане на тази дискусия към друг служител', 'To:' => 'До:', '[1]%count%[/1] order(s) validated for a total amount of [2]%total%[/2]' => '[1]%count%[/1] валидирана/и поръчка/и за общата сума от [2]%total%[/2]', 'No orders validated for the moment' => 'Няма проверени поръчки до този момент', 'Your answer to' => 'Ваш отговор на', 'Orders and messages timeline' => 'Хронология на поръчки и съобщения', 'View customer' => 'Виж потребител', 'Customer ID:' => 'ИД на клиента:', 'Sent on:' => 'Изпратено на:', 'Browser:' => 'Браузър:', 'File attachment' => 'Прикачен файл', 'View file' => 'Прегледай файла', 'Product #' => 'Продукт #', 'View this thread' => 'Преглед на този ред', 'Sent by:' => 'Изпратено от:', 'Thread ID:' => 'ИД на темата:', 'Message ID:' => 'ИД на съобщението:', 'Message:' => 'Съобщение:', 'Reply to this message' => 'Отговори на това съобщение', 'Please type your reply below:' => 'Моля, напишете отговора си по-долу:', 'Your reply will be sent to:' => 'Отговорът Ви ще бъде изпратен на:', 'Send my reply' => 'Изпрати моя отговор', 'Field Name' => 'Име на полето', 'Referrers' => 'Реферали', 'Customized' => 'Модифицирано', 'Picture #' => '№ на изображение', 'Text #%s' => 'Текст №%s', 'Quantity:' => 'Количество:', 'Amount:' => 'Сума:', 'Apply on all invoices' => 'Приложи за всички фактури', 'Document' => 'Документ', 'Number' => 'Брой', 'Delivery slip' => 'Товарителница', 'Credit Slip' => 'Разписка', 'not paid' => 'не е платено', 'overpaid' => 'надплатено', 'Enter payment' => 'Въведете плащане', 'Add note' => 'Добави бележка', 'Edit note' => 'Редактирай бележка', 'Generate invoice' => 'Генерирай фактура', 'Create a new invoice' => 'Създай нова фактура', 'New invoice information' => 'Нова информация за фактура', 'Shipping Costs' => 'Цена на доставката', 'Qty' => 'К-во', 'Available quantity' => 'Наличност', 'Reference number:' => 'Референтен №', 'Supplier reference:' => 'Реф. № на снабдител:', '%quantity_refunded% (%amount_refunded% refund)' => '%quantity_refunded% (%amount_refunded% възстановени)', 'Package content' => 'Съдържание на пратката', 'Location' => 'Местоположение', 'Refund history' => 'История на върнатите суми', 'Return history' => 'История на връщанията', 'Package item' => 'Пакетиране на артикул', 'Ref Supplier:' => 'Реф. № на снабдител:', 'Ref:' => 'Реф. №:', 'Edit shipping details' => 'Промяна на данните за доставка', 'Back office order' => 'Поръчка през административния панел', 'Vouchers' => 'Ваучери', 'Add new customer' => 'Добавяне на нов клиент', 'Search for a product' => 'Търсене на продукт', 'View this order' => 'Прегледай тази поръчка', 'Recycled packaging' => 'Рециклируема опаковка', 'View this cart' => 'Прегледай тази количка', 'Use this cart' => 'Използвай тази количка', 'Use' => 'Използване', 'Duplicate this order' => 'Дублирай тази поръчка', 'Gift' => 'Подарък', 'Search for a customer' => 'Търсене на клиент', 'Total paid' => 'Общо платено', 'Cart' => 'Количка', 'In stock' => 'В наличност', 'Add to cart' => 'Добавяне към количката', 'Search for a voucher' => 'Търсене на ваучер', 'Add new voucher' => 'Добави нов ваучер', 'Add a new address' => 'Добавяне на нов адрес', 'Delivery option' => 'Опция за доставка', 'Shipping price (Tax incl.)' => 'Цена на доставката (с данък)', 'Gift message' => 'Съобщение за подарък', 'Total products' => 'Общо продукти', 'Total vouchers (Tax excl.)' => 'Общо ваучери (без данък)', 'Total shipping (Tax excl.)' => 'Общо доставка (без данък)', 'Total taxes' => 'Общо данъци', 'Total (Tax excl.)' => 'Общо (без данък)', 'Total (Tax incl.)' => 'Общо (с данък)', 'Order message' => 'Съобщение за поръчка', 'Create the order' => 'Създай поръчката', 'Choose an order status' => 'Изберете статус на поръчката', 'Update Order Status' => 'Обновяване на статус на поръчка', 'Return products' => 'Върни продукти', 'Standard refund' => 'Стандартно връщане на пари', 'Cancel products' => 'Откажи продукти', 'Add a product' => 'Добави продукт', 'Partial refund' => 'Частично връщане на пари', 'SIRET' => 'ЕИК', 'APE' => 'Основна дейност', 'View order' => 'Преглед на поръчка', '#' => '№', 'Print order' => 'Отпечатване на поръчката', 'View invoice' => 'Прегледай фактурата', 'No invoice' => 'Няма фактури', 'View delivery slip' => 'Прегледай товарителницата', 'No delivery slip' => 'Няма товарителници', 'Documents' => 'Документи', 'Resend email' => 'Повторно изпращане на имейл', 'Update status' => 'Промяна на състоянието', 'Merchandise Returns' => 'Връщане на стоки', 'Gift wrapping' => 'Опаковка за подарък', 'Payment method' => 'Начин на плащане', 'Transaction ID' => 'ID на транзакция', 'Card Number' => 'Номер на карта', 'Not defined' => 'Недефиниран', 'Card Brand' => 'Вид карта', 'Card Expiration' => 'Валидност на картата', 'Card Holder' => 'Име на приносител', 'Change currency' => 'Промяна на валута', 'Change' => 'Смени', 'This order has been placed by a guest.' => 'Тази поръчка беше направена от гост.', 'Account registered' => 'Профила е регистриран', 'Valid orders placed' => 'Валидно направени поръчки', 'Total spent since registration' => 'Общо платено от момента на регистрация', 'View full details...' => 'Цялостен преглед...', 'Private note' => 'Лична бележка', 'Shipping address' => 'Адрес за доставка', 'Invoice address' => 'Адрес за фактуриране', 'Private' => 'Лично', 'Choose a standard message' => 'Избери стандартно съобщение', 'Configure predefined messages' => 'Конфигурирайте предварителните съобщения', 'Display to customer?' => 'Покажи купувач?', 'Send message' => 'Изпращане на съобщение', 'Show all messages' => 'Преглед на всички съобщения', 'Returned' => 'Върната', 'Stock location' => 'Местоположение на наличностите', 'Return' => 'Връщане', 'Refund' => 'Върни пари', 'Add a new discount' => 'Добавяне на нова отстъпка', 'Discount name' => 'Име на отстъпката', 'Value' => 'Стойност', 'Delete voucher' => 'Изтрий ваучер', 'Products:' => 'Продукти:', 'Discounts' => 'Отстъпки', 'Wrapping' => 'Опаковка', '(Max %s %s)' => '(Макс. %s %s)', 'Re-stock products' => 'Продукти отново на склад', 'Generate a credit slip' => 'Създаване на кредитно известие', 'Generate a voucher' => 'Създай ваучер', 'Repay shipping costs' => 'Плати разходите по доставката', 'This order has been partially paid by voucher. Choose the amount you want to refund:' => 'Поръчката е частично платена с ваучер. Изберете сумата, която искате да възстановите:', 'Include amount of initial voucher: ' => 'Включване на сумата на първоначалния ваучер: ', 'Exclude amount of initial voucher: ' => 'Изключване на сумата на първоначалния ваучер: ', 'Amount of your choice: ' => 'Сума по Ваш избор: ', 'This order has been partially paid by voucher. Choose the amount you want to refund: ' => 'Поръчката е частично платена с ваучер. Изберете сумата, която искате да възстановите: ', 'Product(s) price: ' => 'Цена на продукта/ите: ', 'Product(s) price, excluding amount of initial voucher: ' => 'Цена на продукта/ите минус сумата на първоначалния ваучер: ', 'Sources' => 'Източници', 'From' => 'От', 'To' => 'до', 'Linked orders' => 'Свързани поръчки', 'Order no. ' => 'Поръчка № ', 'Text #%d' => 'Текст #%d', 'Download credit slip' => 'Изтегляне на кредитно известие', 'Delay' => 'Забавяне', 'Hi, Unfortunately, an item on your order is currently out of stock. This may cause a slight delay in delivery. Please accept our apologies and rest assured that we are working hard to rectify this. Best regards,' => 'Здравейте, За съжаление, продукт от вашата поръчка е изчерпан. Това може да причини леко забавяне в доставката. Моля, приемете нашите извинения и бъдете сигурни, че правим всичко, за да поправим това. С уважение,', 'Waiting for confirmation' => 'Изчакване за потвърждение', 'Waiting for package' => 'В очакване на пратка', 'Package received' => 'Пратката е получена', 'Return denied' => 'Отказано връщане', 'Return completed' => 'Връщането изпълнено', 'Awaiting check payment' => 'Очакваме плащане', 'Payment accepted' => 'Плащането е прието', 'Processing in progress' => 'В процес на обработка', 'Shipped' => 'Изпратено', 'Delivered' => 'Доставено', 'Canceled' => 'Отменена', 'Refunded' => 'Върнати пари', 'Payment error' => 'Грешка при плащане', 'On backorder (paid)' => 'При неизпълнение (платена)', 'On backorder (not paid)' => 'При неизпълнение (неплатена)', 'Awaiting bank wire payment' => 'В очакване на банков превод', 'Remote payment accepted' => 'Прието насрещно плащане', 'Awaiting Cash On Delivery validation' => 'В очакване на валидиране на плащане при доставка', 'None' => 'Няма', 'Low' => 'Нисък', 'Medium' => 'Средна', 'High' => 'Висока', '1 - Creation in progress' => '1 - В процес на създаване', '2 - Order validated' => '2 - Поръчката е потвърдена', '3 - Pending receipt' => '3 - В процес на получаване', '4 - Order received in part' => '4 - Частично получена поръчка', '5 - Order received completely' => '5 - Напълно получена поръчка', '6 - Order canceled' => '6 - Поръчката е отменена', 'Addresses' => 'Адреси', 'The national ID card number of this person, or a unique tax identification number.' => 'Номер на личната карта за физическо лице или уникален данъчен идентификационен номер.', 'Address alias' => 'Друг адрес', 'Non ordered' => 'Непоръчани', 'Abandoned cart' => 'Изоставена количка', 'Export carts' => 'Експортиране на колички', 'Abandoned Carts' => 'Изоставени колички', 'From %date1% to %date2%' => 'От %date1% до %date2%', 'Average Order Value' => 'Средна стойност на поръчката', 'Net Profit per Visitor' => 'Нетен доход за посетител', 'Cart #%ID%' => 'Количка № %ID%', 'Total Cart' => 'Общо в количката', 'Free Shipping' => 'Безплатна доставка', 'Order messages' => 'Съобщения при поръчка', 'Add new order message' => 'Добавяне на ново съобщение за поръчка', 'New client' => 'Нов клиент', 'Change Order Status' => 'Промяна на статус на поръчка', 'Add new order' => 'Добавяне на нова поръчка', 'Orders' => 'Поръчки', 'Create order' => 'Създай поръчка', 'Order %reference% from %firstname% %lastname%' => 'Поръчка %reference% от %firstname% %lastname%', 'Credit slip for order #%d' => 'Кредитно известие към поръчка #%d ', 'Credit card slip for order #%d' => 'Кредитно известие по кредитна карта към поръчка #%d', 'Manual order -- Employee:' => 'Ръчно въведена поръчка -- Служител:', 'Net Profit per Visit' => 'Нетен доход за посещение', '30 days' => '30 дни', 'Order #%id% (%ref%) - %firstname% %lastname%' => 'Поръчка №%id% (%ref%) - %firstname% %lastname%', 'Shop: %shop_name%' => 'Магазин: %shop_name%', '%amount% tax excl.' => '%amount% (без данък).', 'Risk' => 'Риск', 'Outstanding Allowance' => 'Позволена неплатена сума', 'Current Outstanding' => 'Текуща неплатена сума', 'Merchandise return (RMA) options' => 'Опции за връщане на стока (ОВП)', 'Enable returns' => 'Разрешаване на връщанията', 'Time limit of validity' => 'Срок на валидност', 'Returns prefix' => 'Префикс на връщанията', 'Return Merchandise Authorization (RMA)' => 'Разрешение за връщане на стоки (РВС)', 'Customer explanation' => 'Обяснение от клиент', 'Returns form' => 'Формуляр за връщане', 'Order #%id% from %date%' => 'Поръчка #%id% от %date%', 'Order ID' => 'ID на поръчка', 'Date issued' => 'Дата на издаване', 'Slip' => 'Известие', 'Credit slip options' => 'Опции за кредитно известие', 'Credit slip prefix' => 'Префикс на кредитно известие', 'Print a PDF' => 'Отпечатване на PDF', 'Free order' => 'Безплатна поръчка', 'Newsletter' => 'Бюлетин', 'Unknown' => 'Неизвестно', '%1$d years old (birth date: %2$s)' => '%1$d години (дата на раждане: %2$s)', 'Average Age' => 'Средна възраст', 'Newsletter Registrations' => 'Регистрации за бюлетин', 'Orders per Customer' => 'Поръчки за клиент', 'Registration' => 'Регистрация', 'Last visit' => 'Последно посещение', 'VAT number' => 'ДДС номер', 'Identification number' => 'Идентификационнен номер', 'Add new address' => 'Добавяне на нов адрес', 'After the sequential number' => 'След поредния номер', 'Before the sequential number' => 'Преди поредния номер', 'Required Fields' => 'Задължителни полета', 'Phone number(s)' => 'Телефон(и)', '%firstname% %lastname% has not registered any addresses yet' => '%firstname% %lastname% все още няма добавени адреси', 'Purchased products' => 'Закупени продукти', 'Qty available' => 'Налично к-во', '%firstname% %lastname% has no discount vouchers' => '%firstname% %lastname% няма ваучери за отстъпка', 'Last connections' => 'Последни връзки', 'Pages viewed' => 'Разгледани страници', 'Total time' => 'Време', 'Origin' => 'Източник', 'IP Address' => 'IP адрес', 'Sent on' => 'Изпратено на', '%firstname% %lastname% has never contacted you' => '%firstname% %lastname% не се е свързвал с Вас', 'for a total amount of %s' => 'за общата сума от %s', 'Invalid orders:' => 'Невалидни поръчки:', 'Total spent' => 'Общо похарчено', '%firstname% %lastname% has not placed any orders yet' => '%firstname% %lastname% все още няма никакви поръчки', 'Valid orders:' => 'Валидни поръчки:', 'Partner offers' => 'Оферти от партньори', 'Age' => 'Възраст', 'Registration Date' => 'Дата на регистрация', 'Last Visit' => 'Последно посещение', 'Best Customer Rank' => 'Най-добър ранг на клиент', 'Registrations' => 'Регистрации', 'Latest Update' => 'Последно обновяване', 'This customer is registered as a Guest.' => 'Този клиент е регистриран като Гост.', 'Transform to a customer account' => 'Създай като потребителски профил', 'Add a private note' => 'Добавяне на лична бележка', 'Last emails' => 'Последни имейли', 'Viewed products' => 'Разгледани продукти', 'Birthday' => 'Рожден ден', 'Group access' => 'Достъп до групи', 'Default customer group' => 'Основна група', 'Website' => 'Уебсайт', 'Allowed outstanding amount' => 'Позволена неплатена сума', 'Maximum number of payment days' => 'Максимален брой дни за плащане', 'Risk rating' => 'Ниво на риска', 'Creating a new Customer' => 'Създаване на нов клиент', 'Editing customer %name%' => 'Редактиране на клиент %name%', 'Set required fields for this section' => 'Задайте задължителните полета за тази секция', 'Manage your Customers' => 'Управление на клиентите ви', 'Information about customer %name%' => 'Информация за клиент %name%', 'Generate PDF' => 'Създай PDF документ', 'Print PDF' => 'Отпечатване на PDF', 'Delivery slip options' => 'Настройки на товарителницата', 'Delivery prefix' => 'Префикс на доставката', 'Delivery Number' => 'Номер на доставката', 'Enable product image' => 'Изображения на продуктите', 'By date' => 'По дата', 'Generate PDF file by date' => 'Генерирай .pdf файл по дата', 'By order status' => 'По статус на поръчката', 'Order statuses' => 'Статуси на поръчката', 'Generate PDF file by status' => 'Генериране на .pdf файл по статус', 'Invoice options' => 'Опции за фактурите', 'Enable invoices' => 'Разрешаване на фактури', 'Enable tax breakdown' => 'Разбивка на таксите', 'Invoice prefix' => 'Префикс на фактура', 'Add current year to invoice number' => 'Добавяне на текущата година към номера на фактурата', 'Reset sequential invoice number at the beginning of the year' => 'Нулиране на поредния номер за нови фактури в началото на годината', 'Position of the year date' => 'Позиция на датата с година', 'Invoice number' => 'Номер на фактура', 'Legal free text' => 'Текст за законови разпоредби', 'Footer text' => 'Текст на футъра', 'Invoice model' => 'Модел на фактурата', 'Use the disk as cache for PDF invoices' => 'Използване на диска като кеш за PDF фактури', ), 'ModulesViewedproductAdmin' => array ( 'Viewed products block' => 'Блок Разгледани продукти', 'Adds a block displaying recently viewed products.' => 'Добавя блок, показващ последно разгледаните продукти.', 'You must fill in the \'Products displayed\' field.' => 'Трябва да попълните полето "Показвани продукти".', 'Invalid number.' => 'Невалидно количество.', 'Products to display' => 'Показвани продукти', 'Define the number of products displayed in this block.' => 'Задава броя показани продукти в този блок.', ), 'AdminPaymentNotification' => array ( 'You have more than one shop and must select one to configure payment.' => 'Имаш повече от един магазин и трябва да отбележиш в кой ще конфигурираш плащането.', 'No currency mode for payment module' => 'Липсва валута за модула за плащане', 'The cart rule named "%1s" (ID %2s) used in this cart is not valid and has been withdrawn from cart' => 'Ваучерът „%1s“ (ID %2s) използван в тази количка е невалиден и беше премахнат от количката', 'Warning: the secure key is empty, check your payment account before validation' => 'Внимание: ключът за сигурност е празен, провери акаунта си за плащане, преди да потвърдиш.', 'An error occurred while saving message' => 'Възникна грешка при запазване на съобщението', 'No carrier' => 'Няма превозвач', 'Order creation failed' => 'Създаването на поръчка се провали', 'Cart cannot be loaded or an order has already been placed using this cart' => 'Количката не можа да се зареди или друга поръчка вече се подава с тази количка', '%d image(s)' => '%d изображение(я)', 'It seems there are no recommended payment solutions for your country.' => 'Изглежда няма препоръчителни начини на плащане за вашата държава.', 'No payment module installed' => 'Не е инсталиран модул за плащане', ), 'ModulesDashactivityAdmin' => array ( 'Dashboard Activity' => 'Активност на таблото', '(from %s to %s)' => '(от %s до %s)', 'Active cart' => 'Активна количка', 'How long (in minutes) a cart is to be considered as active after the last recorded change (default: 30 min).' => 'Колко дълго (в минути) количката ще се счита за активна след последно записната промяна (по подразбиране: 30 минути).', 'Online visitor' => 'Посетител на сайта', 'How long (in minutes) a visitor is to be considered as online after their last action (default: 30 min).' => 'Колко дълго (в минути) един посетител ще се счита на линия след последно записната промяна на негово действие (по подразбиране: 30 минути).', 'Abandoned cart (min)' => 'Изоставена количка (мин.)', 'How long (in hours) after the last action a cart is to be considered as abandoned (default: 24 hrs).' => 'Колко дълго (в часове) след последната промяна количката ще се счита за изоставена (по подразбиране: 24 часа).', 'hrs' => 'часа', 'Abandoned cart (max)' => 'Изоставена количка (макс.)', 'How long (in hours) after the last action a cart is no longer to be considered as abandoned (default: 24 hrs).' => 'Колко дълго (в часове) след последната промяна количката няма да се счита за изоставена (по подразбиране: 24 часа).', 'Activity overview' => 'Преглед на активността', 'Online Visitors' => 'Посетители на линия', 'in the last %d minutes' => 'в последните %d минути', 'Active Shopping Carts' => 'Активни пазарски колички', 'Currently Pending' => 'Текущо чакащи', 'Return/Exchanges' => 'Възвръщане/Валути', 'Out of Stock Products' => 'Изчерпани продукти', 'New Messages' => 'Нови съобщения', 'Product Reviews' => 'Отзиви за продукти', 'Customers & Newsletters' => 'Клиенти и бюлетини', 'New Customers' => 'Нови клиенти', 'New Subscriptions' => 'Нови абонаменти', 'Total Subscribers' => 'Общо абонати', 'Traffic' => 'Трафик', 'Link to your Google Analytics account' => 'Връзка към профила в Google Analytics', 'Visits' => 'Посещения', 'Unique Visitors' => 'Уникални посетители', 'Traffic Sources' => 'Източници на трафик', ), 'ModulesDateofdeliveryAdmin' => array ( 'Date of delivery' => 'Дата на доставка', 'Displays an approximate date of delivery' => 'Показва приблизителна дата на доставка', 'Date format is invalid' => 'Невалиден формат на дата', 'Settings are updated' => 'Настройките са обновени', 'Minimum time is invalid' => 'Минималното време е невалидно', 'Maximum time is invalid' => 'Максималното време е невалидно', 'Carrier is invalid' => 'Невалиден превозвач', 'This rule has already been defined for this carrier.' => 'Това правило вече беше зададено за този превозвач.', 'An error occurred on adding of carrier rule.' => 'Възникна грешка при добавяне на условие за превозвач.', 'An error occurred on updating of carrier rule.' => 'Възникна грешка при актуализиране на условие за превозвач.', 'Carrier rule deleted successfully' => 'Условието за превозвача е изтрито успешно', 'Carrier rule added successfully' => 'Условието за превозвача е добавено успешно', 'Carrier rule updated successfully' => 'Условието за превозвач е актуализирано успешно', 'Extra time when a product is out of stock' => 'Допълнително време за продукт извън наличност', 'day(s)' => 'ден/дни', 'Extra time for preparation of the order' => 'Допълнително време за подготовка на поръчката', 'Preparation option' => 'Опция за подготовка', 'Saturday preparation' => 'Съботна подроготвка', 'Sunday preparation' => 'Неделна подготовка', 'Date format:' => 'Формат за дата:', 'You can see all parameters available at: %site%' => 'Можете да видите възможните параметри тук: %site%', 'Carrier :' => 'Превозвач :', 'Delivery between' => 'Доставка между', 'Delivery option' => 'Опция за доставка', 'Delivery on Saturday' => 'Доставка в събота', 'Delivery on Sunday' => 'Доставка в неделя', 'Name of carrier' => 'Име на превозвач', 'Saturday delivery' => 'Доставка в събота', 'Sunday delivery' => 'Доставка в неделя', '%1$d day(s) and %2$d day(s)' => '%1$d ден (дни) и %2$d ден (дни) ', 'Link list' => 'Списък с линкове', 'Add a new carrier rule' => 'Добави ново правило за превозвач', ), 'ModulesCurrencyselectorAdmin' => array ( 'Currency block' => 'Блок Валута', 'Adds a block allowing customers to choose their preferred shopping currency.' => 'Добавя блок, който позволява на клиентите да избират предпочитаните от тях валути.', ), 'ModulesTrackingfrontShop' => array ( 'Unique visitors' => 'Уникални посетители', 'Pages viewed' => 'Разгледани страници', 'Registrations' => 'Регистрации', 'Orders' => 'Поръчки', 'Base fee' => 'Базова такса', 'Percent fee' => 'Процентна такса', 'Click fee' => 'Такса на клик', 'Average cart' => 'Средно за колички', 'Registration rate' => 'Ниво на регистрациите', 'Order rate' => 'Поръчки рейтинг', 'Visitors' => 'Посетители', 'Visits' => 'Посещения', 'Sales' => 'Продажби', 'Today' => 'Днес', 'Month' => 'Месец', 'Year' => 'Година', 'From:' => 'От:', 'To:' => 'До:', 'Show products details' => 'Показване на подробности за продуктите', 'ID' => 'ИД', 'Name' => 'Име', 'Pages' => 'Страници', 'Reg.' => 'Рег.', 'Ord.' => 'Пор.', 'Cart' => 'Количка', 'Reg. rate' => 'Рег. рейтинг', 'Ord. rate' => 'Ниво на поръчки', 'Click' => 'Клик', '¤' => '¤', '%' => '%', 'Affiliation' => 'Партньорство', 'Affiliation space' => 'Партньорско пространство', 'Sign in' => 'Вход', 'Password' => 'Парола', ), 'ModulesFeederAdmin' => array ( 'RSS products feed' => 'RSS хранилка за продукти', 'Generate a RSS feed for your latest products.' => 'Генерира RSS хранилка за вашите последни продукти.', ), 'ModulesCategorytreeAdmin' => array ( 'Category tree links' => 'Линкове на дървото на категорията', 'Adds a block featuring product categories.' => 'Добавя блок с продуктовите категории.', 'Category root' => 'Главна категория', 'Select which category is displayed in the block. The current category is the one the visitor is currently browsing.' => 'Изберете коя категория се показва в блока. Текущата категория е тази, която посетителят разглежда в момента.', 'Home category' => 'Начална категория', 'Current category' => 'Текуща категория', 'Parent category' => 'Категория', 'Current category, unless it has no subcategories, in which case the parent category of the current category is used' => 'Текущата категория, освен ако няма подкатегории, в който случай да се използва родителската категория на текущата', 'Maximum depth' => 'Максимална дълбочина', 'Set the maximum depth of category sublevels displayed in this block (0 = infinite).' => 'Задаване на максималният брой поднива на категориите в този блок (0 = безкраен).', ), 'AdminDashboardHelp' => array ( 'This mode displays sample data so you can try your dashboard without real numbers.' => 'Този режим показва примерни данни, за да пробвате вашето табло преди да разполагате с реални цифри.', 'Choose a fixed fee for each order placed in %currency% with %module%.' => 'Изберете фиксирана такса за всяка поръчка, направена в %currency% с %module%.', 'Choose a variable fee for each order placed in %currency% with %module%. It will be applied on the total paid with taxes.' => 'Изберете променлива такса, за всяка поръчка направена в %currency% с %module%. Ще бъде добавена към общата сума с включен данък.', 'Choose a fixed fee for each order placed with a foreign currency with %module%.' => 'Изберете фиксирана такса за всяка поръчка, направена в чужда валута с %module%.', 'Choose a variable fee for each order placed with a foreign currency with %module%. It will be applied on the total paid with taxes.' => 'Изберете променлива такса, за всяка поръчка направена в чужда валута с %module%. Ще бъде добавена към общата сума с включен данък.', 'For the carrier named %s, indicate the domestic delivery costs in percentage of the price charged to customers.' => 'За превозвач с име %s, да се посочват локалните разходи за доставка в процент от цената към клиентите.', 'For the carrier named %s, indicate the overseas delivery costs in percentage of the price charged to customers.' => 'За превозвач с име %s, да се посочват разходите за доставка в чужбина в процент от цената към клиентите.', 'Method: Indicate the percentage of your carrier margin. For example, if you charge $10 of shipping fees to your customer for each shipment, but you really pay $4 to this carrier, then you should indicate "40" in the percentage field.' => 'Метод: посочване на процента от маржа на вашият доставчик. Например, ако включите 10 лв. разходи за всяка доставка към ваш клиент, а реално плащате 4 лв. към този превозвач, тогава трябва да посочите 40 в полето за проценти.', 'You should calculate this percentage as follows: ((total sales revenue) - (cost of goods sold)) / (total sales revenue) * 100. This value is only used to calculate the Dashboard approximate gross margin, if you do not specify the wholesale price for each product.' => 'Трябва да изчислите този процент както следва: [(общ приход от продажби) - (стойност на продадениете стоки)] / (общ приход от продажби) * 100. Тази стойност се използва само, за да изчислявате приблизителния брутен предел от Таблото, ако не сте задали цената на едро за всеки продукт.', 'You should calculate this value by making the sum of all of your additional costs per order.' => 'Трябва да изчислите тази стойност като сумирате всички Ваши допълнителни разходи за една поръчка.', ), 'AdminInternationalNotification' => array ( 'Are you sure you want to restore the default address format for this country?' => 'Сигурен ли си, че искаш да възстановиш формата на адреса по подразбиране за тази държава?', 'A language pack is available for this ISO.' => 'Наличен е езиков пакет за този ISO код.', 'The Prestashop version compatible with this language and your system is:' => 'Версията на PrestaShop, съвместима с този език и със системата ви, е:', 'After creating the language, you can import the content of the language pack, which you can download under "International -- Translations."' => 'След създаване на език, можете да импортирате съдържанието на езиковия пакет, който можете да свалите чрез "Интернационализация -- Преводи."', 'No language pack is available on prestashop.com for this ISO code' => 'Няма наличен езиков пакет на prestashop.com за този ISO код', 'This language pack is NOT complete and cannot be used in the front or back office because some files are missing.' => 'Този езиков пакет НЕ е завършен и не може да бъде използван в Лицевия или Административния панел, защото липсват файлове.', '%s at least, or you will have to edit the translation files manually.' => 'най-малко %s или ще трябва да редактирате ръчно файловете с преводите.', 'Apache mod_security is activated on your server. This could result in some Bad Request errors' => 'На Вашият сървър е активиран Apache mod_security. Това може да доведе до грешки от типа Лоши заявки', 'Warning! Your hosting provider is using the Suhosin patch for PHP, which limits the maximum number of fields allowed in a form:' => 'Внимание! Хостингът Ви използва Suhosin patch за PHP, който ограничава максималния брой разрешени полета в една форма:', '%limit% for suhosin.post.max_vars.' => '%limit% за suhosin.post.max_vars.', '%limit% for suhosin.request.max_vars.' => '%limit% за suhosin.request.max_vars.', 'Please ask your hosting provider to increase the Suhosin limit to' => 'Моля, помолете Вашият хостинг доставчик да увеличи лимита на Suhosin', 'Warning! Your PHP configuration limits the maximum number of fields allowed in a form:' => 'Внимание! Вашата PHP конфигурация ограничава максималния брой полета в един формуляр:', 'for max_input_vars.' => 'за max_input_vars. ', 'Please ask your hosting provider to increase this limit to' => 'Моля, помолете Вашият хостинг доставчик да увеличи този лимит на', '%s at least, or you will have to edit the translation files.' => 'Най-малко %s или ще трябва да редактирате ръчно файловете с преводите.', 'This expression uses a special syntax:' => 'Този израз използва специален синтаксис:', 'Fatal error: IETF code %s is not correct' => 'Фатална грешка: IETF кодът на %s е невалиден', 'Sorry this language is not available' => 'За съжаление този език не е наличен', 'Server does not have permissions for writing.' => 'Сървърът няма права за редакция.', 'Language pack unavailable.' => 'Езиковият пакет не е наличен.', 'An error occurred while creating the language: %s' => 'Грешка при създаване на език: %s', 'Cannot load country: %d' => 'Невъзможно зареждане на държава: %d', 'Cannot enable the associated country: %s' => 'Невъзможно активиране на асоциираната държава: %s', 'Invalid Zone name.' => 'Невалидно име на Зона.', 'Invalid state properties.' => 'Невалиден статус на свойствата', 'Cannot update the associated country: %s' => 'Невъзможно обновяване на асоциираната държава: %s', 'An error occurred while adding the state.' => 'Възникна грешка при добавяне на щат', 'An error occurred while fetching the state.' => 'Възникна грешка при избиране на щат.', 'Invalid tax properties.' => 'Невалидни свойства на данъците.', 'An error occurred while importing the tax: %s' => 'Възникна грешка при импортирането на данъка: %s', 'This tax rule cannot be saved.' => 'Това данъчно правило не може да бъде запазено.', 'Invalid currency properties.' => 'Невалидни свойства на валутата.', 'An error occurred while importing the currency: %s' => 'Възникна грешка при импортирането на валутата: %s', 'Localization pack corrupted: wrong unit type.' => 'Пакетът за локализация е дефектен: грешен тип стойност.', 'An error occurred while setting the units.' => 'Възникна грешка при създаване на мерната единица.', 'An error occurred while installing the module: %s' => 'Възникна грешка при инсталиране на модула: %s', 'An error occurred while uninstalling the module: %s' => 'Възникна грешка при деинсталиране на модула: %s', 'An error has occurred, this module does not exist: %s' => 'Възникна грешка, модулът не съществува: %s', 'An error occurred during the configuration setup: %1$s' => 'Възникна грешка по време на конфигурирането: %1$s', 'An error occurred during the default group update' => 'Възникна грешка при актуализиране на групата по подразбиране', 'An error has occurred during the default group update' => 'Възникна грешка при актуализиране на групата по подразбиране', 'Invalid language ISO code (%s)' => 'Невалиден ISO код на езика (%s)', 'The translation was added successfully, but the language has not been created.' => 'Преводът е добавен успешно, но езикът не е създаден.', 'Cannot add configuration %1$s for %2$s language' => 'Невъзможно добавяне на конфигурация %1$s за %2$s език', 'Incorrect Tax Manager class [%s]' => 'Некоректен клас за Управление на данъците [%s] ', 'Tax Manager class not found [%s]' => 'Не е направен клас за Управление на данъците [%s] ', 'No tax' => 'Няма данък', 'This ISO code already exists.You cannot create two countries with the same ISO code.' => 'Този ISO код вече съществува. Не можеш да създадеш две държави с еднакъв ISO код.', 'Invalid address layout %s' => 'Невалиден адрес на слой %s', 'The currency conversion rate cannot be equal to 0.' => 'Валутният курс не може да бъде равен на 0.', 'When you delete a language, all related translations in the database will be deleted. Are you sure you want to proceed?' => 'Когато изтриете език, всички свързани с него преводи в базата от данни ще бъдат изтрити. Сигурни ли сте, че искате да продължите?', 'Flag and "No picture" image fields are required.' => 'Изискват се полета на изображения за флаг и "Липсва изображение".', 'An error occurred while resizing "No picture" image to your product directory.' => 'Възникна грешка при копиране на изображение "Няма изображение" в продуктовата директория.', 'An error occurred while resizing "No picture" image to your category directory.' => 'Възникна грешка при копиране на изображение "Няма изображение" в категорийната директория.', 'An error occurred while resizing "No picture" image to your brand directory.' => 'Възникна грешка при преоразмеряване на изображението „Няма изображение“ в папката на марката Ви.', 'An error occurred during image deletion process.' => 'Възникна грешка при изтриване на изображението.', 'Iso code is not valid' => 'ISO кодът е невалиден', 'Technical Error: ps_version is not valid' => 'Техническа грешка: невалидна ps_version', 'Wrong ISO code, or the selected language pack is unavailable.' => 'Грешен ISO код или избраният езиков пакет не е наличен.', 'Technical Error: translation server unreachable.' => 'Техническа грешка: недостъпен сървър за преводи.', 'This ISO code already exists. You cannot create two states with the same ISO code.' => 'ISO кодът вече съществува. Не може да създаваш две държави с еднакъв ISO код.', 'This state was used in at least one address. It cannot be removed.' => 'Този щат е използван поне в един адрес. Не може да бъде премахнат.', 'A tax rule already exists for this country/state with tax only behavior.' => 'Вече съществува данъчно условие за тази държава/област, където облагането с данък е задължително.', 'The Zip/postal code is invalid. It must be typed as follows: %format% for %country%.' => 'Пощенският код е невалиден. Правилният формат е: %format% за %country%.', 'An error has occurred: Cannot save the current tax rule.' => 'Възникна грешка: Настоящото данъчно правило не може да бъде запазено.', 'This tax is currently in use as a tax rule. Are you sure you\'d like to continue?' => 'Този данък в момента се използва като данъчно правило. Сигурни ли сте, че искате да продължите?', 'This tax is currently in use as a tax rule. If you continue, this tax will be removed from the tax rule. Are you sure you\'d like to continue?' => 'Този данък в момента се използва като данъчно правило. Ако продължиш, данъка ще бъде премахнат от данъчното правило. Сигурен ли си, че искаш да продължиш?', 'An error occurred while copying data.' => 'Възникна грешка се появи при копиране на данните.', 'Impossible to create the directory "%folder%".' => 'Не е възможно създаване на директория „%folder%“.', 'An error occurred while creating archive.' => 'Възникна грешка при създаването на архив.', 'Please select a language and a theme.' => 'Моля избери език и тема', 'Tab "%s" is not valid' => 'Табът "%s" не е валиден', 'Validation failed for: %file%' => 'Неуспешна валидация за: %file%', 'Unidentified file found: %file%' => 'Намерен неидентифициран файл: %file%', 'The archive cannot be extracted.' => 'Архивът не може да бъде разархивиран.', 'ISO CODE invalid "%iso_code%" for the following file: "%file%"' => 'Невалиден ISO код „%iso_code%“ за следния файл: „%file%“', 'Cannot write to the theme\'s language file (%s). Please check writing permissions.' => 'Не може да се редактира езиковия файл (%s) на темата. Моля, проверете правата за писане.', 'Invalid theme "%theme%"' => 'Невалидна тема „%theme%“', 'Invalid iso code "%iso_code%"' => 'Невалиден ISO Код „%iso_code%“', 'This %type_content% file extension is not accepted.' => 'Разширението на файл %type_content% не е прието.', 'Invalid module name "%module%"' => 'Невалидно име на модул „%module%“', 'Invalid mail name "%mail%"' => 'Невалидно име на мейл „%mail%“', 'Directory "%folder%" cannot be created' => 'Директория „%folder%“ не може да бъде създадена ', 'Your email translations contain some invalid HTML and cannot be saved. Please check your content.' => 'Имейл преводите Ви съдържат невалидни HTML елементи и не могат да бъдат запазени. Моля, проверете съдържанието си.', 'Your HTML email templates cannot contain JavaScript code.' => 'Шаблоните за HTML e-mail не могат да съдържат JavaScript код.', 'Empty string found, please edit: "%file%"' => 'Намерен е празен ред, моля, променете: „%file%“', 'There is an error in template, an empty string has been found. Please edit: "%file%"' => 'Има грешка в шаблона – беше намерен празен низ. Моля, редактирайте: „%file%“', 'The module directory must be writable.' => 'Директорията на модула трябва да подлежи на редакция.', 'A mail directory exists for the "%iso_code%" language, but not for the default language (%language%) in %folder%' => 'Директорията за пощата съществува за „%iso_code%“ език, но не и за езика по подразбиране (%language%) в %folder%', 'missing translation(s)' => 'липсващ(и) превод(и)', 'No Subject was found for %mail_name% in the database.' => 'Не е намерена тема за %mail_name% в базата от данни.', 'There was a problem getting the mail files.' => 'Възникна проблем при получаване на мейл файловете.', 'English language files must exist in %folder% folder' => 'Трябва да съществува английски език в папка %folder%', 'Cannot write language file for email subjects. Path is: %folder%' => 'Не можете да редактирате езиковия файл за темите на e-mail-ите. Пътят е: %folder%', 'Cannot write into the "%file%"' => 'Няма права за писане в „%file%“', 'Cannot create the folder "%folder%". Please check your directory writing permissions.' => 'Папка „%folder%“ не може да бъде създадена. Моля, проверете правата за запис на директорията.', 'You must select two languages in order to copy data from one to another.' => 'Трябва да избереш 2 езика, за да копираш данните от единия на другия.', 'You must select two themes in order to copy data from one to another.' => 'Трябва да избереш 2 теми, за да копираш данните от едната на другата.', 'There is nothing to copy (same language and theme).' => 'Няма данни за копиране! (еднакви език и тема).', 'Theme(s) not found' => 'Няма намерена тема (теми)', 'Impossible to copy "%source%" to "%dest%".' => 'Невъзможно копиране на „%source%“ в „%dest%“.', 'Impossible to translate "%dest%".' => 'Не е възможен превод на „%dest%“.', 'A part of the data has been copied but some of the language files could not be found.' => 'Част от данните са копирани, но част от езиковите файлове не са намерени.', 'Fatal error: ISO code is not correct' => 'Фатална грешка: некоректен ISO код ', 'Cannot load the localization pack.' => 'Пакетът за локализация не може да се зареди.', 'Please select at least one item to import.' => 'Избери поне един файл за импорт.', 'You cannot delete the default currency' => 'Не можеш да изтриеш валутата по подразбиране', 'You cannot disable the default currency' => 'Не можеш да изтриеш валутата по подразбиране', 'This currency already exists.' => 'Тази валута вече съществува.', 'You cannot delete the default language.' => 'не може да изтриеш езика по подразбиране.', 'You cannot delete the language currently in use. Please select a different language.' => 'Не можеш да изтриеш езика, който се използва в момента. Моля смени езика преди да го изтриеш.', 'You cannot change the status of the default language.' => 'Не може да смениш статуса на езика по подразбиране.', 'This ISO code is already linked to another language.' => 'Този ISO Код вече е свързан с друг език.', 'An error occurred while copying "No Picture" image to your product folder.' => 'Възникна грешка при копиране на изображението "Няма изображение" в продуктовата папка.', 'An error occurred while copying "No picture" image to your category folder.' => 'Възникна грешка при копиране на изображението "Няма изображение" в категорийната папка.', 'An error occurred while copying "No picture" image to your brand folder.' => 'Възникна грешка при копиране на изображението „Няма изображение“ в папката на марката ви.', 'Localization pack imported successfully.' => 'Локализационният пакет е успешно импортнат.', 'Importing a new language may fail without the OpenSSL module. Please enable "openssl.so" on your server configuration.' => 'Импортирането на нов език може да е неуспешно без модула OpenSSL. Моля, разрешете "openssl.so" в конфигурацията на вашият сървър.', 'The translations have been successfully added.' => 'Преводите са успешно добавени', 'The translation was successfully copied.' => 'Преводът е успешно копиран.', 'The geolocation database is unavailable.' => 'Базата от данни за геолокация не е налична.', 'Country selection is invalid.' => 'Избраната държава е невалидна', 'Invalid whitelist' => 'Невалиден списък', 'Please install the %module_name% module before using this feature.' => 'Моля, инсталирайте модул %module_name%, преди да използвате тази функционалност.', 'When you delete a language, all related translations in the database will be deleted.' => 'Когато изтриеш език, всички свързани с него преводи в базата от данни ще бъдат изтрити.', 'Your .htaccess file must be writable.' => '.htaccess файлът трябва да може да се редактира.', 'Before changing the default currency, we strongly recommend that you enable maintenance mode. Indeed, any change on the default currency requires a manual adjustment of the price of each product and its combinations.' => 'Преди да промените валутата по подразбиране, силно препоръчваме да включите \'режим на поддръжка\'. Всъщност, всяка промяна на валутата по подразбиране изисква ръчна настройка на цената на всеки продукт и неговите комбинации.', 'Language files must be complete to allow copying of translations.' => 'Езиковите файлове трябва да са довършени, за да се копират преводите.', 'Translation successfully updated' => 'Успешно обновяване на превода', 'Failed to update translation' => 'Неуспешна актуализация на превода', ), 'AdminGlobalError' => array ( 'The value of the PHP.ini setting "max_input_vars" must be increased to %value% in order to be able to submit the product form.' => 'Стойността на настройката „max_input_vars“ в PHP.ini трябва да бъде увеличена до %value%, иначе формуляра няма да може да бъде изпратен до сървъра.', ), 'AdminNavigationFooter' => array ( 'Load time: ' => 'Време за зареждане: ', 'Contact' => 'Контакт', 'User Club' => 'Клуб на потребителите', 'Feature Requests' => 'Заявки за нови функционалности', 'Forum' => 'Форум', 'Addons' => 'Разширения (Addons)', 'Training' => 'Обучение', ), 'ModulesStatsbestsuppliersAdmin' => array ( 'Total paid' => 'Общо платено', 'Best suppliers' => 'Най-добри снабдители', 'Adds a list of the best suppliers to the Stats dashboard.' => 'Добавя списък с най-добрите снабдители към таблото със статистика.', ), 'ModulesCheckpaymentShop' => array ( 'This payment method is not available.' => 'Този начин на плащане не е възможен.', 'Please send us your check following these rules:' => 'Моля, изпратете ни чек, като изпълните следните условия:', 'Amount' => 'Сума за плащане', 'Payee' => 'Получател на сумата', 'Send your check to this address' => 'Изпратете чека на следния адрес', 'Pay by check' => 'Плащане с чек', '(order processing will be longer)' => '(обработката на поръчката ще бъде по-дълга)', 'Your order on %s is complete.' => 'Поръчката ви в %s е завършена.', 'Your check must include:' => 'Чекът Ви трябва да включва:', 'Payment amount.' => 'Сума за плащане.', 'Payable to the order of' => 'Платимо по нареждане на', 'Mail to' => 'Изпращане до', 'Do not forget to insert your order number #%d.' => 'Не забравяйте да посочите вашият номер на поръчка №%d.', 'Do not forget to insert your order reference %s.' => 'Не забравяйте да посочите референцията на поръчката си %s.', 'An email has been sent to you with this information.' => 'Тази информация беше изпратена на имейла Ви.', 'Your order will be sent as soon as we receive your payment.' => 'Поръчката Ви ще бъде изпратена щом получим плащането Ви.', 'For any questions or for further information, please contact our' => 'За въпроси или повече информация, моля свържете се с нашето', 'customer service department.' => 'отдел обслужване на клиенти.', 'We have noticed that there is a problem with your order. If you think this is an error, you can contact our' => 'Забелязахме проблем с вашата поръчка. Ако смятате, че е грешка, можете да се свържете се с нашият', ), 'AdminNotificationsWarning' => array ( 'Are you sure?' => 'Сигурни ли сте?', 'No module has been installed.' => 'Не е инсталиран модул', 'PrestaShop was unable to log in to Addons. Please check your credentials and your Internet connection.' => 'PrestaShop не успя да влезе в "Addons". Моля, проверете вашите права и връзка с интернет.', 'Invalid security token' => 'Невалиден ключ за сигурност', 'I understand the risks and I really want to display this page' => 'Разбирам рисковете и искам да отворя тази страница', 'Take me out of here!' => 'Изведи ме оттук!', 'Are you sure you want to uninstall this module?' => 'Сигурни ли сте, че искате да деинсталирате този модул?', 'Delete selected items?' => 'Изтриване на избраните артикули?', 'Delete selected item?' => 'Изтрий избраният артикул?', 'You can\'t change the value of this configuration field in the context of this shop.' => 'Не можеш да промениш стойността на това конфигурационно поле в контекста на този магазин', 'Are you sure to delete this?' => 'Наистина ли искате да изтриете това?', 'Warning' => 'Внимание!', 'Leave anyway' => 'Напусни, без запис', 'Your modifications are not saved yet. Do you wish to save it before leaving?' => 'Промените не са записани. Желаете ли да ги запишете преди да напуснете?', ), 'ModulesSharebuttonsShop' => array ( 'Share' => 'Споделяне', 'Tweet' => 'Tweet', 'Google+' => 'Google+', 'Pinterest' => 'Pinterest', ), 'AdminShippingHelp' => array ( 'undefined' => 'неопределен', 'Format:' => 'Формат:', 'Filesize:' => 'Размер на файла:', 'MB max.' => 'Максимум MB', 'Current size:' => 'Настоящ размер:', 'Your online store needs to have a proper carrier registered in PrestaShop as soon as you start shipping your products. This means sending yours parcels using your local postal service, or having a contract with a private carrier which in turn will ship your parcels to your customers. In order to have PrestaShop suggest the most adequate carrier to your customers during their order checkout process, you need to register all the carriers with which you have chosen to work.' => 'Вашият онлайн магазин трябва да има регистриран превозвач в PrestaShop още като започнете да доставяте продукти. Това означава да изпращате пратките си, като ползвате ваши локални пощенски услуги или да имате договор с частен превозвач, който на свой ред да изпраща пратките ви до клиентите ви. За да предложите най-подходящият превозвач на вашите клиенти по време на тяхната поръчка, PrestaShop съветва да регистрирате всички превозвачи, с които сте избрали да работите.', 'PrestaShop comes with a number of carrier modules that you can activate. You can also buy carrier modules on the PrestaShop Addons marketplace. Recommended modules are listed below: install the module that matches your carrier, and configure it!' => 'PrestaShop разполага с модули за превозвачи, които можете да активирате. Можете също да закупите модули за превозвачи от пазара на PrestaShop Addons. Препоръчваните модули са изброени по-долу: инсталирайте съответния модул за Вашият превозвач и го конфигурирайте!', 'If there is no existing module for your carrier, then you can register that carrier by hand using the information that it can provide you: shipping rates, regional zones, size and weight limits, etc. Click on the "Add new carrier" button below to open the Carrier Wizard, which will help you register a new carrier in a few steps.' => 'Ако няма съществуващ модул за Вашият превозвач, то можете да го регистрирате ръчно с информация, която той може да Ви представи: цени за доставка, региони, ограничения за тегло и размер и т.н. Натиснете бутона по-долу "Добавяне на нов превозвач", за да отворите помощника за настройване на Превозвач, който ще Ви помогне да регистрирате нов превозвач в няколко стъпки.', 'Note: DO NOT register a new carrier if there already exists a module for it! Using a module will be much faster and more accurate!' => 'Забележка: не регистрирайте нов превозвач ако вече съществува модул за него! Да ползвате модул ще бъде много по-лесно и точно!', 'The carrier\'s name will be displayed during checkout.' => 'Името на превозвача ще се показва при поръчката.', 'The delivery time will be displayed during checkout.' => 'Времето за доставка ще бъде показано при завършване на поръчката.', 'Delivery tracking URL: Type \'@\' where the tracking number should appear. It will be automatically replaced by the tracking number.' => 'Адрес за проследяване на пратката: Въведете \'@\', където трябва да се появи номерът за проследяване. Символът автоматично ще се замени с номера за проследяване.', 'For example: \'http://example.com/track.php?num=@\' with \'@\' where the tracking number should appear.' => 'Например: \'http://example.com/track.php?num=@\' с \'@\', където трябва да се вижда номера за проследяване.', 'Include the handling costs (as set in Shipping > Preferences) in the final carrier price.' => 'Включване на разходи за съхранение (както е зададено в Доставка > Предпочитания) в крайната цена на превозвача.', 'Out-of-range behavior occurs when no defined range matches the customer\'s cart (e.g. when the weight of the cart is greater than the highest weight limit defined by the weight ranges).' => 'Извънредно поведение се наблюдава, когато няма дефиниран диапазон, който да отговаря на клиентската количка (напр. когато теглото на количката е по-голямо от максималното ограничение на теглото, зададено в границите на тежестта).', 'Maximum width managed by this carrier. Set the value to "0", or leave this field blank to ignore.' => 'Максимална ширина, приемана от превозвача. Въведете "0" или оставете празно, за да я игнорирате.', 'The value must be an integer.' => 'Стойността трябва да е цяло число.', 'Maximum height managed by this carrier. Set the value to "0", or leave this field blank to ignore.' => 'Максимална височина, приемана от превозвача. Въведете "0" или оставете празно, за да я игнорирате.', 'Maximum depth managed by this carrier. Set the value to "0", or leave this field blank to ignore.' => 'Максимална дълбочина, приемана от превозвача. Въведете "0" или оставете празно, за да я игнорирате.', 'Maximum weight managed by this carrier. Set the value to "0", or leave this field blank to ignore.' => 'Максимално тегло, приемано от превозвача. Въведете "0" или оставете празно, за да го игнорирате.', 'Allowed characters: letters, spaces and "%special_chars%".' => 'Разрешени знаци: букви, интервали и „%special_chars%“.', 'For in-store pickup, enter 0 to replace the carrier name with your shop name.' => 'За получаване на място в магазина, въведете "0" на мястото на името на превозвача.', 'Enter "0" for a longest shipping delay, or "9" for the shortest shipping delay.' => 'Въведи "0" за най-дългия срок на доставка, или "9" - за най-кратък срок.', 'Mark the groups that are allowed access to this carrier.' => 'Отбележете групите, които имат достъп до този превозвач.', 'Enable the carrier in the front office.' => 'Разрешаване на превозвача в Лицевия интерфейс.', 'Carrier name displayed during checkout' => 'Име на превозвач, което се показва при поръчка', 'Upload a logo from your computer.' => 'Качете лого от Вашият комютър', 'or' => 'или', 'Estimated delivery time will be displayed during checkout.' => 'Приблизителното време за доставка ще бъде показано при поръчка.', 'Delivery tracking URL: Type \'@\' where the tracking number should appear. It will then be automatically replaced by the tracking number.' => 'URL адрес за проследяване на пратката: Въведи \'@\', където трябва да се появи номерът за проследяване. Символът автоматично ще се замени с номера.', 'The zones in which this carrier will be used.' => 'Зоните, в които ще се ползва този превозвач.', 'Group access' => 'Достъп до групи', 'Apply both regular shipping cost and product-specific shipping costs.' => 'Приложете нормална тарифа за доставка и специална тарифа за доставка на определени продукти.', 'Include the shipping and handling costs in the carrier price.' => 'Включете разходите за транспорт и доставка в цената на превозвача.', 'Apply the cost of the highest defined range' => 'Прилагане на цената за най-високо зададения диапазон', 'Out-of-range behavior occurs when none is defined (e.g. when a customer\'s cart weight is greater than the highest range limit).' => 'Извънредното поведение се появява, когато не е определено поведение (напр. потребителската количка надвишава най-високият определен интервал).', 'Maximum height managed by this carrier. Set the value to "0," or leave this field blank to ignore.' => 'Максимална височина, приемана от превозвача. Отбележи "0" или остави празно, за да игнорираш.', 'Maximum width managed by this carrier. Set the value to "0," or leave this field blank to ignore.' => 'Максимална ширина, приемана от превозвача. Въведете "0" или оставете празно, за да я игнорирате.', 'Maximum depth managed by this carrier. Set the value to "0," or leave this field blank to ignore.' => 'Максимална дълбочина, която превозвачът приема. Отбележи "0" или остави празно, за да игнорираш.', 'Maximum weight managed by this carrier. Set the value to "0," or leave this field blank to ignore.' => 'Максимално тегло на опаковката, приемано от превозвача. Отбележи "0" или остави празно, за да игнорираш.', 'Your shop\'s default carrier' => 'Превозвач по подразбиране за магазина', 'This will only be visible in the front office.' => 'Това ще бъде видимо само в Лицевия интерфейс.', 'If you set these parameters to 0, they will be disabled.' => 'Ако зададеш 0 за този параметър, той ще бъде деактивиран.', 'Coupons are not taken into account when calculating free shipping.' => 'Ваучерите не се взимат предвид, когато се калкулира безплатната доставка.', ), 'Install' => array ( 'Choose your language' => 'Избор на език', 'License agreements' => 'Лицензионни споразумения', 'System compatibility' => 'Съвместимост на системата', 'Store information' => 'Информация за магазина', 'System configuration' => 'Конфигуриране на системата', 'Store installation' => 'Инсталиране на магазина', 'http://doc.prestashop.com/display/PS17/Installing+PrestaShop' => 'http://doc.prestashop.com/display/PS17/Installing+PrestaShop', 'https://www.youtube.com/watch?v=cANFwuJqdgM' => 'https://www.youtube.com/watch?v=cANFwuJqdgM', 'https://addons.prestashop.com/en/388-support' => 'https://addons.prestashop.com/en/388-support', 'http://www.prestashop.com/forums/' => 'http://www.prestashop.com/forums/', 'http://www.prestashop.com/blog/' => 'http://www.prestashop.com/blog/', 'https://www.prestashop.com/en/support' => 'https://www.prestashop.com/en/support', 'http://docs.prestashop.com/display/PS16/Updating+PrestaShop' => 'http://docs.prestashop.com/display/PS16/Updating+PrestaShop', 'Field required' => 'Полето е задължително', 'shop name' => 'име на магазина', 'The field %field% is limited to %limit% characters' => 'Полето %field% е ограничено до %limit% символа', 'firstname' => 'Име', 'Your lastname contains some invalid characters' => 'Вашата фамилия съдържа непозволени знаци', 'lastname' => 'Фамилия', 'The password and its confirmation are different' => 'Двете въведени пароли се различават', 'This e-mail address is invalid' => 'Невалиден e-mail', 'Image folder %s is not writable' => 'Не може да се записва в папката за изображения %s', 'An error occurred during logo copy.' => 'Възникна грешка при копирането на логото.', 'An error occurred during logo upload.' => 'Възникна грешка при качването на логото.', 'Sports and Entertainment' => 'Спорт и забавления', 'Invalid shop name' => 'Невалидно име на магазин', 'Your firstname contains some invalid characters' => 'Вашето име съдържа непозволени знаци', 'The password is incorrect (must be alphanumeric string with at least 8 characters)' => 'Паролата е невалидна (изисква се поредица от букви и цифри от мин. 8 символа)', 'Database is connected' => 'Връзката с базата от данни е успешна', 'Database is created' => 'Базата данни е създадена', 'Cannot create the database automatically' => 'Базата данни не може да бъде създадена автоматично', 'Create file parameters' => 'Създаване на параметри на файла', 'Create database tables' => 'Създаване на таблиците в базата от данни', 'Create default shop and languages' => 'Създаване на основния магазин и езиците', 'Populate database tables' => 'Запълване на таблиците в базата данни', 'Configure shop information' => 'Настройка на информацията за магазина', 'Install demonstration data' => 'Инсталиране на примерни данни', 'Install modules' => 'Инсталиране на модули', 'Install Addons modules' => 'Инсталиране на разширителни модули', 'Install theme' => 'Инсталиране на тема', 'Required PHP parameters' => 'Необходими параметри на PHP', 'PHP 5.6 or later is not enabled' => 'Не е налична поддръжка на PHP 5.6 и по-нова версия', 'Cannot upload files' => 'Не могат да бъдат качени файлове', 'Cannot create new files and folders' => 'Не могат да бъдат създадени файлове и папки', 'cURL extension is not enabled' => 'Разширението cURL не е активно', 'GD library is not installed' => 'Библиотеката GD не е инсталирана', 'JSON extension is not loaded' => 'Разширението JSON не е заредено', 'PHP OpenSSL extension is not loaded' => 'PHP OpenSSL разширението не е заредено', 'PDO MySQL extension is not loaded' => 'PDO MySQL разширението не е заредено', 'SimpleXML extension is not loaded' => 'Разширението SimpleXML не е заредено', 'ZIP extension is not enabled' => 'Разширението ZIP не е активно', 'Fileinfo extension is not enabled' => 'Разширението Fileinfo не е активно', 'Required Apache configuration' => 'Задължителна конфигурация на Apache', 'Enable the Apache mod_rewrite module' => 'Разрешаване на модула Apache mod_rewrite', 'Files' => 'Файлове', 'Not all files were successfully uploaded on your server' => 'Не всички файлове са успешно качени на вашият сървър', 'Permissions on files and folders' => 'Права на файлове и папки', 'Recursive write permissions for %user% user on %folder%' => 'Рекурсивни права за писане за потребител %user% в/ъв %folder%', 'Write permissions for %user% user on %folder%' => 'Права за писане за потребител %user% в/ъв %folder%', 'Recommended PHP parameters' => 'Препоръчвани PHP параметри', 'GZIP compression is not activated' => 'GZIP компресията не е активирана', 'Mbstring extension is not enabled' => 'Разширението Mbstring не е активно', 'Dom extension is not loaded' => 'Dom разширението не е заредено', 'Cannot open external URLs (requires allow_url_fopen as On)' => 'Външни адреси не могат да бъдат отваряни (изисква стойността на директива allow_url_fopen да бъде On)', 'Intl extension is not loaded' => 'Разширение intl не е заредено', 'Information about your Store' => 'Информация за вашия магазин', 'Shop name' => 'Име на магазина', 'Main activity' => 'Основна дейност', 'Please choose your main activity' => 'Моля, изберете вашата основна дейност', 'Other activity...' => 'Други дейности...', 'Help us learn more about your store so we can offer you optimal guidance and the best features for your business!' => 'Помогнете ни да научим повече за Вашият магазин, за да Ви предложим оптимално упътване за най-добрите опции за Вашият бизнес!', 'Install demo products' => 'Инсталиране на демонстрационни продукти', 'Yes' => 'Да', 'No' => 'Не', 'Demo products are a good way to learn how to use PrestaShop. You should install them if you are not familiar with it.' => 'Демонстрационните продукти са добър начин да научите как да ползвате PrestaShop. Трябва да ги инсталирате ако не сте запознати с него.', 'Country' => 'Държава', 'Select your country' => 'Изберете вашата държава', 'Shop timezone' => 'Часова зона на магазина', 'Select your timezone' => 'Изберете вашата часова зона', 'Shop logo' => 'Лого на магазина', 'Optional - You can add you logo at a later time.' => 'По желание - можете да добавите Ваше лого по всяко време.', 'Your Account' => 'Вашият профил', 'First name' => 'Име', 'Last name' => 'Фамилия', 'E-mail address' => 'Имейл адрес', 'This email address will be your username to access your store\'s back office.' => 'Този имейл ще бъде вашето потребителско име за достъп до административната част на магазина.', 'Shop password' => 'Парола за магазина', 'Must be at least 8 characters' => 'Трябва да бъде поне 8 символа', 'Re-type to confirm' => 'Повторете я за потвърждение', 'All information you give us is collected by us and is subject to data processing and statistics, it is necessary for the members of the PrestaShop company in order to respond to your requests. Your personal data may be communicated to service providers and partners as part of partner relationships. Under the current "Act on Data Processing, Data Files and Individual Liberties" you have the right to access, rectify and oppose to the processing of your personal data through this <a href="%s" onclick="return !window.open(this.href)">link</a>.' => 'Всяка предоставена от вас информация се съхранява, използва се за анализ и статистическа обработка и е необходима на нашия екип за да отговори на въпросите ви. Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на доставчици на услуги или на наши партньори, като част от отношенията ни с тях. Съгласно действащият "Act on Data Processing, Data Files and Individual Liberties" имате право на достъп, промяна или заличаване на личните данни чрез <a href="%s" onclick="return !window.open(this.href)">тази връзка</a>.', 'Configure your database by filling out the following fields' => 'Конфигурирайте Вашата база данни като попълните следните полета', 'To use PrestaShop, you must <a href="http://doc.prestashop.com/display/PS16/Installing+PrestaShop#InstallingPrestaShop-Creatingadatabaseforyourshop" target="_blank">create a database</a> to collect all of your store\'s data-related activities.' => 'За да използвате PrestaShop, трябва да <a href="http://doc.prestashop.com/display/PS16/Installing+PrestaShop#InstallingPrestaShop-Creatingadatabaseforyourshop" target="_blank">създадете база данни</a>, за да събирате всички свързани с дейността на магазина Ви данни.', 'Please complete the fields below in order for PrestaShop to connect to your database.' => 'Моля, попълнете полетата по-долу, за да се свърже PrestaShop с вашата базата данни.', 'Database server address' => 'Адрес на сървъра на базата данни', 'The default port is 3306. To use a different port, add the port number at the end of your server\'s address i.e ":4242".' => 'Портът по подразбиране е 3306. За да използвате различен порт, добавете номера на порта след адреса на сървъра Ви, например: ":4242".', 'Database name' => 'Име на базата от данни', 'Database login' => 'Потребителско име', 'Database password' => 'Парола', 'Database Engine' => 'Енджин на базата данни', 'Tables prefix' => 'Префикс на таблици', 'Drop existing tables (mode dev)' => 'Изтриване на съществуващите таблици (режим разработване)', 'Test your database connection now!' => 'Тествайте връзката си с базата данни сега!', 'Next' => 'Напред', 'Back' => 'Назад', 'If you need some assistance, you can <a href="%help%" onclick="return !window.open(this.href);">get tailored help</a> from our support team. <a href="%doc%" onclick="return !window.open(this.href);">The official documentation</a> is also here to guide you.' => 'Ако Ви е нужна помощ, можете да я <a href="%help%" onclick="return !window.open(this.href);">получите</a> от екипа ни по поддръжка. <a href="%doc%" onclick="return !window.open(this.href);">Официалната документация</a> също може да Ви бъде от полза.', 'Official forum' => 'Официален форум', 'Contact us' => 'Контакти', 'Support' => 'Поддръжка', 'Documentation' => 'Документация', 'PrestaShop Installation Assistant' => 'Асистент за инсталиране на PrestaShop', 'Forum' => 'Форум', 'Blog' => 'Блог', 'Contact us!' => 'Свържете се с нас!', 'Installation Assistant' => 'Асистент за инсталиране', 'To install PrestaShop, you need to have JavaScript enabled in your browser.' => 'За да инсталирате PrestaShop трябва да активирате JavaScript на вашият браузър.', 'https://enable-javascript.com/' => 'https://enable-javascript.com/', 'License Agreements' => 'Лицензионни споразумения', 'To enjoy the many features that are offered for free by PrestaShop, please read the license terms below. PrestaShop core is licensed under OSL 3.0, while the modules and themes are licensed under AFL 3.0.' => 'За да се насладите на безбройните опции, които предлага безплатно PrestaShop, моля прочетете лицензното споразумение по-долу. Ядрото на PrestaShop е лицензирано под OSL 3.0, докато модулите и темите са лицензирани под AFL 3.0.', 'I agree to the above terms and conditions.' => 'Съгласен съм с по-горните общи условия.', 'I agree to participate in improving the solution by sending anonymous information about my configuration.' => 'Съгласен съм да участвам в подобряванията чрез изпращане на анонимна информация за моята конфигурация.', 'Done!' => 'Готово!', 'An error occurred during installation...' => 'По време на инсталацията възникна грешка...', 'You can use the links on the left column to go back to the previous steps, or restart the installation process by <a href="%link%">clicking here</a>.' => 'Можете да ползвате линковете в лявата колона за връщане към предишните стъпки или да рестартирате процеса, като <a href="%link%">кликнете тук</a>.', 'Your installation is finished!' => 'Инсталацията приключи!', 'You have just finished installing your shop. Thank you for using PrestaShop!' => 'Инсталацията на електронния магазин приключи. Благодарим, че използвате PrestaShop!', 'Please remember your login information:' => 'Моля запомнете вашата информация за вход:', 'E-mail' => 'E-mail', 'Print my login information' => 'Отпечатване на моята информация за вход', 'Password' => 'Парола', 'Display' => 'Показване', 'For security purposes, you must delete the "install" folder.' => 'Във връзка със сигурността, трябва да изтриете папката "install".', 'http://doc.prestashop.com/display/PS17/Installing+PrestaShop#InstallingPrestaShop-Completingtheinstallation' => 'http://doc.prestashop.com/display/PS17/Installing+PrestaShop#InstallingPrestaShop-Completingtheinstallation', 'Back Office' => 'Административен панел', 'Manage your store using your Back Office. Manage your orders and customers, add modules, change themes, etc.' => 'Управлявайте Вашият магазин, като ползвате Вашият Административен панел. Управлявайте поръчките и клиентите, добавяйте модули, променяйте теми и т.н.', 'Manage your store' => 'Управление на магазина', 'Front Office' => 'Фронт-сайт', 'Discover your store as your future customers will see it!' => 'Вижте Вашият магазин както бъдещите Ви клиенти!', 'Discover your store' => 'Разгледайте магазина си', 'Share your experience with your friends!' => 'Споделете това преживяване с приятелите си!', 'I just built an online store with PrestaShop!' => 'Току-що направих електронен магазин с PrestaShop!', 'Watch this exhilarating experience: http://vimeo.com/89298199' => 'Гледайте това ободряващо изживяване: http://vimeo.com/89298199', 'Tweet' => 'Tweet', 'Share' => 'Споделяне', 'Google+' => 'Google+', 'Pinterest' => 'Pinterest', 'LinkedIn' => 'LinkedIn', 'Check out PrestaShop Addons to add that little something extra to your store!' => 'Разгледайте PrestaShop Addons, за да добавите допълнителна функционалност към вашият магазин!', 'We are currently checking PrestaShop compatibility with your system environment' => 'Проверяваме съвместимостта на PrestaShop с Вашата система', 'If you have any questions, please visit our <a href="%doc%" target="_blank">documentation</a> and <a href="%forum%" target="_blank">community forum</a>.' => 'Ако имате въпроси, моля, прочетете <a href="%doc%" target="_blank">документацията</a> ни и посетете <a href="%forum%" target="_blank">форума на общността</a>.', 'PrestaShop compatibility with your system environment has been verified!' => 'Съвместимостта на PrestaShop с вашата система беше потвърдена!', 'Oops! Please correct the item(s) below, and then click "Refresh information" to test the compatibility of your new system.' => 'Моля, коригирайте артикула(ите) по-долу и натиснете на "Опресняване на информацията", за да тествате съвместимостта на Вашата нова система.', 'Refresh' => 'Опресняване', 'PrestaShop requires at least 32 MB of memory to run: please check the memory_limit directive in your php.ini file or contact your host provider about this.' => 'За да работи, PrestaShop изисква поне 32 МБ памет: моля проверете директивата memory_limit във Вашият файл php.ini или се свържете с хостинг доставчика си.', '<b>Warning: You cannot use this tool to upgrade your store anymore.</b><br /><br />You already have <b>PrestaShop version %version% installed</b>.<br /><br />If you want to upgrade to the latest version, please read our documentation: <a href="%doc%">%doc%</a>' => '<b>Внимание: не можете повече да ползвате този инструмент за надстройка на магазина си.</b><br /><br />Вече разполагате с <b>инсталиран PrestaShop версия %version%</b>.<br /><br />Ако желаете да надстроите до последната версия, моля, прочетете документацията ни: <a href="%doc%">%doc%</a>', 'Welcome to the PrestaShop %version% Installer' => 'Добре дошли в инсталатора на PrestaShop %version%', 'Installing PrestaShop is quick and easy. In just a few moments, you will become part of a community consisting of more than 250,000 merchants. You are on the way to creating your own unique online store that you can manage easily every day.' => 'Инсталацията на PrestaShop е бърза и лесна. Съвсем скоро, ще станете част от общността, състояща се от повече от 250000 търговци. На път сте да създадете свой собствен уникален онлайн магазин, който можете да управлявате лесно всеки ден.', 'If you need help, do not hesitate to <a href="%tutoriellink%" target="_blank">watch this short tutorial</a>, or check <a href="%linkdoc%" target="_blank">our documentation</a>.' => 'Ако Ви е нужна помощ, изгледайте <a href="%tutoriellink%" target="_blank">този кратък видеоурок</a> или прочетете <a href="%linkdoc%" target="_blank">официалната документация</a>.', 'Continue the installation in:' => 'Продължаване на инсталацията на:', 'The language selection above only applies to the Installation Assistant. Once your store is installed, you can choose the language of your store from over %d% translations, all for free!' => 'Избраният по-горе език важи само за инсталационния помощник. След като магазинът Ви бъде инсталиран, можете да изберете език за него от над %d% напълно безплатни превода!', 'Your database server does not support the utf-8 charset.' => 'Сървърът за бази от данни не поддържа набора от знаци utf-8.', 'Lingerie and Adult' => 'Дамско бельо и за пълнолетни', 'Animals and Pets' => 'Животни и домашни любимци', 'Art and Culture' => 'Изкуство и култура', 'Babies' => 'Бебета', 'Beauty and Personal Care' => 'Продукти за разкрасяване', 'Cars' => 'Коли', 'Computer Hardware and Software' => 'Компютри и хардуер', 'Download' => 'За сваляне', 'Fashion and accessories' => 'Мода и аксесоари', 'Flowers, Gifts and Crafts' => 'Цветя, подаръци и картички', 'Food and beverage' => 'Храни и напитки', 'HiFi, Photo and Video' => 'HiFi, фото и видео', 'Home and Garden' => 'Дом и градина', 'Home Appliances' => 'Домакински уреди', 'Jewelry' => 'Бижута', 'Mobile and Telecom' => 'Мобилни устройства', 'Services' => 'Услуги', 'Shoes and accessories' => 'Обувки и аксесоари', 'Travel' => 'Пътувания', '-- Please choose your main activity --' => '-- Избери предмет на дейност --', 'Sport and Entertainment' => 'Спорт и развлечения', 'At least one table with same prefix was already found, please change your prefix or drop your database' => 'Поне една таблица със същия префикс вече беше създадена, моля променете вашият префикс или изтрийте вашата база данни', 'Server name is not valid' => 'Невалидно име на сървъра', 'You must enter a database name' => 'Трябва да въведете име на базата данни', 'You must enter a database login' => 'Трябва да въведете данни за вход в базата данни', 'Tables prefix is invalid' => 'Невалиден префикс за таблиците', 'Cannot convert database data to utf-8' => 'Не могат да се конвертират данните от базата данни към utf-8', 'The values of auto_increment increment and offset must be set to 1' => 'Стойността за увеличаване и намаляване на auto_increment трябва да бъде 1', 'Your database login does not have the privileges to create table on the database "%s". Ask your hosting provider:' => 'Достъпът Ви до базата данни не осигурява привилегии за създаване на таблица в нея „%s“. Свържете се с доставчика си на хостинг услуги:', 'Database Server is not found. Please verify the login, password and server fields' => 'Сървъра на базата данни не може да бъде намерен. Моля проверете полетата вход, парола и сървър', 'Connection to MySQL server succeeded, but database "%database%" not found' => 'Свързването към MySQL сървъра е успешно, но базата данни „%database%“ не е намерена', 'Attempt to create the database automatically' => 'Опит за автоматично създаване на базата данни', '%file% file is not writable (check permissions)' => 'Файлът %file% не е достъпен за запис (проверете правата)', '%folder% folder is not writable (check permissions)' => 'Папката %folder% не е достъпна за запис (проверете правата)', 'Cannot write settings file' => 'Файлът с настройките не може да бъде записан', 'Cannot write app/config/parameters.php file' => 'Не успяхме да запишем файла app/config/parameters.php', 'Cannot write app/config/parameters.yml file' => 'Не успяхме да запишем файла app/config/parameters.yml', 'Database structure file not found' => 'Не е открита структура на базата данни', 'Cannot create group shop' => 'Не може да бъде създадена група магазин', 'Cannot create shop' => 'Не може да бъде създаден магазин', 'Cannot create shop URL' => 'Не може да бъде създаден адрес на магазина (URL)', 'File "language.xml" not found for language iso "%iso%"' => 'Файлът „language.xml“ не е намерен в iso на езика „%iso%“', 'File "language.xml" not valid for language iso "%iso%"' => 'Файлът „language.xml“ не е валиден за iso на езика „%iso%“', 'Cannot download language pack "%iso%"' => 'Невъзможно изтегляне на езиковия пакет „%iso%“', 'Cannot install language "%iso%"' => 'Не успяхме да инсталираме езика „%iso%“', 'Cannot copy flag language "%flag%"' => 'Неуспешно копиране на флага на „%flag%“ език', 'Cannot create admin account' => 'Не може да бъде създаден администраторски профил', 'Cannot install module "%module%"' => 'Не успяхме да инсталираме модула „%module%“', 'Fixtures class "%class%" not found' => 'Класът „%class%“ на файла с демо данни не е открит', '"%class%" must be an instance of "InstallXmlLoader"' => '„%class%“ трябва да е екземпляр от „InstallXmlLoader“', 'Database upgrade completed.' => 'Обновяването на базата данни приключи.', 'Disabling modules now...' => 'Деактивиране на модули...', 'Modules successfully disabled.' => 'Модулите са успешно деактивирани.', 'Enabling modules now...' => 'Активиране на модули...', 'Modules successfully enabled.' => 'Модулите са активирани успешно.', 'Upgrading images now...' => 'Обновяване на изображенията...', 'Images successfully upgraded.' => 'Изображенията са обновени успешно.', 'Upgrading languages now...' => 'Обновяване на езиците...', 'Languages successfully upgraded.' => 'Езиците са обновени успешно.', 'Upgrading theme now...' => 'Обновяване на темата...', 'Theme successfully upgraded.' => 'Темата е обновена успешно.', 'Warning detected during upgrade.' => 'Беше отчетено предупреждение по време на обновяване.', 'Error detected during upgrade.' => 'Възникна греша по време на обновяването.', 'SQL error on query <i>%query%</i>' => 'SQL грешка за заявка <i>%query%</i>', 'An SQL error occurred for entity <i>%entity%</i>: <i>%message%</i>' => 'Възникна SQL грешка за обект <i>%entity%</i>: <i>%message%</i>', 'Cannot create image "%identifier%" for entity "%entity%"' => 'Неуспешно създаване на изображение "%identifier%" за обект "%entity%"', 'Cannot create image "%identifier%" (bad permissions on folder "%folder%")' => 'Невъзможно създаване на изображение "%identifier%" (неправилни права за папка "%folder%")', 'Cannot create image "%identifier%"' => 'Неуспешно създаване на изображение "%identifier%"', 'Cannot create image "%1$s" for entity "%2$s"' => 'Не може да бъде създадено изображение "%1$s" за обекта "%2$s"', ), 'AdminAdvparametersFeature' => array ( 'Menu' => 'Меню', 'No menu' => 'Липсва меню', 'Sample Categories file' => 'Примерен файл за категории', 'Sample Products file' => 'Примерен файл за продукти', 'Sample Combinations file' => 'Примерен файл за комбинации', 'Sample Customers file' => 'Примерен файл за клиенти', 'Sample Addresses file' => 'Примерен файл за адреси', 'Sample Brands file' => 'Примерен файл с марки', 'Sample Suppliers file' => 'Примерен файл за снабдители', 'Sample Aliases file' => 'Примерен файл с псевдоними', 'Sample Store Contacts file' => 'Примерен файл с данни за връзка с магазина', 'Sample Supply Orders file' => 'Примерен файл за поръчки за снабдяване', 'Sample Supply Order Details file' => 'Примерен файл за подробни поръчки за снабдяване', 'Price per unit' => 'Единична цена', 'List of MySQL Tables' => 'Списък с MySQL таблици', 'Please choose a table.' => 'Избери таблица.', 'Add table name to SQL query' => 'Добавяне на име на таблица към SQL заявка', 'List of attributes for this MySQL table' => 'Списък с атрибути за тази MySQL таблица', 'Add attribute to SQL query' => 'Добавяне на атрибут към SQL заявка', 'Action' => 'Действие', 'SQL query result' => 'Резултат от SQL заявка', 'Import data from another shop' => 'Импорт на данни от друг магазин', 'SuperAdmin' => 'Суперадмин', 'Logistician' => 'Логистик', 'Translator' => 'Преводач', 'Salesman' => 'Продавач', 'Supply Orders' => 'Заявки за доставка', 'Supply Order Details' => 'Детайли за заявката за доставки', 'Product Reference' => 'Референция на продукта', 'Note' => 'Забележка', 'Supplier ID *' => 'ID на снабдител *', 'Lang ID' => 'ИД на език', 'Warehouse ID *' => 'ID на склада', 'Currency ID *' => 'ID на валутата', 'Supply Order Reference *' => 'Референция на заявката за доставка *', 'Delivery Date (Y-M-D)*' => 'Дата на доставка (Г-М-Д)*', 'Discount rate' => 'Размер на отстъпката', 'Product ID *' => 'ID на продукта *', 'Product Attribute ID' => 'ID на атрибута на продукта', 'Unit Price (tax excl.)*' => 'Ед. цена (без данък)*', 'Quantity Expected *' => 'Очаквано количество*', 'Discount Rate' => 'Размер на отстъпката', 'Tax Rate' => 'Размер на данъка', 'Import .CSV data' => 'Импортиране на CSV данни', 'Back office connection from %ip%' => 'Връзка с административния панел от %ip%', '%class_name% addition' => '%class_name% добавяне', 'Edit this SQL query' => 'Редактиране на тази SQL заявка', 'Contact information' => 'Данни за контакт', 'Discount prices' => 'Намалени цени', 'Module hooks' => 'Закачания на модула', 'Meta information' => 'Мета информация', 'Product combinations' => 'Продуктови комбинации', 'Available quantities for sale' => 'Налични количества за продажба', 'Warehouses' => 'Складове', 'Webservice accounts' => 'Профили за уеб услуги', 'Attribute groups' => 'Групи атрибути', 'Tax rules groups' => 'Групи на данъчни правила', 'Referrers/affiliates' => 'Реферали/партньори', 'Cart rules' => 'Правина на количката', 'Import data' => 'Импорт на данни', 'Choose the source shop' => 'Избор на магазина-източник', 'Choose data to import' => 'Избери данни за импорт', 'Shop groups list' => 'Списък на групи магазини', 'Multistore tree' => 'Дърво на множеството магазини', 'Shop group' => 'Група магазини', 'Multistore options' => 'Опциите за множество магазини', 'Default shop' => 'Магазин по подразбиране', 'Add a new shop group' => 'Добави нова група магазинни', 'Add a new shop' => 'Добави нов магазин', 'Shop group name' => 'Име на групата магазини', 'Share customers' => 'Споделяне на клиенти', 'Share available quantities to sell' => 'Споделете наличните количества за продажба', 'Share available quantities between shops of this group. When changing this option, all available products quantities will be reset to 0.' => 'Сподели наличните количества между магазините в групата. Когато променяш тази опция, всички налични количества на продукти ще се пренастроят на 0.', 'Share orders' => 'Споделяне на поръчки', 'Shop URL ID' => 'ИД на адреса (URL) на магазина', 'Shop name' => 'Име на магазина', 'Is it the main URL?' => 'Това ли е основният адрес (URL)?', 'URL options' => 'URL опции', 'Is it the main URL for this shop?' => 'Това ли е основният URL адрес за този магазин?', 'Shop URL' => 'URL на магазина', 'Domain' => 'Домейн', 'SSL Domain' => 'SSL домейн', 'Physical URL' => 'Физически адрес (URL)', 'Virtual URL' => 'Виртуален адрес (URL)', 'Final URL' => 'Окончателен адрес (URL)', 'Edit this shop' => 'Редактирай магазина', 'Add a new URL' => 'Добави нов URL', 'Generate!' => 'Генерирай!', 'Notifications' => 'Известия', 'This is a test message. Your server is now configured to send email.' => 'Това е пробно съобщение. Вашият сървър вече е конфигуриран за този имейл.', 'Test message -- Prestashop' => 'Пробно съобщение -- Prestashop', 'Error: Please check your configuration' => 'Грешка: Моля, провери конфигурациите', '%key% (missing description)' => '%key% (липсва описание)', 'Use PHP\'s mail() function (recommended; works in most cases)' => 'Използвайте PHP mail() функцията (препоръчва се; работи в повечето случаи)', 'Set my own SMTP parameters (for advanced users ONLY)' => 'Задаване на собствени SMTP параметри (САМО за напреднали потребители)', 'Never send emails (may be useful for testing purposes)' => 'Никога не изпращай имейли (може да е полезно с тестова цел)', 'View (GET)' => 'Виж (GET)', 'Modify (PUT)' => 'Модифицирай (PUT)', 'Add (POST)' => 'Добави (POST)', 'Delete (DELETE)' => 'Изтрий (DELETE)', 'Fast view (HEAD)' => 'Бърз преглед (HEAD)', 'Age' => 'Възраст', 'Refresh list' => 'Опресняване на списъка', 'Template' => 'Шаблон', 'Recipient' => 'Получател', 'Subject' => 'Тема', 'Sent' => 'Изпратено', 'Erase all' => 'Изтриване на всичко', 'Severity (1-4)' => 'Важност (1-4)', 'Object type' => 'Тип на обекта', 'Object ID' => 'ИД на обекта', 'Error code' => 'Код на грешката', 'SQL query Name' => 'Наименование на SQL заявката', 'Active (0/1)' => 'Активен (0/1)', 'Customer email' => 'Клиентски e-mail', 'Customer ID' => 'ИД на клиент', 'ID / Name of shop' => 'ИД / Име на магазина', 'Active (0/1)' => 'Активен (0/1)', 'Root category (0/1)' => 'Основна категория (0/1)', 'Image URL' => 'URL на изображението', 'Product ID' => 'ИД на продукта', 'Attribute (Name:Type:Position)' => 'Атрибут (Име:Тип:Позиция)', 'Value (Value:Position)' => 'Стойност (Стойност:Позиция)', 'Supplier reference' => 'Референция на снабдител', 'Default (0 = No, 1 = Yes)' => 'По подразбиране (0=Не, 1=Да)', 'Combination availability date' => 'Дата на доставяне на комбинация', 'Choose among product images by position (1,2,3...)' => 'Изберете по позиция измежду изображенията на продукт (1,2,3...)', 'Product reference' => 'Реф. на продукт', 'Titles ID (Mr = 1, Ms = 2, else 0)' => 'ИД на титлите (г-н=1, г-жа=2, друго 0)', 'Birth date (yyyy-mm-dd)' => 'Дата на раждане (гггг-мм-дд)', 'Newsletter (0/1)' => 'Бюлетин (0/1)', 'Partner offers (0/1)' => 'Оферти от партньор (0/1)', 'Registration date (yyyy-mm-dd)' => 'Дата на регистрация (гггг-мм-дд)', 'Groups (x,y,z...)' => 'Групи (x,y,z...)', 'Default group ID' => 'ИД на групата по подразбиране', 'EAN13' => 'Код EAN13', 'UPC' => 'UPC', 'Minimal quantity' => 'Минимално количество', 'Image URLs (x,y,z...)' => 'URLs на изображението (x,y,z...)', 'Image alt texts (x,y,z...)' => 'Алтернативни текстове на изображението (x,y,z...)', 'Advanced Stock Management' => 'Управление на наличности за напреднали', 'Depends on stock' => 'В зависимост от наличността', 'Warehouse' => 'Склад', 'Categories (x,y,z...)' => 'Категории (x,y,z...)', 'Price tax excluded' => 'Цена без данък', 'Price tax included' => 'Цена с вкл. ДДС', 'Tax rule ID' => 'ID на данъчно правило', 'On sale (0/1)' => 'Разпродажба (0/1)', 'Discount amount' => 'Размер на отстъпката', 'Discount percent' => 'Процент на отстъпката', 'Discount from (yyyy-mm-dd)' => 'Отстъпка от (гггг-мм-дд)', 'Discount to (yyyy-mm-dd)' => 'Отстъпка до (гггг-мм-дд)', 'Reference #' => 'Референция №', 'Supplier reference #' => 'Референция на снабдител №', 'Delivery time of out-of-stock products with allowed orders:' => 'Срок за доставка на изчерпани продукти с позволени поръчки:', 'Additional shipping cost' => 'Допълнителни разходи за доставка', 'Unit for the price per unit' => 'Единица за единичната цена', 'Tags (x,y,z...)' => 'Етикети (x,y,z...)', 'Rewritten URL' => 'Пренаписан адрес (URL)', 'Label when backorder allowed' => 'Етикет при разрешена отложена поръчка', 'Available for order (0 = No, 1 = Yes)' => 'Налично за поръчка (0=Не, 1=Да)', 'Product availability date' => 'Дата на доставяне на продукт', 'Product creation date' => 'Дата на създаване на продукта', 'Show price (0 = No, 1 = Yes)' => 'Покажи цена (0=Не, 1=Да)', 'Delete existing images (0 = No, 1 = Yes)' => 'Изтрий съществуващите изображения (0=Не, 1=Да)', 'Feature (Name:Value:Position:Customized)' => 'Функционалност (Наименование:Стойност:Позиция:Персонализиран)', 'Available online only (0 = No, 1 = Yes)' => 'Налично само online (0=Не, 1=Да)', 'Customizable (0 = No, 1 = Yes)' => 'Може да се персонализира (0 = Не, 1 = Да)', 'Uploadable files (0 = No, 1 = Yes)' => 'Файлове, подходящи за качване (0 = Не, 1 = Да)', 'Text fields (0 = No, 1 = Yes)' => 'Текстови полета (0 = Не, 1 = Да)', 'Action when out of stock' => 'Действие при изчерпване', 'Virtual product (0 = No, 1 = Yes)' => 'Виртуален продукт (0 = Не, 1 = Да)', 'File URL' => 'URL адрес на файл', 'Expiration date (yyyy-mm-dd)' => 'Дата на изтичане (гггг-мм-дд)', 'Number of days' => 'Брой дни', 'Accessories (x,y,z...)' => 'Аксесоари (x,y,z...)', 'Address (2)' => 'Допълнителен адрес', 'Latitude' => 'Географска ширина', 'Longitude' => 'Географска дължина', 'Hours (x,y,z...)' => 'Часове (x,y,z...)', 'ID / Name of group shop' => 'ID / Име на групата на магазина', 'Add new profile' => 'Добавяне на нов профил', 'Add new SQL query' => 'Добавяне на нова SQL заявка', 'Combination reference' => 'Референция на комбинацията', 'Memcached via PHP::Memcache' => 'Memcached чрез PHP::Memcache', 'Memcached via PHP::Memcached' => 'Memcached чрез PHP::Memcached', 'APC' => 'APC', 'Xcache' => 'Xcache', 'megabytes' => 'мегабайта', 'Both' => 'И двете', 'Send email in HTML format' => 'Изпращане на имейла в HTML формат', 'Send email in text format' => 'Изпрати e-mail-а в текст формат', 'None' => 'Няма', 'TLS' => 'TLS', 'SSL' => 'SSL', 'minutes' => 'минути', 'Please name your data matching configuration in order to save it.' => 'За да ги съхраните моля, наименувайте данните, които съвпадат с конфигурацията.', 'Ignore this column' => 'Игнорирай тази колона', 'Store contacts' => 'Контакти на магазина', 'Download the backup file (%s MB)' => 'Изтегляне на архивния файл (%s МБ)', 'Tip: You can also download this file from your FTP server. Backup files are located in the "/adminXXXX/backups" directory.' => 'Съвет: можете също да изтеглите този файл от Вашият FTP сървър. Файловете с архивите са разположени в папка "/adminXXXX/backups".', 'Backup options' => 'Опции за архивиране', 'Ignore statistics tables' => 'Игнориране на статистическите таблици', 'Drop existing tables during import' => 'Изтриване на избраните таблици при импорт', 'Available fields' => 'Налични полета', '* Required field' => '* Задължителни полета', 'History of uploaded files' => 'Хронология на качените файлове', 'Download' => 'За сваляне', 'What do you want to import?' => 'Какво искате да импортирате?', 'Select a file to import' => 'Избор на файл за импортиране', 'Choose from history / FTP' => 'Избор от история / FTP', 'Language of the file' => 'Език на файла', 'Field separator' => 'Разделител за полета', 'Delete all [1]categories[/1] before import' => 'Изтриване на всички [1]категории[/1] преди внасяне', 'Use product reference as key' => 'Използване на референцията на продукта като ключ', 'Skip thumbnails regeneration' => 'Пропускане на регенерирането на миниатюри', 'Force all ID numbers' => 'Принудително за всички ИД №', 'Send notification email' => 'Изпращане на имейл уведомление', 'Next step' => 'Следваща стъпка', 'Multiple value separator' => 'Разделител за стойности', 'Download sample csv files' => 'Изтегляне на примерни csv файлове', 'Send emails to' => 'Изпращане на имейл до', 'Log Emails' => 'Запис на имейлите', 'Back to the dashboard' => 'Назад към таблото', 'Mail domain name' => 'Домейн на имейла', 'SMTP server' => 'SMTP сървър', 'SMTP username' => 'SMTP потребителско име', 'SMTP password' => 'SMTP парола', 'Encryption' => 'Кодиране', 'Port number to use.' => 'Номер на използвания порт.', 'Port' => 'Порт', 'Test your email configuration' => 'Тествай конфигирациите на e-mail', 'Send a test email to' => 'Изпрати пробен e-mail до', 'A test email has been sent to the email address you provided.' => 'Пробен e-mail беше изпратен на посоченият от теб e-mail адрес.', 'Employee options' => 'Настройки за служителите', 'Password regeneration' => 'Възстановяване на парола', 'Security: Minimum time to wait between two password changes.' => 'Сигурност: Минимално време за изчакване между две промени в паролата.', 'Memorize the language used in Admin panel forms' => 'Запомняне на езика, използван във формулярите на Административния панел', 'Allow employees to select a specific language for the Admin panel form.' => 'Разреши на служителите да избират специфичен език за формата на Административния панел.', 'You are currently connected as %username%' => 'Свързани сте като %username%', 'Sign out from PrestaShop Addons' => 'Изход от PrestaShop Addons', 'Sign in' => 'Вход', 'Subscribe to PrestaShop newsletter' => 'Абонамент за бюлетина на PrestaShop', 'Default page' => 'Страница по подразбиране', 'Permission profile' => 'Разрешаване на профил', 'Employees' => 'Служители', 'Manage your team' => 'Управление на екип', 'Create profiles for your employees with specific rights. SuperAdmin can access the entire store while other people can only be dedicated to the catalog or orders pages.' => 'Създайте профил за служителите си с конкретни права. SuperAdmin-а има достъп да целия магазин, а другите служители могат да получат достъп само до каталога или поръчките.', 'Edit: %lastname% %firstname%' => 'Редактиране: %lastname% %firstname%', 'Add new employee' => 'Добавяне на нов служител', 'Match your data' => 'Сравнете данните си', 'Please match each column of your source file to one of the destination columns.' => 'Моля, свържете всяка колона от изходния си файл със съответната целева колона.', 'Load a data matching configuration' => 'Зареждане на конфигурация за съвпадение на данни', 'Save your data matching configuration' => 'Запазване на конфигурацията за съвпадение на данните Ви', 'Rows to skip' => 'Редове за пропускане', 'Indicate how many of the first rows of your file should be skipped when importing the data. For instance set it to 1 if the first row of your file contains headers.' => 'Укажете колко реда в началото на файла Ви трябва да бъдат прескочени при импортиране на данните. Например задайте 1, ако първият ред от файла Ви съдържа заглавка.', 'Two columns cannot have the same type of values' => 'Две колони не могат да имат еднакъв тип или стойности', 'This column must be set:' => 'Тази колона трябва да бъде зададена:', 'Meaning of severity levels:' => 'Значение на нивата за важност:', 'Logs by email' => 'Логове по e-mail', 'Minimum severity level' => 'Най-ниско ниво на важност', 'Profile' => 'Профил', 'SQL query' => 'SQL заявка', 'SQL query name' => 'Наименование на SQL заявката', 'Select your default file encoding' => 'Изберете кодирането по подразбиране на вашите файлове', 'Set the resource permissions for this key:' => 'Задаване на ресурсни разрешения за този ключ:', 'Webservice Accounts' => 'Профили за уеб услуги', 'Webservice account key.' => 'Профилен ключ за уеб услуги.', 'Permissions' => 'Права', 'Key' => 'Ключ', 'Key description' => 'Описание на ключа', 'Add new webservice key' => 'Добавяне на нов ключ за уеб услугите', 'Enable PrestaShop\'s webservice' => 'Активиране на уеб услугите на PrestaShop', 'Enable CGI mode for PHP' => 'Разрешаване на CGI режима на PHP', 'Automatically check for module updates' => 'Автоматична проверка за нови версии на модулите', 'Check the cookie\'s IP address' => 'Проверка на IP адреса на бисквитката', 'Lifetime of front office cookies' => 'Валидност на бисквитката в лицевия интерфейс', 'Lifetime of back office cookies' => 'Валидност на бисквитката на Административния панел', 'Upload quota' => 'Квота за качване', 'Maximum size for attached files' => 'Максимален размер на прикачените файлове', 'Maximum size for a downloadable product' => 'Максимален размер на продуктите за сваляне', 'Maximum size for a product\'s image' => 'Максимален размер на изображението на продукта', 'Show notifications for new orders' => 'Показване на известия за нови поръчки', 'Show notifications for new customers' => 'Показване на известия за нови потребители', 'Show notifications for new messages' => 'Показване на известия за нови съобщения', 'Add server' => 'Добави сървър', 'IP Address' => 'IP адрес', 'Weight' => 'Тегло', 'Add Server' => 'Добавяне на сървър', 'Test Server' => 'Тествай сървър', 'Customer groups' => 'Клиентски групи', 'Clear cache' => 'Изчистване на кеша', 'Smarty' => 'Smarty', 'Template compilation' => 'Компилиране на шаблон', 'Cache' => 'Кеш', 'Should be enabled except for debugging.' => 'Трябва да бъде активирано, освен ако не се отстраняват бъгове.', 'Multi-front optimizations' => 'Мултифронтови оптимизации', 'Caching type' => 'Тип на кеширането', 'Debug mode' => 'Режим за отстраняване на грешки', 'Disable non PrestaShop modules' => 'Забрана на модули, които не са създадени от компанията от PrestaShop', 'Enable or disable non PrestaShop Modules.' => 'Забрана/разрешаване на модули, които не са от PrestaShop.', 'Disable all overrides' => 'Забрана на всички препокривания', 'Enable or disable all classes and controllers overrides.' => 'Разрешаване или забраняване на всички отмени на класове и контролери.', 'Optional features' => 'Допълнителни опции', 'CCC (Combine, Compress and Cache)' => 'KKK (Кобинирай, Компресирай и Кеширай)', 'Smart cache for CSS' => 'Умно кеширане за CSS ', 'Smart cache for JavaScript' => 'Умно кеширане на JavaScript ', 'Apache optimization' => 'Оптимизация на Apache', 'Media servers (use only with CCC)' => 'Медия сървъри (използвайте само с ККК)', 'You must enter another domain, or subdomain, in order to use cookieless static content.' => 'Трябва да въведеш друг домейн, или поддомейн, за да използваш съдържание без кукита.', 'Media server #1' => 'Медиен сървър #1', 'Media server #2' => 'Медиен сървър #2', 'Media server #3' => 'Медиен сървър #3', 'Caching' => 'Кеширане', 'Use cache' => 'Използване на кеш', 'Caching system' => 'Кешираща система', 'Configuration information' => 'Информация за конфигурацията', 'This information must be provided when you report an issue on our bug tracker or forum.' => 'Тази информация трябва да бъде предоставена, когато съобщаваш проблем в нашия форум.', 'Server information' => 'Информация за сървъра', 'Server software version:' => 'Версия на софтуера на сървъра:', 'PHP version:' => 'Версия на PHP:', 'Memory limit:' => 'Лимит на паметта:', 'Max execution time:' => 'Макс. време за изпълнение:', 'Upload Max File size:' => 'Макс. размер на файла за качване:', 'PageSpeed module for Apache installed (mod_instaweb)' => 'Модул PageSpeed за Apache е инсталиран (mod_instaweb)', 'Database information' => 'Информация за базата от данни', 'MySQL version:' => 'MySQL версия:', 'MySQL server:' => 'MySQL сървър:', 'MySQL name:' => 'MySQL име:', 'MySQL user:' => 'MySQL потребител:', 'Tables prefix:' => 'Префикс на таблици:', 'MySQL engine:' => 'MySQL система:', 'MySQL driver:' => 'MySQL драйвер:', 'Store information' => 'Информация за магазина', 'PrestaShop version:' => 'Версия на PrestaShop:', 'Shop URL:' => 'URL адрес на магазина:', 'Current theme in use:' => 'Текущо използвана тема:', 'Mail configuration' => 'Настройка на пощата', 'Mail method:' => 'Имейл метод:', 'You are using the PHP mail() function.' => 'Вие използвате функцията PHP mail().', 'You are using your own SMTP parameters.' => 'Използваш собствени SMTP параметри.', 'SMTP server:' => 'SMTP сървър:', 'SMTP username:' => 'SMTP потребителско име:', 'Defined' => 'Дефиниран', 'Not defined' => 'Недефиниран', 'SMTP password:' => 'SMTP парола:', 'Encryption:' => 'Криптиране:', 'SMTP port:' => 'SMTP порт:', 'Your information' => 'Твоята информация', 'Your web browser:' => 'Вашият уеб браузър:', 'Check your configuration' => 'Провери конфигурациите си', 'Required parameters:' => 'Задължителни параметри:', 'Optional parameters:' => 'Незадължителни параметри:', 'List of changed files' => 'Списък на променените файлове', 'Shop path:' => 'Път на магазина:', 'Send a test email' => 'Изпращане на тестов имейл', 'File size' => 'Размер на файла', ), 'ModulesBuybuttonliteAdmin' => array ( 'Buy button lite' => 'Опростен бутон за покупка', 'Increase your conversion rate and boost your sales, generate links and add them to your content so that visitors can easily proceed to checkout' => 'Увеличете процента на реализираните продажби и самите продажби, генерирайте връзки и ги добавете към съдържанието си, така че посетителите лесно да преминат към плащане', 'Select a product' => 'Избор на продукт', 'Get sharable link' => 'Получаване на връзка за споделяне', 'Please select a product' => 'Изберете продукт', 'Please select an action' => 'Изберете действие', 'Please select a product and an action' => 'Изберете продукт и действие', 'Link copied to clipboard' => 'Връзката е копирана в клипборда', 'Want to go further?' => 'Искате ли да продължите нататък?', ), 'ModulesSpecialsAdmin' => array ( 'Specials block' => 'Блок за промоции', 'Displays your products that are currently on sale in a dedicated block.' => 'Показва продуктите, които в момента са в разпродажба в отделен блок.', 'Products to display' => 'Показвани продукти', 'Define the number of products to be displayed in this block on home page.' => 'Задава броя продукти, които се показват в този блок или на началната страница.', ), 'ModulesBannerShop' => array ( 'Choose a file' => 'Изберете файл', ), 'ModulesCustomtextAdmin' => array ( 'Custom text blocks' => 'Персонализирани текстови блокове', 'Integrates custom text blocks anywhere in your store front' => 'Интегрира персонализирани текстови блокове във фронт офиса', 'CMS block' => 'CMS блок', 'Text block' => 'Текстов блок', ), 'ModulesStatscheckupAdmin' => array ( 'Catalog evaluation' => 'Оценка на каталога', 'Adds a quick evaluation of your catalog quality to the Stats dashboard.' => 'Добавя бърза оценка на качеството на вашият каталог към Таблото със статистика.', 'Bad' => 'лош', 'Average' => 'Среден', 'Good' => 'добър', 'No product was found.' => 'Не е намерен продукт.', 'Descriptions' => 'Описания', 'chars (without HTML)' => 'символи (без HTML)', 'orders / month' => 'поръчки / месец', 'Not enough' => 'Недостатъчно', 'Alright' => 'Както трябва', 'Less than' => 'По-малко от', 'Greater than' => 'По-голямо от', 'Order by' => 'Сортиране в/във', 'Desc.' => 'Низх.', 'Global' => 'Глобално', 'items' => 'артикули', ), 'ModulesNewsletterAdmin' => array ( 'Newsletter' => 'Бюлетин', 'Generates a .CSV file for mass mailings' => 'Генериране на .CSV файл за масирани имейли', 'All countries' => 'Всички държави', 'Customers\' country' => 'Държава на клиентите', 'Filter customers\' country.' => 'Филтриране на страната на клиентите.', 'Newsletter subscribers' => 'Абонати за бюлетин', 'Filter newsletter subscribers.' => 'Филтър за абонатите за бюлетин.', 'All customers' => 'Всички клиенти', 'Subscribers' => 'Абонати', 'Non-subscribers' => 'Неабонирали се', 'Opt-in subscribers' => 'Съгласили се абонати', 'Filter opt-in subscribers.' => 'Филтриране на съгласните абонати.', 'No customers found with these filters!' => 'Не са открити клиенти с тези филтри!', 'The .CSV file has been successfully exported: %d customers found.' => 'CSV файлът беше успешно експортиран: %d открити клиенти.', 'Download the file' => 'Изтегляне на файла', 'WARNING: When opening this .csv file with Excel, choose UTF-8 encoding to avoid strange characters.' => 'ВНИМАНИЕ: Когато отваряте .csv файлът с Excel, изберете UTF-8 кодиране, за да избегнете появата на странни знаци.', 'Error: Write access limited' => 'Грешка: Достъпът за запис е ограничен', 'Error: cannot write' => 'Грешка: не може да се редактира', 'All Subscribers' => 'Всички абонати', 'Subscribers with account' => 'Абонати с профил', 'Subscribers without account' => 'Абонати без профил', 'Export customers' => 'Експортиране на клиенти', 'Export .CSV file' => 'Експортиране на .CSV файл', ), 'AdminNavigationHeader' => array ( 'A new order has been placed on your shop.' => 'Нова поръчка беше направена в магазина ти.', 'Order number:' => 'Поръчка №', 'A new customer registered on your shop.' => 'Нов потребител се регистрира в магазина.', 'A new message was posted on your shop.' => 'Беше публикувано ново съобщение във Вашият магазин.', 'Read this message' => 'Прочети съобщението', 'Quick Access' => 'Бърз достъп', 'Remove from QuickAccess' => 'Премахване от Бърз достъп', 'Add current page to QuickAccess' => 'Добавяне на текущата страница към Бърз достъп', 'Manage quick accesses' => 'Управление на бързия достъп', 'Please name this shortcut:' => 'Моля, дайте име на този пряк път:', 'Debug mode' => 'Режим за отстраняване на грешки', 'Maintenance mode' => 'Режим на поддръжка', 'View my shop' => 'Прегледай магазина', 'Latest orders' => 'Последни поръчки', 'Your profile' => 'Вашият профил', 'My PrestaShop account' => 'Моят профил в PrestaShop', 'Sign out' => 'Изход', 'New customers' => 'Нови клиенти', 'Welcome back %name%' => 'Добре дошъл, %name%', 'Resources' => 'Ресурси', 'https://www.prestashop.com/en/training?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=training-en&utm_content=download17' => 'https://www.prestashop.com/en/training?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=training-en&utm_content=download17', 'Training' => 'Обучение', 'https://www.prestashop.com/en/experts?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=expert-en&utm_content=download17' => 'https://www.prestashop.com/en/experts?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=expert-en&utm_content=download17', 'Find an Expert' => 'Намерете експерт', 'https://addons.prestashop.com?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=addons-en&utm_content=download17' => 'https://addons.prestashop.com?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=addons-en&utm_content=download17', 'PrestaShop Marketplace' => 'Пазар на Prestashop', 'https://www.prestashop.com/en/contact?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=help-center-en&utm_content=download17' => 'https://www.prestashop.com/en/contact?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=help-center-en&utm_content=download17', 'Help Center' => 'Помощен център', 'https://www.prestashop.com/en/resources/documentations?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=resources-en&utm_content=download17 ' => 'https://www.prestashop.com/en/resources/documentations?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=resources-en&utm_content=download17 ', 'What are you looking for?' => 'Какво търсите?', 'Everywhere' => 'Навсякъде', 'Product name, SKU, reference...' => 'Име на продукт, SKU номер, референтен номер...', 'Email, name...' => 'Имейл, име...', 'Customers by name' => 'Клиенти по име', 'Customers by IP address' => 'Клиенти по IP-адрес', 'Order ID' => 'ID на поръчка', 'Invoice Number' => 'Номер фактура', 'Cart ID' => 'ИД на количка', 'Module name' => 'Име на модула', 'https://www.prestashop.com/en/resources/documentations?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=resources-en&utm_content=download17' => 'https://www.prestashop.com/en/resources/documentations?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=resources-en&utm_content=download17', 'Catalog evaluation' => 'Оценка на каталога', 'Home' => 'Начало', 'My Shop' => 'Моят магазин', 'New category' => 'Нова категория', 'New product' => 'Нов продукт', 'New voucher' => 'Нов ваучер', 'Orders' => 'Поръчки', 'Installed modules' => 'Инсталирани модули', 'Link' => 'Връзка', 'Quick Access menu' => 'Меню за бърз достъп', 'If it\'s a URL that comes from your back office, you MUST remove the security token.' => 'Ако URL адреса е от административната ви част, ТРЯБВА да отстраните шифъра за сигурност.', 'Open in new window' => 'Отваряне в нов прозорец', 'Add new quick access' => 'Даобавяне на нов бърз достъп', 'New window' => 'Нов прозорец', ), 'messages' => array ( 'Tax Excluded' => 'Без данък', 'Tax Included' => 'с ДДС', '%d product(s) successfully created.' => '%d продукт(и) успешно създаден(и).', 'Attributes generator' => 'Генератор за атрибути', 'The Combinations Generator is a tool that allows you to easily create a series of combinations by selecting the related attributes. For example, if you\'re selling t-shirts in three different sizes and two different colors, the generator will create six combinations for you.' => 'Генераторът на комбинации е прибор, който позволява лесно да се създават комбинации като се избират съответстващите атрибути. Напр., ако продавате тениска в три различни размера и два различни цвята, генераторът ще създаде шест комбинации.', 'You\'re currently generating combinations for the following product:' => 'В момента създавате комбинации за следния продукт:', 'Step 1: On the left side, select the attributes you want to use (Hold down the "Ctrl" key on your keyboard and validate by clicking on "Add")' => 'Стъпка 1: От лявото поле избери атрибутите, които искаш да използваш (натисни и задръж "Ctrl" на клавиатурата и потвърди с натискане на бутона "Добави")', 'Impact on the product price' => 'Въздействие върху цената на продукта', 'Impact on the product weight' => 'Въздействие върху теглото на продукта', 'Select a default quantity, and reference, for each combination the generator will create for this product.' => 'Избери количество по подразбиране и код за всяка комбинация, която генераторът ще създаде за този продукт.', 'Default Quantity:' => 'Количество по подразбиране:', 'Default Reference:' => 'Реф. № по подразбиране:', 'Please click on "Generate these combinations".' => 'Моля, щракнете върху „Генериране на комбинациите“.', 'Generate these combinations' => 'Генериране на комбинациите', '[undefined]' => '[неопределено]', 'If enabled, the voucher will not apply to products already on sale.' => 'Ако бъде активирано, ваучерът няма да важи за вече намалени продукти.', 'Add a rule concerning' => 'Добави правило за', 'The product(s) are matching one of these:' => 'Продуктът/ите отговаря/т на едно от тези:', 'Discount name' => 'Име на отстъпката', 'Sync success' => 'Синхронизацията е успешна', 'Close' => 'Затваряне', 'Customer since: %s' => 'Клиент от: %s', 'Choose a template' => 'Изберете шаблон', 'Send' => 'Изпращане', 'You can add a comment here.' => 'Можеш да добавиш коментар тук.', 'Customer ID:' => 'ИД на клиента:', 'Order #' => 'Поръчка #', 'Product #' => 'Продукт #', 'Subject:' => 'Тема:', 'Valid orders:' => 'Валидни поръчки:', '%firstname% %lastname% has not registered any addresses yet' => '%firstname% %lastname% все още няма добавени адреси', 'No result' => 'Няма резултат', 'Real Time' => 'Реално време', 'Discount:' => 'Отстъпка:', 'Download' => 'За сваляне', 'Read more about the CSV format at:' => 'Научете повече за CSV формата на:', 'or' => 'или', 'The locale must be installed' => 'Локализацията трябва да бъде инсталирана', 'Multiple value separator' => 'Разделител за стойности', 'Please name your data matching configuration in order to save it.' => 'За да ги съхраните моля, наименувайте данните, които съвпадат с конфигурацията.', 'Match your data' => 'Сравнете данните си', 'Please match each column of your source file to one of the destination columns.' => 'Моля, свържете всяка колона от изходния си файл със съответната целева колона.', 'Load a data matching configuration' => 'Зареждане на конфигурация за съвпадение на данни', 'Load' => 'Зареди', 'Save your data matching configuration' => 'Запазване на конфигурацията за съвпадение на данните Ви', 'Two columns cannot have the same type of values' => 'Две колони не могат да имат еднакъв тип или стойности', 'This column must be set:' => 'Тази колона трябва да бъде зададена:', 'Rows to skip' => 'Редове за пропускане', 'Indicate how many of the first rows of your file should be skipped when importing the data. For instance set it to 1 if the first row of your file contains headers.' => 'Укажете колко реда в началото на файла Ви трябва да бъдат прескочени при импортиране на данните. Например задайте 1, ако първият ред от файла Ви съдържа заглавка.', 'Password' => 'Парола', 'Your password has been successfully changed.' => 'Паролата Ви е променена успешно.', 'Delete item #' => 'Изтриване на артикул №', 'You might be interested in' => 'Може би ще Ви интересува', 'Translate' => 'Превод', 'Update' => 'Обновяване', 'Generate RTL Stylesheets' => 'Генериране на RTL стилови множества', 'Manage hooks' => 'Управление на куки', 'Uninstall' => 'Деинсталиране', 'See all modules' => 'Вижте всички модули', 'To add a new module, simply connect to your PrestaShop Addons account and all your purchases will be automatically imported.' => 'За да добавите нов модул, просто се свържете към вашият профил в PrestaShop Addons и всички ваши покупки ще бъдат автоматично импортирани.', 'Can I add my own modules?' => 'Мога ли да добавя свои собствени модули?', 'Please note that for security reasons, you can only add modules that are being distributed on PrestaShop Addons, the official marketplace.' => 'Моля, обърнете внимание, че от съображения за сигурност, можете да добавяте само модули, които се предлагат в официалният пазар PrestaShop Addons.', 'Search on PrestaShop Marketplace:' => 'Търсене в пазара на PrestaShop:', 'Or' => 'Или', 'Module' => 'Модул', 'Normal view' => 'Нормален изглед', 'Favorites view' => 'Изглед на предпочитанията', 'Tab' => 'Таб', 'Categories' => 'Категории', 'Interest' => 'Интерес', 'Favorite' => 'Предпочитания', 'Other Modules' => 'Други модули', 'Installed Modules' => 'Инсталирани модули', 'Disabled Modules' => 'Неактивни модули', 'Filter by' => 'Филтриране по', 'Installed & Not Installed' => 'Инсталирани и неинсталирани', 'Modules Not Installed ' => 'Модули за инсталиране ', 'Enabled & Disabled' => 'Активирани и деактивирани', 'Enabled Modules' => 'Активни модули', 'Authors' => 'Автори', 'All Modules' => 'Всички модули', 'Free Modules' => 'Безплатни модули', 'Partner Modules (Free)' => 'Партньорски модули (безплатни)', 'Must Have' => 'Задължителни', 'Modules purchased on Addons' => 'Закупени модули от Addons', 'All authors' => 'Всички автори', 'All countries' => 'Всички държави', 'Current country:' => 'Настояща държава:', 'Would you like to delete the content related to this module ?' => 'Желаете ли да изтриете съдържанието, свързано с този модул?', 'Confirm reset' => 'Потвърдете възстановяването', 'No - reset only the parameters' => 'Не - възстановяване само на параметрите', 'Yes - reset everything' => 'Да - възстановяване на всичко', 'Preferences saved' => 'Настройките са запазени', 'Remove from Favorites' => 'Премахни от "Предпочитани"', 'Mark as Favorite' => 'Отбележи като "Предпочитан"', 'Module %1s ' => 'Модул %1s ', 'Official, PrestaShop certified module. Free, secure and includes updates!' => 'Официален модул, сертифициран от PrestaShop. Безплатен, сигурен и предлага обновявания!', 'Update it!' => 'Актуализиране', 'Install the selection' => 'Инсталирай избраното', 'Uninstall the selection' => 'Деинсталирай избраното', 'by' => 'от', 'You bought this module on PrestaShop Addons. Thank You.' => 'Вие закупихте този модул от PrestaShop Addons. Благодарим Ви.', 'Bought' => 'Купено', 'This module is available on PrestaShop Addons' => 'Този модул е наличен в PrestaShop Addons', 'Popular' => 'Най-популярни', 'Official' => 'Официален', 'Need update' => 'Нужно е актуализиране', 'Free' => 'Безплатно!', 'Read more' => 'Прочети още', 'Install' => 'Инсталирай', 'If you want to be able to fully use the AdminModules panel and have free modules available, you should enable the following configuration on your server:' => 'За да можете пълноценно да използвате панела AdminModules и да разполагате с безплатни модули, трябва да активирате следните конфигурации на сървъра си:', 'Enable PHP\'s allow_url_fopen setting' => 'Разрешаване на настройката на PHP allow_url_fopen', 'Enable PHP\'s OpenSSL extension' => 'Разрешаване на OpenSSL разширението за PHP', 'Connect your shop to PrestaShop\'s marketplace in order to automatically import all your Addons purchases.' => 'Свържете магазина си с пазара на PrestaShop, за да импортирате автоматично всички покупки, които сте направили.', 'Don\'t have an account?' => 'Нямате профил?', 'Discover the Power of PrestaShop Addons! Explore the PrestaShop Official Marketplace and find over 3 500 innovative modules and themes that optimize conversion rates, increase traffic, build customer loyalty and maximize your productivity' => 'Открийте мощта на PrestaShop Addons! Разгледайте официалния пазар на PrestaShop и вижте над 3 500 иновативни модула и теми, които оптимизират валутните курсове, увеличават трафика, изграждат лоялност у клиентите и максимизират продуктивността Ви', 'Connect to PrestaShop Addons' => 'Свързване към PrestaShop Addons', 'I forgot my password' => 'Забравена парола', 'Create an Account' => 'Регистриране на профил', 'Sign in' => 'Вход', 'What Should I Do?' => 'Какво да правя?', 'Proceed with the installation' => 'Продължаване с инсталирането', 'Do you want to install this module that could not be verified by PrestaShop?' => 'Желаете ли да инсталирате този модул, въпреки че не е проверен от PrestaShop?', 'Since you may not have downloaded this module from PrestaShop Addons, we cannot assert that the module is not adding some undisclosed functionalities. We advise you to install it only if you trust the source of the content.' => 'Тъй като може да не сте инсталирали този модул от PrestaShop Addons, не можем да сме сигурни, че той не добавя скрита функционалност. Препоръчваме Ви да го инсталирате само ако имате доверие на източника.', 'What\'s the risk?' => 'Какъв е риска?', 'Am I at Risk?' => 'В опасност ли съм?', 'A module that hasn\'t been verified may be dangerous and could add hidden functionalities like backdoors, ads, hidden links, spam, etc. Don’t worry, this alert is simply a warning.' => 'Модул, който не е проверен може да бъде опасен и да съдържа скрити функции като таен вход, реклами, скрити линкове, спам и т.н. Но не се безпокойте, това съобщение е само предупреждение.', 'PrestaShop, being an open-source software, has an awesome community with a long history of developing and sharing high quality modules. Before installing this module, making sure its author is a known community member is always a good idea (by checking [1]our forum[/1] for instance).' => 'PrestaShop, като софтуер с отворен код разполага с невероятна общност с дълга история на развитие и споделяне на висококачествени модули. Преди инсталиране на този модул е добра идея да се уверите, че авторът му е познат член на общността (като например проверите [1]нашият форум[/1]).', 'If you trust or find the author of this module to be an active community member, you can proceed with the installation.' => 'Ако имате доверие на автора на този модул или разберете, че е активен член на общността, можете да продължите с инсталацията.', 'Otherwise you can look for similar modules on the official marketplace. [1]Click here to browse PrestaShop Addons[/1].' => 'Иначе можете да потърсите подобни модули в официалният пазар. [1]Натиснете тук, за да разгледате PrestaShop Addons[/1].', 'Back' => 'Назад', 'This module could not be verified by PrestaShop.' => 'Този модул не може да бъде проверен от PrestaShop.', 'Since you may not have installed this module from PrestaShop Addons, we cannot assert that the module is complying with our safety requirements (e.g. that it is not adding some undisclosed functionalities such as ads, hidden links, spam, etc...).' => 'Тъй като може да не сте инсталирали този модул от PrestaShop Addons, не можем да сме сигурни, че той отговаря на нашите изисквания за сигурност (напр. че не добавя някакви скрити функции като реклами, скрити линкове, спам и т.н.).', 'You can search for similar modules on the official marketplace.' => 'Можете да потърсите подобни модули от официалният пазар.', '[1]Click here to browse our catalog on PrestaShop Addons[/1].' => '[1]Натиснете тук, за да разгледате нашият каталог в PrestaShop Addons[/1].', 'This generally happens when the module isn\'t distributed through our official marketplace, PrestaShop Addons - or when your server failed to communicate with PrestaShop Addons.' => 'Това обикновено се случва, когато модула не се разпространява през нашият официален пазар PrestaShop Addons или когато Вашият сървър не успее на се свърже с PrestaShop Addons.', 'Author' => 'Автор', 'Back to modules list' => 'Назад към списъка с модули', 'You are about to install "%s", a module which is not compatible with your country.' => 'На път сте да инсталирате "%s" - модул, който не е подходящ за Вашата държава.', 'This module was not verified by PrestaShop hence we cannot certify that it works well in your country and that it complies with our quality requirements.' => 'Този модул не е проверен от PrestaShop, поради което не можем да потвърдим, че ще работи както трябва във Вашата държава и че ще покрива нашите изисквания за качество.', 'Use at your own risk.' => 'Ползвайте на своя отговорност.', 'If you are unsure about this, you should contact the Customer Service of %s to ask them to make the module compatible with your country.' => 'Ако не сте сигурни, е необходимо да се свържете с Обслужването на клиенти на %s и да ги помолите да пригодят модула за Вашата държава.', 'Moreover, we recommend that you use an equivalent module: compatible modules for your country are listed in the "Modules" tab of your back office.' => 'Дори повече - препоръчваме да ползвате еквивалентен модул: съвместимите с вашата държава модули са изброени в раздел "Модули" на вашият административен панел.', 'If you are unsure about this module, you can look for similar modules on the official marketplace.' => 'Ако имате съмнения спрямо този модул, можете да потърсите подобни модули в официалния пазар.', 'Click here to browse PrestaShop Addons.' => 'Натиснете тук, за да разгледате PrestaShop Addons.', 'Manage translations' => 'Управление на превода', 'Addons membership provides access to all our PrestaShop modules.' => 'Членството в Addons дава достъп до всички наши PrestaShop модули.', 'Once connected, your new modules will be automatically installed.' => 'Веднъж свързани, вашите нови модули ще бъдат инсталирани автоматично.', 'Sign up' => 'Регистрация', 'Connect to PrestaShop Marketplace account' => 'Свързване към профил в пазара на PrestaShop', 'Log in' => 'Вход', 'The module must either be a Zip file (.zip) or a tarball file (.tar, .tar.gz, .tgz).' => 'Модула трябва да бъде или Zip файл (.zip) или tarball файл (.tar, .tar.gz, .tgz).', 'Upload a module from your computer.' => 'Качи модул от твоя компютър', 'Module file' => 'Файл на модул', 'Choose a file' => 'Изберете файл', 'Upload this module' => 'Прикачи този модул', 'An upgrade is available for some of your modules!' => 'Наличена е актуализация за някои твои модули!', 'Favorites' => 'Предпочитани', 'All' => 'Всички', 'Add a new module' => 'Добавяне на нов модул', 'List of modules' => 'Списък с модули', 'Update all' => 'Обновяване на всички', 'Check for update' => 'Проверка за обновявания', 'Help' => 'Помощ', '(%s votes)' => '(%s гласа)', '(%s vote)' => '(%s глас)', 'Description' => 'Описание', 'Merchant benefits' => 'Ползи за търговеца', 'Install module' => 'Инсталиране на модула', 'View on PrestaShop Addons' => 'Преглед в PrestaShop Addons', 'v' => 'v', 'This module is available for free thanks to our partner.' => 'Този модул е наличен безплатно благодарение на наш партньор.', 'Not Installed' => 'Не инсталирани', 'Installed' => 'Инсталирано', 'More modules on addons.prestashop.com' => 'Още модули в addons.prestashop.com', 'No module was found for this hook.' => 'няма модул за този Hook', 'The controller %s is missing or invalid.' => 'Контрола %s липсва или е невалидна.', 'Back to the previous page' => 'Назад към предходната страница', 'Go to the dashboard' => 'Към таблото', 'See the document' => 'Прегледай документа', 'Set payment form' => 'Задайте форма за плащане', 'Add note' => 'Добави бележка', 'Edit note' => 'Редактирай бележка', 'Existing' => 'Съществуващ', 'New' => 'Нов', '%refund_date% - %refund_amount%' => '%refund_date% - %refund_amount%', '%return_date% - %return_quantity% - %return_state%' => '%return_date% - %return_quantity% - %return_state%', 'Quantity:' => 'Количество:', 'Show carts and orders for this customer.' => 'Покажи колички и поръчки за този потребител.', 'Hide carts and orders for this customer.' => 'Скрий колички и поръчки за този потребител.', 'Change' => 'Смени', 'Gift' => 'Подарък', 'Search for an existing product by typing the first letters of its name.' => 'Потърсете съществуващ продукт като напишете първите букви от името му.', 'Transform a guest into a customer' => 'Трансформирай гост в потребител', 'Process a standard refund' => 'Приложи стандартно връщане на пари', 'Process a partial refund' => 'Приложи частично връщане на пари', 'Refunded' => 'Върнати пари', 'Return products' => 'Върни продукти', 'Refund products' => 'Върнати пари за продукти', 'Cancel products' => 'Откажи продукти', 'Keywords' => 'Ключови думи', 'Warehouse' => 'Склад', 'Attribute' => 'Атрибут', 'Attachment' => 'Прикачи', 'Category' => 'Категория', 'Brand' => 'Марка', 'Supplier' => 'Снабдител', 'Number of products:' => 'Брой продукти:', 'Product name' => 'Име на продукта', 'Attribute name' => 'Име на атрибута', 'Supplier Reference' => 'Доставен артикул', 'Wholesale price' => 'Цена на едро', 'EAN13' => 'Код EAN13', 'UPC' => 'UPC', 'Available Quantity' => 'Налично количество', 'N/A' => 'Няма данни', 'Layout' => 'Оформление', 'See all themes' => 'Преглед на всички теми', 'Add a new theme' => 'Добавяне на нова тема', 'To add a new theme, simply connect to your PrestaShop Addons account: your new theme will be automatically imported to your shop.' => 'За да добавите нова тема, просто се свържете към вашият профил в PrestaShop Addons: вашата тема ще бъде автоматично импортирана в магазина ви.', 'You can choose among 1,500+ professional templates!' => 'Можете да изберете измежду 1500+ професионални шаблона!', 'Can I add my own theme?' => 'Мога ли да добавя собствена тема?', 'Please note that for security reasons, you can only add themes that are being distributed on PrestaShop Addons, the official marketplace.' => 'Моля, обърнете внимание, че от съображения за сигурност, можете да добавяте само модули, които се предлагат в официалният пазар PrestaShop Addons.', 'You can also create a new theme below.' => 'Нова тема също можете да създадете по-долу.', 'Choose layouts' => 'Избор на оформление', 'Use this theme' => 'Използване на тази тема', 'Delete this theme' => 'Изтриване на тази тема', 'Designed by %s' => 'Създадена от %s', 'Configure your page layouts' => 'Конфигурирайте оформлението на страницата си', 'Each page can use a different layout, choose it among the layouts bundled in your theme.' => 'Всяка страница може да използва различно оформление. Избирайте от наличните в темата Ви.', 'Reset to defaults' => 'Възстановяване на стойностите по подразбиране', 'The "%1$s" theme has been successfully installed.' => 'Темата "%1$s" беше инсталирана успешно.', 'The following module(s) were not installed properly:' => 'Следните модул(и) не бяха инсталирани правилно:', 'Warning: You may have to regenerate images to fit with this new theme.' => 'Внимание: може да се наложи регенериране на изображенията, за да паснат с тази нова тема.', 'Go to the thumbnails regeneration page' => 'Към страницата за регенериране на миниатюри', 'Warning: This image type doesn’t exist. To manually set it, use the values below to create a new image type (in the "Images" page under the "Design" menu):' => 'Внимание: този тип изображение не съществува. За да го зададете ръчно, използвайте стойностите по-долу, за да създадете нов тип изображение (в менюто „Дизайн“ на страница „Изображения“):', 'Name image type:' => 'Име на типа изображение:', '(width: %1$spx, height: %2$spx).' => '(ширина: %1$s пискела, височина: %2$s пиксела).', 'Images have been correctly updated in the database:' => 'Успешно актуализиране на изображенията в базата данни:', 'Finish' => 'Приключи', '%limit% for suhosin.post.max_vars.' => '%limit% за suhosin.post.max_vars.', '%limit% for suhosin.request.max_vars.' => '%limit% за suhosin.request.max_vars.', 'You MUST use this syntax in your translations. Here are several examples:' => 'ТРЯБВА да използвате този синтаксис в преводите си. Ето няколко примера:', '%d' => '%d', 'Resource' => 'Ресурс', 'Date range' => 'Период', 'Custom' => 'По избор', 'to' => 'до', 'Compare to' => 'Сравнен със', 'Previous period' => 'Предходен период', 'Previous Year' => 'Предходна година', 'Previous year' => 'Предходна година', 'Sunday' => 'Неделя', 'Monday' => 'Понеделник', 'Tuesday' => 'Вторник', 'Wednesday' => 'Сряда', 'Thursday' => 'Четвъртък', 'Friday' => 'Петък', 'Saturday' => 'Събота', 'Sun' => 'Нед', 'Mon' => 'Пон', 'Tue' => 'Вто', 'Wed' => 'Сря', 'Thu' => 'Чет', 'Fri' => 'Пет', 'Sat' => 'Съб', 'Su' => 'Нд', 'Mo' => 'Пн', 'Tu' => 'Вт', 'We' => 'Ср', 'Th' => 'Чв', 'Fr' => 'Пт', 'Sa' => 'Сб', 'January' => 'януари', 'February' => 'февруари', 'March' => 'март', 'April' => 'април', 'May' => 'май', 'June' => 'юни', 'July' => 'юли', 'August' => 'август', 'September' => 'септември', 'October' => 'октомври', 'November' => 'ноември', 'December' => 'декември', 'Jan' => 'Яну', 'Feb' => 'Фев', 'Mar' => 'Март', 'Apr' => 'Апр', 'May ' => 'май ', 'Jun' => 'Юни', 'Jul' => 'Юли', 'Aug' => 'Авг', 'Sep' => 'Сеп', 'Oct' => 'Окт', 'Nov' => 'Ное', 'Dec' => 'Дек', 'Customers' => 'Клиенти', 'Orders' => 'Поръчки', 'Income' => 'Доход', 'Message' => 'Съобщение', 'Traffic' => 'Трафик', 'Conversion' => 'Конверсия', 'Group:' => 'Група:', 'Add tag' => 'Добавяне на етикет', 'Remove' => 'Премахване', 'Change password...' => 'Промяна на парола...', 'Current password' => 'Текуща парола', 'Password should be at least 8 characters long.' => 'Паролата трябва да бъде с дължина най-малко 8 символа.', 'New password' => 'Нова парола', 'Confirm password' => 'Потвърдете паролата', 'Generate password' => 'Генериране на парола', 'Invalid' => 'Невалидно', 'Okay' => 'Добре', 'Good' => 'добър', 'Fabulous' => 'Невероятен', 'Invalid password confirmation' => 'Невалидно потвърждение на парола', 'Now' => 'Сега', 'Done' => 'Готово', 'Choose Time' => 'Избери време', 'Time' => 'Време', 'Hour' => 'час', 'Minute' => 'минута', 'Group name' => 'Име на групата', 'No group created' => 'Няма създадени групи', 'No records found' => 'Няма записи', '%' => '%', 'Select all' => 'Избиране на всички', 'Unselect all' => 'Премахване на избора от всички', 'Display' => 'Показване', 'result(s)' => 'резултат(и)', 'Please fill at least one field to perform a search in this list.' => 'Моля, попълнете поне едно поле, за да извършите търсене в този списък.', 'Refresh list' => 'Опресняване на списъка', 'Show SQL query' => 'Показване на SQL заявката', 'Export to SQL Manager' => 'Експортиране към SQL мениджър', 'Shop group' => 'Група магазини', 'To' => 'до', 'and stay' => 'и остани', 'From' => 'От', 'Reset' => 'Нулиране', 'Modules list' => 'Списък на модулите', 'No modules available in this section.' => 'Не са налични модули в тази секция', 'View all available payments solutions' => 'Преглед на всички налични начини на плащане', 'It seems there are no recommended payment solutions for your country.' => 'Изглежда няма препоръчителни начини на плащане за вашата държава.', 'Do you think there should be one? Let us know!' => 'Смятате ли, че трябва да има един? Уведомете ни!', 'Recommended Modules and Services' => 'Препоръчани модули и услуги', '(tax excl.)' => '(без данък)', 'Multistore' => 'Множество магазини', 'Check / Uncheck all' => 'Избери/Деизбери всички', 'You are editing this page for a specific shop or group. Click "Yes" to check all fields, "No" to uncheck all.' => 'Вие редактирате тази страница за конкретен магазин или група. Натиснете "Да" , за да маркирате всички полета, "Не" - за да ги размаркирате.', 'If you check a field, change its value, and save, the multistore behavior will not apply to this shop (or group), for this particular parameter.' => 'Ако изберете поле, промените стойността му и го съхраните, поведението на „Множество магазини“ няма да важи за този магазин (или група) за съответния параметър.', 'You can\'t change the value of this configuration field in the context of this shop.' => 'Не можеш да промениш стойността на това конфигурационно поле в контекста на този магазин', 'Set required fields for this section' => 'Задайте задължителните полета за тази секция', 'Required Fields' => 'Задължителни полета', 'Select the fields you would like to be required for this section.' => 'Избери полетата, които искаш да са задължителни за тази секция.', 'Field Name' => 'Име на полето', 'All shops' => 'Всички магазини', '%s group' => 'група %s', '(%s selected)' => '(%s избрани)', 'Group: %s' => 'Група: %s', 'search...' => 'търсене...', 'Add files...' => 'Добавяне на файлове...', 'Add file...' => 'Добавяне на файл...', 'Upload files' => 'Качване на файлове', 'Upload file' => 'Качете файл', 'You cannot have more than %s images in total. Please remove some of the current images before adding new ones.' => 'Не можете да добавяте повече от общо %s изображения. Моля, премахнете някои от текущите изображения преди да добавите нови.', 'Remove file' => 'Премахване на файл', 'File size' => 'Размер на файла', 'You have reached the limit (%s) of files to upload, please remove files to continue uploading' => 'Достигнахте лимита за качване на файлове (%s), моля премахнете файлове преди качването', 'Add files' => 'Добавяне на файлове', 'Add file' => 'Добавяне на файл', 'Download current file (%skb)' => 'Изтегляне на текущия файл (%sкб)', 'Download current file' => 'Сваляне на текущия файл', 'You can upload a maximum of %s files' => 'Можете да качвате максимум %s файла', 'There are %d warnings.' => 'Има %d предупреждения.', 'Click here to see more' => 'Натисни тук, за да видиш повече', 'Hide warning' => 'Скриване на предупреждението', 'There is %d warning.' => 'Има предупреждение %d.', '%d errors' => '%d грешки', 'There are %d warnings:' => 'Има %d предупреждения:', '123.45.67.89' => '123.45.67.89', 'Your profile' => 'Вашият профил', 'Sign out' => 'Изход', 'Oh no!' => 'О, не!', 'The mobile version of this page is not available yet.' => 'Мобилната версия на тази страница все още не е налична.', 'Please use a desktop computer to access this page, until is adapted to mobile.' => 'Моля, използвайте настолен компютър за достъп до тази страница, докато не бъде създадена мобилна версия.', 'Thank you.' => 'Благодарим ви.', 'Quick Access' => 'Бърз достъп', 'Please name this shortcut:' => 'Моля, дайте име на този пряк път:', 'Remove from QuickAccess' => 'Премахване от Бърз достъп', 'Add current page to QuickAccess' => 'Добавяне на текущата страница към Бърз достъп', 'Manage quick accesses' => 'Управление на бързия достъп', 'Search (e.g.: product reference, customer name…)' => 'Търсене: (напр. продуктов номер, име на клиент...)', 'Everywhere' => 'Навсякъде', 'What are you looking for?' => 'Какво търсите?', 'Catalog' => 'Каталог', 'Product name, SKU, reference...' => 'Име на продукт, SKU номер, референтен номер...', 'by name' => 'по име', 'Email, name...' => 'Имейл, име...', 'by ip address' => 'по IP адрес', 'by IP address' => 'по IP адрес', 'Order ID' => 'ID на поръчка', 'Invoices' => 'Фактури', 'Invoice Number' => 'Номер фактура', 'Carts' => 'Колички', 'Cart ID' => 'ИД на количка', 'Modules' => 'Модули', 'Module name' => 'Име на модула', 'SEARCH' => 'ТЪРСЕНЕ', 'View my shop' => 'Прегледай магазина', '%1$s on line %2$s in file %3$s' => '%1$s на ред %2$s от файл %3$s', 'This field will be modified for all your shops.' => 'Това поле ще бъде променено във всички Ваши магазини.', 'This field will be modified for all shops in this shop group:' => 'Това поле ще бъде променено за всички магазини от тази група:', 'This field will be modified for this shop:' => 'Полето ще бъде променено за този магазин:', 'A new order has been placed on your shop.' => 'Нова поръчка беше направена в магазина ти.', 'Order number:' => 'Поръчка №', 'Total:' => 'Общо:', 'From:' => 'От:', 'View this order' => 'Прегледай тази поръчка', 'A new customer registered on your shop.' => 'Нов потребител се регистрира в магазина.', 'Customer name:' => 'Име на клиента:', 'A new message was posted on your shop.' => 'Беше публикувано ново съобщение във Вашият магазин.', 'Read this message' => 'Прочети съобщението', 'Choose language' => 'Избери език', 'Update successful' => 'Обновяването е успешно', 'PrestaShop was unable to log in to Addons. Please check your credentials and your Internet connection.' => 'PrestaShop не успя да влезе в "Addons". Моля, проверете вашите права и връзка с интернет.', 'Search for a product' => 'Търсене на продукт', 'Your shop is in debug mode.' => 'Магазинът ви е в режим за отстраняване на грешки.', 'All the PHP errors and messages are displayed. When you no longer need it, [1]turn off[/1] this mode.' => 'Показват се всички PHP грешки и съобщения. [1]Деактивирайте[/1] този режим, когато вече не Ви е нужен.', 'Debug mode' => 'Режим за отстраняване на грешки', 'Your shop is in maintenance.' => 'Магазинът се намира в режим на техническо обслужване.', 'Your visitors and customers cannot access your shop while in maintenance mode.%s To manage the maintenance settings, go to Shop Parameters > Maintenance tab.' => 'Вашите клиенти и посетители нямат достъп до магазина в режим на техническо обслужване.%s За да промените настройките, отидете на Параметри на магазина > Техническа поддръжка.', 'Maintenance mode' => 'Режим на поддръжка', 'For security reasons, you must also delete the /install folder.' => 'От съображения за сигурност трябва да изтриете папката /install.', 'Add' => 'Добавяне', 'Edit' => 'Редактиране', 'List' => 'Списък', 'View details' => 'Подробен преглед', 'Options' => 'Опции', 'Generator' => 'Генератор', 'Add new' => 'Добавяне на нов', 'View' => 'Преглед', 'yes' => 'да', 'no' => 'не', '%s: %s' => '%s: %s', 'filter by %s' => 'филтриране по %s', '%s deletion' => '%s изтриване', '%s addition' => '%s добавяне', '%s modification' => 'Промяна на %s', 'Edit: %s' => 'Редактиране: %s', 'Export' => 'Експортиране', 'Recommended Modules' => 'Препоръчани модули', 'Bad SQL query' => 'Грешна SQL заявка', 'Operational' => 'Работещ', 'Degraded Performance' => 'Понижена производителност', 'Partial Outage' => 'Частично прекъсване', 'Major Outage' => 'Голямо прекъсване', 'Cancel' => 'Отказ', 'Save' => 'Запазване', 'Do you really want to uninstall this module?' => 'Наистина ли желаете да деинсталирате този модул?', 'Disable this module' => 'деактивирай този модул', 'Enable this module for all shops' => 'Активирай този модул за всички магазини', 'Disable' => 'Деактивиране', 'Enable' => 'Активирай', 'Disable on mobiles' => 'Забранена на мобилни телефони', 'Disable on tablets' => 'Забранена на таблети', 'Disable on computers' => 'Забранена на компютри', 'Display on mobiles' => 'Показване на мобилни телефони', 'Display on tablets' => 'Показване на таблети', 'Display on computers' => 'Показване на компютри', 'Configure' => 'Конфигуриране', 'Delete' => 'Изтриване', 'This action will permanently remove the module from the server. Are you sure you want to do this?' => 'Това действие ще премахне окончателно модула от сървъра. Сигурен ли си, че искаш да направиш това?', 'Add my IP' => 'Добави моят IP адрес', 'Page' => 'Страница', 'Comment:' => 'Коментар:', 'Administration' => 'Администрация', 'Advertising and Marketing' => 'Реклама и маркетинг', 'Analytics and Stats' => 'Анализи и статистики', 'Taxes & Invoicing' => 'Данъци и фактуриране', 'Checkout' => 'Сметка', 'Content Management' => 'Управление на съдържанието', 'Customer Reviews' => 'Отзиви на клиенти', 'Front office Features' => 'Опции на Лицевия интерфейс', 'Internationalization and Localization' => 'Определяне на държави и локализация', 'Merchandising' => 'Търговия', 'Migration Tools' => 'Инструменти за миграция', 'Payments and Gateways' => 'Плащания и портали', 'Site certification & Fraud prevention' => 'Сертифициране на сайт и предпазване от измами', 'Pricing and Promotion' => 'Ценообразуване и намаления', 'Quick / Bulk update' => 'Бърза акуализация', 'SEO' => 'Оптимизация (SEO)', 'Shipping and Logistics' => 'Доставка и логистика', 'Slideshows' => 'Слайдшоу', 'Comparison site & Feed management' => 'Сайтове за сравняване и управление на потоци', 'Marketplace' => 'Пазар', 'Mobile' => 'Мобилна версия', 'Dashboard' => 'Табло', 'Internationalization & Localization' => 'Интернационализация и локализация', 'Emailing & SMS' => 'Имейли и СМС-и', 'Social Networks' => 'Социални мрежи', 'Social & Community' => 'Социални и общностни', 'Module not found' => 'Модулът не е намерен', 'Modules to update' => 'Модули за обновяване', 'Translate this module' => 'Превод на този модул', 'This module cannot be installed' => 'Този модул не може да бъде инсталиран', 'Important Notice' => 'Важно съобщение', 'This module is Untrusted for your country' => 'За Вашата държава не може да се разчита на този модул', 'Delete selected' => 'Изтриване на избраното', 'Delete selected items?' => 'Изтриване на избраните артикули?', 'Class' => 'Клас', 'Position' => 'Позиция', 'Menus' => 'Менюта', 'Add new menu' => 'Добавяне на ново меню', 'Home' => 'Начало', 'Invalid characters:' => 'Недопустими символи:', 'Status' => 'Статус', 'Show or hide menu.' => 'Покажи или скрий меню.', 'Parent' => 'Родител', 'Back to list' => 'Назад към списъка', 'Enable selection' => 'Активиране на избраните', 'Disable selection' => 'Деактивиране на избраните', ), 'AdminActions' => array ( 'Uninstall' => 'Деинсталиране', 'Choose a file' => 'Изберете файл', 'Validate' => 'Потвърди', 'Generate' => 'Генерирай', 'Select all' => 'Избиране на всички', 'Unselect all' => 'Премахване на избора от всички', 'Display' => 'Показване', '-- Choose --' => '-- Изберете --', 'View' => 'Преглед', 'Upload' => 'Качване', 'Import' => 'Импортиране', 'Close' => 'Затваряне', 'Disable' => 'Деактивиране', 'Configure' => 'Конфигуриране', 'Translate' => 'Превод', 'Filter' => 'Филтър', 'Show' => 'Покажи', 'Update' => 'Обновяване', 'Edit' => 'Редактиране', 'Choose' => 'Избери', 'Shipping' => 'Доставка', 'Print out' => 'Отпечатване', 'Preview' => 'Предварителен преглед', 'Remove' => 'Премахване', 'Reset' => 'Нулиране', 'Save and stay' => 'Запази и остани', 'and stay' => 'и остани', 'Choose language:' => 'Избор на език:', 'Cancel' => 'Отказ', 'Apply' => 'Приложи', 'Add' => 'Добавяне', 'Search' => 'Търсене', 'Save' => 'Запазване', 'Delete' => 'Изтриване', 'Collapse All' => 'Свиване на всички', 'Expand All' => 'Разгъване на всички', 'Check All' => 'Маркиране на всички', 'Uncheck All' => 'Отмаркиране на всички', 'Find a category' => 'Намери категория', 'Finish' => 'Приключи', 'Add New' => 'Добавяне на нов', 'Delete selected items?' => 'Изтриване на избраните артикули?', 'Refresh' => 'Опресняване', 'Continue' => 'Продължаване', 'Sort' => 'Сортиране', 'Sort order' => 'Ред на сортиране', 'Export .CSV file' => 'Експортиране на .CSV файл', 'Add new' => 'Добавяне на нов', 'All' => 'Всички', 'See less' => 'Вижте по-малко', 'Read more' => 'Прочети още', 'Search description' => 'Търсене по описание', 'Search position' => 'Търсене по позиция', 'Delete selected' => 'Изтриване на избраното', 'Enable selection' => 'Активиране на избраните', 'Disable selection' => 'Деактивиране на избраните', 'Search email' => 'Имейл за търсене', 'Search first name' => 'Име за търсене', 'Search last name' => 'Фамилия за търсене', 'Search post code' => 'Пощенски код за търсене', 'Search city' => 'Град за търсене', 'Search ID' => 'ID за търсене', 'Search name' => 'Търсене по име', 'Search key' => 'Ключ за търсебне', 'New product' => 'Нов продукт', 'Add tag' => 'Добавяне на етикет', 'Export to SQL Manager' => 'Експортиране към SQL мениджър', 'Download' => 'За сваляне', 'Use' => 'Използване', 'Change' => 'Смени', 'Load' => 'Зареди', 'Save and preview' => 'Запази и прегледай', 'Back to list' => 'Назад към списъка', 'Learn more' => 'Научете повече', 'Generate emails' => 'Генериране не имейли', 'Back to configuration' => 'Назад към конфигурацията', 'Choose layouts' => 'Избор на оформление', 'Enable' => 'Активирай', 'Edit: %value%' => 'Редактиране: %value%', 'Copy' => 'Копиране', 'Export' => 'Експортиране', 'Modify' => 'Промяна', 'Order by' => 'Сортиране в/във', 'Try again' => 'Опитайте пак', 'Let\'s go!' => 'Да започваме!', 'See more' => 'Вижте повече', 'Filter by categories' => 'Филтриране по категории', 'Unselect' => 'Премахване на избора', 'Activate selection' => 'Активиране на избраното', 'Deactivate selection' => 'Деактивиране на избраното', 'Duplicate selection' => 'Дублиране на избраното', 'Delete selection' => 'Изтриване на избраното', 'Show SQL query' => 'Показване на SQL заявката', 'Reorder' => 'Повторна поръчка', 'Save & refresh' => 'Запазване и обновяване', 'Delete now' => 'Незабавно изтриване', 'Duplicate' => 'Дублиране', 'Expand' => 'Разширяване', 'Collapse' => 'Свиване', 'Create' => 'Създаване', 'Download file' => 'Изтегляне на файл', 'Delete this file' => 'Изтрий този файл', 'Save image settings' => 'Запазване настройките на изображението', 'Edit: %name%' => 'Редактиране: %name%', 'Add my IP' => 'Добави моят IP адрес', 'Choose file(s)' => 'Избор на файл(ове)', 'Sort by' => 'Сортиране по', 'Check / Uncheck all' => 'Избери/Деизбери всички', 'Confirm this action' => 'Потвърждаване на действието', ), 'ModulesNewproductsAdmin' => array ( 'New products block' => 'Блок Нови продукти', 'Displays a block featuring your store\'s newest products.' => 'Показва блок с последно добавените в магазина продукти.', 'Please complete the "products to display" field.' => 'Моля, попълнете полето "Показвани продукти".', 'Invalid number.' => 'Невалидно количество.', 'Products to display' => 'Показвани продукти', 'Define the number of products to be displayed in this block.' => 'Задайте броя продукти, които ще се виждат в този блок.', 'Number of days for which the product is considered \'new\'' => 'Брой дни, за които продуктът се счита за „нов“', ), 'ModulesDashproductsAdmin' => array ( 'Dashboard Products' => 'Продукти на таблото', 'Adds a block with a table of your latest orders and a ranking of your products' => 'Добавя блок с таблица на вашите последни поръчки и рейтинг на продуктите ви', 'Customer Name' => 'Име на клиента', 'Details' => 'Детайли', 'Total sold' => 'Общо продадено', 'Net profit' => 'Нетен доход', 'Views' => 'Прегледи', 'Added to cart' => 'Добавено към количка', 'Purchased' => 'Закупено', 'You must enable the "Save global page views" option from the "Data mining for statistics" module in order to display the most viewed products, or use the Google Analytics module.' => 'Трябва да разрешите "Запазване на глобалният преглед на страници" от модула "Събиране на данни за статистика", за да се виждат най-продаваните продукти или използвайте модула Google Analytics.', 'Term' => 'Срок', 'Results' => 'Резултати', 'Number of "Recent Orders" to display' => 'Брой показвани „Последни поръчки“', 'Number of "Best Sellers" to display' => 'Брой показвани „Най-продавани“', 'Number of "Most Viewed" to display' => 'Брой показвани „Най-преглеждани“', 'Number of "Top Searches" to display' => 'Брой показвани „Най-търсени“', 'Products and Sales' => 'Продукти и продажби', 'Recent Orders' => 'Последни поръчки', 'Best Sellers' => 'Най-продавани', 'Most Viewed' => 'Най-преглеждани', 'Top Searches' => 'Най-търсени', 'Last %d orders' => 'Последни %d поръчки', 'Top %d products' => '%d най-продавани продукти', 'From' => 'От', 'to' => 'до', 'Top %d most search terms' => '%d най-търсени термини', ), 'ModulesSpecialsShop' => array ( 'On sale' => 'Разпродажба', 'All sale products' => 'Всички продукти на разпродажба', ), 'AdminOrderscustomersNotification' => array ( 'For this particular customer group, prices are displayed as:' => 'За тази група потребители цените се показват по следния начин:', 'This value must include taxes.' => 'Стойността трябва да включва ДДС.', 'There is no available document' => 'Няма наличен документ', 'Editing this product line will remove the reduction and base price.' => 'Редактирането на този продукт ще премахне намалението и базовата цена.', 'Please note that carrier change will not recalculate your shipping costs, if you want to change this please visit Shop Parameters > Order Settings' => 'Смяната на превозвача няма да преизчисли цената за доставка. Ако искате да промените това, моля, посетете Параметри на магазина > Настройки на поръчките', 'No voucher was found' => 'Не са намерени ваучер', 'No customers found' => 'Не са намерени потребители', 'No carrier can be applied to this order' => 'Нш може да бъде приложен превозвач към тази поръчка', 'No products found' => 'Няма намерени продукти', 'You must add at least one address to process the order.' => 'Трябва да добавиш поне един адрес, за да разгледаме поръчката.', 'The prices are without taxes.' => 'Цените са без вкл. ДДС', 'Are you sure you want to add this quantity?' => 'Сигурни ли сте, че искате да добавите това количество?', 'Are you sure you want to create a new invoice?' => 'Сигурни ли сте, че искате да създадете нова фактура?', 'Error: No product has been selected' => 'Грешка: Не е избран продукт', 'Error: Quantity of products must be set' => 'Грешка: Трябва да бъде зададено количество', 'Error: Product price must be set' => 'Грешка: Трябва да бъде зададена цена на продукта', 'Error. You cannot refund a negative amount.' => 'Грешка. Не можете да възстановявате отрицателна сума.', 'No merchandise returned yet' => 'Няма върнати продукти', 'paid instead of' => 'платено вместо', 'This warning also concerns order ' => 'Това предупреждение се отнася и за поръчка ', 'This warning also concerns the next orders:' => 'Предупреждението се отнася и за следните поръчки:', 'No payment methods are available' => 'Няма налични начини за плащане', 'A registered customer account has already claimed this email address' => 'Регистриран потребителски профил вече е заявил този e-mail адрес', 'Do you want to send this message to the customer?' => 'Изпрати съобщението до клиента?', 'Do you want to overwrite your existing message?' => 'Искате ли да презапишете съществуващото съобщение?', 'This product cannot be returned.' => 'Този продукт не може да бъде върнат.', 'Quantity to cancel is greater than quantity available.' => 'Количеството за отмяна е по-голямо от наличното.', 'For this customer group, prices are displayed as: [1]%tax_method%[/1]' => 'За тази група клиенти цените ще се показват по следния начин: [1]%tax_method%[/1]', 'Merchandise returns are disabled' => 'Връщането на стока е забранено', 'The message was successfully sent to the customer.' => 'Съобщението беше изпратено успешно на клиента.', 'A partial refund was successfully created.' => 'Частично връщане на пари е създадено успешно.', 'expires on %s.' => 'изтича на %s.', 'downloadable %d time(s)' => 'може да се зваля %d път(и)', 'Invalid new order status' => 'Невалидна поръчка', 'This email address is not registered.' => 'E-mail адресът не е регистриран', 'This customer ID is not recognized.' => 'Това ИД на клиент не е разпознато.', 'This email address is not valid. Please use an address like bob@example.com.' => 'Този имейл адрес не е правилен. Моля, използвайте адрес като ivan@example.com.', 'The identification number is incorrect or has already been used.' => 'Идентификационният номер е неточен или вече е използван.', 'You have selected a state for a country that does not contain states.' => 'Избрахте област за държава, в която няма области.', 'An address located in a country containing states must have a state selected.' => 'Адресът в държава, съдържаща щати трябва да съдържа избран щат.', 'An error occurred while linking this address to its order.' => 'Възникна грешка при свързване на адреса към поръчката.', 'You must add a minimum quantity of %d' => 'Трябва да добавиш минимално количество за %d ', 'Invalid order' => 'Невалидна поръчка', 'The order cannot be renewed.' => 'Тази поръчка не може да бъде подновена.', 'An error occurred. Your message was not sent. Please contact your system administrator.' => 'Възникна грешка. Съобщението ти не беше изпратено. Моля, съвржи се със системния си администратор.', 'Cannot create message in a new thread.' => 'Невъзможно създаване на съобщение в нова тема.', 'The message body is empty, cannot import it.' => 'Съобщението е празно – не може да се импортира.', 'Invalid message content for subject: %s' => 'Невалиден текст на съобщение за тема: %s', 'The message content is not valid, cannot import it.' => 'Съдържанието на съобщението е невалидно – не може да се импортира.', 'Unknown delete mode:' => 'Непознат начин на изтриване:', 'Password cannot be empty.' => 'Паролата не може да е празна.', 'An error occurred while loading the object.' => 'Възникна грешка при зареждане на обекта.', '(cannot load object)' => '(обектът не може да бъде зареден)', 'You have to select a shop before creating new orders.' => 'Трябва да избереш магазин, преди да създадеш нови поръчки.', 'This cart does not exists' => 'Тази количка не съществува', 'The cart must have a customer' => 'Количката трябва да има потребител', 'Order status #%id% cannot be loaded' => 'Статус на поръчка №%id% не може да бъде зареден', 'Order #%d cannot be loaded' => 'Поръчка №%d не може да бъде заредена', 'Order #%d has already been assigned this status.' => 'Поръчка №%d вече има такъв статус.', 'An error occurred while changing the status for order #%d, or we were unable to send an email to the customer.' => 'Възникна грешка при промяна на статуса на поръчка #%d или ел. писмо до клиента не беше изпратено успешно.', 'The order carrier ID is invalid.' => 'ID на доставчика на поръчката е невалидно.', 'The tracking number is incorrect.' => 'Грешен номер за проследяване.', 'An error occurred while sending an email to the customer.' => 'Възникна грешка при изпращане на e-mail към потребител.', 'The order carrier cannot be updated.' => 'Доставчикът за поръчката не може да бъде актуализиран.', 'The new order status is invalid.' => 'Невалиден нов статус на поръчката.', 'An error occurred while changing order status, or we were unable to send an email to the customer.' => 'Възникна грешка при въвеждане на статуса на поръчката или съобщението до клиента не беше изпратено успешно.', 'The order has already been assigned this status.' => 'Статусът вече беше приложен към поръчката.', 'The customer is invalid.' => 'Невалиден потребител.', 'The message cannot be blank.' => 'Съобщението не може да бъде празно.', 'field %s is required.' => 'поле %s е задължително.', 'Please enter a quantity to proceed with your refund.' => 'Моля, въведете количество, за да продължите с възстановяването на средствата ви.', 'Please enter an amount to proceed with your refund.' => 'Моля, въведете сума, за да продължите с възстановяването на средствата ви.', 'You cannot generate a partial credit slip.' => 'Не може да се генерира частично кредитно известие.', 'You cannot generate a voucher.' => 'Не може да се генерира ваучер.', 'The partial refund data is incorrect.' => 'Грешни данни за частично възстановяване на сума.', 'You must select a product.' => 'Трябва да изберше продукт.', 'You must enter a quantity.' => 'Трябва да въведеш количество.', 'No quantity has been selected for this product.' => 'Няма избрано количество за продукта', 'An invalid quantity was selected for this product.' => 'Избраное е невалидно количество за този продукт', 'An error occurred while attempting to delete the product.' => 'Възнкина грешка при изтриването на този продукт', 'An error occurred while attempting to delete product customization.' => 'Възникна грешка при изтриване на продуктовото персонализиране.', 'A credit slip cannot be generated.' => 'Кредитното известие не може да бъде генерирано.', 'No product or quantity has been selected.' => 'Не е избран продукт или количество', 'The order cannot be found' => 'Поръчката не може да бъде намерена.', 'The amount is invalid.' => 'Невалидна сума.', 'The selected payment method is invalid.' => 'Избраният метод на плащане е невалиден.', 'The transaction ID is invalid.' => 'ID на транзакцията не е валидно.', 'The selected currency is invalid.' => 'Избраната валута е невалидна.', 'The invoice is invalid.' => 'Невалидна фактура.', 'The date is invalid' => 'Невалидна дата.', 'An error occurred during payment.' => 'Възникна грешка при плащането.', 'The invoice note was not saved.' => 'Фактурата не беше запазена.', 'Failed to upload the invoice and edit its note.' => 'Неуспешно качване на фактурата и редактиране на бележката ѝ.', 'This delivery address country is not active.' => 'Държавата на този адрес за доставка не е активна.', 'This invoice address country is not active.' => 'Държавата на този адрес на фактурата не е активна.', 'This address can\'t be loaded' => 'Този адрес не може да се зареди', 'You cannot change the currency.' => 'Не можеш да промениш валутата.', 'Invoice management has been disabled.' => 'Управлението на фактурите беше деактивирано.', 'This order already has an invoice.' => 'Вече има фактура към тази поръчка.', 'You cannot edit this cart rule.' => 'Не можеш да редактираш това правило за количка.', 'You must specify a name in order to create a new discount.' => 'Трябва да посочите име, за да създадете нова отстъпка.', 'The discount value is invalid.' => 'Размерът на отстъпката е невалиден.', 'The discount value is greater than the order invoice total.' => 'Размерът на отстъпката е по-голям от общата стойност на фактурата.', 'The discount value is greater than the order total.' => 'Размерът на отстъпката е по-голям от стойността на поръчката.', 'The discount type is invalid.' => 'Невалиден вид отстъпка.', 'An error occurred during the OrderCartRule creation' => 'Възникна грешка при създаването на OrderCartRule', 'An error occurred while loading order status.' => 'Грешка при зареждане състояние на поръчка.', 'An error occurred while sending the e-mail to the customer.' => 'Грешка при изпращане на e-mail към клиент.', 'This product is out of stock: ' => 'Следният продукт е изчерпан: ', 'The email was sent to your customer.' => 'E-mail-ът беше изпратен до потребителя.', 'Error in sending the email to your customer.' => 'Възникна грешка при изпращане на e-mail-а до потребителя.', 'The order object cannot be loaded.' => 'Обектът на поръчката не може да бъде зареден.', 'You cannot add products to delivered orders.' => 'Не можете да добавяте продукти към вече доставени поръчки.', 'The product object cannot be loaded.' => 'Обектът на поръчката не може да бъде зареден.', 'The combination object cannot be loaded.' => 'Обектът комбинации не може да бъде зареден.', 'You must add %d minimum quantity' => 'Трябва да въведеш минимално количество от %d.', 'You already have the maximum quantity available for this product.' => 'Вече имаш максималното възможно количество за този продукт.', '[Generated] CartRule for Free Shipping' => '[Generated] Правило за количката за "Безплатна доставка"', 'The OrderDetail object cannot be loaded.' => 'Обектът OrderDetail не може да бъде зареден.', 'The address object cannot be loaded.' => 'Обектът на адреса не може да бъде зареден.', 'An error occurred while editing the product line.' => 'Възникна грешка при редактирането на продуктовата линия.', 'An error occurred while attempting to delete the product line.' => 'Възникна грешка при опита за изтриване на продуктовата линия.', 'The Order Detail object could not be loaded.' => 'Обектът Продуктова Информация не може да бъде зареден.', 'The invoice object cannot be loaded.' => 'Обектът на фактурата не може да бъде зареден.', 'You cannot edit the order detail for this order.' => 'Не можеш да редактираш детайлите в тази поръчка.', 'You cannot edit a delivered order.' => 'Не можеш да редактираш доставена поръчка.', 'You cannot use this invoice for the order' => 'Не можеш да изпозлваш фактура за тази поръчка.', 'Invalid price' => 'Невалидна цена', 'Invalid quantity' => 'Невалидно количество', 'You cannot delete the order detail.' => 'Не можеш да изтриеш детайлите по поръчката.', 'This product cannot be re-stocked.' => 'Наличността на продукта не може да бъде подновена.', 'The order cannot be found within your database.' => 'Поръчката не може да бъде намерена в базата от данни.', 'The order ID -- or the invoice order ID -- is missing.' => 'ID на поръчката -- или ID на фактурата на поръчката -- липсват.', 'No invoice was found.' => 'Няма намерени фактури', 'No order slips were found.' => 'Няма намерени разписки.', 'The supply order ID is missing.' => 'ID на поръчката за внос липсва.', 'The supply order cannot be found within your database.' => 'Поръчката за внос не може да бъде открита в базата от данни.', 'The order invoice cannot be found within your database.' => 'Фактурата към поръчката не може да бъде намерена в базата от данни.', 'An error occurred while deleting the details of your order return.' => 'Възникна грешка при изтриване на детайлите във формата ти за поръчка.', 'You need at least one product.' => 'Трябва ти поне един продукт', 'The order return is invalid.' => 'Рекламацията е невалидна', 'The order return content is invalid.' => 'Съдържанието на рекламацията е невалидно.', 'No order return ID has been specified.' => 'Няма зададено ID на рекламации.', 'No order was found with this ID:' => 'Няма поръчка с това ID:', 'No invoice was found with this ID:' => 'Няма фактура с това ИД:', 'No cart was found with this ID:' => 'Няма намерна количка с това ИД:', 'No order slips were found for this period.' => 'Няма намерени кредитни известия за периода.', 'An error has occurred: Can\'t save the current order\'s return status.' => 'Възникна грешка: Не може да се запази настоящият статус на връщане на поръчката.', 'An error has occurred: Can\'t delete the current order\'s return status.' => 'Възникна грешка: Не може да се изтрие настоящият статус на връщане на поръчката.', 'There is no status defined for this order.' => 'Не е зададен статус за тази поръчка.', 'Direct link' => 'Директна връзка', 'No delivery slip was found for this period.' => 'Няма намерена разписка за този период.', 'I want my customers to be able to register again with the same email address. All data will be removed from the database.' => 'Искам клиентите ми да могат да се регистрират отново със същите имейл адреси. Всички данни ще бъдат премахнати от базата данни.', 'I do not want my customer(s) to register again with the same email address. All selected customer(s) will be removed from this list but their corresponding data will be kept in the database.' => 'Не желая мой(и) клиент(и) да се регистрират отново със същите имейл адреси. Всички избрани клиенти ще бъдат премахнати от този списък, но съответстващите им данни ще се пазят в базата данни.', 'An account already exists for this email address:' => 'Съществува потребителски профил със следния e-mail адрес:', 'A default customer group must be selected in group box.' => 'Трябва да бъде избрана потребителска група в карето за групи.', 'This customer does not exist.' => 'Този потребител не съществува.', 'This customer already exists as a non-guest.' => 'Потребителят вече съществува като не-посетител.', 'An error occurred while updating customer information.' => 'Възникна грешка при актуализиране на потребителската информация.', 'No invoice has been found for this status.' => 'Няма открити фактури за този статус.', 'Invalid invoice number.' => 'Невалиден номер на фактура.', 'Invalid "From" date' => 'Грешна дата "От"', 'Invalid "To" date' => 'Грешна дата \\"До\\"', 'No invoice has been found for this period.' => 'Няма открити фактури за този период', 'You must select at least one order status.' => 'Трябва да избереш поне един статус на поръчка.', 'No cart is available' => 'Няма количка', 'A registered customer account using the defined email address already exists. ' => 'Вече съществува потребителски профил, регистриран с този имейл адрес. ', 'How do you want to delete the selected customers?' => 'Как искате да изтриете избраните клиенти?', 'There are two ways of deleting a customer. Please choose your preferred method.' => 'Има два начина да изтриеш потребител. Моля, избери предпочитания.', 'You have to select a shop if you want to create a customer.' => 'Трябва да избереш магазин, за да създадеш клиент.', ), 'ModulesGraphnvd3Admin' => array ( 'NVD3 Charts' => 'NVD3 диаграми', ), 'ModulesSearchbarShop' => array ( 'Search' => 'Търсене', ), 'ModulesCarriercomparisonShop' => array ( 'Estimate the cost of shipping & taxes.' => 'Изчисляване на разходите за доставка и данъците.', 'Country' => 'Държава', 'State' => 'Област', 'Zip Code' => 'Пощенски код', 'Needed for certain carriers.' => 'Необходимо е за някои превозвачи.', 'Carrier' => 'Превозвач', 'Information' => 'Информация', 'Price' => 'Цена', 'Update cart' => 'Обновяване на количката', 'Estimate Shipping Cost' => 'Изчисляване на разходите за доставка', ), 'ModulesSupplierlistAdmin' => array ( 'Supplier list' => 'Списък на доставчиците', 'Adds a block with a list of your product suppliers on your shop.' => 'Добавя каре със списък на вашите снабдители на магазина.', 'Invalid number of elements.' => 'Невалиден брой елементи.', 'Please activate at least one type of list.' => 'Моля, активирайте поне един вид списък.', 'Type of display' => 'Тип на показване', 'Use a plain-text list' => 'Използване на списък с неформатиран текст', 'Use a drop-down list' => 'Използвайте падащото меню', 'Number of elements to display' => 'Брой показвани елементи', 'Only apply in plain-text mode' => 'Прилагане само в режим „обикновен текст“', ), 'ShopNavigation' => array ( '404 error' => 'Грешка 404', 'Best sales' => 'Най-продавани', 'Contact us' => 'Контакти', 'Manufacturers' => 'Производители', 'New products' => 'Нови продукти', 'Forgot your password' => 'Забравена парола', 'Prices drop' => 'Намалени', 'Sitemap' => 'Карта на сайта', 'Suppliers' => 'Снабдители', 'Address' => 'Адрес', 'Addresses' => 'Адреси', 'Login' => 'Вход', 'Cart' => 'Количка', 'Discount' => 'Отстъпка', 'Order history' => 'История на поръчките', 'Identity' => 'Идентичност', 'My account' => 'Моят профил', 'Order follow' => 'Проследяване на поръчка', 'Credit slip' => 'Кредитно известие', 'Order' => 'Поръчка', 'Search' => 'Търсене', 'Stores' => 'Магазини', 'Guest tracking' => 'Проследяване от гост', 'Order confirmation' => 'Потвърждение на поръчката', 'This page cannot be found' => 'Страницата не е открита', 'Our best sales' => 'Най-продавани', 'Use our form to contact us' => 'За връзка с нас използвайте формуляра за контакти', 'Shop powered by PrestaShop' => 'Магазинът е създаден чрез PrestaShop', 'Brand list' => 'Списък на марките', 'Our new products' => 'Нашите нови продукти', 'Enter the e-mail address you use to sign in to receive an e-mail with a new password' => 'Въведете адреса на електронната поща, който използвате за вход, за да получите ел. писмо с новата си парола', 'On-sale products' => 'Продукти на промоция', 'Lost ? Find what your are looking for' => 'Загубихте ли се? Намерете това, което търсите', 'Suppliers list' => 'Списък на доставчиците', 'page-not-found' => 'страницата-не-е-намерена', 'best-sales' => 'най-продавани', 'contact-us' => 'за-контакти', 'manufacturers' => 'производители', 'new-products' => 'нови-продукти', 'password-recovery' => 'възстановяване-на-парола', 'prices-drop' => 'намалени', 'sitemap' => 'карта на сайта', 'supplier' => 'снабдител', 'address' => 'адрес', 'addresses' => 'адреси', 'login' => 'вход', 'cart' => 'количка', 'discount' => 'отстъпка', 'order-history' => 'история-на-поръчките', 'identity' => 'идентичност', 'my-account' => 'моят-профил', 'order-follow' => 'проследяване-на-поръчка', 'credit-slip' => 'кредитно-известие', 'order' => 'поръчка', 'search' => 'търсене', 'stores' => 'магазини', 'guest-tracking' => 'проследяване-от-гост', 'order-confirmation' => 'потвърждение-на-поръчката', ), 'ModulesStatspersonalinfosAdmin' => array ( 'Registered customer information' => 'Информация за регистрираните потребители', 'Adds information about your registered customers (such as gender and age) to the Stats dashboard.' => 'Добавя информация за регистрираните клиенти (като пол и възраст) към Таблото със статистика.', 'Target your audience' => 'Таргетирайте аудиторията си', 'In order for each message to have an impact, you need to know who it is being addressed to. ' => 'За да може всяко съобщение да има ефект, трябва да знаете до кого е адресирано. ', 'Defining your target audience is essential when choosing the right tools to win them over.' => 'Определянето на целевата група е съществено важно, когато избираш приложенията, с които да ги спечелиш.', 'It is best to limit an action to a group -- or to groups -- of clients.' => 'Най-добре е да ограничите определено действие до една група или групи от потребители.', 'Storing registered customer information allows you to accurately define customer profiles so you can adapt your special deals and promotions.' => 'Съхранението на данните за регистрирани потребители Ви позволява да определите акуратно профила на потребителите и да адаптирате специалните си предложения и промоции.', 'You can increase your sales by:' => 'Можете да увеличите вашите продажби чрез:', 'Launching targeted advertisement campaigns.' => 'Стартиране на таргетирани рекламни кампании.', 'Contacting a group of clients by email or newsletter.' => 'Свързване с група клиенти, чрез имейл или бюлетин.', 'Gender distribution allows you to determine the percentage of men and women shoppers on your store.' => 'Разпределението на половете Ви позволява да определиш процента мъже и жени, които пазаруват от магазина.', 'CSV Export' => 'Експорт на CSV', 'Age ranges allow you to better understand target demographics.' => 'Възрастовият диапазон Ви позволява по-добре да разберете целевите демографии.', 'Country distribution allows you to analyze which part of the World your customers are shopping from.' => 'Разпределението по държави Ви позволява да разберете от коя част на света пазаруват потребителите Ви.', 'Currency range allows you to determine which currency your customers are using.' => 'Обхватът на валутите ти позволява да определиш какви валути изпозват потребителите.', 'Language distribution allows you to analyze the browsing language used by your customers.' => 'Обхватът на езиците Ви позволява да анализирате езика, който потребителите на магазина използват за сърфиране в мрежата.', 'No customers have registered yet.' => 'Все още няма регистрирани потребители.', 'Gender distribution' => 'Разпределение по пол', 'Age range' => 'Възрастов обхват', '0-18' => '0-18', '18-24' => '18-24', '25-34' => '25-34', '35-49' => '35-49', '50-59' => '50-59', '60+' => '60+', 'Country distribution' => 'Разпределение по държави', 'Currency distribution' => 'Разпределение на валутата', 'Language distribution' => 'Разпределение на езиците', ), 'ModulesAutoupgradeAdmin' => array ( 'This version of PrestaShop cannot be upgraded: the PS_ADMIN_DIR constant is missing.' => 'Тази версия на PrestaShop не може да бъде обновена: липсва константата PS_ADMIN_DIR.', '1-Click Upgrade' => 'Актуализация с 1 щракване', 'Provides an automated method to upgrade your shop to the latest version of PrestaShop.' => 'Предоставя автоматизиран метод за актуализация на магазина към най-новата версия на PrestaShop.', 'This version of 1-click upgrade requires PHP 5.6 to work properly. Please upgrade your server configuration.' => 'Тази версия на актуализацията с 1 щракване изисква PHP 5.6 за нормална работа. Моля, актуализирайте сървъра си.', 'Unable to delete outdated "AdminUpgrade" tab (tab ID: %idtab%).' => 'Старият раздел „AdminUpgrade“ (ID на раздела: %idtab%) не може да бъде изтрит.', 'Unable to create the "AdminSelfUpgrade" tab' => 'Разделът „AdminSelfUpgrade“ не може да бъде създаден', 'Unable to copy logo.gif in %s' => 'Копирането на logo.gif в %s е невъзможно', 'Unable to load the "AdminSelfUpgrade" tab' => 'Разделът „AdminSelfUpgrade“ не може да бъде зареден', 'Unable to create the directory "%s"' => 'Папка „%s“ не може да бъде създадена', 'Unable to copy ajax-upgradetab.php in %s' => 'Файлът ajax-upgradetab.php не може да бъде копиран в %s', 'Unable to write in the directory "%s"' => 'Невъзможен запис в директория "%s"', 'Unable to create directory %s' => 'Невъзможно е създаване на директорията %s', 'Back up my files and database' => 'Архивиране на моите файлове и база данни', 'Automatically back up your database and files in order to restore your shop if needed. This is experimental: you should still perform your own manual backup for safety.' => 'Автоматично архивирайте Вашата база данни и файлове, за да възстановите Вашият магазин, когато желаете. Това е експериментално: за всеки случай е нужно все още да правите архив ръчно.', 'Back up my images' => 'Архивиране на моите изображения', 'To save time, you can decide not to back your images up. In any case, always make sure you did back them up manually.' => 'За да спестите време, можете да решите да не архивирате вашите изображения. За всеки случай, бъдете сигурни, че сте ги архивирали ръчно.', 'Server performance' => 'Производителност на сървъра', 'Unless you are using a dedicated server, select "Low".' => 'Освен ако не ползвате специализиран (dedicated) сървър, изберете "Ниско".', 'A high value can cause the upgrade to fail if your server is not powerful enough to process the upgrade tasks in a short amount of time.' => 'Висока стойност може да доведе до неуспешно обновяване ако сървъра Ви не е достатъчно мощен, за да обработи задачите по обновяването за кратък период от време.', 'Low (recommended)' => 'Ниска (препоръчително)', 'Medium' => 'Средна', 'High' => 'Висока', 'Disable non-native modules' => 'Забрана на неоригинални модули', 'As non-native modules can experience some compatibility issues, we recommend to disable them by default.' => 'Тъй като неоригиналните модули може да предизвикат някои проблеми със съвместимостта, Ви препоръчваме да ги забраните по подразбиране.', 'Keeping them enabled might prevent you from loading the "Modules" page properly after the upgrade.' => 'Да бъдат разрешени може да Ви попречи на правилното зареждане на страница "Модули" след обновяването.', 'Upgrade the default theme' => 'Обновяване на темата по подразбиране', 'If you customized the default PrestaShop theme in its folder (folder name "classic" in 1.7), enabling this option will lose your modifications.' => 'Ако сте персонализирали темата по подразбиране на PrestaShop в папката ѝ (името на папката е „prestashop“ в 1.7, „default“ в, „bootstrap-default“ в) и ако разрешите тази опция, ще загубите всички Ваши промени.', 'If you are using your own theme, enabling this option will simply update the default theme files, and your own theme will be safe.' => 'Ако използвате собствена тема, активирането на тази опция ще обнови файловете на темата по подразбиране, а вашата тема ще остане непроменена.', 'Switch to the default theme' => 'Превключване към темата по подразбиране', 'This will change your theme: your shop will then use the default theme of the version of PrestaShop you are upgrading to.' => 'Това ще промени темата Ви: Вашият магазин ще ползва темата по подразбиране на версията на PrestaShop, до която обновявате.', 'Keep the customized email templates' => 'Запазване на редактирания шаблон за ел. поща', 'This will not upgrade the default PrestaShop e-mails.' => 'Шаблоните по подразбиране за ел. поща за PrestaShop няма да бъдат обновени.', 'If you customized the default PrestaShop e-mail templates, enabling this option will keep your modifications.' => 'Ако сте персонализирали имейл шаблоните по подразбиране на PrestaShop, с разрешаването на тази опция, промените ще се запазят.', 'Unable to create file %s' => 'Невъзможно е създаване на файла %s', 'Error when trying to delete backups %s' => 'Грешка при опит за изтриване на архиви %s', 'Backup Options' => 'Опции на архивирането', 'Upgrade Options' => 'Опции на актуализацията', 'Major release' => 'Главна версия', 'Minor release (recommended)' => 'Допълнена версия (препоръчителна)', 'Release candidates' => 'Кандидат-версии', 'Beta releases' => 'Бета версии', 'Alpha releases' => 'Алфа версии', 'Private release (require link and MD5 hash)' => 'Частна версия (изисква връзка и MD5 хеш)', 'Local archive' => 'Локален архив', 'Local directory' => 'Локална директория', '[NOTICE] File %s does not exist, merge skipped.' => '[NOTICE] Файла %s не съществува, сливането е прескочено.', '[WARNING] %variablename% variable missing in file %filename%. Merge skipped.' => '[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Променливата %variablename% липсва във файла %filename%. Сливането е прескочено.', '[WARNING] %variablename% variable missing in file %filename%. File %filename% deleted and merge skipped.' => '[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] Променлива %variablename% липсва във файл %filename%. Файлът %filename% е изтрит и сливането е прескочено.', 'Error upgrading Doctrine schema' => 'Грешка при обновяване на Doctrine schema', 'Error updating translations' => 'Грешка при промяна на преводите', 'Invalid database configuration' => 'Невалидно конфигуриране на базата данни', 'Database upgrade OK' => 'Обновяването на базата данни е успешно', 'Warning detected during upgrade.' => 'Беше отчетено предупреждение по време на обновяване.', 'Database upgrade completed' => 'Обновяването на базата данни приключи', '/install/upgrade/php directory is missing in archive or directory' => 'Директорията /install/upgrade/php липсва в архива или папката', '%s is not a valid version number.' => '%s не е валиден номер на версия.', '[ERROR] Version to install is too old.' => '[ERROR] Версията за инсталиране е твърде стара.', 'Current version: %oldversion%. Version to install: %newversion%.' => 'Текуща версия: %oldversion%. Версия за инсталиране: %newversion%.', 'You already have the %s version.' => 'Вие вече имате инсталирана версия %s.', 'There is no older version. Did you delete or rename the app/config/parameters.php file?' => 'Няма по-стара версия. Изтрихте ли/преименувахте ли файл app/config/parameters.php?', 'Unable to find upgrade directory in the installation path.' => 'Невъзможно е да бъде намерена папката в този път за инсталиране.', 'Error while loading SQL upgrade file "%s.sql".' => 'Грешка при зареждане на файла за обновяване на SQL "%s.sql".', 'Cannot find the SQL upgrade files. Please check that the %s folder is not empty.' => 'Не могат да бъдат открити файловете за обновяване на SQL. Моля, проверете дали папката %s съдържа нещо.', '[DROP] SQL %s table has been dropped.' => '[DROP] SQL таблицата %s беше изтрита.', '[SKIP] directory "%s" does not exist and cannot be emptied.' => '[SKIP] директорията "%s" не съществува и не може да бъде изпразнена.', '[CLEANING CACHE] File %s removed' => '[CLEANING CACHE] Файл %s беше премахнат', 'The config/settings.inc.php file was not found.' => 'Файлът config/settings.inc.php не беше намерен.', '[ERROR] %dir% does not exist or is not a directory.' => '[ERROR] %dir% не съществува или не е директория.', '[ERROR] No response from Addons server.' => '[ERROR] Няма отговор от сървъра за модулите.', '[ERROR] Unable to write module %s\'s zip file in temporary directory.' => '[ERROR] Невъзможен запис във временната директория на zip файла на модул %s.', '[WARNING] Error when trying to extract module %s.' => '[WARNING] Грешка при опит за разархивиране на модул %s.', '[WARNING] Error when trying to upgrade module %s.' => '[WARNING] Грешка при опит за обновяване на модул %s.', '[ERROR] %s does not exist or is not a directory.' => '[ERROR] %s не съществува или не е директория.', 'filesToUpgrade is not an array' => 'filesToUpgrade не е масив', 'All files upgraded. Now upgrading database...' => 'Всички файлове са обновени. Обновяване на базата данни...', 'Error when trying to upgrade file %s.' => 'Грешка при опит за обновяване на файла %s.', '%s files left to upgrade.' => '%s файла остава да бъдат обновени.', 'Nothing has been extracted. It seems the unzipping step has been skipped.' => 'Нищо не беше разархивирано. Изглежда стъпката с разархивирането е била прескочена.', 'File %s is preserved' => 'Файл %s е запазен', '%s ignored' => '%s игнорирана', '[WARNING] File %1$s has been deleted.' => '[WARNING] Файлът %1$s беше изтрит.', 'Directory %1$s created.' => 'Директорията %1$s беше създадена.', 'Error while creating directory %s.' => 'Грешка при създаването на директорията %s.', 'Directory %s already exists.' => 'Директорията %s вече съществува.', '[TRANSLATION] The translation files have been merged into file %s.' => '[ПРЕВОД] Файловете с превод бяха обединени във файла %s.', '[TRANSLATION] The translation files have not been merged into file %filename%. Switch to copy %filename%.' => '[ПРЕВОД] Файловете с превод не бяха обединени във файла %filename%. Превключване към копиране на %filename%.', 'Copied %1$s.' => 'Копирано %1$s.', 'Error while copying file %s' => 'Грешка при копиране на файла %s', '[ERROR] Unable to find files to upgrade.' => '[ERROR] Невъзможно откриване на файловете за обновяване.', '%s files will be upgraded.' => '%s файла ще бъдат обновени.', 'Error during backupFiles' => 'Грешка при архивиране на файлове', '[ERROR] backupFiles filename has not been set' => '[ERROR] Файловото име на backupFiles не е установено', '%s Files to backup.' => '%s файла за архивиране.', 'Backup files initialized in %s' => 'Архивирането се извършва във файл %s', 'Backup files in progress. %d files left' => 'Извършва се архивиране на файлове. Остават още %d файла', 'All files have been added to archive.' => 'Всички файлове бяха добавени в архива.', 'All files saved. Now backing up database' => 'Всички файлове са запазени. В момента се прави резервно копие на базата от данни', 'Unable to open archive' => 'Архивът не може да бъде отворен', '%s is not a file' => '%s не е файл', 'Unable to create directory %s.' => 'Невъзможно е създаването на директория %s.', '[ERROR] Unable to list archived files' => '[ERROR] Невъзможно извеждането на архивираните файлове', 'Error when trying to add %filename% to archive %archive%.' => 'Грешка при опит за добавяне на %filename% към архив %archive%.', '%filename% added to archive. %filescount% files left.' => 'Файл %filename% е архивиран. Остават още %filescount% файла.', '[ERROR] Error on backup using PclZip: %s.' => '[ERROR] Грешка при създаване на резервно копие посредством PclZip: %s.', 'zip->extractTo(): unable to use %s as extract destination.' => 'zip->extractTo(): употребата на %s като място за разархивиране невъзможна.', 'Archive extracted' => 'Дистрибуцията е разархивирана', '[ERROR] Error on extracting archive using PclZip: %s.' => '[ERROR] Грешка при разархивирането на архива посредством PclZip: %s.', '[ERROR] %file% has not been unzipped: %status%' => '[ГРЕШКА] %file% не беше разархивиран: %status%', 'File %filename% (size: %filesize%) has been skipped during backup.' => 'Файлът %filename% (размер: %filesize%) беше пропуснат при архивирането.', 'Using class ZipArchive...' => 'Използване на клас ZipArchive...', 'Unable to open zipFile %s' => 'Невъзможно отварянето на zip файл %s', 'Using class PclZip...' => 'Използване на клас PclZip...', 'Error during database upgrade. You may need to restore your database.' => 'Грешка при обновяване на базата данни. Вероятно се нуждаете от възстановяване на базата Ви данни.', 'Database upgraded. Now upgrading your Addons modules...' => 'Базата от данни е обновена. Актуализация на модулите...', 'Starting upgrade...' => 'Стартиране на обновяването...', 'Downloading and unzipping steps have been skipped, upgrade process will now remove sample data.' => 'Стъпките по сваляне и разархивиране са пропуснати. Сега процеса ще премахне примерните данни.', 'Shop deactivated. Removing sample files...' => 'Магазинът е деактивиран. Премахване на примерните файлове...', 'Downloading step has been skipped, upgrade process will now unzip the local archive.' => 'Изтеглянето е пропуснато, сега процеса по актуализация ще разархивира локалният архив.', 'Shop deactivated. Extracting files...' => 'Магазина е деактивиран. Извличане на файлове...', 'Shop deactivated. Now downloading... (this can take a while)' => 'Магазина е деактивиран. Изтегляне... (това може да отнеме време)', 'Downloaded archive will come from %s' => 'Изтегленият архив ще идва от %s', 'MD5 hash will be checked against %s' => 'MD5 хеша ще бъде проверен за %s', 'Database backup skipped. Now upgrading files...' => 'Архивирането на базата данни беше пропуснато. Обновяват се файлове...', 'Backup directory is not writable (%path%).' => 'Директорията за архивиране няма права за запис (%path%).', 'Backup file %s already exists. Operation aborted.' => 'Архивният файл %s вече съществува. Действието е отменено.', 'Unable to create backup database file %s.' => 'Невъзможно създаване на файла %s за архив на базата данни.', 'Error during database backup.' => 'Грешка по време на архивиране на базата данни.', 'An error occurred while backing up. Unable to obtain the schema of %s' => 'Възникна грешка при архивирането. Невъзможно получаване на схема на %s', '%s table has been saved.' => 'Таблица %s беше съхранена.', '%s tables have been saved.' => 'Таблици %s бяха съхранени.', 'Database backup: %s table(s) left...' => 'Архивиране на базата от данни: остават още %s таблици...', 'No valid tables were found to back up. Backup of file %s canceled.' => 'Няма валидни таблици за архивиране. Архивирането на файл %s е отменено.', 'Error during database backup for file %s.' => 'Грешка по време на архивиране на базата от данни при файл %s.', 'Database backup done in filename %s. Now upgrading files...' => 'Архивирането на базата от данни беше направено във файл %s. В момента се извършва актуализация на файловете...', 'The database has been cleaned.' => 'Базата данни беше почистена.', 'listModules is not an array. No module has been updated.' => 'listModules не е масив. Модули не бяха обновени.', 'The files of module %s have been upgraded.' => 'Файловете от модула %s бяха обновени.', '%s modules left to upgrade.' => 'Остават %s модула за обновяване.', 'The %modulename% module is not compatible with version %version%, it will be removed from your FTP.' => 'Модулът %modulename% не е съвместим с версия %version% и ще бъде премахнат от вашият FTP сървър.', 'The %modulename% module is not compatible with version %version%, please remove it from your FTP.' => 'Модулът %modulename% не е съвместим с версия %version%. Моля, премахнете го от Вашият FTP сървър.', 'Addons modules files have been upgraded.' => 'Модулите бяха обновени.', '%s modules will be upgraded.' => '%s модула ще бъдат обновени.', 'Starting to remove %s sample files' => 'Начало на премахването на %s примерни файлове', 'Error while removing item %itemname%, %itemscount% items left.' => 'Грешка при премахване на файл %itemname%, остават още %itemscount% файла.', '%itemname% item removed. %itemscount% items left.' => 'Файл %itemname% е премахнат. Остават още %itemscount% файла.', 'All sample files removed. Now backing up files.' => 'Всички примерни файлове бяха премахнати. В момета се извършва архивиране на файлове.', 'All sample files removed. Backup process skipped. Now upgrading files.' => 'Всички примерни файлове са премахнати. Процесът на архивиране е пропуснат. В момента се извършва актуализация на файлове.', 'You need allow_url_fopen or cURL enabled for automatic download to work. You can also manually upload it in filepath %s.' => 'Трябва да активирате allow_url_fopen или cURL за да работи автоматичното изтегляне. Също така можете ръчно да качите дистрибуцията в %s.', 'Downloading from %s' => 'Изтегляне от %s', 'File will be saved in %s' => 'Файлът ще бъде запазен в %s', 'Download directory has been emptied' => 'Директорията за изтегленето беше изчистена', 'Download complete.' => 'Изтеглянето приключи.', 'Download complete. Now extracting...' => 'Изтеглянето приключи. Извършва се разархивиране...', 'Download complete but MD5 sum does not match (%s).' => 'Изтеглянето приключи, но MD5 сумата не съвпада (%s).', 'Download complete but MD5 sum does not match (%s). Operation aborted.' => 'Изтеглянето приключи, но MD5 сумата не съвпада (%s). Операцията прекратена.', 'Error during download. The private key may be incorrect.' => 'Грешка при изтегляне. Частният ключ може да е неправилен.', 'Error during download' => 'Грешка при изтегляне', 'Download directory %s is not writable.' => 'Директорията за изтегляне %s не е достъпна за писане.', '"/latest" directory has been emptied' => 'директорията "/latest" беше изпразнена', 'Extraction directory %s is not writable.' => 'В директорията за разархивиране %s не може да се записва.', 'Unable to extract %filepath% file into %destination% folder...' => 'Невъзможно извличане на файла %filepath% в папката %destination%...', �